تعبیر خواب تاس و قمار

با تعبیر خواب تاس، تعبیر خواب تاس انداختن، تعبیر خواب تاس به روایت امام صادق و تعبیر خواب تاس ریختن در بازی تخته نرد همراه ما باشید.
تعبیر خواب تاس
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – اگر در خواب خود مشاهده کردید که در حال انجام قمار و یا تاس انداختن هستید مراقب اعمال خود باشید زیرا دیدن تاس در خواب نشانه شکست و نا امیدی است.

 

تعبیر خواب تاس – تعبیر خواب طاس

تعبیر خواب تاس (طاس)

 

تعبیر خواب تاس و قمار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
  • بیننده خواب اگر اهل قمار و تاس بازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه او محسوب می‌شود.
  • ولی آن‌ها که اصلاً اهل این کار نیستند چنانچه در خواب ببیننند قمار می‌کنند و تاس می‌اندازند باید در بیداری مراقب اعمال و رفتار خویش باشند.

 

تعبیر خواب تاس بازی

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازی می‌کرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد.
جابرمغربی گوید: اگر دید تاس بازی کرد، دلیل خصومت است.

 

دیدن تاس در خواب به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است.
  1. مقام
  2. زن
  3. فرزند
  4. مال
  5. گفتگو

 

تعبیر خواب تاس تخته نرد (طاس)

آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن تاس تخته نرد در خواب دلالت بر شکست در معاملات و بدبختی و نومیدی دارد. و همچنین علامت بیماری واگیردار است.
  • اگر دختری در خواب نامزد خود را در حال تاس ریختن ببیند، نشانه آن است که نامزدش در چشم او بی ارزش خواهد شد.
از اینکه با تعبیر خواب تاس و مفهوم مشاهده‌های بازی‌های قمار در خواب همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. در مجموعه تعبیر خواب ستاره می‌توانید دیگر تعابیر مربوط به بازی همچون تعبیر خواب بولینگ و تعبیر خواب بیلیارد را نیز مطالعه نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo