تفسیر و تعبیر خواب تاریکی چیست؟

با تعبیر خواب تاریکی شب، تعبیر خواب تاریک شدن هوا، تعبیر خواب نور در تاریکی، تعبیر خواب تاریکی در روز و تعبیر خواب تاریکی قبرستان آشنا شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – در خواب می‌توان از آنچه که در ذهن، جسم و ژرفای نفسمان می‌گذرد آگاه شد. دانستن آنچه که در رویا دیده شده بر ارتباط بیننده خواب با اطرافیانش تاثیر گذار بوده و زندگی او را تحت الشعاع قرار می‌دهد. کابران گرامی برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل‌های دیده شده در خواب می‌توانند به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب تاریکی خانه - تعبیر خواب تاریکی شب - تعبیر خواب راه رفتن در تاریکی - تعبیر خواب راه رفتن در شب - تعبیر خواب تاریکی مطلق

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن تاریکی در خواب این گونه تفسیر شده است که:

تاریکی نماد آنچه ناشناخته است، آنچه به وسیله علم و خودآگاه شخص تعریف نشده است؛ آنچه شما از آن‌ها بی‌خبرید، افسردگی، آشفتگی و سرگردانی، احساس وجود شر، اسراری که از خود یا دیگران پنهان می‌کنیم و یا چیزهایی که نمی‌خواهیم درباره خودمان بدانیم، آنچه زیر پوشش تاریکی انجام می‌دهیم، آنچه قدیی یا کهنه است. 

آب‌های تیره: احساساتی که حضورشان را با قدرتمندی به رخ می‌کشند اما از معنای آن‌ها تعریف مشخصی نشده است و منبع آن‌ها ناشناخته است.

رنگ‌های تیره: احساساتی که از ناخودآگاه سرچشمه می‌گیرند، افسردگی یا غمگین بودن

 

تعبیر خواب تاریکی

محمدبن سیرین گوید: تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد. 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد، دلیل که این منافق بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تاریکی در خواب بر پنج وجه است.

 1. کفر

 2. تحیر و سرگردانی

 3. فروبستن کارها

 4. بدعت

 5. در ضلالت وگمراهی افتادن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ما نمی‌دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می‌ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی‌نهند. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می‌گیرد. اگر در خواب دیدیم که از جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می‌گردیم و عملی ناشی از نادانی مرتکب می‌شویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد.

 

تعبیر خواب نور در تاریکی

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید در تاریکی کبریت روشن می‌کنید، علامت آن است که به طرز غیرمنتظره ای ثروتمند خواهید شد.

مطیعی تهرانی: درخشش برق از دور دست‌ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است.

ابن سیرین: اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد و از غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود.

مطیعی تهرانی: اگر دیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به روشنائی رسیدید وضع شما بهبود کلی می‌یابد و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می‌نهید و آگاهانه پیش می‌روید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می‌شوید، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید، بد خواهید آورد. اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی هویدا شود، نشانة غلبه بر اشتباهات است.

 

تعبیر خواب تاریکی شب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند شب تاریک راه می‌رفت، دلیل بر استقامت بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شب باید تاریک باشد اما هر تاریکی در خواب‌های ما شب نیست. گاه اتفاق می‌افتد که خواب را درون ظلمت می‌یابیم. این تاریکی تعبیر دیگری دارد و تعبیر شب به آن اطلاق نمی‌شود ولی گاه نیز هست که تاریکی را می‌بینیم و از ذهن ما می‌گذرد که شب است در این صورت باید دنبال تعبیر شب بگردیم. در رویاهای ما شب مجهول و راز است و هر چه تاریک‌تر و ظلمانی تر باشد این راز و مجهول بزرگ‌تر و پیچیده تر می‌باشد.

 

تاریکی در قبرستان

آنلی بیتون:

 • اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می‌افتد. جایی برای خواب نمی‌یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می‌خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد.

 • اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.

 

تعبیر خواب تاریک شدن هوا

جابرمغربی گوید: تاریکی به خواب، غم و اندوه است. اگر دید که هوا سخت تاریک شد، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود. اگر بیند هوا روشن است و تاریکی ابر، ناگاه پدید آمد، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود.

 

تعبیر خواب تاریکی در روز

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد غم و غصه ای عمومی پیش می‌آید و گرفتاری همگانی عارض می‌گردد مثل یک بیماری همه گیر.

 

دیدن خود و یا دیگران در تاریکی

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خودتان را در تاریکی ببینید، یعنی برای انجام کاری نیاز به کمک دارید. اگر در خواب خود را در زیر زمین تاریکی ببینید، یعنی باید مراقب توطئه‌ دشمنان باشید.

مطیعی تهرانی: اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی‌دیدید ولی صدایش را می‌شنیدید گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می‌طلبد. اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید آوای شیطان است. اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنایی را از دور تشخیص می‌دادید امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می‌شود که باید آن را بگیرید.
83 نظر
 1. با عرض سلام و ارادت.من دیشب خواب دیدم یکی از آشناهامون که برای مدیریت یک بخش مهم،کلی تبلیغات میکنه توو خوابم در تاریکی مطلق بود و فقط صداش شنیده میشد.ممنون میشم تعبیرشو بدونم

  • سلام بر شما!‍ خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان گویای پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان یا قلمرو معنوی شماست. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که لازمست دیدگاه هایتان را بلندتر ابراز کنید. اندیشه هایتان را به زبان آورید. حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید.

 2. سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم که توی یه کوچه بودم با یه اقایی که شبیه پدرم بود ولی پدر خودم نبود بودم،یهو توسط اون اقا تموم برقای اون کوچه قسمت به قسمت قطع میشدن و من از ترس تاریکی حس میکردم تو واقعیت ک خوابم میلرزم
  که یهو اخرای خوابم بود که فشفشه از این طرف اونطرف ی نور خیلی کوچیکی ایجاد کرد انگاری که سورپرازم کردن ولی چون خیلی ترسیده بودم از اون تاریکی مخوف از خواب پریدم نتونسم روشنایی که توسط فشفشه ایجاد شده بود رو ببینم
  تعبیری داره؟؟؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. در کاری که برایش می کوشید، شکست می خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته هاست. گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 3. سلام من خواب دیدم که یک جای تاریک هستم و هرچه میدویدم سگ های زیادی دنبالم میومدن تا اینکه ایستادم و درخواب کلماتی گفتم که خودم هم نمیدونم از کجا اوردمشون به سگ گفتم:(مگه نمیگن سگ وفاداره پس چرا داری پشتم میای ). بعد از کلمات انگار سگ با من حرف زد و گفت:( الان رهات میکنم اما بار دیگر مواظب باش چون نمیذارمت به جون سالم دربیای) و رفتم دویدم تا به یه خونه ای رسیدم و بیدار شدم
  لطفا بگید معنیش چیه ؟؟

  • سلام! خوابتان حاکی از دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل تان برای نهایت شخصی است که می توانید باشید. نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. بیانگر خشم ابرازنشده و تأیید-نشده ی شماست که به صورت آن جانور نمایانده می شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه ی قدیمی و اولیه ای، فرار می کنید. هشداری ازین است که کسی که تصور می کنید دوست شماست، از شما سوءاستفاده می کند. نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید.

 4. سلام من خواب دیدم شب از خونه بیرون اومدم برم غذا بخورم ولی وقتی داشتم بر میگشتم کوچه های نزدیک خونمون خیلی تاریکو خلوت بود بخاطر همون میترسیدم وارد کوچه ها شم ولی یجا دلو زدم به دریا رفتم تو یه کوچه ی خیلی تاریک ولی انقد همه جا تاریکو سیاه بود که مسیر خونمونو گم کردم و برگشتم جایی که چراغ بود ولی نمیدونستم چیکار باید کنم چجور باید برم خونه

  • سلام! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 5. سلام من خواب دیدم توی شب بطوریکه همه جا تاریک بود نامزدم گفت برو دنبال مادرت و بیارش منم رفتم جلوتر دیدم زیر نورچراغ کنار یک رودخانه بسیار بسیار عظیم ایستاده همه جا تاریک بود اما جریان اب بسیار ارام و اب شفاف بود مادرمو که داشت لبخند میزد دستش رو گرفتم و اومدیم میشه خواهش کنم خواب منم تفسیر کنید ،بک دنیا ممنونم

  • سلام! خوابتان یعنی با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. نشانگر رابطه تان با نامزدتان است. اغلب، خواب ها روی احساسات سرکوب شده ای تمرکز می کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده اید. نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد.

 6. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم در یک خانه ای هستم که نمیشناسمش در آن خانه پدر و چند نفر دیگر هم بودند ولی آنها را نمیشناختم خانه تاریک بود و شب بود چراغ روشن نبود اما من همه جا رو میدیم بعد رفتم آشپز خانه از پنجره آشپز خانه بیرون دیدم ماشینمونو دیدم درختارو دیدم بعد یهو یادم نیست چی شد که دیدم یه برگه در دست دارم مثل سوالات امتحان بود و خودکارم قرمز بود فکنم آنها را داشتم جواب میدادم و انگار یه حالتی بود کسی داشت جواب ها را به من میرسوند بعد پدرم صدام زد گفت تو تاریکی نمیبینی بیا پیش ما اینجا بنویس بعد میرم اونجا یهو نور چراغ روشن میشه و بعد دوباره آروم آروم خاموش میشه

  برای من فرقی نمیکرد چون من در تاریکی میدیدم و مینوشتم بعد حس استرس امتحان چیزیم نداشتم انگار مطمعن بودم که همه سوالات را بلد بودم یا تقلب میکردم

  میشه تعبیر کنید مرسی

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: گویای تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «از پنجره» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 7. از پنجره آشپز خانه بیرون دیدم ماشینمونو دیدم درختارو دیدم بعد یهو یادم نیست چی شد که دیدم یه برگه در دست دارم مثل سوالات امتحان بود و خودکارم قرمز بود فکنم آنها را داشتم جواب میدادم و انگار یه حالتی بود کسی داشت جواب ها را به من میرسوند بعد پدرم صدام زد گفت تو تاریکی نمیبینی بیا پیش ما اینجا بنویس بعد میرم اونجا یهو نور چراغ روشن میشه و بعد دوباره آروم آروم خاموش میشه

  برای من فرقی نمیکرد چون من در تاریکی میدیدم و مینوشتم بعد حس استرس امتحان چیزیم نداشتم انگار مطمعن بودم که همه سوالات را بلد بودم یا تقلب میکردم

  میشه تعبیر کنید مرسی

  • در ادامه: گویای نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی‌تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند. گویای چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. نور، موقعیت یا مسأله‌ای گنگ و نامعلوم را روشن می‌کند. حقیقت موقعیتی یا پاسخ یک مسأله‌ای را یافته‌اید. بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. ممکنست توجهتان را به مانع‌ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه‌ی بیداری، با آنها مواجهید. گویای عدم امنیت، ترس از برآورده نکردن چشمداشت‌های دیگران، و هراس از شکست است.

 8. من خواب دیدم توی یه فروشگاه رفته بودم با مادرم بعد خواستم دوتا از مانتو هارا پرو کنم مادرم گفت نه اما من گفتم نه دوستشون دارم بعد پوشیدم و تنگ بودن بعد یهو اونجا تاریک شد و هرچی گشتم مانتوی که مال خودم بود و کنده بودم تا اونارا بپوشم پیدا نکردم و اینقدر گشتم اما تاریک بود و انگار فروشنده ها با هم جشن گرفته بودند و حالت تولد بود اونجا اما تاریک و هرچی گشتم پیدا نکردم ویه فروشنده ها گفت این مانتو که به تن دارید مال فروشگاه هس گفتم والا مانتو خودم را گم کردم بعد گفت به کدوم فروشنده ها دادید و اون کسی که گرفته بود را پیدا کردم اما فایده نداشت وبیدارشدم ببخشید تعبیرش چیه؟ یه مانتو سبز رنگ هم به تن داشتم کوتاه ک خیلی بهم اومده بود اما زیپ پشتش بسته نمیشد اما به تن داشتم تو کل اون مدت انگار یه طرح هم روش بود که نوشته بود به فارسی فاطمه و میشه تعبیرشد بگید

  • ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. گویای عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. نمایانگر نیازهای احساسی‌تان یا اشتیاق غریزی‌تان است. در زندگی‌تان، تعادل وجود ندارد. گویای تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید.

   • سلام استاد خواب دیدم که از یک زمین که دورش سیم خاردار بود گذشتم همه جا تاریک و شب بود ناگهان یه تیر برق که چراغش روشن بود دیدم رفتم زیر نور تیر برق بعدش سه تا سگ بهم حمله کردن وچیه دفه یه نفر اومد و نذاشت سگها بهم برسن و ازم دفاع کرد ممنون میشم برام تعبیرش کنید فقط یکی از سگها رو دیدم که خال قهوای و سفید داشت

    • سلام بر شما! خوابتان بیانگر مانع یا حائلی است که ممکنست در مسیرتان قرار داشته باشد. ممکنست در ابراز خودتان، احساس محدود بودن یا خفگی کنید. تعبیر دیگر: علامتی از اینست که نیاز به حریم خصوصی دارید. می کوشید خود را از بقیه منزوی کنید. در کاری که برایش می کوشید، شکست می خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته هاست. تعبیر دیگر: نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ناگهان یه تیر برق» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 9. سلام قبل کنکور یه خواب دیدم خواستم بگم تعبیرش کنین.خواب دیدم که خونه مون تاریکی ومن واستادم و یهو سرم گیج رفت وبعد گفتم بشینیم درس بخونم نشستم که درس بخونم وبه خواهرمم گفتم بیا لامپ رو روشن کن واسم.مرسی اینم تعبیر کنین میشه واضح منظورتان رو بگین نمیفهمم.مرسی

  • سلام! خواب‌تان نمادی از سردرگمی و گیج شدن است. قادر نیستید تصمیم بگیرید یا ذهن‌تان را در مورد چیزی جمع و جور کنید. روی نقطه‌ی کانونی تمرکز کنید و بیاموزید انتخاب‌هایتان را متعادل کنید! نشانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید.

 10. سلام من خواب دیرم همجا تاریک بود که وارد خانه شدم که یه کسی داخل خانه بود و سعی میکردم ان را از خونه بیرون کنم هر کاری میکردم از خانه بیرون نمیشد و همونجا از خواب پریدم نشانه چیست

  • سلام! خواب‌تان یعنی در کاری که برایش می‌کوشید، شکست می‌خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته‌هاست. گویای امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌هاست. گویای جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند.

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور