تعبیر خواب تار (آلات موسیقی)

با تعبیر دیدن تار در خواب، تعبیر خواب نواختن تار (ساز موسیقی) و تعبیر خواب تار شکسته از دیدگاه معبران قدیم و جدید همراه ما باشید.
تعبیر خواب تار
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی سازها و آلات موسیقی در خواب از دیدگاه تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمایانگر اندام‌های جنسی فرد، توانایی یا ناتوانی فرد در خود بیانگری با استفاده از مهارت‌های خود است. اگر در رویا سازی نواخته شود، بر حسب احساسی که صدای آن ساز ایجاد می‌کند (آیا ما را غمگین، شادمان، پر حسرت یا برانگیخته می‌کند) این موضوع را به عنوان بیان آن احساس در خود در نظر بگیرید و ببینید آیا می‌توانید آن احساس را به طریقی با مسائل روزانه ارتباط دهید. سازهای بزرگ و پیچیده نشانه ذهن و تاثیر بر بقیه وجود ما هستند.

 

تعبیر خواب آلات موسیقی

تعبیر خواب تار (آلات مویسقی)

 

تعبیر خواب تار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را دارد. در بیداری تار وسیله ای است برای خوش گذراندن و آوای خوش شنیدن لذا در خواب به دروغگویی و محال اندیشی تعبیر شده است.
 
اگر بیننده خواب با تار آشنایی داشته باشد:
اگر بیننده خواب با نواختن تار آشنا و در این رشته اهلیت داشته باشد خواب دیدن تار تمایل او را به تظاهر و خودنمایی نشان می‌دهد یا این که می‌کوشد به کار خطیری اقدام کند و به چیزی دست یابد که در حد او نیست لذا به دروغگویی متوسل می‌شود.
 
اگر خواب بیننده با نواختن تار بیگانه باشد:
اگر به نواختن تار آشنا نباشد حکم اول در مورد او صادق نیست و فقط دروغ می‌گوید که باید از گفتن دروغ بپرهیزد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب آلت تار را ببینید، نشانه آن است که از سرگرمی‌های لذتبخش استفاده خواهید کرد.

 

تعبیر خواب نواختن تار

 معبران کهن نوشته‌اند نواختن تار کسی را به دروغ و مدح و ستایش گفتن است. اگر بیننده خواب ببیند که کسی دیگر برای او تار می‌نوازد نشان آن است که شخصی به او دورغ می‌گوید و را به ناروا می‌ستاید که فریب و نیرنگ در کار است.
 
مطیعی تهرانی: تار زدن با چیره دستی و استادی نشانه آن است که بیننده خواب کاری انجام می‌دهد که خیر آن به دیگران می‌رسد. این در صورتی است که تار زدن او شنونده داشته باشد. اگر دیدید زنی برای شما تار می زند فریب نفس و شیطان را می‌خورید. اگر شما برای زنی تار زدید کاری خلاف مرتکب می‌شوید. اگر دیدید عده ای تار می‌زنند خود را در میان عده ای منافق خواهید یافت. اگر دیدید در خواب تاری افتاد و شکست حقیقتی آشکار می‌گردد و احیاناً رفع اتهام می‌شود.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی بیمار باشد و ببیند تار یا هر وسیله موسیقی دیگری می‌نوازد خوب نیست زیرا پایان زندگی او نزدیک است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید سیاهپوستی تار می‌نوازد، دلالت بر آن دارد که نگرانی‌های اندکی در پیش خواهید داشت که به شما آسیب چندانی نخواهد زد.
  • اگر دختری خواب ببیند سیاهپوستان تار در دست دارند، علامت آن است که با نامزد خود به تفاهم نمی‌رسد و تلاش‌های او برای رسیدن به مقصود با شکست مواجه خواهد شد.

 

تعبیر خواب تار شکسته

مطیعی تهرانی:
  • اگربیننده خواب ببیند که تار او شکسته و در عالم خواب بداند که تار به او تعلق داشته باشد در آینده از تظاهر و ریا کاری و دروغگویی احتراز کند چون کار به رسوایی و بی آبرویی می‌کشد ولی اگر تار شکسته ببیند و تار به او تعلق نداشته باشد کسی به او دروغ می‌گوید که شرمسار می‌شود و ندامت می‌کشد و مجبور می‌شود عذر گناه بخواهد.
  • اگر بیماری درخواب ببیند که تارش شکسته خوب نیست.
از اینکه با تعبیر خواب تار (یکی از آلات موسیقی) همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با تعابیر گفته شده در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذاری.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo