تعبیر خواب تاتو کردن (خالکوبی)

با تعبیر خواب تاتو کردن، تعبیر خواب خالکوبی روی بدن و تعبیر خواب دیدن تاتو روی بدن دیگران در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره آشنا شوید

طبقه بندی:

تعبیر خواب تاتو کردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – این روزها تاتو و خالکوبی بین جوانان رواج پیدا کرده و به همین ترتیب دیدن رویایی با این مضمون نیز متداول است. از منظر تعبیر خواب و رویا دیدن تاتو یا همان خالکوبی کردن تفسیر چندان مناسبی نخواهد داشت.

 

تعبیر خواب تاتو کردن – تعبیر خواب تاتو ابرو – تعبیر خواب خالکوبی روی بدن – تعبیر خواب خال کوبی

 

تعبیر خواب تاتو کردن (خالکوبی)

مطیعی تهرانی در جایی می‌گوید چنانچه در خواب دیدید که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی در آن نیست، (مثل خالکوبی) خواب شما از آینده‌ای نه چندان دور خبر می‌دهد که پول دار و متنعم خواهید شد و به خیلی چیزها که آرزو دارید خواهید رسید. بنابراین  با توجه به گفته مطیعی تهرانی هرگونه آسیب رسیدن به پوست بیانگر اندوه و یا نرسیدن به هدف است.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که تاتویی بر بدن شماست، نشانه آن است که امری موجب می‌گردد خانه خود را برای مدتی طولانی ترک کنید.

 

تعبیر خواب تاتو بر بدن دیگران

آنلی بیتون: دیدن تاتو روی بدن دیگران در خواب، نشانه آن است که به رابطه عاشقانه دیگران حسادت می‌کنید.

 

تعبیر خواب خالکوبی کردن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بر بدن دیگران خال کوبی می‌کنید، نشانه آن است که برای کسب تجربه ای ممتاز از جمع دوستان خارج می‌شوید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo