تعبیر خواب تابوت

با تعبیر خواب تابوت، تعبیر خواب تابوت خالی،تعبیر خواب زیر تابوت مرده را گرفتن،تعبیر خواب خوابیدن در تابوت و تعبیر خواب ساختن تابوت آشنا شوید

طبقه بندی:

تعبیر خواب تابوت
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – این تصویر تقریبا همیشه یادآور فناپذیری شخص رویابین است. افکار احساسات پیرامون مرگ اغلب در پس زمینه ذهن ما جا خوش کرده‌اند و تصویر تابوت در رویا کند و کاوی در چگونگی ارتباط شما با مرگ است. گاهی اگر کسی را در تابوت دیدید، میل مخفی بیرون رفتن آن شخص از زندگی شما در رویا به تصویر کشیده شده است. شاید هم نگران سلامت او هستید و یا می‌ترسید که او را از دست بدهید. (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 

تعبیر خواب تابوت ابن سیرین - تعبیر خواب تشییع جنازه شهید - تعبیر خواب تابوت شهید - تعبیر خواب تابوت سیاه   -تعبیر خواب تابوت سبز

 

تعبیر خواب تابوت

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

بنر-هومکا-ستاره

  • اگر در خواب ببینی مرده‌ای و تو را در تابوت گذاشته‌اند، تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو را دفن کردند، تعبیرش بد خواهد بود.

  • اگر ببینی شخص زنده‌ای را در تابوت گذاشته‌ و می‌برند، ولی کسی تابوت او را همراهی نمی‌کند، عزت و جاه و مقام و کارش دچار عیب و نقص خواهد بود،‌‌‌‌‌ ولی اگر مردم او را همراهی می‌کردند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

  • اگر ببینی روی تابوت سنگینی قرار گرفته‌ای، به مردم ظلم و ستم می‌کنی ، ولی اگر سبک بود، به مردم سختی و فشار وارد نمی‌کنی و حال و روز تو بهتر می‌شود.

  • اگر ببینی از روی تابوت افتاده‌ای یا کسانی که تو را میبردند تو را انداخته‌اند،عزت و جاه و مقام تو از بین رفته و کار تو گره خورده و متوقف می‌شود.

تعبیرگری می‌گوید: 
  • اگر ببینی روی تابوتی قرار داری که بروی زمین حرکت می‌کند و می‌رود، تعبیرش این است که به مسافرت خواهی رفت.

  • اگر ببینی عده‌ای در حال بردن تابوت هستند،  شخصی که تابوتش را می‌بردند با ظلم و ستم حکومت و فرمانروائی خواهد نمود (به تعداد افرادی که او را تشییع و همراهی می‌کردند). اگر ببینی فوت کرده‌ای و مردم جنازه تو را در تابوت قرار داده و تشییع و همراهی می‌کنند، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، ولی گناهکار خواهی بود، و یا بر آن عده‌ای که تو را تشییع می‌کردند حکومت و ریاست می‌کنی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد. نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالی که مرحوم مجلسی مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است. 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تابوت در خواب، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است. دیدن جنازه در تابوت، نشانه‌ی غم و ناامیدی است. اگر خواب ببینید در تابوتی هستید، یعنی بیماری خطرناکی شما را تهدید می‌کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: تابوت: زندگی طولانی و خوش

 

تعبیر خواب ساختن تابوت

مطیعی تهرانی: اگر دیدید خودتان تابوت می‌سازید ساختمان می‌سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می‌ماند و خودتان هم از آن بهره مند می‌گردید. اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می‌برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می‌رسد یا به چیزی که از آن دل بریده‌اید امیدوار می‌شوید. اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می‌پندارید باز می‌یابید. اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می‌کنید که نمی‌دانید سود بخش است یا زیان آور که ممکن است سود آور باشد. به هر صورت دیدن تابوت در خواب وحشتناک نیست و نباید بیننده خواب بترسد.

 

تعبیر خواب خوابیدن در تابوت

لوک اویتنهاو: دراز کشیدن درون یک تابوت: موانع بر سر راه

 

تعبیر خواب تابوت خالی

لیلا برایت می‌گوید: دیدن تابوتی خالی در خواب، نشانه‌ی آن است که از موضوعی نگران می‌شوید. 

 

تعبیر خواب زیر تابوت مرده را گرفتن

لیلا برایت: اگر در خواب زیر تابوتی را بگیرد نشانه‌ی شنیدن اخبار خوب است.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo