تعبیر خواب تاب خوردن؛ معنی تاب بازی در خواب چیست؟

با تعبیر خواب تاب، تعبیر خواب تاب خوردن طناب، تعبیر خواب تاب خوردن توسط دیگران و تماشای تاب خوردن دیگران در خواب همراه ما باشید.
تعبیر خواب تاب خوردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی تعبیر خواب تاب خوردن به بیان تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا نماد موضوعات زیر است:

این رویا ممکن است به شیوه‌ای که خود را در مواجهه با استرس آرام می‌کنیم اشاره کند، احساسات خوشایند، پستی و بلندی‌های روزمره

 

تعبیر خواب تاب خوردن – تعبیر خواب تاب دادن

تعبیر خواب تاب خوردن

 

تعبیر خواب تاب خوردن طناب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است.
  1. سفر و تحویل و جابجائی
  2. ریاضت نفس
  3. گشایش کارهای فروبسته

 

تعبیر خواب تاب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تاب، بی اعتباری و تزلزل در رأی و اراده و بی اعتمادی به کار یا وضع اجتماعی است.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکی از کارهایتان دچار شک و تردید می‌شوید. اگر در خواب بر روی تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعی نمی‌توانید درست تصمیم بگیرید.

 

تعبیر خواب تاب خوردن توسط دیگران

مطیعی تهرانی: اگر بگویید مرا تاب می‌دادند مورد تهدید قرار می‌گیرید و از ناحیه کسی به شما حسن نیت ندارد تشویش خاطر پیدا می‌کنید و اگر بگویید تاب خوردم خودتان نگران موقعیت خویش می‌شوید بی آن که انگیزه خارجی وجود داشته باشد.

 

تعبیر خواب تاب خوردن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب فقط به تماشای کسی که تاب می‌خورد ایستاده باشید خواب شما می‌گوید در آستانه یک ریسک قرار گرفته‌اید و در روزهای آینده در اتخاذ تصمیم برای انجام کاری مردد و دودل می‌مانید. به هر صورت تاب بی اعتباری و سستی و عدم اعتماد به خویشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بیاید و چه نیاید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo