مجری تلویزیون ماجرای متآثر کننده و دردناک خودکشی اش را تعریف کرد

"پوریا تابان "در گفتگوی ویره خبری ناگفته هایی از همه اتفاقاتی که در سال های اخیر در زندگی شخصی و کاری اش رقم خورده را بازگو کرد.
مجری تلویزیون ماجرای متاثر کننده و دردناک خودکشی اش را تعریف کرد
مجری تلویزیون ماجرای متاثر کننده و دردناک خودکشی اش را تعریف کرد .پوریا تابان مجری خوب تلویزیون ایران که با اجرای برنامه ورزش از نگاه دو مخاطبان زیادی را پای تلویزیون ایران نشاند، در گفتگوی ویژه ای برای اولین بار ناگفته هایی از همه اتفاقاتی که در سال های اخیر در زندگی شخصی و کاری اش رقم خورده را بازگو کرد. 
مجله اینترنتی ستارهنظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo