ده نمکی:برای ساخت”اخراجی های2″80 جلد کتاب خواندم

ده نمکی برای ساخت فیلم"اخراجی های 2"80 کتاب در مورد اسرای جنگی خواند.

ده نمکی:برای ساخت
ده نمکی نویسنده و کارگردان گفت:برای اینکه در فیلم اخراجی ها به اسرای جنگی بپردازم 80 جلد کتاب درباره اسرا خواندم با این حال جرقه این فیلم از جبهه در ذهن بنده زده شد.

ستاره
Logo