اوقات شرعی خراسان رضوی

اوقات شرعی شهرستان های گناباد، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، کاشمر، فریمان، نیشابور، سبزوار، مشهد، قوچان و سرخس از استان خراسان رضوی

اوقات شرعی خراسان رضوی

اوقات شرعی امروز جمعه

۲۱ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 11

اوقات شرعی گناباد

اذان صبح به افق گناباد
۰۵:۰۲:۰۸
طلوع افتاب به افق گناباد
۰۶:۳۱:۵۳
اذان ظهر به افق گناباد
۱۱:۲۹:۲۸
غروب آفتاب به افق گناباد
۱۶:۲۵:۴۵
اذان مغرب به افق گناباد
۱۶:۴۴:۳۱

اوقات شرعی تایباد

اذان صبح به افق تایباد
۰۴:۵۴:۱۷
طلوع افتاب به افق تایباد
۰۶:۲۴:۲۸
اذان ظهر به افق تایباد
۱۱:۲۱:۰۶
غروب آفتاب به افق تایباد
۱۶:۱۶:۲۶
اذان مغرب به افق تایباد
۱۶:۳۵:۱۸

اوقات شرعی تربت جام

اذان صبح به افق تربت جام
۰۴:۵۵:۳۵
طلوع افتاب به افق تربت جام
۰۶:۲۶:۲۱
اذان ظهر به افق تربت جام
۱۱:۲۱:۴۲
غروب آفتاب به افق تربت جام
۱۶:۱۵:۴۵
اذان مغرب به افق تربت جام
۱۶:۳۴:۴۵

اوقات شرعی تربت حیدریه

اذان صبح به افق تربت حیدریه
۰۵:۰۱:۱۷
طلوع افتاب به افق تربت حیدریه
۰۶:۳۲:۰۶
اذان ظهر به افق تربت حیدریه
۱۱:۲۷:۲۱
غروب آفتاب به افق تربت حیدریه
۱۶:۲۱:۱۷
اذان مغرب به افق تربت حیدریه
۱۶:۴۰:۱۸

اوقات شرعی کاشمر

اذان صبح به افق کاشمر
۰۵:۰۴:۱۵
طلوع افتاب به افق کاشمر
۰۶:۳۵:۰۵
اذان ظهر به افق کاشمر
۱۱:۳۰:۱۸
غروب آفتاب به افق کاشمر
۱۶:۲۴:۱۳
اذان مغرب به افق کاشمر
۱۶:۴۳:۱۴

اوقات شرعی فریمان

اذان صبح به افق فریمان
۰۴:۵۹:۲۲
طلوع افتاب به افق فریمان
۰۶:۳۰:۴۲
اذان ظهر به افق فریمان
۱۱:۲۴:۴۹
غروب آفتاب به افق فریمان
۱۶:۱۷:۳۸
اذان مغرب به افق فریمان
۱۶:۳۶:۴۶

اوقات شرعی نیشابور

اذان صبح به افق نیشابور
۰۵:۰۴:۱۳
طلوع افتاب به افق نیشابور
۰۶:۳۶:۱۲
اذان ظهر به افق نیشابور
۱۱:۲۸:۵۹
غروب آفتاب به افق نیشابور
۱۶:۲۰:۲۸
اذان مغرب به افق نیشابور
۱۶:۳۹:۴۵

اوقات شرعی سبزوار

اذان صبح به افق سبزوار
۰۵:۰۸:۴۰
طلوع افتاب به افق سبزوار
۰۶:۴۰:۳۸
اذان ظهر به افق سبزوار
۱۱:۳۳:۲۶
غروب آفتاب به افق سبزوار
۱۶:۲۴:۵۴
اذان مغرب به افق سبزوار
۱۶:۴۴:۱۲

اوقات شرعی نیشابور

اذان صبح به افق نیشابور
۰۵:۰۴:۱۳
طلوع افتاب به افق نیشابور
۰۶:۳۶:۱۵
اذان ظهر به افق نیشابور
۱۱:۲۸:۵۴
غروب آفتاب به افق نیشابور
۱۶:۲۰:۱۵
اذان مغرب به افق نیشابور
۱۶:۳۹:۳۳

اوقات شرعی مشهد

اذان صبح به افق مشهد
۰۵:۰۱:۰۶
طلوع افتاب به افق مشهد
۰۶:۳۳:۱۰
اذان ظهر به افق مشهد
۱۱:۲۵:۴۵
غروب آفتاب به افق مشهد
۱۶:۱۷:۰۰
اذان مغرب به افق مشهد
۱۶:۳۶:۱۹

اوقات شرعی قوچان

اذان صبح به افق قوچان
۰۵:۰۶:۳۹
طلوع افتاب به افق قوچان
۰۶:۳۹:۴۸
اذان ظهر به افق قوچان
۱۱:۳۰:۰۹
غروب آفتاب به افق قوچان
۱۶:۱۹:۱۱
اذان مغرب به افق قوچان
۱۶:۳۸:۴۵

اوقات شرعی سرخس

اذان صبح به افق سرخس
۰۴:۵۵:۱۷
طلوع افتاب به افق سرخس
۰۶:۲۷:۴۱
اذان ظهر به افق سرخس
۱۱:۱۹:۳۵
غروب آفتاب به افق سرخس
۱۶:۱۰:۱۰
اذان مغرب به افق سرخس
۱۶:۲۹:۳۴

ستاره
Logo