تعبیر خواب پیشانی – پیشانی زخمی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بوسه زدن بر پیشانی، تعبیر خواب جوش روی پیشانی، تعبیر خواب پیشانی بلند و تعبیر خواب دیدن چشم بر پیشانی آشنا شوید
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب پیشانی به دلیل جایگاه مقدسی که به هنگام نماز خواندن دارد به مقام و عزت بزرگی تعبیر شده است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پیشانی

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب پیشانی، قدر و جاه است. زیرا که موضع سجده باری تعالی است و بعضی گویند پیشانی، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است.
 1. جاه و قدر
 2. عز و بزرگی
 3. فرزند ثروتمند
 4. معیشت محمود
 5. دیانت
 6. جود و نیکی واحسان
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب پیشانی نشانه قدر و منزلت بیننده خواب است.
آنلی بیتون می‌گوید: داشتن پیشانی زشت در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که مشکلات گریبان شما را خواهد گرفت

 

تعبیر خواب چین و چروک پیشانی - تعبیر خواب جوش روی پیشانی - تعبیر خواب جای مهر روی پیشانی - تعبیر خواب بوسیدن پیشانی دختر
← تعبیر خواب پیشانی →

 

تعبیر خواب پیشانی زخمی

ابن سیرین گوید: اگر بیند کسی زخمی بر پیشانی او زد و خون روان شد، دلیل که قدر و جاهش زیاده شود. اگر بیند پیشانی او کوچک شد، تاویلش به خلاف این است.

 

دیدنی مو بر پیشانی در خواب

محمد بن سیرین گوید: اگر دید بر پیشانی او مو رسته است، دلیل که وام دار شود. اگر دید آن موی سرخ یا سفید است، دلیل که وامش از جهت عیال است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر پیشانی موی رسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ‌های غیر معمول روئیده خانواده‌اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می‌کند که مقروض و بدهکار می‌شود.

 

تعبیر خواب دیدن چشم بر پیشانی

جابر مغربی گوید: اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدائی خود پندار شود. اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است.

 

تعبیر خواب پیشانی بلند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینیم پیشانی بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی‌شود آینده ای روشن در پیش داریم و راهی هموار پیش روی ما قرار می‌گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می‌رویم.
آنلی بیتون: داشتن پیشانی صاف و زیبا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهای شما است.

 

تعبیر خواب پیشانی خونی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر پیشانی خود لکه ای از خون یا نشان دیگری که کراهت انگیز نباشد دیدیم که در مقام و منزلت تا جائی پیش می‌رویم و بزرگ می‌شویم که انگشت نما می‌گردیم و مردم همه درباره ما سخن می گویند

 

تعبیر خواب جوش روی پیشانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کله یا زخم و یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر پیشانی بود بیننده خواب غمگین می‌شود.
آنلی بیتون: اگر برپیشانی خود جوش ببینید، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد.

 

تعبیر خواب بوسه زدن بر پیشانی

آنلی بیتون: بوسیدن پیشانی دیگران در خواب، به این معنا است که رفتار ناپسند شما باعث ناراحتی دیگران می‌گردد.13 Comments
 1. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم صورتم ورم کرده بعد توی پیشانیم یه سوراخ بوجود اومد که وقتی خم میشدم از توی سوراخ گنداب و چرک بیرون میزد که تمومی نداشت

  وقتی بیدار شدم خیلی مضطرب شدم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی بهبودی در وضعیت مالی تان دارید تعبیر دیگر: علامتی از مسأله ای رو به رشد است. لازمست به موقعیتی رسیدگی کنید؛ پیش ازینکه از دست تان خارج شود. تعبیر دیگر: ممکنست اشاره به چیزی باشد که باد کرده است یا ممکنست استعاره ای از غرور باشد. باید جنبه ای از احساس تان را بیان کنید. ممکنست از برخی تعصب ها، نگرش ها یا احساسات منفی دیگری که در تلاش برای رها شدن هستند، سرپناه داشته باشید. این احساسات را باید تصدیق کنید و با آنها کنار بیایید!

 2. سلام، توی خواب دیدم که چهره ام تیره شده و پسر عمم رو هم دیدم که اون خیلی نورانی شده بود و با اینکه تو بیداری ظاهر چندانی نداره ولی خیلی زیبا و نورانی بود اصلانم شبیه پسر عمم نبودا منتها تو خواب تنها اسمی که به زبون اوردم حسین بود بعدش جلو اومد و پیشونیش رو گذاشت روی پیشونی من و بعد بهم لبخند زد… یعنی چی این خواب؟ ممنون میشم تعبیر کنید.

  • سلام! خواب‌تان گویای الوهیت، آگاهی بیشتر و معنویت است. لازمست ارادت‌تان را درباره‌ی کسی یا موقعیتی مهم، بنمایانید. ممکنست استعاره‌ای از عقل باشد و کسی که باهوش است. اگر خواب‌تان روشن و نورانی باشد، می‌تواند گویای خوابی روحانی یا حماسی باشد. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. به جنبه‌هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می‌کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره‌ی خودتان اذعان داشته‌اید یا درگیرش شده‌اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید!

 3. سلام خواب دیدم در جمعی نشسته ام وکسی را عاشقش بودم رادیدم که بعد از کمی صحبت بادیگران پیش امد وبی دلیل مرا از پیشانی بوسید حس قشنگی بود اما با چشم به لو فهماندم که نبایستی درجمع من را می بوستید اما اهمیتی نداد

  • سلام! خواب‌تان بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه‌تان را می‌بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه‌ی واقعی‌تان را تجربه کنید. خواب‌تان نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید به شما می‌گوید لازمست رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه‌تان تزریق کنید. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد.

 4. سلام من خواب دیدم که دو خط عمیق موازی به صورت افقی روی پیشانیم هست و پیشانیم را به سه قسمت افقی مساوی تقسیم کرده.پیشانیم بلند تر از حالت واقعی بود و در کل پوست صورت و پیشانی صاف تر و زیبا تر بود.

 5. سلام

  خواب دیدم بر پیشانیم دو تا زخم بود که مختصری ازش خون امد بعد رفتم سر امتحان تاریخ امتحان دادم بعد با خواهرم زیر کرسی خوابیدیم البته لحاف کرسی داشت . ممنون

  • خواب‌تان یعنی قضاوت غلط و قضاوت ضعیفی کرده‌اید. یعنی از آنچه انجامیده‌اید، پشیمانید. بیانگر عدم امنیت، ترس از برآورده نکردن چشمداشت‌های دیگران، و هراس از شکست است. بیانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. ممکنست به دنبال پناهی از دنیای بیرون باشید. ممکنست توجهتان را به این سمت جلب کند که سرپوشی روی موقعیت یا روندی در زندگی‌تان بگذارید.

 6. خواب دیدم باگریه ازپدرم خواسته ام رامطرح کردم وپیشونی پدرم بوسیدم.درضمن پدرم زنده هستن

 7. سلام خواب دیدم داشتم اوراق عقدنامه رو تو محضر عقد و ازدواج امضا میکردم و فردی که باهاش میخواستم ازدواج کنم درحالی که دوربین عکاسی دستش بود و میخواست عکس بگیره بهم گفت سرتو بالا بگیر نور به پیشانیت بخوره(باید بگم در واقعیت اون فرد خاستگار من بود که ازدواجمون بهم خورد و اون الان با یکی دیگه ازدواج کرده)

  تعبیرش چی میتونه باشه؟

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور