تعبیر خواب پیشانی – پیشانی زخمی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بوسه زدن بر پیشانی، تعبیر خواب جوش روی پیشانی، تعبیر خواب پیشانی بلند و تعبیر خواب دیدن چشم بر پیشانی آشنا شوید
تعبیر خواب پیشانی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب پیشانی به دلیل جایگاه مقدسی که به هنگام نماز خواندن دارد به مقام و عزت بزرگی تعبیر شده است.

 

تعبیر خواب پیشانی

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب پیشانی، قدر و جاه است. زیرا که موضع سجده باری تعالی است و بعضی گویند پیشانی، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است.
  1. جاه و قدر
  2. عز و بزرگی
  3. فرزند ثروتمند
  4. معیشت محمود
  5. دیانت
  6. جود و نیکی واحسان
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب پیشانی نشانه قدر و منزلت بیننده خواب است.
آنلی بیتون می‌گوید: داشتن پیشانی زشت در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که مشکلات گریبان شما را خواهد گرفت

 

تعبیر خواب چین و چروک پیشانی -  تعبیر خواب جوش روی پیشانی - تعبیر خواب جای مهر روی پیشانی - تعبیر خواب بوسیدن پیشانی دختر
← تعبیر خواب پیشانی →

 

تعبیر خواب پیشانی زخمی

ابن سیرین گوید: اگر بیند کسی زخمی بر پیشانی او زد و خون روان شد، دلیل که قدر و جاهش زیاده شود. اگر بیند پیشانی او کوچک شد، تاویلش به خلاف این است.

 

دیدنی مو بر پیشانی در خواب

محمد بن سیرین گوید: اگر دید بر پیشانی او مو رسته است، دلیل که وام دار شود. اگر دید آن موی سرخ یا سفید است، دلیل که وامش از جهت عیال است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر پیشانی موی رسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ‌های غیر معمول روئیده خانواده‌اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می‌کند که مقروض و بدهکار می‌شود.

 

تعبیر خواب دیدن چشم بر پیشانی

جابر مغربی گوید: اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدائی خود پندار شود. اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است.

 

تعبیر خواب پیشانی بلند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینیم پیشانی بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی‌شود آینده ای روشن در پیش داریم و راهی هموار پیش روی ما قرار می‌گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می‌رویم.
آنلی بیتون: داشتن پیشانی صاف و زیبا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهای شما است.

 

تعبیر خواب پیشانی خونی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر پیشانی خود لکه ای از خون یا نشان دیگری که کراهت انگیز نباشد دیدیم که در مقام و منزلت تا جائی پیش می‌رویم و بزرگ می‌شویم که انگشت نما می‌گردیم و مردم همه درباره ما سخن می گویند

 

تعبیر خواب جوش روی پیشانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کله یا زخم و یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر پیشانی بود بیننده خواب غمگین می‌شود.
آنلی بیتون: اگر برپیشانی خود جوش ببینید، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد.

 

تعبیر خواب بوسه زدن بر پیشانی

آنلی بیتون: بوسیدن پیشانی دیگران در خواب، به این معنا است که رفتار ناپسند شما باعث ناراحتی دیگران می‌گردد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo