تعبیر خواب پیر شدن

با تعبیر خواب پیرزن، تعبیر خواب پیر شدن، تعبیر خواب جوان شدن افراد پیر و تعبیر خواب صحبت کردن با افراد مسن و پیر همراه ما باشید.

تعبیر خواب پیر شدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – آنلی بیتون در تعبیر خواب که برای افراد مسن و یا پیر شدن فرد آورده است بیان می‌کند که اگر در خواب آدم پیری را دیدید، نشانه‌ آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است و اگر خواب ببینید که پیر شده‌اید، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است.

 

تعبیر خواب پیر شدن

تعبیر خواب پیر شدن

 

تعبیر خواب پیر شدن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.

بنر-هومکا-ستاره

جابر مغربی: اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر به خواب دیدید که پیر شده‌اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می‌شود.

  • اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می‌شود.

 

تعبیر خواب جوان شدن پیر

جابر مغربی گوید: اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود

مطیعی تهرانی: اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می‌آید و بی حرمت می‌شود.

 

تعبیر خواب صحبت با افراد مسن

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می‌زنید از دوستی به شما محبت می‌شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می‌بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می‌بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می‌رسد که انتظارش را ندارید.

 

تعبیر خواب پیرزن

مطیعی تهرانی: دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: پیر زن: دعوا


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo