صحبت های”شبنم قلی خانی”درباره جراحی زیبایی یک بازیگر جوان

شیوا طاهری بازیگر تازه کار تلویزیون نسبت به صحبت های شبنم قلی خانی درباره جراحی زیبایی واکنش نشان داد.

حاشیه ساز شدن صحبت های
گویا صحبت های شبنم قلی خانی درباره جراحی زیبایی بازیگران زن به شیوا طاهری بازیگر جوان کشورمان بر خورده است و این صحبت ها را به خودش گرفته است! این بازیگر تازه کار چهره خودش را با بریژیت باردو بازیگر بزرگ مقایسه کرده.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo