دکتر مریم ضابطی - 5
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۲
کد خبر: ۸۳۶۲
با تعبیر خواب پیراهن، تعبیر خواب پیراهن پاره، تعبیر خواب پیراهن سفید، تعبیر خواب پیراهن نو و تعبیر خواب پیراهن خونی همراه ما باشید.
تعبیر خواب لباس سفید – تعبیر خواب پیراهن مرده – تعبیر خواب پیراهن پاره – تعبیر خواب لباس سیاه – تعبیر خواب لباس عروسی

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می‌آوریم در خواب‌های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می‌شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده‌ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می‌دهد.
 

تعبیر خواب پیراهن

حضرت دانیال گوید: پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است و بعضی از معبران گویند: پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکویی احوال.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پیراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است.
 1. دیدن مردم
 2. عفاف
 3. عیش خوش
 4. ریاست
 5. آرامش و خرمی و آسایش
 6. بشارت
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می‌کنید، نشانه آن است که در اثر بی وفایی به معشوق، او را از دست می‌دهید.
 

تعبیر خواب پیراهن پاره و کهنه

دانیال نبی: اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیکی و بدی. اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، که خداوند خواب هلاک شود.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چرکین است و کهن، دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.
 
جابر مغربی: اگر دید پیراهن او دریده است، دلیل که رازش آشکار شود. اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یک درز است پوشیده، دلیل که اجلش نزدیک باشد.
اگر بیند پیراهن دریده پوشیده، دلیل که کارش پراکنده شود و رازش آشکار شود.
 
آنلی بیتون:
 • دیدن پیراهن پاره در خواب، نشانه قرار گرفتن در محیط‌های نامساعد و ناخوشایند است.
 • دیدن پیراهن کثیف در خواب، نشانه ابتلا به بیماری‌های واگیردار است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده‌ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی‌نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی‌خرند.

تعبیر خواب پیراهن نو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می‌گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می‌کنند
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند پیراهن نو پوشیده است، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود. اگر بیند پیراهن تنگ است، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد.
 

تعبیر خواب پیراهن خونی

جابر مغربی: اگر بیند پیراهن خون آلود در دست داشت، دلیل که همیشه غمگین باشد.
 

تعبیر خواب پیراهن به روایت مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای خانم‌ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند. چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده‌اید خبری خوش دریافت می‌کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می‌رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید. اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده‌اید مورد شماتت و سرزنش قرار می‌گیرید. اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده‌اید کاری عبث و بیهوده انجام می‌دهید که مجبور می‌شوید تمام رشته‌ها را پنبه کنید و مجدداً همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید.
 

تعبیر خواب پیراهن سفید و رنگی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • سفید: ازدواج
 • سیاه: سوگ
 • سبز: آرزوی بر آورده شده
 • زرد: شما در میان
 

تعبیر خواب پوشیدن پیراهن مردانه توسط زن

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که پیراهن خواب پوشیده‌اید، نشانه‌ی وقوع پیشامدهای ناگوار است. اگر خواب ببینید که پیراهنتان را می‌شورید، یعنی در یک جمع دوستانه قرار می‌گیرید. اگر زنی خواب ببیند که یک پیراهن مردانه به تن کرده، یعنی اقبال و شانس پیش روی او است.
 
 
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
زولا 5
ایران تندر 5