تعبیر خواب پیچک

با تعبیر خواب پیچک، تعبیر خواب پیچک خشک شده، تعبیر خواب پیچک روی دیوار و... در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب پیچک
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پیچک گیاهی است که بر تنه درختان رشده و همه جای آن را می‌پوشاند و دیدن آن در خواب بیانگر سود و منفعت مادی است.

 

تعبیر خواب پیچک – تعبیر خواب گیاه – تعبیر خواب پیچک خشک شده – تعبیر خواب پیچک روی دیوار

 

تعبیر خواب پیچک

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است، بیانگر سود مالی است
 لیلا برایت می‌گوید: دیدن پیچک در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.

 

تعبیر خواب پیچک خشک شده

آنلی بیتون: مشاهده‌ی پیچک خشک شده در خواب، نشانه‌ی آن است که از موضوعی ناراحت می‌شوید.

 

تعبیر خواب پیچک روی دیوار

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب پیچکی بر روی دیوار ببینید، نشانه‌ی آن است که به حرف‌های خود پایبند هستید.

 

تعبیر خواب پیچیدن پیچک روی قلعه و دودکش

آنلی بیتون:
  • اگر در خواب قلعه ای قدیمی که پیچک دیوارهایش را پوشانده است، ببینید، علامت آن است که با خیالپردازی مرتکب عملی غیرمنطقی می‌شوید، باید مراقب باشید که پیشنهاد ازدواج به کسی نکنید
  • اگر خواب ببینید پیچکی گرد دودکش پیچیده است، معنایش این است که از مرگ خویشاوندی اندوهگین می‌شوید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo