تعبیر خواب پول – دیدن پول در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پول به معنای اعتماد به نفس و موفقیت است. در واقع آنچه که برای آن ارزش قائل هستیم را به صورت پول در خواب خواهیم دید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پول
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – از نقطه نظر روانشناسی پول در خواب سمبلی از دست یافتن به کامیابی است. دزدیدن آن در خواب بیانگر این است که در رابطه با پذیرش توسط دیگران درمانده‌اید. البته معبرین اسلامی مانند مطیعی تهرانی پول را نشانه ناراحتی و ابتلا به بدبختی می‌داند. برای آگاهی از فضای کلی خواب می توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع نمایید.

دیدن پول در خواب را می‌توان از دو منظر تعبیر گران اسلامی (امام صادق (ع)، ابن سیرین و …) و تحلیلگران خواب رویا بررسی کرد. تفاسیر گفته شده از منظر معبرین اسلامی بیشتر بر مبنای پول‌ها قدیمی بوده و مفسرین جدید به معنای دیدن پول در خواب پرداخته‌اند. 

 

تعبیر خواب پول - دیدن پول در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پول (معبرین اسلامی)

امام صادق می‌فرمایند: پول در خواب عبارت است از
 • برآورده کردن حاجت و خواسته
 • حکومت
 • مال جمع آوری شده
 • دوست
 • فرزند
 • یار و رفیق
 • رزق و روزی فراخ و گسترده
 • ایمنی، کنیزک
 • به دست آوردن جا و مقام
 • منزلت و احترام
اگر ببینی یک الی چهار دینار گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، عزت و جاه و مقام تو به خاطر زن‌ها افزایش می‌یابد.
تعبیر پنج عدد دینار، نماز‌های پنج‌گانه می‌باشد.
اگر ببینی تعداد دینار‌ها عدد زوج می‌باشند، تعبیرش دین پاک و علم با سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تعداد دینار‌ها عدد فرد باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی دینار‌ها را از دست داده‌ای یا آن‌ها را دزیده‌اند و یا به کسی داده‌ای، غم و غصه تو از بین می‌رود.
تعبیر دینار‌های بسیار، مال و اموالی است که با رنج و سختی و درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.
 
تعبیر خواب پول به روایت دانیال نبی
 • اگر در خواب بیشتر از چهار عدد دینار ببینی، به اندازه دینار‌هایی که دیده‌ای مسئلۀ ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید، یا حرف تلخ و سنگینی میشنوی.
 • اگر تعداد دینار معلوم و مشخص باشد چیزی که گفته شد آسانتر و کمتر است.
 
تعبیر خواب پول محمدبن سیرین
 • در کل باید گفت که دیدن خواب پول نشانه‌های خوبی برایمان به ارمغان ندارد. هر زمان که خواب پول دیده اید صدقه بدهید تا بلا از شما دور شود. نقل است که اگه در خواب شخصی پولی به شما داد یعنی پسری متولد می‌شود که خبرش را به شما می‌دهند. همچنین دیدن پول طلا در خواب به معنای گران شدن اجناس است.
 • اگر در خواب پنج عدد دینار ببینی، کار خوب و پسندیده‌ای انجام می‌دهی
  اگر ببینی صد یا هزار دینار در اختیار داری (عدد آن حتماً باید زوج باشد)، به دنبال کسب علم و دانشی می‌روی و سرانجام آن را یاد می‌گیری، ولی اگر ببینی آن‌ها را از دست داده‌ای یا به کسی داده‌ای، به اندازه آن علم خود را از دست می‌دهی.
 • اگر فقط یک دینار داری (نه بیشتر و نه کمتر)، خانه‌ای نو و کوچک به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر شخص آشنایی آن دینار را به تو داده باشد.
 
تعبیر خواب پول به روایت ابراهیم کرمانی
 • اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاوری.
 • در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده‌ای، در بیداری نیز همان دینار را به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی یک دینار به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، صاحب فرزند می‌شوی، یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند، قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد، ولی اگر ببینی آن را از دست داده‌ای، از جهت فرزندت دچار مصیبت می‌شوی.
 • اگر ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.
 • اگر ببینی دینار‌های زیادی به دست آورده‌ای و آن‌ها را در جای محکم و مطمئنی قرار داده‌ای، امانت مسلمانان را حفظ می‌کنی، مخصوصاً اینکه نماز‌ها را به جا می‌آوری.
 • اگر ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود.
 
تعبیر خواب پول به روایت اسماعیل بن اشعث
 • تعبیر دینار خوب و نیک، دینداری و راه راست می‌باشد، مخصوصاًً اگر روی آن شکل صورت وجود نداشته باشد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند دیناری دارد که یک طرف آن شکل صورت بت و در طرف دیگر نام خداوند متعال وجود دارد، تعبیرش این است که اگر آن شخص کافر باشد مسلمان می‌شود، ولی اگر مسلمان باشد و این خواب را ببیند تعبیرش این است که «مرتد» می‌شود.
 
تعبیر خواب پول به روایت منوچهر مطیعی
 • دیدن پول خرد و سکه در خواب نشانه غم و غصه‌ای کوچک است که روزانه برای خواب بیننده پیش می‌آید و چه بسا در هنگام شب خواب بیننده این غم و غصه را فراموش کند و به طور کلی دیدن پول در خواب نشانه ناراحتی‌هایی است که برای خواب بیننده پیش می‌آید و زندگی او را زشت می‌کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از کسی پول می‌گیرد آن فرد برای شما دردسر‌هایی را درست می‌کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می‌دهد نشانه این است که خواب بیننده برای آن فرد ناراحتی‌هایی را ایجاد می‌کند که شاید خودش نیز نخواهد.
 • پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده‌ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی، اما در خواب درست عکس این است داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.
 • پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند.
 • چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می‌گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می‌آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.

 

تعبیر خواب پول

 

تعبیر خواب پول (معبرین غربی)

پول: آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه فرد، انريی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی که موجب سلطه بر شخص دیگری می‌شود؛ بهایی که برای کردار یا آرزوهایمان میپردازیم –”دیشب به شوهرم حقایقی را در مورد خانه گفتم، اما مطمئنم وادارم می کند تاوانش را بدهم” فرصت، زیرا پول توان خرید زمان برای کند و کاو و امتحان چیزهای نو را به ما می دهد. 

نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد. 

پول دزدیده شده: احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛ از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکه دیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید. 

(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 

بر پایه روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ تعبیر خواب پول به این معناست: 
 • تعبیر خواب پول: دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.
 • تعبیر خواب از دست دادن پول: خواب دیدن اینکه پول از دست می دهید بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.
 • تعبیر خواب خرج کردن پول: دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. دیدن دیگران که پول دور می ریزند بیانگر این است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود. کسی است که به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند. اگر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی است.
 • تعبیر خواب پول نداشتن: خواب دیدن اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. اگر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی استفاده می کنید). شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.
 • تعبیر خواب دزدیدن پول: خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در این مورد که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله  پذیرفته شدن مستاصل هستید.
 • تعبیر خواب پول خورد: خواب دیدن اینکه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این است که فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر. اگر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است. شما حس می کنید که ارزشی ندارید. اگر پول خورد بیشتر از چیزی که بقیه پولتان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. شما حس می کنید که محق چیزهای خاصی هستید.
 • تعبیر خواب پول به همراه خون: خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید). خواب شما ممکن است بیانگر گناهتان در این مورد باشد که چیزی را می پذیرید که می دانید اشتباه بود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت
لیلا برایت می‌گوید: تعبیر خواب پول، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما پول می‌بخشند: پول به دستتان می‌آید
لیلا برایت: اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد

 

تعبیر خواب پول دادن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما به کسی پول می‌بخشید: ناراحتی ولی فقط یک روز
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به کسی پول می‌پردازید، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد.

 

تعبیر خواب پول خارجی

لیلا برایت: تعبیر خواب پول خارجی، موفقیت در کارهای خطرناک است.

 

تعبیر خواب پیدا کردن پول

لیلا برایت: تعبیر خواب پول پیدا کردن، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید. 
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده‌اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می‌کند، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.

 

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: به دست آوردن قدرت؛ رهایی از استرس و احساسات منفی، زیرا که با پیدا کردن پول هیجان زده و شادمان می شویم. 

معبرین غربی گویند:

 • اگر در خواب ببینید که پولی پیدا می‌کنید، تعبیر آن است که مشکلات کوچکی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد. اگر زمان کافی برای حل این مشکلات اختصاص بدهید مطمئن باشید که راه‌حل آسانی برای آنها پیدا خواهید کرد.
 • اگر در خواب ببینید که این پول را در خانه خود پیدا کرده اید، این مشکلات با زندگی خانوادگی شما در ارتباط خواهند بود.
 • اگر این پول در خانه دوست شما پیدا شود، احتمالا درگیری کوچکی با آن شخص خواهید داشت.

 

تعبیر خواب گم کردن پول

لیلا برایت: گم کردن پول در خواب، نشانه‌ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب پول گم کنید، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: گم کردن پول به معنای از دست دادن قدرت یا فرصت است.

معبرین غربی گویند:
 • اگر در خواب ببینید که پول خود را گم می‌کنید، تعبیر آن است که مشکلات و مسائل خاصی شما را در چالش قرار می‌دهند. این مسائل مانع از رسیدن شما به موفقیت می‌شوند. بهترین کار این است که با تمام توان خود با این چالش‌ها روبه‌رو شوید.
 • این خواب با شغل شما در ارتباط است و هیچ ارتباطی با زندگی شخصی شما ندارد. توجه و تمرکزتان را بر شغل و فرصت‌های کاری‌تان معطوف کنید.

 

تعبیر خواب پول به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون:
 • اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است، علامت آن است که در پرداخت قسط‌های خود درمانده خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید از جایی پول می‌دزدید، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید. باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید.
 • اگر خواب ببینید پول پس انداز می‌کنید، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید پول می‌خورید، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

از اینکه با مفهوم و تعبیر خواب پول همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.

منابع:

 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ
 • khaboroya.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo