تعبیر خواب پول – دیدن پول در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پول به معنای اعتماد به نفس و موفقیت است. در واقع آنچه که برای آن ارزش قائل هستیم را به صورت پول در خواب خواهیم دید.
ستاره | سرویس سرگرمی – از نقطه نظر روانشناسی پول در خواب سمبلی از دست یافتن به کامیابی است. دزدیدن آن در خواب بیانگر این است که در رابطه با پذیرش توسط دیگران درمانده‌اید. البته معبرین اسلامی مانند مطیعی تهرانی پول را نشانه ناراحتی و ابتلا به بدبختی می‌داند. برای آگاهی از فضای کلی خواب می توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع نمایید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

دیدن پول در خواب را می‌توان از دو منظر تعبیر گران اسلامی (امام صادق (ع)، ابن سیرین و …) و تحلیلگران خواب رویا بررسی کرد. تفاسیر گفته شده از منظر معبرین اسلامی بیشتر بر مبنای پول‌ها قدیمی بوده و مفسرین جدید به معنای دیدن پول در خواب پرداخته‌اند. 
 

 

تعبیر خواب پول - دیدن پول در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پول (معبرین اسلامی)

امام صادق می‌فرمایند: پول در خواب عبارت است از
 • برآورده کردن حاجت و خواسته
 • حکومت
 • مال جمع آوری شده
 • دوست
 • فرزند
 • یار و رفیق
 • رزق و روزی فراخ و گسترده
 • ایمنی، کنیزک
 • به دست آوردن جا و مقام
 • منزلت و احترام
اگر ببینی یک الی چهار دینار گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، عزت و جاه و مقام تو به خاطر زن‌ها افزایش می‌یابد.
تعبیر پنج عدد دینار، نماز‌های پنج‌گانه می‌باشد.
اگر ببینی تعداد دینار‌ها عدد زوج می‌باشند، تعبیرش دین پاک و علم با سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تعداد دینار‌ها عدد فرد باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی دینار‌ها را از دست داده‌ای یا آن‌ها را دزیده‌اند و یا به کسی داده‌ای، غم و غصه تو از بین می‌رود.
تعبیر دینار‌های بسیار، مال و اموالی است که با رنج و سختی و درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.
 
تعبیر خواب پول به روایت دانیال نبی
 • اگر در خواب بیشتر از چهار عدد دینار ببینی، به اندازه دینار‌هایی که دیده‌ای مسئلۀ ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید، یا حرف تلخ و سنگینی میشنوی.
 • اگر تعداد دینار معلوم و مشخص باشد چیزی که گفته شد آسانتر و کمتر است.
 
تعبیر خواب پول محمدبن سیرین
 • در کل باید گفت که دیدن خواب پول نشانه‌های خوبی برایمان به ارمغان ندارد. هر زمان که خواب پول دیده اید صدقه بدهید تا بلا از شما دور شود. نقل است که اگه در خواب شخصی پولی به شما داد یعنی پسری متولد می‌شود که خبرش را به شما می‌دهند. همچنین دیدن پول طلا در خواب به معنای گران شدن اجناس است.
 • اگر در خواب پنج عدد دینار ببینی، کار خوب و پسندیده‌ای انجام می‌دهی
  اگر ببینی صد یا هزار دینار در اختیار داری (عدد آن حتماً باید زوج باشد)، به دنبال کسب علم و دانشی می‌روی و سرانجام آن را یاد می‌گیری، ولی اگر ببینی آن‌ها را از دست داده‌ای یا به کسی داده‌ای، به اندازه آن علم خود را از دست می‌دهی.
 • اگر فقط یک دینار داری (نه بیشتر و نه کمتر)، خانه‌ای نو و کوچک به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر شخص آشنایی آن دینار را به تو داده باشد.
 
تعبیر خواب پول به روایت ابراهیم کرمانی
 • اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاوری.
 • در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده‌ای، در بیداری نیز همان دینار را به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی یک دینار به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، صاحب فرزند می‌شوی، یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند، قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد، ولی اگر ببینی آن را از دست داده‌ای، از جهت فرزندت دچار مصیبت می‌شوی.
 • اگر ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.
 • اگر ببینی دینار‌های زیادی به دست آورده‌ای و آن‌ها را در جای محکم و مطمئنی قرار داده‌ای، امانت مسلمانان را حفظ می‌کنی، مخصوصاً اینکه نماز‌ها را به جا می‌آوری.
 • اگر ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود.
 
تعبیر خواب پول به روایت اسماعیل بن اشعث
 • تعبیر دینار خوب و نیک، دینداری و راه راست می‌باشد، مخصوصاًً اگر روی آن شکل صورت وجود نداشته باشد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند دیناری دارد که یک طرف آن شکل صورت بت و در طرف دیگر نام خداوند متعال وجود دارد، تعبیرش این است که اگر آن شخص کافر باشد مسلمان می‌شود، ولی اگر مسلمان باشد و این خواب را ببیند تعبیرش این است که «مرتد» می‌شود.
 
تعبیر خواب پول به روایت منوچهر مطیعی
 • دیدن پول خرد و سکه در خواب نشانه غم و غصه‌ای کوچک است که روزانه برای خواب بیننده پیش می‌آید و چه بسا در هنگام شب خواب بیننده این غم و غصه را فراموش کند و به طور کلی دیدن پول در خواب نشانه ناراحتی‌هایی است که برای خواب بیننده پیش می‌آید و زندگی او را زشت می‌کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از کسی پول می‌گیرد آن فرد برای شما دردسر‌هایی را درست می‌کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می‌دهد نشانه این است که خواب بیننده برای آن فرد ناراحتی‌هایی را ایجاد می‌کند که شاید خودش نیز نخواهد.
 • پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده‌ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی، اما در خواب درست عکس این است داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.
 • پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند.
 • چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می‌گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می‌آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.

 

تعبیر خواب پول

 

تعبیر خواب پول (معبرین غربی)

پول: آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه فرد، انريی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی که موجب سلطه بر شخص دیگری می‌شود؛ بهایی که برای کردار یا آرزوهایمان میپردازیم –”دیشب به شوهرم حقایقی را در مورد خانه گفتم، اما مطمئنم وادارم می کند تاوانش را بدهم” فرصت، زیرا پول توان خرید زمان برای کند و کاو و امتحان چیزهای نو را به ما می دهد. 
نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد. 
پول دزدیده شده: احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛ از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکه دیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید. 
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
 
 
بر پایه روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ تعبیر خواب پول به این معناست: 
 • تعبیر خواب پول: دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.
 • تعبیر خواب از دست دادن پول: خواب دیدن اینکه پول از دست می دهید بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.
 • تعبیر خواب خرج کردن پول: دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. دیدن دیگران که پول دور می ریزند بیانگر این است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود. کسی است که به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند. اگر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی است.
 • تعبیر خواب پول نداشتن: خواب دیدن اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. اگر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی استفاده می کنید). شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.
 • تعبیر خواب دزدیدن پول: خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در این مورد که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله  پذیرفته شدن مستاصل هستید.
 • تعبیر خواب پول خورد: خواب دیدن اینکه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این است که فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر. اگر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است. شما حس می کنید که ارزشی ندارید. اگر پول خورد بیشتر از چیزی که بقیه پولتان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. شما حس می کنید که محق چیزهای خاصی هستید.
 • تعبیر خواب پول به همراه خون: خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید). خواب شما ممکن است بیانگر گناهتان در این مورد باشد که چیزی را می پذیرید که می دانید اشتباه بود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت
لیلا برایت می‌گوید: تعبیر خواب پول، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب عابر بانک

 

تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما پول می‌بخشند: پول به دستتان می‌آید
لیلا برایت: اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد
 

 

تعبیر خواب پول دادن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما به کسی پول می‌بخشید: ناراحتی ولی فقط یک روز
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به کسی پول می‌پردازید، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد.

 

تعبیر خواب پول خارجی

لیلا برایت: تعبیر خواب پول خارجی، موفقیت در کارهای خطرناک است.

 

تعبیر خواب پیدا کردن پول

لیلا برایت: تعبیر خواب پول پیدا کردن، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید. 
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده‌اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می‌کند، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.

 

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: به دست آوردن قدرت؛ رهایی از استرس و احساسات منفی، زیرا که با پیدا کردن پول هیجان زده و شادمان می شویم. 

معبرین غربی گویند:

 • اگر در خواب ببینید که پولی پیدا می‌کنید، تعبیر آن است که مشکلات کوچکی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد. اگر زمان کافی برای حل این مشکلات اختصاص بدهید مطمئن باشید که راه‌حل آسانی برای آنها پیدا خواهید کرد.
 • اگر در خواب ببینید که این پول را در خانه خود پیدا کرده اید، این مشکلات با زندگی خانوادگی شما در ارتباط خواهند بود.
 • اگر این پول در خانه دوست شما پیدا شود، احتمالا درگیری کوچکی با آن شخص خواهید داشت.

 

تعبیر خواب گم کردن پول

لیلا برایت: گم کردن پول در خواب، نشانه‌ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب پول گم کنید، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: گم کردن پول به معنای از دست دادن قدرت یا فرصت است.

معبرین غربی گویند:
 • اگر در خواب ببینید که پول خود را گم می‌کنید، تعبیر آن است که مشکلات و مسائل خاصی شما را در چالش قرار می‌دهند. این مسائل مانع از رسیدن شما به موفقیت می‌شوند. بهترین کار این است که با تمام توان خود با این چالش‌ها روبه‌رو شوید.
 • این خواب با شغل شما در ارتباط است و هیچ ارتباطی با زندگی شخصی شما ندارد. توجه و تمرکزتان را بر شغل و فرصت‌های کاری‌تان معطوف کنید.

 

تعبیر خواب پول به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون:
 • اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است، علامت آن است که در پرداخت قسط‌های خود درمانده خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید از جایی پول می‌دزدید، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید. باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید.
 • اگر خواب ببینید پول پس انداز می‌کنید، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید پول می‌خورید، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

از اینکه با مفهوم و تعبیر خواب پول همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.

منابع:

 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ
 • khaboroya.com269 Comments
 1. سلام وقت بخیر، برادرم خواب دیده برای حضرت زینب پول جمع میکرده شب تاسوعا یا عاشورا انگار بوده، بعضی ها بهش اسکناس دادن یکی گوشی داده ممنون میشم تعبیرشو بگین.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. حاکی از خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش هایتان در مورد عشق و موضوع های قلبی اشاره دارد. علامت رایجی برای قدرت است.

 2. سلام خواب دیدم که من و دوستم پول قلابی داشتیم!و رفتیم داخل فروشگاه کارت کشیدم و از دستگاه خودش داشت به ما پول قلابی میداد!! پول های زیادی به صورت زنجیرا و متصل داشت بیرون میومد که ما ترسیدیم که چطور این پول هارو اب کنیم هر کاری میکردیم جلوش نمیگرفتیم و فقط داشت پول میدلد فروشنده شک کرد و و به من اشاره کرد که من فقط تورو میسناسم و از تو پول میگیرم!! یه جوری من براش محترم تر و سرشناس تر بودم پول هارو که نگاه کردیم خیلی هاشون کاغذشون قطر داشت و تابلو بود تقلبیه خیلی هاشون هم رنگ نگرفته بودن و بعضی هاشونم عالی در اومده بودن بهش دادیم و قبول کرد

  • سلام! خوابتان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. حاکی از فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. می نمایاند احساس بی ارزشی می کنید یا اینکه کسی استعداد یا کوشش هایتان را حقیر می کند. شاید چیزی، چنانکه به نظر می رسد نباشد. از سوی دیگر، می نمایاند وانمود می کنید آنکه نیستید، هستید (وانمود می کنید به آنچه نیستید). برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «که ما ترسیدیم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام . من خواب دیدم توی یه خیابونی هستم که نمیشناسم‌ کجاس و تقریبا گم شدم . وارد یه مغازه مکانیکی شدم و یه مرد بود که گفت من آژانس هستم و میرسونمت. بعد منو نصف راه پیاده کرد و رفت و من سوار یه ماشین دیگه شدم رانندش یه خانم بود و وقتی رسیدم به مقصد خواستم پولش رو حساب کنم دیدم همه ی پولام سوراخ سوراخ شدن .

  • سلام! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. مسیر زندگی تان را گم کرده اید یا نگرش تان را نسبت به هدف هایتان گم کرده اید. ممکنست درباره ی مسیری که در زندگی پیش می گیرید، نگران و نامطمئن هستید. اگر می کوشید درخواست کمک کنید، یعنی می کوشید حمایت کسب کنید. به دنبال کسی هستید که به او تکیه کنید. تعبیر دیگر: هنوز دارید با موقعیتی نو که قانون ها و شرایطش پیوسته تغییر می کنند، سازگار شوید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. مشابه عشق ورزیدن است. به دنبال عشق هستید.

 4. سلام ببخشید اگه یه مرده تو خواب پول بده به آدم تعبیرش چی هست ؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای خیرات دادن برای ایشان است یا اگر ایشان دینی به کسی دارد، می بایست ادا شود. از دیدگاهی دیگر: خوابتان یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. حاکی از خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش هایتان در مورد عشق و موضوع های قلبی اشاره دارد. علامت رایجی برای قدرت است.

 5. سلام.دیشب خواب دیدم نیمه شبه و یه نفر که تو خواب میشناختم اما الان یادم نیست کی بود با هلیکوپتر اومده بالای خونه و داره برای من پول میریزه.یه عالمه دلار و پول نو.چندتا پول کهنه ام بینشون بود ولی بیشترشون اسکناسهای تا نخورده بودن.بعد من پولها رو جمع کردم تو مشما و گذاشتم پای درخت تو حیاط.انگار اونجا جمع میکردم پولامو.یه مقدار هم از قبل اونجا گذاشته بودم.در همین حین نوه ی عمه م که هم اسم منه و شاغله اومد خونه مون و بهم گفت بیاپولمو برام نگه دار.انگار بخاطر اینکه باباش پولشو نگیره ازش اورد داد بهم.بعد اون خانوم فقط یه اسکناس ۱۰۰۰یا ۲۰۰۰داشت که من اون پولو گرفتم گذاشتم کنار پولایی که قبلا بهم داده بود تا براش نگه دارم.انگار اون آقایی که پولا رو به من داد به همین خانومم اون اسکناسو داده بود.و حس میکنم داییش بود.یعنی پسرعمه من.

  میشه تعبیرشو بگید.

  • سلام! خوابتان نمایانگر جاه طلبی و دستاوردهای شماست. هدف هایتان را کاملا دنبال می کنید. موفقیت و کامیابی در دست شماست. نمایانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش هایتان در مورد عشق و موضوع های قلبی اشاره دارد. علامت رایجی برای قدرت است. نمایانگر بارها و مسئولیت های موقتی اند که به دوش می کشید. لازمست تمرین کنید و بر منطقه های خاص زندگی تان، کنترل بهتری داشته باشید! تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد.

 6. سلام وقتتون بخیر

  من امروز ظهرخواب دیدم که بامادرم داشتیم به بک مغازه میرفتیم و وقتی ب اون مغازه رسیدیم دیدم اون‌کسی که من دوستش دارم هم توی اون مغازه هس و میگفت که هرکس مرغ میخواهد بگه تا برایش بیاورم و مادرم میخواست بهش پول بده که گف اسکناس را پاره کن و بعدش بزار توی دستم و من این‌کاررا کردم و پول را دردستش گذاشتم

  بعدش رفتیم قسمتی ک همه نشسته بودن و اونجا من نامزد سابق عمویم را دیدم که بالباس محلی و ارایش نشسته بود و میگفت که امروز جشن عقدم بوده و من هم گفتم میخای برات برقصم گفت الان نه بزار وقتی رفتیم خونه

  من توی خوابم حس میکردم اون کسی ک دوسش دارم هم به من حسی داره

  میشه تعبیر کنید خوابم رو و راهنمائیم کنید؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. از جهتی که پروژه یا موقعیتی در آن پیش می رود، ناراضی هستید. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که هنوز می کوشید بشناسیدشان.

 7. دیدم یه مرد داره میدوه و یه مرد مریض و معلول تو بغلشه کمک میخواست و دقیقا یادمه برای این که پیشه مرده ثروتمند میخواستم خودنمایی کنم رفتم ازش گرفتم مریضو گفتم بیا کمکت کنم و بردم به سمته ماشین تا ببره دکتر و تو راه در یک بیابان دیدم از چشمه مرده ثروتمند دور شدم مریضو گذاشتم رو یک سکو و گفتم خودت ببر من بیشتر از این نمیتونم و بعد پول خارجیهارو از کیف در اوردم ولی نفهمیدم ماله کدوم کشوره و کیف رو پرت کردم تو بیابون ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • در ادامه: نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! از شما درخواست حمایت می شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ تر بگذارید. یعنی کوشش هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید.

 8. سلام خواب دیدم یه مرد خیلی ثروتمند که میشناسمش با خواهرش روی بالکن خونه نشستن و کوچرو نگاه میکنن و بچه خواهر مرد ثروتمند تو کوچه بازی میکرد و به مادرش گفت پول بده برم بستنی بخرم و ناگهان دیدم از اسمون همینجوری پول میریزه البته خیلی از پولها پاره شده بودن بعد متوجه شدم از دست زن پولدار ریخته بعد شروع کردم پلهارو جمع کردن دیدم یه کیف پول خیلی زیبا رو زمین افتاده برداشتم دیدم توش پر از پولهای خارجی هستش کیفو کردم تو جیبم بهش نگفتم و ناگهان دیدم یه مرد داره میدوه و یه مرد مریض و معلول تو بغلشه کمک میخواست و دقیقا یادمه برای این که پیشه مرده ثروتمند میخواستم خودنمایی کنم رفتم ازش گرفتم مریضو گفتم بیا کمکت کنم و بردم به سمته ماشین تا ببره دکتر و تو راه در یک بیابان دیدم از چشمه مرده ثروتمند دور شدم مریضو گذاشتم رو یک سکو و گفتم خودت ببر من بیشتر از این نمیتونم و بعد پول خارجیهارو از کیف در اوردم ولی نفهمیدم ماله کدوم کشوره و کیف رو پرد کردم تو بیابون ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام! خوابتان علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. موفقیت و کامیابی در دست شماست. نمایانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش هایتان در مورد عشق و موضوع های قلبی اشاره دارد. علامت رایجی برای قدرت است. نمایانگر مسئولیت هایی است که به دوش می کشید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یه مرد داره» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 9. سلام من خواب دیدم که توی خیابان داشتم راه میرفتم و فکر کنم گریه میکردم که یکی از دوستای قدیمی ام (اخرین بار دوسال پیش دبدمش)اومد پیشمو و باهام حرف میزد که گریه نکنم و میخواست من رو بخندونه بعدش برادرش و دوست ش رو دیدیم و اتفاقا خیلی تعجب کردم که برادرش اینقد بزرگ شده بود بعدش هم با هم به پاساژ رفتیم برای خرید که بعدش اونا من رو تنها گذاشتن و من هم تصمیم گرفتم خودم برم یکم خرید کنم (البته یکی از دوستام هم اومد که زیاد از هم خوشمون نمیاد بعدش اونم گم کردم=|بعد من هی دنبال خودپرداز میگشتم که موجودی مو بفهمم که پیدا نمیکردم پس رفتم به خونی پدرم(یه خونه ی خیلی بزرگ و شیک بالای پاساژ داشت و با عموم که توی واقعیت باهم دعوا کردن و باهم مشکل دارن بود)بعد بهش گفتم موجودیم چقدره گفت سه میلیون اشتباهی ریختم تو حسابت منم تصمیم گرفتم ازش استفاده کنم ولی هرکاری میکردم نمیشد

  • سلام! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «تعجب کردم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

   • بله مرسی
    گفتم بعدش باهم به پاساژ رفتیم که خرید کنیم اما اونها من رو تنها گذاشتن پس تصمیم گرفتم تنهایی برم پس دنبال خودپرداز میگشتم که موجودی کارتم رو بفهمم اما خودپرداز پیدا نمیکردم برای همین رفتم پیش پدرم ؛توی خوابم پدرم توی خونه ی خیلی بزرگ و شیک زندگی میکرد و با عموم بود (که توی دنیای واقعی باهم مشکل دارن)
    بعد ازش پرسیدم موجودیم چنده گفت سه میلیون ؛بعدش گفت اشتباهی ریخته به حسابم و میخاد برش داره
    منم تصمیم گرفتم برم خرجش گنم اما نتونستم

    • خواهش می کنم! در ادامه: به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: نمایانگر صرفه جویی است. علامتی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه ی فعلی تان درگیر عادت است. نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 10. سلام: خواب دیدم جنس ی فروختم و سودی خوبی نمودم یارو بهای جنس رو دالر و یورو و درهم داد هی مشمردم از خوشی انگار می ترکیدم تعبیر شو بگید ممنون میشم

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست درباره ی موقعیتی، سریع تر باشید یا شاید لازمست آرام باشید و کمی سرعت چیزها را کمتر کنید. دستخوش تغییرهایی در زندگی تان هستید. ممکنست مشکلاتی را در رها کردن چیزی یا جدا شدن از چیزی تجربه کنید. بیاموزید سازش و مصالحه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست جناسی ازین باشد که خودتان را دستکم می گیرید (ارزان می فروشید). موفقیت و کامیابی در دست شماست. نمایانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش هایتان در مورد عشق و موضوع های قلبی اشاره دارد. علامت رایجی برای قدرت است.

1 2 3 14

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور