مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۵
کد خبر: ۸۳۵۵
تعداد نظرات: ۵۶ نظر
تعبیر خواب پول به معنای اعتماد به نفس و موفقیت است. در واقع آنچه که برای آن ارزش قائل هستیم را به صورت پول در خواب خواهیم دید.
تعبیر خواب پول - دیدن پول در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - از نقطه نظر روانشناسی پول در خواب سمبلی از دست یافتن به کامیابی است. دزدیدن آن در خواب بیانگر این است که در رابطه با پذیرش توسط دیگران درمانده‌اید. البته معبرین اسلامی مانند مطیعی تهرانی پول را نشانه ناراحتی و ابتلا به بدبختی می‌داند. برای آگاهی از فضای کلی خواب می توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع نمایید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
دیدن پول در خواب را می‌توان از دو منظر تعبیر گران اسلامی (امام صادق (ع)، ابن سیرین و ...) و تحلیلگران خواب رویا بررسی کرد. تفاسیر گفته شده از منظر معبرین اسلامی بیشتر بر مبنای پول‌ها قدیمی بوده و مفسرین جدید به معنای دیدن پول در خواب پرداخته‌اند. 
 
آنچه در این مطلب خواهید خواند:
 

تعبیر خواب پول (معبرین اسلامی)

امام صادق می‌فرمایند: پول در خواب عبارت است از
 • برآورده کردن حاجت و خواسته
 • حکومت
 • مال جمع آوری شده
 • دوست
 • فرزند
 • یار و رفیق
 • رزق و روزی فراخ و گسترده
 • ایمنی، کنیزک
 • به دست آوردن جا و مقام
 • منزلت و احترام
اگر ببینی یک الی چهار دینار گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، عزت و جاه و مقام تو به خاطر زن‌ها افزایش می‌یابد.
تعبیر پنج عدد دینار، نماز‌های پنج‌گانه می‌باشد.
اگر ببینی تعداد دینار‌ها عدد زوج می‌باشند، تعبیرش دین پاک و علم با سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تعداد دینار‌ها عدد فرد باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی دینار‌ها را از دست داده‌ای یا آن‌ها را دزیده‌اند و یا به کسی داده‌ای، غم و غصه تو از بین می‌رود.
تعبیر دینار‌های بسیار، مال و اموالی است که با رنج و سختی و درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.
 
تعبیر خواب پول به روایت دانیال نبی
 • اگر در خواب بیشتر از چهار عدد دینار ببینی، به اندازه دینار‌هایی که دیده‌ای مسئلۀ ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید، یا حرف تلخ و سنگینی میشنوی.
 • اگر تعداد دینار معلوم و مشخص باشد چیزی که گفته شد آسانتر و کمتر است.
 
تعبیر خواب پول محمدبن سیرین
 • در کل باید گفت که دیدن خواب پول نشانه‌های خوبی برایمان به ارمغان ندارد. هر زمان که خواب پول دیده اید صدقه بدهید تا بلا از شما دور شود. نقل است که اگه در خواب شخصی پولی به شما داد یعنی پسری متولد می‌شود که خبرش را به شما می‌دهند. همچنین دیدن پول طلا در خواب به معنای گران شدن اجناس است.
 • اگر در خواب پنج عدد دینار ببینی، کار خوب و پسندیده‌ای انجام می‌دهی
  اگر ببینی صد یا هزار دینار در اختیار داری (عدد آن حتماً باید زوج باشد)، به دنبال کسب علم و دانشی می‌روی و سرانجام آن را یاد می‌گیری، ولی اگر ببینی آن‌ها را از دست داده‌ای یا به کسی داده‌ای، به اندازه آن علم خود را از دست می‌دهی.
 • اگر فقط یک دینار داری (نه بیشتر و نه کمتر)، خانه‌ای نو و کوچک به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر شخص آشنایی آن دینار را به تو داده باشد.
 
تعبیر خواب پول به روایت ابراهیم کرمانی
 • اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاوری.
 • در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده‌ای، در بیداری نیز همان دینار را به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی یک دینار به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، صاحب فرزند می‌شوی، یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند، قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد، ولی اگر ببینی آن را از دست داده‌ای، از جهت فرزندت دچار مصیبت می‌شوی.
 • اگر ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.
 • اگر ببینی دینار‌های زیادی به دست آورده‌ای و آن‌ها را در جای محکم و مطمئنی قرار داده‌ای، امانت مسلمانان را حفظ می‌کنی، مخصوصاً اینکه نماز‌ها را به جا می‌آوری.
 • اگر ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود.
 
تعبیر خواب پول به روایت اسماعیل بن اشعث
 • تعبیر دینار خوب و نیک، دینداری و راه راست می‌باشد، مخصوصاًً اگر روی آن شکل صورت وجود نداشته باشد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند دیناری دارد که یک طرف آن شکل صورت بت و در طرف دیگر نام خداوند متعال وجود دارد، تعبیرش این است که اگر آن شخص کافر باشد مسلمان می‌شود، ولی اگر مسلمان باشد و این خواب را ببیند تعبیرش این است که «مرتد» می‌شود.
 
تعبیر خواب پول به روایت منوچهر مطیعی
 • دیدن پول خرد و سکه در خواب نشانه غم و غصه‌ای کوچک است که روزانه برای خواب بیننده پیش می‌آید و چه بسا در هنگام شب خواب بیننده این غم و غصه را فراموش کند و به طور کلی دیدن پول در خواب نشانه ناراحتی‌هایی است که برای خواب بیننده پیش می‌آید و زندگی او را زشت می‌کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از کسی پول می‌گیرد آن فرد برای شما دردسر‌هایی را درست می‌کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می‌دهد نشانه این است که خواب بیننده برای آن فرد ناراحتی‌هایی را ایجاد می‌کند که شاید خودش نیز نخواهد.
 • پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده‌ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی، اما در خواب درست عکس این است داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.
 • پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند.
 • چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می‌گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می‌آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.

تعبیر خواب پول

 

تعبیر خواب پول (معبرین غربی)

پول: آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه فرد، انريی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی که موجب سلطه بر شخص دیگری می‌شود؛ بهایی که برای کردار یا آرزوهایمان میپردازیم –"دیشب به شوهرم حقایقی را در مورد خانه گفتم، اما مطمئنم وادارم می کند تاوانش را بدهم" فرصت، زیرا پول توان خرید زمان برای کند و کاو و امتحان چیزهای نو را به ما می دهد. 
نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد. 
پول دزدیده شده: احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛ از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکه دیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید. 
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
 
 
بر پایه روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ دیدن پول در خواب به این معناست: 
 • پول: دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.
 • از دست دادن پول: خواب دیدن اینکه پول از دست می دهید بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.
 • خرج کردن پول: دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. دیدن دیگران که پول دور می ریزند بیانگر این است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود. کسی است که به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند. اگر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی است.
 • پول نداشتن: خواب دیدن اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. اگر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی استفاده می کنید). شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.
 • دزدیدن پول: خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در این مورد که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله  پذیرفته شدن مستاصل هستید.
 • پول خورد: خواب دیدن اینکه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این است که فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر. اگر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است. شما حس می کنید که ارزشی ندارید. اگر پول خورد بیشتر از چیزی که بقیه پولتان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. شما حس می کنید که محق چیزهای خاصی هستید.
 • پول به همراه خون: خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید). خواب شما ممکن است بیانگر گناهتان در این مورد باشد که چیزی را می پذیرید که می دانید اشتباه بود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت
لیلا برایت می‌گوید: دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب عابر بانک

 

تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما پول می‌بخشند: پول به دستتان می‌آید
لیلا برایت: اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد
 


تعبیر خواب پول دادن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما به کسی پول می‌بخشید: ناراحتی ولی فقط یک روز
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به کسی پول می‌پردازید، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد.
 

تعبیر خواب پول خارجی

لیلا برایت: دیدن پول خارجی در خواب، نشانه‌ی موفقیت در کارهای خطرناک است.
 

تعبیر خواب پیدا کردن پول

لیلا برایت: پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید. 
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده‌اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می‌کند، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: به دست آوردن قدرت؛ رهایی از استرس و احساسات منفی، زیرا که با پیدا کردن پول هیجان زده و شادمان می شویم. 

معبرین غربی گویند:

 • اگر در خواب ببینید که پولی پیدا می‌کنید، تعبیر آن است که مشکلات کوچکی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد. اگر زمان کافی برای حل این مشکلات اختصاص بدهید مطمئن باشید که راه‌حل آسانی برای آنها پیدا خواهید کرد.
 • اگر در خواب ببینید که این پول را در خانه خود پیدا کرده اید، این مشکلات با زندگی خانوادگی شما در ارتباط خواهند بود.
 • اگر این پول در خانه دوست شما پیدا شود، احتمالا درگیری کوچکی با آن شخص خواهید داشت.

 

تعبیر خواب گم کردن پول

لیلا برایت: گم کردن پول در خواب، نشانه‌ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب پول گم کنید، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: گم کردن پول به معنای از دست دادن قدرت یا فرصت است.
 
معبرین غربی گویند:
 • اگر در خواب ببینید که پول خود را گم می‌کنید، تعبیر آن است که مشکلات و مسائل خاصی شما را در چالش قرار می‌دهند. این مسائل مانع از رسیدن شما به موفقیت می‌شوند. بهترین کار این است که با تمام توان خود با این چالش‌ها روبه‌رو شوید.
 • این خواب با شغل شما در ارتباط است و هیچ ارتباطی با زندگی شخصی شما ندارد. توجه و تمرکزتان را بر شغل و فرصت‌های کاری‌تان معطوف کنید.

 

تعبیر خواب پول به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون:
 • اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است، علامت آن است که در پرداخت قسط‌های خود درمانده خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید از جایی پول می‌دزدید، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید. باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید.
 • اگر خواب ببینید پول پس انداز می‌کنید، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید پول می‌خورید، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

khaboroya.com

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۶
در انتظار بررسی: ۰
مهرخورشید سیاوش
۲ روز پیش
سلام و احترام
خواب دیدم که در منزلی بسیار بزرگ هستم با اتاق های بسیار شبیه مدرسه بود بعد پسر کوچکی حدود شش ساله ازم پرسید خاله تو پول گم کردی؟بعد به دروغ گفتم آره گفتم شش هزار تومان یک پنج هزار و یک هزار تومانی می دانستم دارم اشتباه می کنم که اینو گفتم پسرک نگاهی معنادار به من کرد یعنی نکنه داری دروغ میگی سپس از پلاستیکی که توی پنجره بود و توش پول بود بهم ۶هزار تومان داد گفت این از صندوق صدقات هست پول رو گرفتم ولی حالم عجیب بود بعد سروصدای فامیل های من اومد که گفتند زودتر جمع کنید تا بریم بوشهر عروسی داشتم با نخی بلند دندان هایم رو تمیز می کردم که نخ گیر کرد در دندان هایم هرکاری کردم نتونست درش بیارم تمام دهانم و دندان هایم خونی شده بود با عجله وسایلم رو جمع کردم تا به ماشین و سفر برسم نخ دندان از دهانم تا پشت سرم چون بلند بود دنبال من بود
لطفا اگر تعبیر داره تعبیری کنید
با تشکر
محور اصلی خواب‌تان: پسربچه، نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. اینکه از شما می‌پرسد، یعنی اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراکش گذارید. اینکه دروغ می‌گویید، یعنی می‌کوشید خودتان را گول بزنید تا چیزی را باور کنید که خلاف غریزه‌های طبیعی یا ارزش‌های شماست. اشاره به ششهزار تومن، بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالت‌های ذهنی، احساسی و معنوی‌تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. نخی که با آن دندان را تمیز می‌کنید، یعنی می‌کوشید به ریشه و اصل موضوعی برسید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که چیزهای مادی‌تان را می‌نمایانید و زینت می‌بخشید. اگر لثه‌تان خونی شود، بیانگر هراس‌هایتان و پیامدهای منفی کردارهای شماست. اینکه عجله دارید، یعنی ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. بیانگر فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید!
دلارام
۳ روز پیش
سلام خیلی ممنون بابت مطالب .
من خواب دیدم یه هزار تومنی دستمه و به مغازه یکی از اشناهامون رفتم ولی به جای سوپر مارکت که در واقعیت داره یه مغازه فروش ظرفهای چینی داشت و من این هزار تومنی که داشتم رو بهش دادم درحالی که بدهکار نبودم اون هم همون هزارتومن با یه اسکناس ( دقیق نمی‌دونم چندی بود) بهم داد و من اومدم بیرون ذهنم درگیر بود چرا دوباره پول بهم داد و چرا حتی به پولم اضافه کرد و با اینکه ذهنم درگیر بود پول رو داخل جیبم گذاشتم .
ممنون میشم تعبیر کنید ‌‌‌.
خواب دیدن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بودن در مغازه، یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. اینکه پول اشتباهی (کمتر یا زیادتر) دریافت می‌کنید، بسته به اینست که فریب خورده‌اید (کم پول گرفته‌اید) یا خیر. اگر کم پول گرفته‌اید، پس مشابه مسأله‌های عزت نفس و خودباوری پایین است. حس می‌کنید که ارزشی ندارید. اگر پول خرد بیشتر از آنچه بقیه‌ی پول‌تان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. حس می‌کنید محق چیزهای خاصی هستید. اینکه از خود می‌پرسید، بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
ریرا
۱۰ روز پیش
من تو عالم واقع به کسی چول بدهکارم و تو خواب دیدم که کلی پول شوهر اون شخص که پولا تو پاکت بود بهم داد
گرچه خواب‌تان زاییده‌ی مشغله‌ی افکارتان نسبت به این گرفتاری است و نمی‌توان گفت که تعبیر دارد؛ اما: خواب دیدن شوهر ایشان، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. دریافت کردن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است.
رضا
۱۲ روز پیش
سلام
خواهرم خواب دیده که پدر بزرگم برای من یک ماشین خریده ولی من پول ماشین رو نمیدم بهش بعد رفته به خواهرم شکایت کرده با یک برگه که اونو امضا کنه که اگه من پول رو بهش ندم خواهرم باید بده
لطفاتعبیرش رو بگین
تصور می‌کنم که داشتن ماشین، آرزوی شماست و اینکه آن را همواره ابراز می‌کنید؛ ازین رو مشاهده‌ی این خواب، در واقع، بازنمودی از خواسته‌های قلبی‌تان است که توسط خواهرتان مشاهده شده است. اما از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر شادمانی است در صورتی که برخی شرایط را سخت نگیرید!
جواهر
۲۰ روز پیش
سلام
من خواب دیدم که دارم از لابلای کتابام پول جمع می کنم و میذارم تو کیفپولم به مامانم میگم که نگاه کن چقد پول دارم به بابا بگو که اگه چیزی خواستم خودم میخرم
بعد همش فکر میکردم که با این همه پول چی باید بخرم
اگه تعبیرداره ممنون میشم که راهنمایی کنید
خواب دیدن کتاب‌ها، بیانگر آرامش است. آرام‌آرام بسوی هدف‌هایتان حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. کتاب‌ها، نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. اینکه کتاب‌ها را باز می‌کنید، یعنی قادرید به راحتی ایده کسب کنید. پیدا کردن پول، بیانگر درخواست عشق یا قدرت است. اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید، بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. شاید خواب‌تان بیانگر اینست که می‌توانید با یادگیری دانشی به ثروت برسید!
حمید
۲۶ روز پیش
سلام
من امروز صبح خوابی دیدم(ساعت۶صبح)
خواب دیدم برای شخصی کاری انجام دادم و در مقابل این شخصی به من پولی داد، البته پول نقد نبود یک چک به من داد، و عجیب‌تر این بود که مبلغ چک هم مشخص بود(۷میلیون۸۰۰)
ممنون میشم اگه تعبیری داره بهم بگید
خواب دیدن اینکه سر کار هستید، یعنی درباره‌ی پروژه یا وظیفه‌ای در دست‌تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید نیاز دارید سر کار برگردید. از خیالپردازی مفعولانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست. در مورد حقوق‌تان، نمادی از نتیجه‌های سختکوشی شماست. نیاز دارید از فرصت‌ها بهره گیرید. مبین سطح خودباوری و قدرت شماست. دیدن چک، یعنی ممکنست حس کنید به دیگران بدهکارید. ممکنست جناسی ازین باشد که چیزها را بازبینی کنید، حساب و کتاب داشته باشید. مبلغ چک، یعنی ایده‌ها یا برنامه‌هایتان، به بار نشسته‌اند. هزینه‌ی سختکوشی و فداکاریتان داده خواهد شد. نمادی از معنویت شماست.
Fatshad
۲۸ روز پیش
منن خواب دیدم تو یجای پول پخش میکنند من ازون پکل زیاد برمیدترم نعبیرش چیه؟
خواب دیدن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است.
مینا
۳۰ روز پیش
سلام من در خواب دیدم زیر فرش چند تا اسکناس هست مثل اینکه قبلا گذاشته بودم وبرشون میدارم کلا تو خواب می دیدم تعدادی اسکناس دارم تو خواب هم می دیدم یکی از اقوام لباس عروستنش هست ممنون میشم راهنمایی کنید
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن فرش، بیانگر شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید. پیدا کردن پول، بیانگر درخواست عشق یا قدرت است. دیدن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. =
...
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم تو خیابونم و اسکناس رو زمین میبینم و جمع میکنم امروز صبحم یکم خوابیدم باز خواب دیدم خواهرم ب من پول میده تعبیرش چیه
سپاس
خواب دیدن خیابان، نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. دیدن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. پیدا کردن پول، بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.
نجمه
۱ ماه پیش
سلام.خواب دیدم بالای خونه نشسته بودم, از فامیل, هرکی تو خونه بود بهم پول هدیه میداد.تااینکه دختر عموم یه سینی پراز پول برام هدیه اورد.همه میگفتن این پولا واسه جهیزیته.
میشه تعبیرشو بم بگید؟؟؟
خواب دیدن اینکه روی بام هستید، نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. دیدن خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. خویشان‌تان، نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است.
م .ف
۱ ماه پیش
با سلام
من توی خواب دیدم که یدونه شلوار داشتم که مدت ها نپوشیده بودم و مدتی گوشه ای آویزون بود ، وقتی یک بار دیگه پوشیدمش دست کردم توی جیب هاش توی جیب راستش کلی پول بود ، توی جیب چپ هم بود ولی کمتر ... ولی اینم بگم که فقط پول ها رو لمس می کردم از تو جیب و خوشحال شدم از داشتن اون پول ها ولی ازش خرج نکردم و حتی نگاهشون هم نکردم ...چون بعدش بیدار شدم
تعبیر شما چیه از این خواب ؟
دیدن یا پوشیدن شلوار، یعنی درباره‌ی نقش‌تان در برخی موقعیت‌ها موقعیت‌ها برایتان روشن نیست و درباره‌اش پرسش دارید. پیدا کردن پول، بیانگر درخواست عشق یا قدرت است. اینکه خوشحالید، شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. اینکه چیزی را لمس می‌کنید، یعنی می‌کوشید احساسات و نیازتان به تماس را به اشتراک گذارید. ممکنست بکوشید موقعیتی را ارزیابی کنید و اطلاعاتی درباره‌ی محیط‌تان گردآوری کنید.
نگار
۲ ماه پیش
با سلام
دیشب 25 ماه قمری خواب دیدم با خانواده خودم و خاله ام رفتیم به باغ مرکباتمون و نشستیم که یهو متوجه شدم یه پرتغال خیلی بزرگ که هم سایز یک توپ ورزشی پیلاتس هست از شاخه درختی رشد کرده و انتهاش روی زمین هست.. به خاله ام گفتم سرش و ببر ببینیم توش چیه ، وقتی خالم بازش کرد دید محتویات داخل پرتغال پوسیده اما لابلاش پر از اسکناس خارجی خیلی قدیمی هست که نمیدونیم مال چه دوره و کشوری هست .. چندتایی و در میاره و بهم میده و بقیه رو هم با پرتغال بهم میده و جالب اینجا بود که وقتی اسکناس هارو بیرون میاور تمییز بود و آغشته به محتویات پرتغال یا خیس نبود.
چه تعبیری داره دوست گرامی؟
سلام؛ از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت مالی است که ممکن است از آن باغ نصیبتان شود یا میراث. از لحاظ روانشناسی: دیدن باغ در خوابتان بیانگر این است که سخت کوشی و پشتکار شما، در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. شما نیاز دارید که مهارت جدیدی را کشت کرده ترویج کنید یا رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. می تواند نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت باشد، بسته به رابطه تان با خانواده تان است. تعبیر دیگر این است که می تواند به این معنی باشد که خیلی به خانواده تان وابسته اید، خصوصا اگر اعضای خانواده تان در خوابهای تکراری تان باشد. اینکه می نشینید بیانگر مردد بودن شماست. شما نمی دانید که در مورد چیزی، چه می خواهید انجام دهید. بیانگر این است که بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. درخت پرتقال، بیانگر سلامتی و موفقیت است. خاله بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. خاله ممکن است بیانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. او همچنین می تواند به عنوان جایگزین مادر دیده شود. بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: پول به نگرشهای شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.
علی
۲ ماه پیش
سلام ببخشید این خواب به چه معناست ؟

اول از همه خواب دیدم که با چندتا از بچه ها دنبال یه موجود روح مانند هستیم این برای زمانه قبله مثلا ۵۰ سال قبل تو شهرستان ولی من کلا ۱۶ سالمه نمیدونم یادم نیست که زمان حال بود یا قدیم بعد رفتیم تا تو تاریکی ها و جاهی قدیمی یه خونه به چند تا در باز رسیدیم خونه هم متروکه قدیمی بود فکر کنم انباری هاش بود رفته بودیم آره اونجا احتمال داشت اونجا باشه در انباری ها باز بود یکیش بسته بود رفیقم گفت به بچه ها در اونجارو بزنن یکی از بچه ها در زد که ناگهان از پشت در که شیشه تاریک بود هیچی معلوم نبود در اون فقط بسته بود یکی در زد تخ تخ تخ ما فرار کردیم بعد یکی از بچه ها افتاده بود زمین بی هوش شد خونی بود بعد که به هوش اومد من داشتم میدیدمش ترسیده بود که کجا بیهوش شده تنها تو اون خونه تاریک از ترسش نمیدونست چی کار کنه بعد بیدار شدم از خواب دوباره خوابیدم و خواب دیدم که
پول های خارجیو میبخشم به خانواده تو پاکت پلاستیکی بود پولا چون میدیدمش بعد به دایی پولو دادم یادم نمیاد دیگه به کی دادم ولی داییمو مطمئنم دوبارم بهش پول دادم بعد یه تعداد خیلی زیادی هم رو مبل خونه پول بود برای خودم بود پدرم گفت اینا برای کیه گفتم برای منه همرو برادشتم چون قبلش خودم اونارو تا کرده بودم تعدادپولا زیاد پود ولی ایرانی و خارجی قاطی بود بعد ریختم تو یه کیسه پلاستیکی بعد از همون پاکتا که بخشیده بودم نظرم عوض شده بود دنبال یه چندتاشون میگشتم تا یکیشو از رو میز برداشتم و بازش کردم و ریختم تو پولای خودم .خوابو تو خونه مادر بزرگم دیدم بعد این که سوار ماشین خودمون شدیم خواهرم میروند رفتیم تا به یه خونه ای رسیدیم درش زیاد جلوه خوبی نداشت قدیمی مانند بود بعد خواهرم گفت دیگه باید برگرده پیش توانوادشو من فهمیدم که خواهر واقعیم خواهر ناتنیمه و وضعش زیاد خوب نیست بغلش کردم و کلی گریه کردم
خواب‌هایتان را لطفا تک به تک در پیام‌های جداگانه بفرستید! تعبیر خواب اول: دیدن دوستان در خوابتان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده اید، اما آماده اید که درگیرشان کنید و تاییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. اینکه شما به دنبال چیزی هستید، یعنی نیاز دارید چیزی را پیدا کنید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که به جستجوی روشنگری روحی، صلح یا حتی راه حل یک مسأله هستید. تاریکی، بیانگر این است که در کاری که برایش تلاش می‌کنید شکست می‌خورید. تاریکی، مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته‌هاست. دیدن یک انبار متروکه یا خالی بیانگر این است که منابع درونی‌تان به ته رسیده است. شما نیاز دارید که زمانی گذارید و انرژی‌تان را ذخیره کنید و منابع تان را دوباره پر کنید. اینکه شما از آنجا فرار می‌کنید بیانگر اینست که نیاز دارید از یک موقعیت یا نگرش محدودکننده فرار کنید. تعبیر دیگر اینست که شما از مواجه با مشکلات خود اجتناب می‌کنید. شما از یک موقعیت دوری می‌کنید به جای اینکه با آنها روبرو شوید. اینکه او خونریزی می‌کند بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.
بدون نام
۲ ماه پیش
خواب دیدم یه سکه مثلا بزرگ دارم میخوام تلفن بزم ولی این پول میدم دوتا سکه میگیرم برای تلفن زدن تلفن میزنم ولی چه صحبتی میشه یادم نیست
دیدن سکه در خواب بیانگر فرصت های از دست رفته یا فرصت هایی است که در مسیر شما قرار گرفته اما نادیده گرفته شده است. دیدن سکه های طلایی در خوابتان نمایانگر موفقیت و ثروت است. سکه های نقره بیانگر معنویت، شهود، ارزش و حس ارزشمندی است که در مورد خود دارید. سکه های مسی بیانگر شفاست. استفاده از تلفن سکه ای، بیانگر پیام یا نصیحتی است که قیمتی دارد که باید پرداخت شود. ممکن است به این معنی باشد که ارتباط شما با دیگران، یک جورهایی برای شما هزینه دارد، چه مستقیم چه غیر مستقیم.
ایلین بریسم
۲ ماه پیش
سلام من ودوتااز خواهرشوهرام حامله هستیم وخواهر شوهرم خواب دیده که ما ایمان کردیم میخواسته بیادواسه دیدنمون اول خواسته به ماپارچه بده بعدگفته نه بزاربهشون پول بدم
گرچه به دلیل باردار بودن شما، این خواب، مرسوم است و چیزی خاص ندارد؛ اما: اینکه کسی زایمان می‌کند، یعنی یک ایده یا پروژه‌ی جدید را متولد می‌کنید. بیانگر نگرشی جدید، شروعی تازه یا حادثه‌ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون‌تان جلب کند و ظرفیت‌تان برای رشد باشد. ملاقات کسی، یعنی شاید نیاز دارید دوباره در زندگی بیداری‌تان با این فرد ارتباط برقرار کنید. شاید این رابطه را فراموش کرده‌اید. شاید این فرد، جنبه‌ای از روان‌تان است که نیاز دارید ملاقاتش کنید و با وی روبرو شوید. پارچه، بیانگر مؤلفه‌ها و تکه‌های مختلفی است که زندگی‌تان را تشکیل می‌دهند. رنگش را در نظر بگیرید، اهمیت دارد. ممکنست به چشم‌اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی‌تان پیش می‌روند. پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر اعتمادبنفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: پول به نگرش‌های‌تان درباره‌ی عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. اینکه هدیه می‌دهید، بیانگر بخشندگی‌تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید که با دقت بسته‌بندی شده بود (یعنی آنچه با دقت بسته‌بندی شده بود را ناشیانه ابراز می‌کنید).
a.f
۳ ماه پیش
سلام.من خواب دیده بودم که پول کافی برای خرید نداشتم وقتی دوباره کیفم رو گشتم کلی پول پیدا کردم.شابد دویست تومن میشد
دیدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است. دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. بطور کلی، گویا شما اعتماد به نفس پایینی دارید که در نهایت تقویت خواهد شد.
ماریا
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دارم تو گوشی موجودی حسابم رو چک میکنم بعد متوجه میشم یه میلیون خرج کردم و عدد یازده میلیون روی گوشیم بود تعبیر یازده میلیون چیه؟
عدد یازده (۱۱)، بیانگر تعادل و تقارن است؛ شما به دنبال نظم و ترتیب در زندگی‌تان هستید.
Fateme
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم کنار دریایی یخ زده هستم بعد یه مردی که ناخدای کشتی هست به من میگه برو از این یخ لذت ببر و من بدون ترس میرم و رویخ ها با سرعت سر میخورم بعد صدا میکنن که کشتی داره راه میوفته به مقصد یه حای گردش گردی و این تور گردش گردی قرعه کشی پول زیادی رو میزاره که من از بیرون کشتی میشنوم که اسم منو به عنوان برنده اعلام میکنن وقتی میرسم تو کشتی تمام دوستا و اشناها و ادمای دنیا رو میبینم که تو صف واستادن بعد من بدون صف میرم تو و همه بهم تبریک میگن اگه میشه تعبیر این خواب رو بهم بگین
دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. مثل همه ی نماد های آب، بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد. خواب دیدن چیزی که منجمد است بیانگر چیزی است که سرکوب شده، رد شده یا انکار شده است. می تواند بیانگر چیزی باشد که به طور کامل توسعه نیافته است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به احساسات شما و حس های تلخ یا سرد شما اشاره داشته باشد. کشتی در خوابتان بیانگر این است که شما جنبه هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه تان را کشف می کنید. حالت و شرایط کشتی، بیانگر حالت احساسی شماست. اینکه به شما تبریک گفته میشود، بیانگر این است که شما نیاز دارید یاد بگیرید وقتی نیاز به کمک دارید، درخواست کمک کنید. شما نیاز دارید غرورتان را کنار گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که عملکرد و تصمیمتان را تایید کنید.
شهدخت
۳ ماه پیش
سلام ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین.
من خواب دیدم با برادرم که قهرم اومد پنج تا پول دوهزاری‌با هزاری‌ کاغذی به رنگ سبز بهم داد.اونوقت خیلیم پیر و سیاه شده بود منم دستشو بوسیدم.
این خواب، نشانگر خواسته‌های ناخودآگاه شماست که عمیقا نیاز به آشتی با برادرتان دارید. توجه کنید که این نیاز در ناخودآگاه شما رخنه کرده و احتمالا یک خواسته‌ی خودآگاه نیست. بهتر است به خواسته درونی خود توجه کنید.
sa
۳ ماه پیش
باسلام.من دوبار این خوابو دیدم که در مغازه جنسی خریدم (در هر خواب چیز مختلفی بود) بعد دستمو میبرم جیبم که پولشو در بیارم بدم به مغازه دار اما هی پول خورد میدم بهش خودمم سعی میکنم پول بیشترو بردارم و تو جیبم پول دارما ولی نمی تونم بدم به فروشنده و هی پول خورد میدم بهش.ممنون میشم تعبیرشو لطف کنید.
از لحاظ روانشناسی: دیدن یا بودن در مغازه در خوابتان بیانگر این است که شما از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما دچار توفان مغزی ایده‌های جدید هستید و به انتخاب‌های مختلف پیش رویتان نگاه می‌کنید. نمادی از نیازها و تمایلاتتان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شما است. چیزی که می‌خرید و چیزی که نیاز دارید که انجامش دهید را در نظر گیرید. بویژه خواب دیدن اینکه غذا و خوار و بار می‌خرید بیانگر تلاش نهانی شما برای جلب توجه دیگران است. اگر شما لباس می‌خرید، بیانگر این است که تلاش می‌کنید تصویری جدید از خود ارائه دهید. دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما اعتماد به نفس‌تان ضعیف است. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: پول خرد و سکه غم و غصه‌ی کوچک است.
مسلم
۳ ماه پیش
سلام من دیدم تو خواب که چندین بسته پول دارم که کمی ازش دادم به به بنده خدا براش پول انتقال دادم بعدش مرد بزرکی اومد براش باز انتقال بدم بعدش رفتم بیرون مغازه و برگشتم دیدم بسته ۵۰۰ هزاری هم تو دخل مغازم بود که رعتم بیرون
برگشتم دیدم نیستی دنبالش گشتم
دیدن پول در خواب‌تان، بیانگر این است که موفقیت و کامیابی، در دست شما است. پول، بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر، این است که خواب دیدن در مورد پول، به نگرش‌های شما در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول، بیانگر درخواست عشق یا قدرت است. همچنین کمک کردن به دیگران، بیانگر این است که از شما درخواست حمایت می‌شود یا حمایت احساسی یا فیزیکی. همچنین نشان می‌دهد که مشتاقید باورهایتان را برای یک دستاورد بزرگ‌تر بگذارید. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: پول، نشان‌دهنده‌ی ناراحتی‌هایی است که پیش می‌آیند و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند. روی هم رفته، پول، گرفتاری است. اگر شما به کسی پول دادید، شما برای او ناراحتی‌هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید.
منیژه
۳ ماه پیش
سلام ممنون میشم خواب من رو تعبیر کنید
من دو بار هست که خواب پول های سکه ای رو میبینم. بار دوم خواب دیدم جایی بودم که مقدار زیادی پول سکه ای اطراف من میبارید و اون هایی که روی زمین می افتادند پودر میشدند.
از لحاظ روانشناسی: آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه‌ی فرد، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی که موجب سلطه بر شخص دیگری می‌شود؛ بهایی که برای کردار یا آرزوهایمان می‌پردازیم. پول در خواب، نمادی از دستیابی به کامیابی‌ها می‌باشد؛ بیانگر این است که موفقیت و کامیابی، در دست شما می‌باشند. پول، بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش‌های شما در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: اندوه‌های کوچک را در زندگی روزانه برای شما پیش می‌آیند را نشان می‌دهد و چه بسا شب‌هنگام فراموش می‌کنیم؛ ولی پول به طور کلی، نشانگر ناراحتی‌هایی است که پیش می‌آیند و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند؛ اما این ناراحتی‌ها و اندوه‌ها از میان خواهند رفت. امید داشته باشید و توکل به خدا کنید! موفق باشید!
صحت
۴ ماه پیش
خواب دیدم با یک اسب سفید درشکه دار در بلندی هستم ولی چرخ درشکه مشکل داره ، و با زحمت درشکه را نگه داشته ، ابزار تهیه و چرخ درشکه را درست کردم و اسب به راه افتاد ، و من امدم پول ابزاری تهیه کردم بدهم ، پول از جیب بیرون آوردم پولم به زمین ریخته شد و یکی دیگه جمع کرد و به من داد ولی من نشمردم. لطفا خوابم را تعبیر کنید .
این خواب، نشان می‌دهد که شما در زندگی‌تان بسرعت پیشرفت‌ها خواهید کرد و سریع به مرادهای زندگی‌تان خواهید رسید. اما در این حین، زمانی پیش می‌آید که گویا اقبال با شما یاری نخواهد کرد و گویا زمانی را از دست خواهید داد؛ اما دو مرتبه با همت و کوشش خودتان این مسأله‌ی رکود را برای خویش حل می‌کنید و به راهتان ادامه خواهید داد. این خواب، نشان از چرخ اقبال برای شما دارد. خوابی که نشان از سعادت‌ها می‌دهد که به زندگی‌تان رو کرده است یا رو خواهد کرد. پس، دوست عزیز! در همه‌ی مسیر زندگی‌تان یک مسأله را هیچگاه فراموش نکنید!‍ این مسأله خدا است و شکرگذاری را از یاد نبرید که رحمت را بر زندگی‌تان می‌افزاید! توکل به خدا داشته باشید و با دلی قرص، حرکت کنید! موفق باشید!
عرفان
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با ۵ میلیون دلار پول تویه کوله پشتی با دوستم تویه ی بازارم ، یک ذره پول به رفیقم دادم که حواسش به منو کیف باشه یه دسته پول تو جیبم بود ، یکس حدوده نصفش رو میدزده ، و یک طبقه پایین تر رو سره مردم میریزه ، مردم پولارو جمع میکنند ، من با عجله به سمت طبقه پایین میرفتم توی راه گربه ی خونگیم رو دیدم که سرش از کیفم زد بیرون با تعجب‌دیدم که اونم اینجاست دوباره توی کیفش کردم و وقتی رفتم تونستم مقدار کمی از پولم جمع کنم و به یکی پول دادم که بقیه پولم رو از بقیه بتونه بگیره .... ممنون
دوست عزیز! این خواب، نشان می‌دهد که بسیار در مسائل دنیا غرق هستید یا خواهید شد. این مسأله شما را از رسیدگی به دیگر امور، وا می‌دارد و از مهار دیگر مسائل، ناکام خواهید ماند. شما می‌بایست در انجام هر عملی و اتخاذ هر تصمیمی در زندگی‌تان، تمامی جوانب را بسنجید و کلی‌نگر عمل کنید! زیرا برخی مسائل که به ظاهر بی‌اهمیت جلوه‌گر می‌شوند، شاید مهم‌ترین‌ها باشند و توجه نکردن به آنها باعث از دست دادن خیلی چیزها در زندگی‌تان شود. سعی کنید تعادل را در زندگی‌تان حفظ کنید و از قطبی‌نگری در زندگی، پرهیز کنید تا إن‌شاءالله در همه‌ی امور زندگانی‌تان، موفق و پیروز باشید.
V.z
۴ ماه پیش
سلام
یکی از اشناهامون خواب دیدن ک منو دیدن درحالی که ی عالمه پول تو دستامه.البته پولا سکه نبودن میشه لطف کنین تعبیرشو واسم بگین
گرچه این خواب ناقص است و نمی‌توان آن را بدرستی تعبیر کرد، اما به طور کلی، این خواب، نشان می‌دهد که گویا ناراحتی‌ها و اندوه‌هایی برایتان پیش خواهند آمد که بسیار بزرگ خواهند بود. اینکه این ناراحتی‌ها و اندوه‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرند، نامشخص است. شاید بر اثر اشتباهی در تصمیمگیری یا عملکرد اشتباهی رخ خواهد داد. دوست عزیز! از آنجایی که نمی‌توان در مورد درستی تصمیم‌ها یا نوع عملکرد خویش مطمئن بود که آیا صحیح است یا ناصحیح، بهتر است پیش از اتخاذ تصمیمی یا انجام عملی، در مورد آنها با کسانی باتجربه‌تر از خودتان و البته معتمد، مشورت کنید که إن‌شاءالله در آینده دچار پشیمانی و ناراحتی نشوید! زیرا برخی پشیمانی‌ها بسختی جبران خواهند شد و برخی نیز هرگز قابل جبران نمی‌باشند. پس، سعی کنید در زندگی‌تان، گام‌هایتان را محتاطانه بردارید و در همه‌حال، خدا را فراموش نکنید! موفق و پیروز باشید!
حنا
۴ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر دوستم خاب من رادیده که درخاب پولی رابرای پایان نامه دادم را خوردن،درواقعیت هم همان قیمت پول رابرای پایان نامه طی کردم یعنی ممکنه خابش تعبیر بشه خیلی میترسم
این خواب، گویا حاصل مشغله‌ی ذهنی دوستانتان بوده است و در نتیجه دارای تعبیر نیست. پس، جای نگرانی نیست.
علی کاملی
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم ک در مکان مقدسی فردی محترم برایم پول خارجی جمع کرد و بعد تبدیل ب پول کشورمون ب من داد و خیلی خوشحال بودم
این خواب، نشان می‌دهد که گویا در آینده معنویات شما تقویت خواهند شد و این باعث نشاط روحی شما خواهد شد. اینکه این تقویت چطور صورت خواهد گرفت، نامشخص است؛ ولی گویا می‌بایست نخستین قدم برای پذیرش آن را خودتان بردارید. ممکن است در اثر حادثه‌ای، این تقویت معنویات صورت بگیرد. این حادثه خوشایند خواهد بود.
Mariam
۴ ماه پیش
ببخشید میشه تعبییر خوابم رو بگید
من خواب دیدم پول خارجی پیدا کردم و خیلی خوشحال شدم ولی توی راهم یه مردی رو دیدم که داشته گریه میکرده و ناراحت بوده من فک کردم پول از این مرد میتونه باشه ازش پرسیدم شما پول گم کردید گفته اره مبلغشم گفته مبلغش از چیزی که من پیدا کرده بودم خیلی کم تر بوده مرده معلوم بوده که بی پوله بم گفته من پولمو گم کردم بچم مریضه و موندم چیکار کنم من پولی که پیدا کرده بودمو بهش دادم با اینکه میدونستم ماله مرده نیست و وقتی دادم از بس دلم برای مرده سوخته زار میزدم و گریه میکردم
این خواب، نشان می‌دهد که شما دچار یک گرفتاری خواهید شد؛ این گرفتاری گویا در خارج از موطن شما رخ خواهد داد یا توسط یک خارجی یا مربوط به امور خارجی خواهد بود. اما در نهایت، شما از این گرفتاری به سلامت خارج خواهید شد و این عمل، به سر کس دیگری خواهد آمد که شما مقصر آن نخواهید بود. شما از اینکه از این گرفتاری رهایی یافته‌اید، خوشحال خواهید شد. پس، جای نگرانی ندارد. موفق باشید!
كيهان
۴ ماه پیش
سلام
من مدتي هست كه براي خريد ماشين به بنگاه هاي زيادي رفتم و ديد من خيلي نسبت به اونها بد شده به دليل دروغ هاي رايج نمايشكاه هاي ماشين.
اما ديشب خواب ديدم كه شب داخل ماشين نشسته يودم،تراول هاي ٥٠ زيادي دستم بود و داشتم جابجا ميكردم و ميشمردم،كه يهو پول ها به طرز عجيبي مثل شكل بي نهايت(/\) رو صندلي من و شاگرد جابجا ميشد كه خيلي هول شدن و سعي داشتم جلوشون رو بگيرم،
بعد شيشه ماشين كمي پايين بود و يكي از بنگاه دار ها كه تو خواب ميشناختمش و حس بدي بش داشتم و سعي داشتم پول رو ازش مخفي كنم،كه ديد و بهم گفت كه تو چجوري تنخواه مينويسي؟(من تنخواه دار شركتمون هستم)و بعد ديدم كه اومد نشست داخل ماشين و من حركت كردم و سعي داشتم پياده كنم كه دراز كشيده بود روي پول ها و وقتي بلندش كردم اسكناس هاي ١٠ و ٢ هزار توماني زيادي ديدم،كه ورداشته تعدادي زياديشو و رفت و من همش ترس و اظطراب داشتم كه چيكار كنم و چجوري جواب پس بدم!
البتّه خواب شما، حاصل فعّالیّت و درگیری بیش از حدّ ذهن‌تان در مورد شغل و مقصودتان (خرید خودرو) را نشان می‌دهد. امّا نکته‌ای در این مورد نهفته است، و آن خرید بی‌هنگام و از دست دادن پول‌تان را نشان می‌دهد. گویا زمان خوبی برای خرید خودرو یا هر چیز گرانقیمت دیگری برای شما نیست. عجله نکنید و برای خرید، بسیار مشورت کنید! موفّق باشید!‍
علی
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم از دست کسی پول میگیرم پول زیاد
بود چند تا 10 تومان زیاد من خوشحال شدم بعد یک نفر دیدم با چهره ای یکم عصبانی به نظر میرسید منم ترسیدم همه پول بهش دادم چهره کاملا اشنا بود
بعد پشیمان شدم و غمگین افسرده تعبیرش چیه
این خواب، با توجّه به اینکه تعداد پول‌ها مشخّص نیستند، نشان می‌دهد که چیزی معنویی را به دست می‌آورید و بخش دوّم خواب، به مفهوم این است که اندوه از شما زدوده خواهد شد.
Farahnaz
۵ ماه پیش
سلام ممنون میشم جواب بدید
من زنی متاهل و بدون فرزند هستم که خواب دیدم روی تخت خوابیدم و مردی غریبه می آید در همان حالت روی من به مقدار زیاد تراول میریزه و میگه همه وجودت رو پول میگیرم تو بیا با من باش من هم امتنا میکنم و همه اش میگم نه نمیخوام من شوهر خودم رو میخوام بعد شوهرم رسید و به او پناه بردم
در من روی تراول ها عکس پدرم بود
با سلام کاربر گرامی به نظر می آید که شما در بیداری تان افکار ویا رفتارهایی دارید که زیاد خوش آیند نیست امکان دارد که این رفتارها و یا افکار تان در بیداری موجب رنجش شما شود به نظر می اید این خواب هشداری است برای شما تا رفتارها وا فکارتان را با دقت بیشتری بررسی کنید و اگر فکر می کنید اشتباه است در پی اصلاح ان ها باشید
بها ر
۵ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم که کاکایم از امریکا میاید پدرم ازش قرض دار است یعنی در واقیعت هم است کاکایم یک صندوق را باز میکند میگوید بینداز پول را پدرم و مادر بزرگم همچنان بسته بسته پول میندازد انقدر پول انداخت که قابل تصور هم نیست
تعبیر ان چیست؟
این خواب به رفتارها و افکاری در شما اشاره دارد که موجب گرفتاری و رنج شماست. این خواب هشداری برای شما نسبت به مسئله ای است که این روزها با آن درگیر هستید.
امیر
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید. آیا گفتن خواب خوب به کسی یا حتی در سایت که همه انرا میبینند نباید گفته شه؟
مثلا اثر یا تعبیر خواب از بین نمیره؟
خوابها معمولا مکتوم بمانند بهتر است تا به شخص معبری آنهم در صورت آنکه بخواهید خوابتان را تعبیر کنید بگویید
علی
۶ ماه پیش
خیلی خوشحالم امثال بیرانوند ازبازی محروم میشن چون خیلی زودازجا در رفته
بدون نام
۶ ماه پیش
پول در خواب غم و غصه است. هر چه پول بیشتر باشد، غم بزرگتر است
ساحل
۷ ماه پیش
سلام،من خواب دیدم که مادرم میخاست بهم پول بده که پدرم متوجه شد و به مادرم میگفت که پولی به من نده،من هم پول رو نگرفتم و از اون جایی که بودم بیرون رفتم..ممنون
اشخاصی که در خواب مشاهد میکنیم هر کدام اشاره به جنبه های مختلفی از شخصیت و یا توانایی خودمان هستند. احساسی که در بیداری نسبت به آن شخص دارید را دنبال کنید تا متوجه آن قسمت از شخصیت خودتان شوید. پول در خواب اشاره به قدرت اعتماد به نفس و قدرت انسان در ایجاد ارتباط موثر با دیگران دارد. این خواب از شما می خواهد تا با توجه به آنچه از پدرتان متوجه شدید این قدرت رفتاری و فکری را دست کم نگرفته و از این توانایی برای معاشرت با انسان ها و افکاری استفاده کنید که به شما کمک می کنند تا به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بپردازید.
امید
۷ ماه پیش
سلام.بنده خواب دیدم که قبلا مقداری ک خودمم هم نمیدونم چقدرپوله رو به دست یکی از اعضای خانواده میسپارم بعدا که حرف از پول میشه تو جمع همون فرد پیش همه تو خواب میگه هفت میلیون پوله.از خواب پریدم ب مادرم که گفتم گفت ی اتفاقی قراره پیش بیاد و برادرم بنده رو سر یه قضیه ای شدید کتک زد.این چجور خوابیه؟اصلا این قضیه ربطی ب خوابم داشت؟
اتفاقاتی که در بیداری برای شما رخ داده، ارتباطی یه خواب تان ندارد. پول در خواب اشاره به قدرت اعتماد به نفس و قدرت انسان در ایجاد ارتباط موثر با دیگران دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت رفتاری و فکری را دست کم نگیرید.
مصیب
۸ ماه پیش
من در خواب دیدم که عشقم 25هزار پول بهم داد چه تعبیری دارد
این خواب به رفتارهایی در شما اشاره دارد که در راستای خواسته های تان انجام میدهید. این رفتارها موجب افزایش اعتماد به نفس تان میگردد.
Navid
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم با شخصی که خانم می باشد و هزاران کار کرده که نابودم کنه دشمنی دارم با خانمم راجبش صحبت میکردیم تو ماشین که پول به دست دشمنم رسیده و قرار دادی بسته ممنون میشم تعبیرشو بدونم.
اشخاصی که در خواب مشاهد میکنیم هر کدام اشاره به جنبه های مختلفی از شخصیت و یا توانایی خودمان هستند. احساسی که در بیداری نسبت به آن شخص دارید را دنبال کنید تا متوجه آن قسمت از شخصیت خودتان شوید. مثلا اگر احساس کینه نسبت به او دارید این خواب به شما میگوید که شما در حال پرداختن و افزایش این بخش از شخصیت خود هستید. لازم است تا با شناخت ریشهء این افکار و رفتارهای تان در بیداری به کنترل این مسئله در خودتان کمک کنید.
فرهاد
۸ ماه پیش
من خواب دیدم دارم تو خیابون راه میرم و به مغازه ها نگاه میکنم و یه چیزی نظرم رو جلب میکنه و من ازش خیلی خوشم میاد. بعد مادر بزرگم رو تو خواب میبینم با هم سوار ماشین میشیم بعد راننده مادر بزرگمو پیاده میکنه خودمو یه جای دیگه بعد بهم خیلی پول میده.
تعبیرش چیه؟
با تشکر از شما.
این خواب به رفتارها و افکاری در شما اشاره دارد که موجب افزایش اعتماد به نفس شما میشود. مادربزرگ شما نیز نماد ارزش ها و باورهایی است که در گذشته های قدیم داشته اید و اکنون لازم است به آنها توجه مجدد داشته باشید. این خواب در کل به افزایش روحیه و اعتماد به نفس ما اشاره دارد.
Sirvan
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم کیفی را پیدا کردم و پر پول بود بعد نمیخواستم به صاحبش برگردانم کمی ازش خرید کردم مادرم فهمید و تصمیم گرفتم هر وقت پول رو دوباره سر جاش گذاشتم به صاحبش بدم تعبیرش چی میشود
پول در خواب اشاره به ثروت های روانی ای دارد که نشات گرفته از ذوق و هنر درونی خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا متوجه استعداد درونی خود بوده و از ذوق و مهارت های خود برای گسترش زمینه های مختلف زندگی و ایجاد تغییرات استفاده کنید.
آرمین
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که میخواستم با پول خودم برم لباس بخرم ولی فکر میکردم که پولام کمه ولی وقتی که پولامو شمردم دیدم پولام خیلی زیاد شده
دزدی هم نبوده از کسی هم نگرفتم ممنون میشم تعبیرش رو بگید
پول در خواب اشاره به قدرت اعتماد به نفس و قدرت انسان در ایجاد ارتباط موثر با دیگران دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت رفتاری و فکری را دست کم نگرفته و از این توانایی برای معاشرت با انسان ها و افکاری استفاده کنید که به شما کمک می کنند تا به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بپردازید.
Shohreh
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم خاله و دخترخاله ام به من چند بسته تراول دادن گفتن ماله خودت تو ذهنم با خودم میگم دوملیونی میشه.یه چندتا پول خرد و کهنه و پاره هم دادن گفتن بده به خواهرت.وضع مالیشون عالیه این خاله ام
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر شما نسبت به پرداختن به این مسئله و انجام مسئولیت هایی مرتبط با این بخش از شخصیت تان به افزایش قدرت اعتماد به نفس تان کمک خواهید کرد.
مبینا
۸ ماه پیش
سلام وقت بخیر، یک خواب رو دوبار دیدم اولین دفعه دیدم که ی بسته هزار و دوهزار تومنی دارم و دو سه تا بچه تو خیابون هست می خوام بهشون پول بدم ولی دوستم میگه نده ولی من بهشون دادم و وقتی دادم بچه ها اذیتم کردن و ولم نکردن در اخر عموی همون دوستم کمکم کرد و بچه هارو برد،دومین خوابم این بود که باز هم همونجوری پول دارم و سه تا بچه فقیر کنارم نشستن به هرکدوم یک هزارتومنی میدم ولی بیشتر می خوان زمانی که ندادم باز هم دنبالم راه افتادن و اذیتم کردن.ممنون میشم کمک کنین
این خواب به ضعف هایی که در وجودتان میشناسید اشاره دارد. ضعف هایی که توجه و تمرکز روی آنها موجب تقویت شان میشود تا جایی که شما را به این باور میرساند که دیگر توانایی و قدرتی در وجودتان ندارید. این امر به تدریج موجب کاهش اعتماد به نفس تان میگردد.
ساناز
۸ ماه پیش
سلام من خواب چندتاپسردیدم که یکی ازاون پسرابهم یه بسته پول دادمن تعجب کردم پول پس دادم به خودش تعبیرش چیه میشه بی زحمت بگین ممنون
محمد
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم باپدرم تصمیم سفر به مشهد رو گرفتیم و سوار ماشینمون میشیم تو جاده های سرسبز البته اینم بگم پدرم رانندگی میکرد وهمینطوری داشتیم از مشکلات زندگی حرف میزدیم که یهو مادرم که فوت شده به گوشی پدرم زنگ زد و یه صحبتی کوتاه با پدرم کرد و من متوجه شدم حواس پدرم از جاده و رانندگی پرت شده فرمونو چند ثانیه گرفتم پرسیدم چی شده بالحنی که انگار ازشدت خوشحالی سخت میتونست حرف بزنه گفت مادرت زنگ زده گفته حدود هشتصد میلیارد یورو به حسابم واریز شده با محمد سریع بیاین خونه برین بانک توخوابم ساعت ماشین دقیق رو دوازده ظهر بود تا نزدیکی خونه رسیدیم که پدرم ماشینو نگه داشت گفت من میرم خونه ببینم چی‌ شده تو ماشینو لیار پارکینگ منم رفتم پشت فرمون بشینم که از خواب ‌با احساس خیلی خوبی بیدار شدم خیلی کنجکاو شدم تعبیرشو بدونم تورو خدا تعبیرش رو بگین
این خواب به موقعیتی در زنداگی بیداری شما اشاره دارد که موجب رشد و پیشرفت تاند خواهد شد. پول در خواب نماد فرصت هایی است که موجب افزایش اعتماد به نفس و رشد روانی شما میگردد. این خواب از شما میخواهد تا برای بهره بردن از این فرصت به دو نکته توجه داشته باشید: مادر مرحوم تان در خواب اشاره به ارزش ها و افکاری است که از ایشان آموخته اید اما این روزها نسبت به آنها کم توجه هستید. به این موضوعات باید توجه بیشتری نشان دهید. و دیگر اینکه پدر شما در خواب نماد قدرت مدیریت و برنامه ریزی در کارهای تان است. با توجه به این مهارت، برای کسب سود و منفعت از این فرصت استفاده کنید.
ساناز
۹ ماه پیش
من خواب دیدم بین کلی پسرمجردهستم یکی ازپسرا یه بسته بهم پول دادولی من بهش برگردوندم پولشودادم بهش
پول در خواب اشاره به قدرت اعتماد به نفس و قدرت انسان در ایجاد ارتباط موثر با دیگران دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت رفتاری و فکری را دست کم نگرفته و از این توانایی برای معاشرت با انسان ها و افکاری استفاده کنید که به شما کمک می کنند تا به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بپردازید.
لیلا
۹ ماه پیش
من خواب دیدم مقدار زیادی اسکناس به دست اوردیم من و خانوادم البته دزدی نبود ولی دقیق یادم نیس چجوری و مادرم گفت نباید کسی اینارو ببینه بعد من با استرس زیاد ازونا مراقبت میکردم و جاهای مختلف میذاشتمش تا از دست نرن و کسی نبینه روی یه گاری مانندی که هی همه چی میوفتاد و من کیفمو سفت چسبیده بودم و خلاصه تا اخر اضطراب پولارو داشتم!
این خواب به ترس ها و نگرانی های شما اشاره دارد. ترس هایی که باعث کاهش اعتماد به نفس تان میگردد. این خواب از شما میخواهد تا با بهره بردن نسبت به توانایی ها و امکانات پیش رو از این ترس ها رها شوید.
Nikoo
۱۰ ماه پیش
من خواب دیدم داخل اتاق خونمون نشستم پدرم که اصلا چهرشو تو خواب نمیبینم ولی میدونم پدرمه بهم چنتا تراول پنجاهی با ده هزار تومنی و پنج تومنی دادن به همراه چندتا کارت عابربانکی
با استفاده از قدرت مدیریت و تحلیل و برنامه ریزی خود از فرصت های پیش رو حداکثر استفاده را ببرید تا به نتایج خوبی دست پیدا کنید.
مهتا
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم مامانم ی ده هزاری بهم داد و بهم گفت ک بابات داده .
پول در خواب، استعاره از اعتماد به نفس و قدرت های روانی ای می باشد که در زندگی بیداری آنها را دست کم گرفته اید. فردی که در خواب به شما پول هدیه می دهد سمبل بخشی از شخصیت شماست. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند. از قدرت مدیریت خود میتوانید برای افزایش اعتماد به نفستان استفاده کنید.
کیلن
۱۰ ماه پیش
درود ممنون میشم تعبیر خواب پارتنر منو بگید ایشون خواب دیدن مادرشون به تازگی از دنیا رفتن بهش یک دسته پول میدن بعضیهاش دلار بود کمی هم پول ایرانی بعد مادرشون گفتن این پولو از برادرش گرفتن البته برادر پارتنرم کل املاکو بالا کشید و بهش چیزی نداد میشه لطفا تعبیرشو بگین!سپاس از شما و خسته نباشید.
این خواب از قدرت و مهارتی در شما سخن میگوید که مدتی است از آن غافل شده اید. با روحیه حمایتگری و مدیریتی خود آن را دوباره کشف کنید تا اعتماد به نفستان افزایش یابد. این اعتماد به نفس راهگشای شماست.
الهه
۱۱ ماه پیش
سلام و عرض ادب
من خوابی دیدم که تو خواب من و همسرم داشتیم به جایی می رفتیم تا از هم جدا بشیم مثل دادگاه ؛ وسط راه از کفشهای مشکلی پاشنه بلند من دود در اومد از پاشنه کفشم ؛ و من کفشم رو از پام در اوردم و همسرم پاشنه کفشم کوبید زمین و انگار همه اون چیزایی که باعث دود شده بودن خارج شدن ؛ بعد وسط راه اول به یه دستم پول داد و بعد از یبش یه پاکت در آورد گفت می خواستم کفش بخرم ولی میدم به تو بعد من گفتم نگا کن داره میلیونی پول میده این دفعه چون دیده دارم ازش جدا میشم .
Mahtab Sadeghi
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یکی از فامیلامون که یکم دوسش دارم از پدر در خواست هفت میلیون پول کرده و پدرم گفت نه نمیدم
تمنا
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم پول از آسمان میبارد
پول در خواب اشاره به قدرت اعتماد به نفس و قدرت انسان در ایجاد ارتباط موثر با دیگران دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت رفتاری و فکری را دست کم نگرفته و از این توانایی برای معاشرت با انسان ها و افکاری استفاده کنید که به شما کمک می کنند تا به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بپردازید.
Fatemeh
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم زن داداشم بهم کمی پول داده گفت اینم عیدیت از طرف من
دیروزم پول شمردم و کلا درگیر بودم
ایا میتونه ساخته ی فکر خودم باشه ؟؟
پول در خواب، استعاره از اعتماد به نفس و قدرت های روانی ای می باشد که در زندگی بیداری آنها را دست کم گرفته اید. فردی که در خواب به شما پول هدیه می دهد سمبل بخشی از شخصیت شماست. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
حسین
۱ سال پیش
با سلام
من خواب دیدم که کنار جوی اب یک دو تومنی هست رفتم برداشتم دیدم که کنار جوی اب پر از پوله و من داشتم همشون رو ورمیداشتم
پول در خواب اشاره به ثروت های روانی ای دارد که نشات گرفته از ذوق و هنر درونی خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا متوجه استعداد درونی خود بوده و از ذوق و مهارت های خود برای گسترش زمینه های مختلف زندگی و ایجاد تغییرات استفاده کنید.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۶
در انتظار بررسی: ۰
مهرخورشید سیاوش
۲ روز پیش
سلام و احترام
خواب دیدم که در منزلی بسیار بزرگ هستم با اتاق های بسیار شبیه مدرسه بود بعد پسر کوچکی حدود شش ساله ازم پرسید خاله تو پول گم کردی؟بعد به دروغ گفتم آره گفتم شش هزار تومان یک پنج هزار و یک هزار تومانی می دانستم دارم اشتباه می کنم که اینو گفتم پسرک نگاهی معنادار به من کرد یعنی نکنه داری دروغ میگی سپس از پلاستیکی که توی پنجره بود و توش پول بود بهم ۶هزار تومان داد گفت این از صندوق صدقات هست پول رو گرفتم ولی حالم عجیب بود بعد سروصدای فامیل های من اومد که گفتند زودتر جمع کنید تا بریم بوشهر عروسی داشتم با نخی بلند دندان هایم رو تمیز می کردم که نخ گیر کرد در دندان هایم هرکاری کردم نتونست درش بیارم تمام دهانم و دندان هایم خونی شده بود با عجله وسایلم رو جمع کردم تا به ماشین و سفر برسم نخ دندان از دهانم تا پشت سرم چون بلند بود دنبال من بود
لطفا اگر تعبیر داره تعبیری کنید
با تشکر
محور اصلی خواب‌تان: پسربچه، نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. اینکه از شما می‌پرسد، یعنی اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراکش گذارید. اینکه دروغ می‌گویید، یعنی می‌کوشید خودتان را گول بزنید تا چیزی را باور کنید که خلاف غریزه‌های طبیعی یا ارزش‌های شماست. اشاره به ششهزار تومن، بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالت‌های ذهنی، احساسی و معنوی‌تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. نخی که با آن دندان را تمیز می‌کنید، یعنی می‌کوشید به ریشه و اصل موضوعی برسید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که چیزهای مادی‌تان را می‌نمایانید و زینت می‌بخشید. اگر لثه‌تان خونی شود، بیانگر هراس‌هایتان و پیامدهای منفی کردارهای شماست. اینکه عجله دارید، یعنی ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. بیانگر فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید!
دلارام
۳ روز پیش
سلام خیلی ممنون بابت مطالب .
من خواب دیدم یه هزار تومنی دستمه و به مغازه یکی از اشناهامون رفتم ولی به جای سوپر مارکت که در واقعیت داره یه مغازه فروش ظرفهای چینی داشت و من این هزار تومنی که داشتم رو بهش دادم درحالی که بدهکار نبودم اون هم همون هزارتومن با یه اسکناس ( دقیق نمی‌دونم چندی بود) بهم داد و من اومدم بیرون ذهنم درگیر بود چرا دوباره پول بهم داد و چرا حتی به پولم اضافه کرد و با اینکه ذهنم درگیر بود پول رو داخل جیبم گذاشتم .
ممنون میشم تعبیر کنید ‌‌‌.
خواب دیدن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بودن در مغازه، یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. اینکه پول اشتباهی (کمتر یا زیادتر) دریافت می‌کنید، بسته به اینست که فریب خورده‌اید (کم پول گرفته‌اید) یا خیر. اگر کم پول گرفته‌اید، پس مشابه مسأله‌های عزت نفس و خودباوری پایین است. حس می‌کنید که ارزشی ندارید. اگر پول خرد بیشتر از آنچه بقیه‌ی پول‌تان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. حس می‌کنید محق چیزهای خاصی هستید. اینکه از خود می‌پرسید، بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
ریرا
۱۰ روز پیش
من تو عالم واقع به کسی چول بدهکارم و تو خواب دیدم که کلی پول شوهر اون شخص که پولا تو پاکت بود بهم داد
گرچه خواب‌تان زاییده‌ی مشغله‌ی افکارتان نسبت به این گرفتاری است و نمی‌توان گفت که تعبیر دارد؛ اما: خواب دیدن شوهر ایشان، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. دریافت کردن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است.
رضا
۱۲ روز پیش
سلام
خواهرم خواب دیده که پدر بزرگم برای من یک ماشین خریده ولی من پول ماشین رو نمیدم بهش بعد رفته به خواهرم شکایت کرده با یک برگه که اونو امضا کنه که اگه من پول رو بهش ندم خواهرم باید بده
لطفاتعبیرش رو بگین
تصور می‌کنم که داشتن ماشین، آرزوی شماست و اینکه آن را همواره ابراز می‌کنید؛ ازین رو مشاهده‌ی این خواب، در واقع، بازنمودی از خواسته‌های قلبی‌تان است که توسط خواهرتان مشاهده شده است. اما از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر شادمانی است در صورتی که برخی شرایط را سخت نگیرید!
جواهر
۲۰ روز پیش
سلام
من خواب دیدم که دارم از لابلای کتابام پول جمع می کنم و میذارم تو کیفپولم به مامانم میگم که نگاه کن چقد پول دارم به بابا بگو که اگه چیزی خواستم خودم میخرم
بعد همش فکر میکردم که با این همه پول چی باید بخرم
اگه تعبیرداره ممنون میشم که راهنمایی کنید
خواب دیدن کتاب‌ها، بیانگر آرامش است. آرام‌آرام بسوی هدف‌هایتان حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. کتاب‌ها، نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. اینکه کتاب‌ها را باز می‌کنید، یعنی قادرید به راحتی ایده کسب کنید. پیدا کردن پول، بیانگر درخواست عشق یا قدرت است. اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید، بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. شاید خواب‌تان بیانگر اینست که می‌توانید با یادگیری دانشی به ثروت برسید!
حمید
۲۶ روز پیش
سلام
من امروز صبح خوابی دیدم(ساعت۶صبح)
خواب دیدم برای شخصی کاری انجام دادم و در مقابل این شخصی به من پولی داد، البته پول نقد نبود یک چک به من داد، و عجیب‌تر این بود که مبلغ چک هم مشخص بود(۷میلیون۸۰۰)
ممنون میشم اگه تعبیری داره بهم بگید
خواب دیدن اینکه سر کار هستید، یعنی درباره‌ی پروژه یا وظیفه‌ای در دست‌تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید نیاز دارید سر کار برگردید. از خیالپردازی مفعولانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست. در مورد حقوق‌تان، نمادی از نتیجه‌های سختکوشی شماست. نیاز دارید از فرصت‌ها بهره گیرید. مبین سطح خودباوری و قدرت شماست. دیدن چک، یعنی ممکنست حس کنید به دیگران بدهکارید. ممکنست جناسی ازین باشد که چیزها را بازبینی کنید، حساب و کتاب داشته باشید. مبلغ چک، یعنی ایده‌ها یا برنامه‌هایتان، به بار نشسته‌اند. هزینه‌ی سختکوشی و فداکاریتان داده خواهد شد. نمادی از معنویت شماست.
Fatshad
۲۸ روز پیش
منن خواب دیدم تو یجای پول پخش میکنند من ازون پکل زیاد برمیدترم نعبیرش چیه؟
خواب دیدن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است.
مینا
۳۰ روز پیش
سلام من در خواب دیدم زیر فرش چند تا اسکناس هست مثل اینکه قبلا گذاشته بودم وبرشون میدارم کلا تو خواب می دیدم تعدادی اسکناس دارم تو خواب هم می دیدم یکی از اقوام لباس عروستنش هست ممنون میشم راهنمایی کنید
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن فرش، بیانگر شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید. پیدا کردن پول، بیانگر درخواست عشق یا قدرت است. دیدن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. =
...
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم تو خیابونم و اسکناس رو زمین میبینم و جمع میکنم امروز صبحم یکم خوابیدم باز خواب دیدم خواهرم ب من پول میده تعبیرش چیه
سپاس
خواب دیدن خیابان، نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. دیدن پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. پیدا کردن پول، بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.
نجمه
۱ ماه پیش
سلام.خواب دیدم بالای خونه نشسته بودم, از فامیل, هرکی تو خونه بود بهم پول هدیه میداد.تااینکه دختر عموم یه سینی پراز پول برام هدیه اورد.همه میگفتن این پولا واسه جهیزیته.
میشه تعبیرشو بم بگید؟؟؟
خواب دیدن اینکه روی بام هستید، نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. دیدن خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. خویشان‌تان، نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است.
م .ف
۱ ماه پیش
با سلام
من توی خواب دیدم که یدونه شلوار داشتم که مدت ها نپوشیده بودم و مدتی گوشه ای آویزون بود ، وقتی یک بار دیگه پوشیدمش دست کردم توی جیب هاش توی جیب راستش کلی پول بود ، توی جیب چپ هم بود ولی کمتر ... ولی اینم بگم که فقط پول ها رو لمس می کردم از تو جیب و خوشحال شدم از داشتن اون پول ها ولی ازش خرج نکردم و حتی نگاهشون هم نکردم ...چون بعدش بیدار شدم
تعبیر شما چیه از این خواب ؟
دیدن یا پوشیدن شلوار، یعنی درباره‌ی نقش‌تان در برخی موقعیت‌ها موقعیت‌ها برایتان روشن نیست و درباره‌اش پرسش دارید. پیدا کردن پول، بیانگر درخواست عشق یا قدرت است. اینکه خوشحالید، شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. اینکه چیزی را لمس می‌کنید، یعنی می‌کوشید احساسات و نیازتان به تماس را به اشتراک گذارید. ممکنست بکوشید موقعیتی را ارزیابی کنید و اطلاعاتی درباره‌ی محیط‌تان گردآوری کنید.
نگار
۲ ماه پیش
با سلام
دیشب 25 ماه قمری خواب دیدم با خانواده خودم و خاله ام رفتیم به باغ مرکباتمون و نشستیم که یهو متوجه شدم یه پرتغال خیلی بزرگ که هم سایز یک توپ ورزشی پیلاتس هست از شاخه درختی رشد کرده و انتهاش روی زمین هست.. به خاله ام گفتم سرش و ببر ببینیم توش چیه ، وقتی خالم بازش کرد دید محتویات داخل پرتغال پوسیده اما لابلاش پر از اسکناس خارجی خیلی قدیمی هست که نمیدونیم مال چه دوره و کشوری هست .. چندتایی و در میاره و بهم میده و بقیه رو هم با پرتغال بهم میده و جالب اینجا بود که وقتی اسکناس هارو بیرون میاور تمییز بود و آغشته به محتویات پرتغال یا خیس نبود.
چه تعبیری داره دوست گرامی؟
سلام؛ از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت مالی است که ممکن است از آن باغ نصیبتان شود یا میراث. از لحاظ روانشناسی: دیدن باغ در خوابتان بیانگر این است که سخت کوشی و پشتکار شما، در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. شما نیاز دارید که مهارت جدیدی را کشت کرده ترویج کنید یا رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. می تواند نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت باشد، بسته به رابطه تان با خانواده تان است. تعبیر دیگر این است که می تواند به این معنی باشد که خیلی به خانواده تان وابسته اید، خصوصا اگر اعضای خانواده تان در خوابهای تکراری تان باشد. اینکه می نشینید بیانگر مردد بودن شماست. شما نمی دانید که در مورد چیزی، چه می خواهید انجام دهید. بیانگر این است که بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. درخت پرتقال، بیانگر سلامتی و موفقیت است. خاله بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. خاله ممکن است بیانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. او همچنین می تواند به عنوان جایگزین مادر دیده شود. بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: پول به نگرشهای شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.
علی
۲ ماه پیش
سلام ببخشید این خواب به چه معناست ؟

اول از همه خواب دیدم که با چندتا از بچه ها دنبال یه موجود روح مانند هستیم این برای زمانه قبله مثلا ۵۰ سال قبل تو شهرستان ولی من کلا ۱۶ سالمه نمیدونم یادم نیست که زمان حال بود یا قدیم بعد رفتیم تا تو تاریکی ها و جاهی قدیمی یه خونه به چند تا در باز رسیدیم خونه هم متروکه قدیمی بود فکر کنم انباری هاش بود رفته بودیم آره اونجا احتمال داشت اونجا باشه در انباری ها باز بود یکیش بسته بود رفیقم گفت به بچه ها در اونجارو بزنن یکی از بچه ها در زد که ناگهان از پشت در که شیشه تاریک بود هیچی معلوم نبود در اون فقط بسته بود یکی در زد تخ تخ تخ ما فرار کردیم بعد یکی از بچه ها افتاده بود زمین بی هوش شد خونی بود بعد که به هوش اومد من داشتم میدیدمش ترسیده بود که کجا بیهوش شده تنها تو اون خونه تاریک از ترسش نمیدونست چی کار کنه بعد بیدار شدم از خواب دوباره خوابیدم و خواب دیدم که
پول های خارجیو میبخشم به خانواده تو پاکت پلاستیکی بود پولا چون میدیدمش بعد به دایی پولو دادم یادم نمیاد دیگه به کی دادم ولی داییمو مطمئنم دوبارم بهش پول دادم بعد یه تعداد خیلی زیادی هم رو مبل خونه پول بود برای خودم بود پدرم گفت اینا برای کیه گفتم برای منه همرو برادشتم چون قبلش خودم اونارو تا کرده بودم تعدادپولا زیاد پود ولی ایرانی و خارجی قاطی بود بعد ریختم تو یه کیسه پلاستیکی بعد از همون پاکتا که بخشیده بودم نظرم عوض شده بود دنبال یه چندتاشون میگشتم تا یکیشو از رو میز برداشتم و بازش کردم و ریختم تو پولای خودم .خوابو تو خونه مادر بزرگم دیدم بعد این که سوار ماشین خودمون شدیم خواهرم میروند رفتیم تا به یه خونه ای رسیدیم درش زیاد جلوه خوبی نداشت قدیمی مانند بود بعد خواهرم گفت دیگه باید برگرده پیش توانوادشو من فهمیدم که خواهر واقعیم خواهر ناتنیمه و وضعش زیاد خوب نیست بغلش کردم و کلی گریه کردم
خواب‌هایتان را لطفا تک به تک در پیام‌های جداگانه بفرستید! تعبیر خواب اول: دیدن دوستان در خوابتان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده اید، اما آماده اید که درگیرشان کنید و تاییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. اینکه شما به دنبال چیزی هستید، یعنی نیاز دارید چیزی را پیدا کنید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که به جستجوی روشنگری روحی، صلح یا حتی راه حل یک مسأله هستید. تاریکی، بیانگر این است که در کاری که برایش تلاش می‌کنید شکست می‌خورید. تاریکی، مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته‌هاست. دیدن یک انبار متروکه یا خالی بیانگر این است که منابع درونی‌تان به ته رسیده است. شما نیاز دارید که زمانی گذارید و انرژی‌تان را ذخیره کنید و منابع تان را دوباره پر کنید. اینکه شما از آنجا فرار می‌کنید بیانگر اینست که نیاز دارید از یک موقعیت یا نگرش محدودکننده فرار کنید. تعبیر دیگر اینست که شما از مواجه با مشکلات خود اجتناب می‌کنید. شما از یک موقعیت دوری می‌کنید به جای اینکه با آنها روبرو شوید. اینکه او خونریزی می‌کند بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.
بدون نام
۲ ماه پیش
خواب دیدم یه سکه مثلا بزرگ دارم میخوام تلفن بزم ولی این پول میدم دوتا سکه میگیرم برای تلفن زدن تلفن میزنم ولی چه صحبتی میشه یادم نیست
دیدن سکه در خواب بیانگر فرصت های از دست رفته یا فرصت هایی است که در مسیر شما قرار گرفته اما نادیده گرفته شده است. دیدن سکه های طلایی در خوابتان نمایانگر موفقیت و ثروت است. سکه های نقره بیانگر معنویت، شهود، ارزش و حس ارزشمندی است که در مورد خود دارید. سکه های مسی بیانگر شفاست. استفاده از تلفن سکه ای، بیانگر پیام یا نصیحتی است که قیمتی دارد که باید پرداخت شود. ممکن است به این معنی باشد که ارتباط شما با دیگران، یک جورهایی برای شما هزینه دارد، چه مستقیم چه غیر مستقیم.
ایلین بریسم
۲ ماه پیش
سلام من ودوتااز خواهرشوهرام حامله هستیم وخواهر شوهرم خواب دیده که ما ایمان کردیم میخواسته بیادواسه دیدنمون اول خواسته به ماپارچه بده بعدگفته نه بزاربهشون پول بدم
گرچه به دلیل باردار بودن شما، این خواب، مرسوم است و چیزی خاص ندارد؛ اما: اینکه کسی زایمان می‌کند، یعنی یک ایده یا پروژه‌ی جدید را متولد می‌کنید. بیانگر نگرشی جدید، شروعی تازه یا حادثه‌ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون‌تان جلب کند و ظرفیت‌تان برای رشد باشد. ملاقات کسی، یعنی شاید نیاز دارید دوباره در زندگی بیداری‌تان با این فرد ارتباط برقرار کنید. شاید این رابطه را فراموش کرده‌اید. شاید این فرد، جنبه‌ای از روان‌تان است که نیاز دارید ملاقاتش کنید و با وی روبرو شوید. پارچه، بیانگر مؤلفه‌ها و تکه‌های مختلفی است که زندگی‌تان را تشکیل می‌دهند. رنگش را در نظر بگیرید، اهمیت دارد. ممکنست به چشم‌اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی‌تان پیش می‌روند. پول، یعنی موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر اعتمادبنفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: پول به نگرش‌های‌تان درباره‌ی عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. اینکه هدیه می‌دهید، بیانگر بخشندگی‌تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید که با دقت بسته‌بندی شده بود (یعنی آنچه با دقت بسته‌بندی شده بود را ناشیانه ابراز می‌کنید).
a.f
۳ ماه پیش
سلام.من خواب دیده بودم که پول کافی برای خرید نداشتم وقتی دوباره کیفم رو گشتم کلی پول پیدا کردم.شابد دویست تومن میشد
دیدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول، بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است. دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. بطور کلی، گویا شما اعتماد به نفس پایینی دارید که در نهایت تقویت خواهد شد.
ماریا
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دارم تو گوشی موجودی حسابم رو چک میکنم بعد متوجه میشم یه میلیون خرج کردم و عدد یازده میلیون روی گوشیم بود تعبیر یازده میلیون چیه؟
عدد یازده (۱۱)، بیانگر تعادل و تقارن است؛ شما به دنبال نظم و ترتیب در زندگی‌تان هستید.
Fateme
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم کنار دریایی یخ زده هستم بعد یه مردی که ناخدای کشتی هست به من میگه برو از این یخ لذت ببر و من بدون ترس میرم و رویخ ها با سرعت سر میخورم بعد صدا میکنن که کشتی داره راه میوفته به مقصد یه حای گردش گردی و این تور گردش گردی قرعه کشی پول زیادی رو میزاره که من از بیرون کشتی میشنوم که اسم منو به عنوان برنده اعلام میکنن وقتی میرسم تو کشتی تمام دوستا و اشناها و ادمای دنیا رو میبینم که تو صف واستادن بعد من بدون صف میرم تو و همه بهم تبریک میگن اگه میشه تعبیر این خواب رو بهم بگین
دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. مثل همه ی نماد های آب، بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد. خواب دیدن چیزی که منجمد است بیانگر چیزی است که سرکوب شده، رد شده یا انکار شده است. می تواند بیانگر چیزی باشد که به طور کامل توسعه نیافته است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به احساسات شما و حس های تلخ یا سرد شما اشاره داشته باشد. کشتی در خوابتان بیانگر این است که شما جنبه هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه تان را کشف می کنید. حالت و شرایط کشتی، بیانگر حالت احساسی شماست. اینکه به شما تبریک گفته میشود، بیانگر این است که شما نیاز دارید یاد بگیرید وقتی نیاز به کمک دارید، درخواست کمک کنید. شما نیاز دارید غرورتان را کنار گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که عملکرد و تصمیمتان را تایید کنید.
شهدخت
۳ ماه پیش
سلام ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین.
من خواب دیدم با برادرم که قهرم اومد پنج تا پول دوهزاری‌با هزاری‌ کاغذی به رنگ سبز بهم داد.اونوقت خیلیم پیر و سیاه شده بود منم دستشو بوسیدم.
این خواب، نشانگر خواسته‌های ناخودآگاه شماست که عمیقا نیاز به آشتی با برادرتان دارید. توجه کنید که این نیاز در ناخودآگاه شما رخنه کرده و احتمالا یک خواسته‌ی خودآگاه نیست. بهتر است به خواسته درونی خود توجه کنید.
sa
۳ ماه پیش
باسلام.من دوبار این خوابو دیدم که در مغازه جنسی خریدم (در هر خواب چیز مختلفی بود) بعد دستمو میبرم جیبم که پولشو در بیارم بدم به مغازه دار اما هی پول خورد میدم بهش خودمم سعی میکنم پول بیشترو بردارم و تو جیبم پول دارما ولی نمی تونم بدم به فروشنده و هی پول خورد میدم بهش.ممنون میشم تعبیرشو لطف کنید.
از لحاظ روانشناسی: دیدن یا بودن در مغازه در خوابتان بیانگر این است که شما از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما دچار توفان مغزی ایده‌های جدید هستید و به انتخاب‌های مختلف پیش رویتان نگاه می‌کنید. نمادی از نیازها و تمایلاتتان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شما است. چیزی که می‌خرید و چیزی که نیاز دارید که انجامش دهید را در نظر گیرید. بویژه خواب دیدن اینکه غذا و خوار و بار می‌خرید بیانگر تلاش نهانی شما برای جلب توجه دیگران است. اگر شما لباس می‌خرید، بیانگر این است که تلاش می‌کنید تصویری جدید از خود ارائه دهید. دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما اعتماد به نفس‌تان ضعیف است. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: پول خرد و سکه غم و غصه‌ی کوچک است.
مسلم
۳ ماه پیش
سلام من دیدم تو خواب که چندین بسته پول دارم که کمی ازش دادم به به بنده خدا براش پول انتقال دادم بعدش مرد بزرکی اومد براش باز انتقال بدم بعدش رفتم بیرون مغازه و برگشتم دیدم بسته ۵۰۰ هزاری هم تو دخل مغازم بود که رعتم بیرون
برگشتم دیدم نیستی دنبالش گشتم
دیدن پول در خواب‌تان، بیانگر این است که موفقیت و کامیابی، در دست شما است. پول، بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر، این است که خواب دیدن در مورد پول، به نگرش‌های شما در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول، بیانگر درخواست عشق یا قدرت است. همچنین کمک کردن به دیگران، بیانگر این است که از شما درخواست حمایت می‌شود یا حمایت احساسی یا فیزیکی. همچنین نشان می‌دهد که مشتاقید باورهایتان را برای یک دستاورد بزرگ‌تر بگذارید. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: پول، نشان‌دهنده‌ی ناراحتی‌هایی است که پیش می‌آیند و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند. روی هم رفته، پول، گرفتاری است. اگر شما به کسی پول دادید، شما برای او ناراحتی‌هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید.
منیژه
۳ ماه پیش
سلام ممنون میشم خواب من رو تعبیر کنید
من دو بار هست که خواب پول های سکه ای رو میبینم. بار دوم خواب دیدم جایی بودم که مقدار زیادی پول سکه ای اطراف من میبارید و اون هایی که روی زمین می افتادند پودر میشدند.
از لحاظ روانشناسی: آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه‌ی فرد، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی که موجب سلطه بر شخص دیگری می‌شود؛ بهایی که برای کردار یا آرزوهایمان می‌پردازیم. پول در خواب، نمادی از دستیابی به کامیابی‌ها می‌باشد؛ بیانگر این است که موفقیت و کامیابی، در دست شما می‌باشند. پول، بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش‌های شما در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: اندوه‌های کوچک را در زندگی روزانه برای شما پیش می‌آیند را نشان می‌دهد و چه بسا شب‌هنگام فراموش می‌کنیم؛ ولی پول به طور کلی، نشانگر ناراحتی‌هایی است که پیش می‌آیند و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند؛ اما این ناراحتی‌ها و اندوه‌ها از میان خواهند رفت. امید داشته باشید و توکل به خدا کنید! موفق باشید!
صحت
۴ ماه پیش
خواب دیدم با یک اسب سفید درشکه دار در بلندی هستم ولی چرخ درشکه مشکل داره ، و با زحمت درشکه را نگه داشته ، ابزار تهیه و چرخ درشکه را درست کردم و اسب به راه افتاد ، و من امدم پول ابزاری تهیه کردم بدهم ، پول از جیب بیرون آوردم پولم به زمین ریخته شد و یکی دیگه جمع کرد و به من داد ولی من نشمردم. لطفا خوابم را تعبیر کنید .
این خواب، نشان می‌دهد که شما در زندگی‌تان بسرعت پیشرفت‌ها خواهید کرد و سریع به مرادهای زندگی‌تان خواهید رسید. اما در این حین، زمانی پیش می‌آید که گویا اقبال با شما یاری نخواهد کرد و گویا زمانی را از دست خواهید داد؛ اما دو مرتبه با همت و کوشش خودتان این مسأله‌ی رکود را برای خویش حل می‌کنید و به راهتان ادامه خواهید داد. این خواب، نشان از چرخ اقبال برای شما دارد. خوابی که نشان از سعادت‌ها می‌دهد که به زندگی‌تان رو کرده است یا رو خواهد کرد. پس، دوست عزیز! در همه‌ی مسیر زندگی‌تان یک مسأله را هیچگاه فراموش نکنید!‍ این مسأله خدا است و شکرگذاری را از یاد نبرید که رحمت را بر زندگی‌تان می‌افزاید! توکل به خدا داشته باشید و با دلی قرص، حرکت کنید! موفق باشید!
عرفان
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با ۵ میلیون دلار پول تویه کوله پشتی با دوستم تویه ی بازارم ، یک ذره پول به رفیقم دادم که حواسش به منو کیف باشه یه دسته پول تو جیبم بود ، یکس حدوده نصفش رو میدزده ، و یک طبقه پایین تر رو سره مردم میریزه ، مردم پولارو جمع میکنند ، من با عجله به سمت طبقه پایین میرفتم توی راه گربه ی خونگیم رو دیدم که سرش از کیفم زد بیرون با تعجب‌دیدم که اونم اینجاست دوباره توی کیفش کردم و وقتی رفتم تونستم مقدار کمی از پولم جمع کنم و به یکی پول دادم که بقیه پولم رو از بقیه بتونه بگیره .... ممنون
دوست عزیز! این خواب، نشان می‌دهد که بسیار در مسائل دنیا غرق هستید یا خواهید شد. این مسأله شما را از رسیدگی به دیگر امور، وا می‌دارد و از مهار دیگر مسائل، ناکام خواهید ماند. شما می‌بایست در انجام هر عملی و اتخاذ هر تصمیمی در زندگی‌تان، تمامی جوانب را بسنجید و کلی‌نگر عمل کنید! زیرا برخی مسائل که به ظاهر بی‌اهمیت جلوه‌گر می‌شوند، شاید مهم‌ترین‌ها باشند و توجه نکردن به آنها باعث از دست دادن خیلی چیزها در زندگی‌تان شود. سعی کنید تعادل را در زندگی‌تان حفظ کنید و از قطبی‌نگری در زندگی، پرهیز کنید تا إن‌شاءالله در همه‌ی امور زندگانی‌تان، موفق و پیروز باشید.
V.z
۴ ماه پیش
سلام
یکی از اشناهامون خواب دیدن ک منو دیدن درحالی که ی عالمه پول تو دستامه.البته پولا سکه نبودن میشه لطف کنین تعبیرشو واسم بگین
گرچه این خواب ناقص است و نمی‌توان آن را بدرستی تعبیر کرد، اما به طور کلی، این خواب، نشان می‌دهد که گویا ناراحتی‌ها و اندوه‌هایی برایتان پیش خواهند آمد که بسیار بزرگ خواهند بود. اینکه این ناراحتی‌ها و اندوه‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرند، نامشخص است. شاید بر اثر اشتباهی در تصمیمگیری یا عملکرد اشتباهی رخ خواهد داد. دوست عزیز! از آنجایی که نمی‌توان در مورد درستی تصمیم‌ها یا نوع عملکرد خویش مطمئن بود که آیا صحیح است یا ناصحیح، بهتر است پیش از اتخاذ تصمیمی یا انجام عملی، در مورد آنها با کسانی باتجربه‌تر از خودتان و البته معتمد، مشورت کنید که إن‌شاءالله در آینده دچار پشیمانی و ناراحتی نشوید! زیرا برخی پشیمانی‌ها بسختی جبران خواهند شد و برخی نیز هرگز قابل جبران نمی‌باشند. پس، سعی کنید در زندگی‌تان، گام‌هایتان را محتاطانه بردارید و در همه‌حال، خدا را فراموش نکنید! موفق و پیروز باشید!
حنا
۴ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر دوستم خاب من رادیده که درخاب پولی رابرای پایان نامه دادم را خوردن،درواقعیت هم همان قیمت پول رابرای پایان نامه طی کردم یعنی ممکنه خابش تعبیر بشه خیلی میترسم
این خواب، گویا حاصل مشغله‌ی ذهنی دوستانتان بوده است و در نتیجه دارای تعبیر نیست. پس، جای نگرانی نیست.
علی کاملی
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم ک در مکان مقدسی فردی محترم برایم پول خارجی جمع کرد و بعد تبدیل ب پول کشورمون ب من داد و خیلی خوشحال بودم
این خواب، نشان می‌دهد که گویا در آینده معنویات شما تقویت خواهند شد و این باعث نشاط روحی شما خواهد شد. اینکه این تقویت چطور صورت خواهد گرفت، نامشخص است؛ ولی گویا می‌بایست نخستین قدم برای پذیرش آن را خودتان بردارید. ممکن است در اثر حادثه‌ای، این تقویت معنویات صورت بگیرد. این حادثه خوشایند خواهد بود.
Mariam
۴ ماه پیش
ببخشید میشه تعبییر خوابم رو بگید
من خواب دیدم پول خارجی پیدا کردم و خیلی خوشحال شدم ولی توی راهم یه مردی رو دیدم که داشته گریه میکرده و ناراحت بوده من فک کردم پول از این مرد میتونه باشه ازش پرسیدم شما پول گم کردید گفته اره مبلغشم گفته مبلغش از چیزی که من پیدا کرده بودم خیلی کم تر بوده مرده معلوم بوده که بی پوله بم گفته من پولمو گم کردم بچم مریضه و موندم چیکار کنم من پولی که پیدا کرده بودمو بهش دادم با اینکه میدونستم ماله مرده نیست و وقتی دادم از بس دلم برای مرده سوخته زار میزدم و گریه میکردم
این خواب، نشان می‌دهد که شما دچار یک گرفتاری خواهید شد؛ این گرفتاری گویا در خارج از موطن شما رخ خواهد داد یا توسط یک خارجی یا مربوط به امور خارجی خواهد بود. اما در نهایت، شما از این گرفتاری به سلامت خارج خواهید شد و این عمل، به سر کس دیگری خواهد آمد که شما مقصر آن نخواهید بود. شما از اینکه از این گرفتاری رهایی یافته‌اید، خوشحال خواهید شد. پس، جای نگرانی ندارد. موفق باشید!
كيهان
۴ ماه پیش
سلام
من مدتي هست كه براي خريد ماشين به بنگاه هاي زيادي رفتم و ديد من خيلي نسبت به اونها بد شده به دليل دروغ هاي رايج نمايشكاه هاي ماشين.
اما ديشب خواب ديدم كه شب داخل ماشين نشسته يودم،تراول هاي ٥٠ زيادي دستم بود و داشتم جابجا ميكردم و ميشمردم،كه يهو پول ها به طرز عجيبي مثل شكل بي نهايت(/\) رو صندلي من و شاگرد جابجا ميشد كه خيلي هول شدن و سعي داشتم جلوشون رو بگيرم،
بعد شيشه ماشين كمي پايين بود و يكي از بنگاه دار ها كه تو خواب ميشناختمش و حس بدي بش داشتم و سعي داشتم پول رو ازش مخفي كنم،كه ديد و بهم گفت كه تو چجوري تنخواه مينويسي؟(من تنخواه دار شركتمون هستم)و بعد ديدم كه اومد نشست داخل ماشين و من حركت كردم و سعي داشتم پياده كنم كه دراز كشيده بود روي پول ها و وقتي بلندش كردم اسكناس هاي ١٠ و ٢ هزار توماني زيادي ديدم،كه ورداشته تعدادي زياديشو و رفت و من همش ترس و اظطراب داشتم كه چيكار كنم و چجوري جواب پس بدم!
البتّه خواب شما، حاصل فعّالیّت و درگیری بیش از حدّ ذهن‌تان در مورد شغل و مقصودتان (خرید خودرو) را نشان می‌دهد. امّا نکته‌ای در این مورد نهفته است، و آن خرید بی‌هنگام و از دست دادن پول‌تان را نشان می‌دهد. گویا زمان خوبی برای خرید خودرو یا هر چیز گرانقیمت دیگری برای شما نیست. عجله نکنید و برای خرید، بسیار مشورت کنید! موفّق باشید!‍
علی
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم از دست کسی پول میگیرم پول زیاد
بود چند تا 10 تومان زیاد من خوشحال شدم بعد یک نفر دیدم با چهره ای یکم عصبانی به نظر میرسید منم ترسیدم همه پول بهش دادم چهره کاملا اشنا بود
بعد پشیمان شدم و غمگین افسرده تعبیرش چیه
این خواب، با توجّه به اینکه تعداد پول‌ها مشخّص نیستند، نشان می‌دهد که چیزی معنویی را به دست می‌آورید و بخش دوّم خواب، به مفهوم این است که اندوه از شما زدوده خواهد شد.
Farahnaz
۵ ماه پیش
سلام ممنون میشم جواب بدید
من زنی متاهل و بدون فرزند هستم که خواب دیدم روی تخت خوابیدم و مردی غریبه می آید در همان حالت روی من به مقدار زیاد تراول میریزه و میگه همه وجودت رو پول میگیرم تو بیا با من باش من هم امتنا میکنم و همه اش میگم نه نمیخوام من شوهر خودم رو میخوام بعد شوهرم رسید و به او پناه بردم
در من روی تراول ها عکس پدرم بود
با سلام کاربر گرامی به نظر می آید که شما در بیداری تان افکار ویا رفتارهایی دارید که زیاد خوش آیند نیست امکان دارد که این رفتارها و یا افکار تان در بیداری موجب رنجش شما شود به نظر می اید این خواب هشداری است برای شما تا رفتارها وا فکارتان را با دقت بیشتری بررسی کنید و اگر فکر می کنید اشتباه است در پی اصلاح ان ها باشید
بها ر
۵ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم که کاکایم از امریکا میاید پدرم ازش قرض دار است یعنی در واقیعت هم است کاکایم یک صندوق را باز میکند میگوید بینداز پول را پدرم و مادر بزرگم همچنان بسته بسته پول میندازد انقدر پول انداخت که قابل تصور هم نیست
تعبیر ان چیست؟
این خواب به رفتارها و افکاری در شما اشاره دارد که موجب گرفتاری و رنج شماست. این خواب هشداری برای شما نسبت به مسئله ای است که این روزها با آن درگیر هستید.
امیر
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید. آیا گفتن خواب خوب به کسی یا حتی در سایت که همه انرا میبینند نباید گفته شه؟
مثلا اثر یا تعبیر خواب از بین نمیره؟
خوابها معمولا مکتوم بمانند بهتر است تا به شخص معبری آنهم در صورت آنکه بخواهید خوابتان را تعبیر کنید بگویید
علی
۶ ماه پیش
خیلی خوشحالم امثال بیرانوند ازبازی محروم میشن چون خیلی زودازجا در رفته
بدون نام
۶ ماه پیش
پول در خواب غم و غصه است. هر چه پول بیشتر باشد، غم بزرگتر است
ساحل
۷ ماه پیش
سلام،من خواب دیدم که مادرم میخاست بهم پول بده که پدرم متوجه شد و به مادرم میگفت که پولی به من نده،من هم پول رو نگرفتم و از اون جایی که بودم بیرون رفتم..ممنون