تعبیر خواب پلیس

با تعبیر خواب پلیس، تعبیر خواب پاسبان، تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس و تعبیر خواب کمک کردن پلیس در مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب پلیس
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پلیس در رویا می‌تواند نشان دهنده اینکه چه چیز از لحاظ معیارهای اجتماعی درست یا نادرست است باشد، حس اینکه چه چیزهایی سبب می‌شود دیگران ما را تنبیه کنند یا از ما منزجر شوند در خواب به صورت پلیس نمایان می‌شود، این تصویر بیشتر به قراردادهای قانونی که میان ما و اجتماع برقرار است اشاره می‌کند تا احساس درونی ما در باب درستی و راستی یا احساس گناه یا شرم

 

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس - تعبیر خواب فرار از دست پلیس - تعبیر خواب ماشین پلیس - تعبیر خواب پلیس زن

 

تعبیر خواب پلیس

مطیعی تهرانی:
  • دیدن پاسبان و پلیس در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می‌افزاید.

  • اگر در خواب دیدید که خودتان پلیس یا پاسبان شده‌اید و لباس پاسبانی پوشیده‌اید خواب شما می‌گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می‌ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید.

آنلی بیتون: دیدن پاسبان در خواب، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می‌شود رنج عظیمی را تحمل کنید.

لوک اویتنهاو می‌گوید: پلیس: غصه

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید.

 

تعبیر خواب کمک کردن پلیس

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می‌کند، نشانه‌ی آن است که با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور می‌کنید.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می‌شوید، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود.

 

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده‌اید دستگیر می‌کند، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می‌گیرید.

  • اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده‌اید دستگیر می‌کند، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد.

  • اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می‌خواهد شما را دستگیر کند فرار می‌کنید، نشانه آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo