تعبیر خواب پرستو – پرستو مرده در خواب چه معنایی دارد؟

با تعبیر خواب پرستو، تعبیر خواب کشتن پرستو، تعبیر خواب پرستو مرده، تعبیر خواب خوردن گوشت پرستو و تعبیر خواب آواز پرستو همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – پرستو سمبل تمام حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می‌شوند. با مجموعه‌ای از تفاسیر مختلف برای تعبیر خواب پرستو همراه ما باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب پرستو سیاه – تعبیر خواب پرنده – تعبیر خواب پرستوی مرده

تعبیر خواب پرستو

 

تعبیر خواب پرستو

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب پرستو، مردی توانگر باخرد است. اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است. اگر بیند پرستو از وی بپرید، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد. اگر بیند پرستو در دست او بمرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.
جابر مغربی گوید: اگر بیند پرستوئی را فراگرفت، دلیل که از غم‌ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پرستو در خواب، نشانة آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است.
اچ میلر می‌گوید: اگر در خواب پرواز پرستویی را ببینید، یعنی در عشقتان موفق می‌شوید. شنیدن صدای پرستو در خواب، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوش است
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، همنشین گردد و درمقام او قرار گیرد.

ایتانوس معبر یونانی: پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می شوند. این درست است چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می آید و به درون لانه خود می رود، این سرعت پرواز می تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند

 

تعبیر خواب گوشت پرستو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که گوشت پرستو می‌خورد، دلیل بر مال اندک است.

 

تعبیر خواب پرستو مرده

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب، نشانة گرفتار غم و نومیدی شدن است.

 

تعبیر خواب کشتن پرستو

ابن سیرین: اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدایی جوید دور شود.
ایتانوس معبر یونانی: اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد جدائی می افتد

 

تعبیر خواب آواز پرستو

مطیعی تهرانی: صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده‌اید خبری خوشحال کننده دریافت می‌دارید یا از سفر رفته ای نامه می‌رسد که شما را شاد می‌کند.
 
از اینکه با تعبیر خواب پرستو همراه ما بودید، بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین صفحه با ما به اشتراک گذارید.4 Comments
  1. سلام. من خواب دیدم که چندتا پرستو میان تو خونه و لونه می کنن و البته من تخم گذاشتنشونو نمی بینم اما بعد پنجتا بچه پرستو بدنیا میاد. متاسفانه نمی دونم که چه اتفاقی میوفته اما راه ورود والدینشون به خونه بسته میشه و من مجبور میشم بهشون غذا بدم بعد از اینکه غذاهاشون جم می کنم بیارم میبینم که از لونشون افتادن پایین سه تاشون سالمه اما دوتاشون زخمی به اون سه تا غذا می دم و می خورن. اما اون دوتا خیلی بد زخمی شدن که یکی شون زندست اما فقط سرشو می بینم و اون یکی هم از پاهاش به پایینشو نمی بینم و سعی می کنم از خونه بندازمشون بیرون.

    • سلام! خوابتان حاکی از پچ پچ بیش از حد و شایعات بی اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی درباره تان می گویند یا اینکه درباره ی دیگران چه می گویید! علامت پاکی، تجدید، شادی بی پایان و شروعی تازه است.

  2. سلام من خواب دیدم با چند نفر که انگار تو خوابم دوستم بودن روی یه سقف خونم که خیلی قشنگه بود بعد یه عالمه پرستو اومدن دور یه درخت که خیلی بلند و درست بالای سر ما بود شروع کردن به چرخیدن تا مارو دیدن حمله کردن بهمون و من چشمامو بستم و ذهنم دورشون کردم…این تعبیرش چی میشه؟؟

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور