تعبیر خواب پاشنه پا – دیدن پاشنه پا در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب پاشنه پا، تعبیر خواب پاشنه پای زخمی، تعبیر خواب بریدن پاشنه پا و تعبیر خواب شکستن پاشنه پا همراه ما باشید.
تعبیر خواب پاشنه پا
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – ابن سیرین پاشنه پا را به کسب و کار تعبیر کرده است و مطیعی تهرانی مجروح شدن پاشنه پا را پشیمان شدن از کار بیان کرده است.

 

تعبیر خواب ترک کف پا - تعبیر خواب کف پای سیاه - تعبیر ترک پاشنه پا - تعبیر خواب پای زخمی

 

تعبیر خواب پاشنه پا

محمدبن سیرین گوید: پاشنه پا درخواب، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند.

مطیعی تهرانی: پاشنه پا به طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی خواب بیننده است. چنانچه ببینید پاشنه پای شما از کفش یا جوراب بیرون است در محیط شغلی، چه اداری و کارمند باشید و چه کاسب و تاجر، چشم‌هایی مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زیبای شما را زیر نظر دارند. اگر در خواب دیدید که پاشنه شما سالم و محکم و قوی است خواب خوبی است و به شما نوید می‌دهد که در کارهایتان مسلط می‌شوید و با قدرت عمل می‌کنید. اگر در خواب مشاهده کردید که پاشنه پا ندارید و پاشنه شما را یک حیوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده، چنانچه کاسب باشید متضرر می‌شوید و اگر کارمند باشید کار یا مالی از دستتان می‌رود. اگر چیزی به پاشنه پای شما چسبیده بود که در راه رفتن مزاحمت ایجاد می‌کرد سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف می‌زنند.

اچ میلر می‌گوید: تعبیر خواب پاشنه پا، بیانگر ضرر و زیان مالی است.

 

تعبیر خواب شکستن پاشنه پا

ابن سیرین گوید: اگر بیند که پاشنه پای او بشکست، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود.

تعبیر خواب زخمی شدن پاشنه پا

محمد بن سیرین: اگر بیند که پاشنه پای او بشکافت یا مجروح شد، مانند شکستن پاشنه به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود. اما ندامتش از آن کمتر باشد.

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می‌شوید. شکسته بودن پاشنه پا نیز همین تعبیر را دارد یعنی چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده‌اید خواب شما می‌گوید در آینده کاری ناثواب می‌کنید که ندامت می‌آورد و شماتت و ملامت می‌شنوید.

اچ میلر می‌گوید: اگر در خواب ببینید که پاشنه‌ پایتان زخمی شده، به این معنا است که عده‌ای قصد سوء استفاده از شما را دارند.

 

تعبیر خواب بریدن پاشنه پا

جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند که پاشنه پای خود می‌برید و بخورد حیوانات درنده می‌داد، دلیل که آن چه به کسب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد. اگر بیند که پاشنه پای او بیفتاد، دلیل که او را کار و کسب نباشد و درویش بیچاره گردد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo