تعبیر خواب پارچه سبز رنگ

با تعبیر خواب پارچه سبز، تعبیر خواب پیراهن و لباس دوخته شده از پارچه سبز، تعبیر خواب بالش سبز و تعبیر خواب مقنعه سبز همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پارچه سبز
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی تعبیر خواب پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصاً اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید و رنگ سبز خرمی است.

 

تعبیر خواب لباس سبز پوشیدن - تعبیر خواب ابن سیرین پارچه سبز - تعبیر خواب روسری سبز رنگ - تعبیر خواب پارچه سبز سیدی

تعبیر خواب پارچه سبز

 

تعبیر خواب پارچه سبز

مطیعی تهرانی: اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می‌خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می‌کند خواب شما می‌گوید که فریب می‌خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می‌آید. اگر پارچه خریداری شده سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید.

 

تعبیر خواب بالش با پارچه سبز

مطیعی تهرانی: اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود.

 

تعبیر خواب پیراهن دوخته شده با پارچه سبز

لوک اویتنهاو می‌گوید: پیراهن دوخته شده با پارچه سبز: آرزوی بر آورده شده
جابر مغربی: جامه دوخته شده از پارچه سبز برای زنان و مردان دین بود. 
آنلی بیتون: دیدن لباس سبز در خواب، نشانه امید و خوشبختی و شادمانی است.

 

تعبیر خواب مقنعه سبز

جابرمغربی گوید: اگر زنی بیند مقنعه سبز در سر داشت، دلیل که مردش دیندار بود.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo