تعبیر خواب پادشاه

با تعبیر خواب پادشاه، تعبیر خواب پادشاه شدن، تعبیر خواب پادشاه مرده،تعبیر خواب همنشینی با بزرگان و تعبیر خواب هدیه گرفتن از پادشاه آشنا شوید
تعبیر خواب پادشاه

ستاره | سرویس سرگرمی – در گذشته به دلیل حکومت پادشاهان بر مردم، دیدن پادشاه و یا والی آن منطقه در خواب متداول بوده است ولی در زمان حال می‌توان تعبیر خواب پادشاه را برای دیدن افراد بزرگ جامعه مانند رییس جمهور و یا رهبر منطقه‌ای در نظر گرفت.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پادشاه
 

تعبیر خواب پادشاه

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پادشاه در خواب، نشانه آن است که با تمام توان خود می‌کوشید غرور را از خود دور کنید. اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب‌هایی که ما می‌بینیم سمبول پدر است. همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده‌اند در خواب به صورت سمبول هایی ظاهر می‌شوند و او می‌گوید سمبولیسم جالب‌ترین فصل تئوری خواب است و به عنوان شاهد نمونه‌هایی نیز مثال آورده است.

 • اگر نظریه فروید را قبول داشته باشیم که درست به نظر می‌رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر. به خصوص فروید تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلی می‌شود. با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می‌توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئیس، کارفرما، معلم و یا هر کس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پادشاه یا سران مملکتی

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که پادشاه او را جامه داد و کلاه داد، دلیل که بر مردمان خویش رئیس گردد. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه است پاکیزه، دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار ودرازی عمر او. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه چرکین و دریده بود، دلیل بود بر بدی حال پادشاه و عمر او. اگر بیند پادشاه در کوچه یا در سرای او درآمد، چنانکه در آمدن او به زاری و انکار است، دلیل است که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه

تبلیغات در ستاره

 


تعبیر خواب مردن پادشاه و یا والی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند و جنازه او برنداشتند، دلیل است بعضی از سرای او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود.

مطیعی تهرانی: اگر پادشاهی مرده باشد و شما او را زنده ببینید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می‌شوید و برخورد دارید که می‌تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد.

 

تعبیر خواب پادشاه و مقام مهم مملکتی از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاد شود.

 • اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید.

 • اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل‌ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.

 • اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از کسی ملامت رسد.

 • اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید.

 • اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود.

 • اگر وزیران پادشاه را بیند، دلیل است که کسی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآید.

 • اگر چاکران وکیل را بیند، دلیل نماید که کسی او را ملامت کند که از شغل دون بی ارزش عاجز شود.

 • اگر پرده دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار بسته او گشاده شود.

 • اگر مقنعه زن پادشاه را بیند، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ.

 • اگر زندانیان پادشاه را بیند، دلیل بود که غمگین و مستمند شود

 • اگر جلاد پادشاه بیند، دلیل است که مراد او زود حاصل شود.

 • اگر دبیر پادشاه بیند، دلیل است آن چه می‌جوید بیابد.

 • اگر اسلحه پادشاه را بیند، دلیل است که از زنی منفعت یابد،

 • اگر رکابدار پادشاه را بیند، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود.

 • اگر جامه دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار او نیکو شود.

 • اگر دوات دار پادشاه بیند، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود.

 • اگر خوانسالار پادشاه را بیند، دلیل است خرم شود و مال حاصل نماید.

 

تعبیر خواب همنشینی با بزرگان و پادشاه

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می‌کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می‌خورد گرفتار غم و اندوه می‌شود و بین او و خانواده‌اش جدائی می‌افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید، خواب شما از عمر طولانی خبر می‌دهد.63 نظر
 1. سلام.من دیشب خواب دیدم توی قصر محمدرضا شاه پهلوی کنار پادشاه روی یک مبل تک نفره نشسته بودم محمدرضا شاه پهلوی گریه میکرد و می‌گفت من الکی توی این جنگ مردم رو کشتم ولی خیلی گریه میکرد و من فقط نگاهش میکردم میشه لطفاً تعبیر خوابموبگین ممنونم

  • سلام! خوابتان حاکی از اینست درباره ی خودتان و خانواده تان چه احساسی دارید. به رابطه تان با دیگران و اینکه چگونه با زندگی تان متناسب می شوند، اشاره دارد. موفقیت و جایگاه اجتماعی در دسترس است. بر مشکلات تان فائق می آیید. علامتی از قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر: علامتی از پدرتان یا طرحواره ای از پدر است. به دنبال حمایت هستید. رفاه و امتیاز و برتری است و آماده اید که از کل پتانسیل تان استفاده کنید. ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید.

 2. سلام و تشکر از سایت خوب شما. مادر من دیشب خواب دیده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده و خانم ها خیلی اومدن به استقبالش اما مادرم با خودش میگه اخه من که سواد ریاست جمهوری ندارم و از ریاست جمهوری کناره گیری میکنه و میسپره به یه آقایی که در واقعیت آشنامون هست و کلا بیسواده. وقتی مادرم کناره گیری میکنه پدرم عصبانی میشه و میخواسته دست روش بلند کنه مادرم میگه خب من سواد ریاست جمهوری نداشتم پدرم میگه نه که آقای فلانی که بهش واگذار کردی سواد داره. بعد مادرم تو دلش میگه اگه رئیس جمهور میشدم چقدر پولدار میشدیم اما باز دوباره با خودش میگه نه با این سواد کم من از پس همچین مسئولیت بزرگی بر نمیومدم

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان یعنی لازمست کاراتر و سازمان یافته تر باشید. مدیر زندگی واقعی را در نظر گیرید و اینکه چه ویژگی هایی ازو را دوست دارید یا چه ویژگی هایی را دوست ندارید! تعبیر دیگر: علامتی از مهارت های رهبری و توانایی تان برای شکلدهی به ذهن دیگران است. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. اگر زنان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. حاکی از رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید.

 3. سلام خواب دیدم یک مراسمی بود پر از ادم که توی جایگاهیی مثل ورزشگاه نشسته بودن ولی من و خانوادم وسط جایگاه ایستاده بودیم که ملکه انگلستان اومد و به ما تعظیم کرد و مراسمشون شروع شد

  • سلام! خوابتان نمایانگر عزم و اراده تان برای موفقیت و دستیابی به هدف هایتان است. لازمست فعال تر، تهاجمی تر و جسورتر باشید. علامتی از بینش، قدرت شخصی، قدرت و تأثیر است. علامتی از مادرتان است.

 4. باسلام و خسته نباشید.

  خواب دیدم دریک مراسم سان دیدن درکنار ملکه انگلیس و شوهرشان هستم.درآنجا یک سند که رنگ جلدش زرد بود و در بین پارچه زرینی قرار داده شده بود توجهم را جلب کرد وچشمم را گرفت.در همان حین ملکه انگلیس کشته شد و شوهرش به اسارت گرفته شد.من سند و پارچه را یواشکی برداشتم و وانمود میکردم که این سند مربوط به خودم هست و آنرا به دست پدرم سپردم.میخواستند شوهر ملکه را دار بزنند ولی ما نگذاشتیم.در همین حال پسرعمه ام که نظامی هست با لباس شخصی آمد و شوهر ملکه را با خود برد و بهم گفت سالها منتظر این لحظه بوده که شوهر ملکه رو بازجویی کنه.

  ممنون میشم برام تعبیر کنید.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان هم دلالت بر مفهوم های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، علامتی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، نمایانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می هراسید یا ناتوانید. تمایل تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع های فراوانی را تجربه می کنید. علامتی از بینش، قدرت شخصی، قدرت و تأثیر است. علامتی از مادرتان است. نمایانگر خشم عمیق نسبت به کسی است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه هایی از شما را می نمایاند که می خواهید تخریب یا حذفش کنید (دیگر آن خصوصیت های قربانی را در خود نمی خواهید).

 5. سلام

  من خواب دیدم رهبرانقلاب با من صحبت میکنه و اولش از من ناراحت بود بعد صحبت کردن مجدد با من،نظرش عوض میشه بعد به من محبت میکنه و منو در آغوش میگیره

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). موفقیت و جایگاه اجتماعی در دسترس است. بر مشکلات تان فائق می آیید. علامتی از قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر: علامتی از پدرتان یا طرحواره ای از پدر است. به دنبال حمایت هستید. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید.

 6. خواب دیدم رهبر ضعیف و نحیف شده و من در کنارش نشستم و ازش حفاظت میکنم. یه خفاش سیاه بهشون حمله کرد و من حائلشان شدم تا به ایشان آسیبی نرسد خفاش روی انگشتم نشست و من سعی در دور کردنش داشتم و به سختی از انگشتم جدا شد و پرواز کرد و دور شد

  • ابتدا سلام! خوابتان نمایانگر باورها و درک تان از ایشان است. دور از تصور نیست که روحیه تان نسبت به ایشان، ایشان را به خوابتان آورده باشد. نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! علامتی از نجاست، اهریمنان و نارضایتی است. تعبیر دیگر: نمایانگر تولد مجدد و پتانسیل درک نشده (کشف نشده) است. لازمست عادت های قدیمی را کنار گذارید. مسیر فعلی تان با هدف های و مسیر رشد تازه تان سازگار نیستند. ممکنست نمایانگر موقعیتی ناشناخته باشد و اینکه چگونه کورکورانه وارد موقعیتی می شوید و با آن روبرو می شوید. لازمست حقیقت ها را بدقت بیشتری ارزیابی کنید. ممکنست جناسی از حس حماقت یا دیوانگی باشد.

 7. سلام

  من دیشب خواب پادشاه سابق ایران دیدم دیدم که داره از یک موزه دیدن میکنه و از یک دریچه ای که کف زمین موزه است وارد میشه و از قسمت های مختلف موزه دیدن میکنه شاه لباس نظامی سفید پوشیده بود و کلاه نظامی داشت که وسط بازدیدش از موزه کلاه نظامیشو عوض میکنه و یک کلاه نظامی جدید میزاره.منم خودمو به صورت فیزیکی نمیبینم فقط خواب مینم

  ممنون زحماتتون

  به نظرتون چه تعبیری داره

  • سلام! خواب‌تان یعنی موفقیت و جایگاه اجتماعی در دسترس است. بر مشکلات‌تان فائق می‌آیید. نمادی از قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر: نمادی از پدرتان یا طرحواره‌ای از پدر است. به دنبال حمایت هستید. ممکنست استعاره از تمایلات سرکوب‌شده باشد. شاید نماد جنس مذکر باشد. جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: گویای نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید.

 8. سلام من تو خواب دیدم رفتم امریکا و با جورج بوش صحبت میکنم و میدونم دیگه ریس جمهور امریکا نیست , همینطور با ترامپ هم گفتگو کردم, اما هیچ تعبیری پیدا نکردم برای این خوتب برای اولین باره همچین خواب و میبینم لطفا راهنمایی کنید ممنون

  • سلام! خواب‌تان نشانگر عدم تعادل و هرج‌ومرج در زندگی فعلی شماست. در نتیجه، نشانگر آنست که نیاز به تغییر محیط دارید یا تمایل دارید از شرایط فعلیی که دارید، فرار کنید. نیاز به یک تغییر بنیادی در زندگی‌تان دارید. تعبیر دیگر: ممکنست احتیاج داشته باشید که وسعت دیدتان را تغییر دهید یا حس معنوی جدیدی را تجربه کنید. گویای باورها و درک‌تان از ایشان است. دور از تصور نیست که روحیه‌تان نسبت به ایشان، ایشان را به خواب‌تان آورده باشد.

 9. درود، خواب شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی رو دیدم انگار ایشون از جای اومده بودن ، بهشون میگفتم شما ب شهره آغداشلو گفتی آرزو داری ایران پیشرفت کنه و اینجور حرفای من عاشق ایشون بودم و با ذوق میگفتم ک میدونم عاشق ایران و آرزوی آبادی ایران داری خیلی خوشحال بودم کنار ایشون بودم

  • درود! خواب‌تان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. موفقیت و جایگاه اجتماعی در دسترس است. بر مشکلات‌تان فائق می‌آیید. نمادی از قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر: نمادی از پدرتان یا طرحواره‌ای از پدر است. به دنبال حمایت هستید.

 10. فکر میکنم فرح و جمع تقریبا بزرگی بودن ک تو خیابون بودیم و راه میرفتیم و حرف میزدیم،چ تعبیر داره

  • در ادامه: نمادی از بینش، قدرت شخصی، قدرت و تأثیر است. نمادی از مادرتان است. لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید!

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور