تعبیر خواب پا – دیدن پای زخمی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب پای دیگران، تعبیر خواب پای بریده، تعبیر خواب پای زخمی، تعبیر خواب پای فلج شده و دیدن پا همچون پای حیوانات همراه ما باشید.
تعبیر خواب پا
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌ها و رویاها می‌توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می‌دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می‌بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن ضروری است، با مجموعه‌ای از تعبیر خواب پا و بررسی حالات مختلف آن در رویا همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

پا: این تصویر در رویا به شالوده، توازن در زندگی و حفظ اصول اساسی در زندگی اشاره می کند.

پای برهنه: اشاره به ارتباط با واقعیت. اگر راه رفتن مشکل بود به دشواری زندگی در آن برهه زمانی که رویا دیده شده است اشاره دارد. البته در برخی فرهنگ‌ها پابرهنگی فقر را تداعی می‌کند.

از دست دادن یک یا هر دو پا: ناتوان بودن از انجام هر فعالیتی یا نبود استقلال و اعتماد به نفس؛ در کتاب اونیرو کریتیکن (یکی از قدیمی ترین کتاب‌های تعبیر خواب) آمده است که از دست دادن پا به مانعی برای سفری که رویابین عازم آن است اشاره دارد.

(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 

تعبیر خواب پا - دیدن پا در خواب

 

تعبیرخواب پا

ابراهیم کرمانی گوید: هر دو پای به تأویل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند، همین دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند پای بسیار داشت، دلیل که به سفر شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پای خود در خواب، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن، است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پای در خواب بر هفت وجه است.
 1. عیش وعشرت
 2. عمر
 3. سعی وتلاش کردن
 4. طلب مال
 5. قوت ونیرومندی
 6. سفر
 7. زن
لوک اویتنهاو می‌گوید: پا: سلامتی و نیکبختی

 

تعبیر خواب پای بریده

حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد. و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پایش نبود و با چوب راه می‌رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد. اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود.

 

تعبیر خواب پای در بند

ابن سیرین: اگر بیند پای او در بند بود، دلیل که او را زیانی رسد. اگر بیند پای او به ستونی بسته است، این تأویل بهتر است. اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است. اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند، یا کسی سخنی بدو گوید، که از آن رنجور گردد.

 

تعبیر خواب دیدن پا همچون پای حیوانات

 جابر مغربی گوید: اگر بیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است، دلیل که قوت و مالش زیاد شود. اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر، دلیل که قوت و جاه او افزون شود. اگر پای خود چون پای درندگان یا ددان بیند، وی را چیزی حرام حاصل شود. اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد.

 

تعبیر خواب پای زخمی

لوک اویتنهاو:
 • کوچک: تنگدستی
 • مجروح: غم و غصه
 
آنلی بیتون: اگرخواب ببینید پایتان درد می‌کند، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد.

 

تعبیر خواب پای دیگران

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پای دیگران در خواب، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می‌کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می‌یابید.

 

دیدن پای خود در خواب

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید پای خود را می‌شویید، نشانه آن است که اجازه می‌دهید تا دیگران شما را فریب بدهند.
 • اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید. اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید، یعنی کارهای سختی پیش رو دارید.

 

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت:
 • اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می‌شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد.

برای آگاهی کامل از رویای پای فلج مطالعه تعبیر خواب فلج شدن را پیشنهاد می‌دهیم.

از اینکه با تعبیر خواب پا و دیدن حالات مختلف آن در خواب همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo