تعبیر خواب پا – دیدن پای زخمی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب پای دیگران، تعبیر خواب پای بریده، تعبیر خواب پای زخمی، تعبیر خواب پای فلج شده و دیدن پا همچون پای حیوانات همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌ها و رویاها می‌توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می‌دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می‌بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن ضروری است، با مجموعه‌ای از تعبیر خواب پا و بررسی حالات مختلف آن در رویا همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

پا: این تصویر در رویا به شالوده، توازن در زندگی و حفظ اصول اساسی در زندگی اشاره می کند.
پای برهنه: اشاره به ارتباط با واقعیت. اگر راه رفتن مشکل بود به دشواری زندگی در آن برهه زمانی که رویا دیده شده است اشاره دارد. البته در برخی فرهنگ‌ها پابرهنگی فقر را تداعی می‌کند.
از دست دادن یک یا هر دو پا: ناتوان بودن از انجام هر فعالیتی یا نبود استقلال و اعتماد به نفس؛ در کتاب اونیرو کریتیکن (یکی از قدیمی ترین کتاب‌های تعبیر خواب) آمده است که از دست دادن پا به مانعی برای سفری که رویابین عازم آن است اشاره دارد.
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
 
تعبیر خواب پای دیگران - تعبیر خواب قطع شدن پای دیگران - تعبیر خواب کف پا - تعبیر خواب شکستن پای دیگری - تعبیر خواب پای مرده

 

تعبیرخواب پا

ابراهیم کرمانی گوید: هر دو پای به تأویل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند، همین دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند پای بسیار داشت، دلیل که به سفر شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پای خود در خواب، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن، است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پای در خواب بر هفت وجه است.
 1. عیش وعشرت
 2. عمر
 3. سعی وتلاش کردن
 4. طلب مال
 5. قوت ونیرومندی
 6. سفر
 7. زن
لوک اویتنهاو می‌گوید: پا: سلامتی و نیکبختی

 

تعبیر خواب پای بریده

حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد. و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پایش نبود و با چوب راه می‌رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد. اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود.

 

تعبیر خواب پای در بند

ابن سیرین: اگر بیند پای او در بند بود، دلیل که او را زیانی رسد. اگر بیند پای او به ستونی بسته است، این تأویل بهتر است. اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است. اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند، یا کسی سخنی بدو گوید، که از آن رنجور گردد.

 

تعبیر خواب دیدن پا همچون پای حیوانات

 جابر مغربی گوید: اگر بیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است، دلیل که قوت و مالش زیاد شود. اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر، دلیل که قوت و جاه او افزون شود. اگر پای خود چون پای درندگان یا ددان بیند، وی را چیزی حرام حاصل شود. اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد.

 

تعبیر خواب پای زخمی

لوک اویتنهاو:
 • کوچک: تنگدستی
 • مجروح: غم و غصه
 
آنلی بیتون: اگرخواب ببینید پایتان درد می‌کند، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد.

 

تعبیر خواب پای دیگران

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پای دیگران در خواب، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می‌کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می‌یابید.

 

دیدن پای خود در خواب

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید پای خود را می‌شویید، نشانه آن است که اجازه می‌دهید تا دیگران شما را فریب بدهند.
 • اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید. اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید، یعنی کارهای سختی پیش رو دارید.

 

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت:
 • اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می‌شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد.
از اینکه با تعبیر خواب پا و دیدن حالات مختلف آن در خواب همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.87 Comments
 1. سلام خسته نباشید
  من تو خواب دیدم که یه مراسمی هست که مرد و زن قاطی بودن. البته همه اونجا زن و شوهر بودن و من و دوستم مجرد بودیم. بعد من یه لباس سفید تنم بود شبیه لباس مجلسی. روی سرم هم یه شال توری انداخته بودم بخاطر نامحرم. رفتم با دوستم نشستم رو مبل های سفید خوشرنگ که یلحظه حواسم به پاهام رفت. پاهام خیلییییییی خوشگل بودن. پاهام خیلی سفید تر و خوشگل تر از پاهای خودم بودن. خودمم قیافه ام بهتر از همیشه بود(عروس نبودم) بعد من اون شال توری که رو سرم بود رو جوری تنظیم کردم که روی پاهام هم بیفته که نامحرم نبینه.(من تو دنیای واقعی چادری ام و میدونم که اصلا تور خوب نمیپوشونه بدن رو) اون شال توری هم خیلییی خوشگل بود و نگین هاش مثل الماس میدرخشیدن که وقتی اون تور نگین دار افتاد رو پاهام خوشگلیش دوچندان شد.ولی اون توره فقط تا مچ پام رسید و باز پاهام لخت موند پیش نامحرم بخاطر همین جمعشون کردم زیرم و پاهامو تا کردم و نشستم. خلاصه که زور میزدم نامحرم منو نبینه:))

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. حاکی از طول عمر، سلامتی یا خلوص است. می کوشید از نظر دیگران بیگناه باشید. گویای اینست درباره ی خودتان و خانواده تان چه احساسی دارید. به رابطه تان با دیگران و اینکه چگونه با زندگی تان متناسب می شوند، اشاره دارد. به جنبه هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره ی خودتان اذعان داشته اید یا درگیرش شده اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! علامتی از محدود کردن خود است. ممکنست خیلی احساسات تان را کنترل می کنید بجای اینکه آنها را ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس می کنید صدایتان خفه می شود. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «نگین هاش مثل» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • نگین هاش مثل الماس میدرخشیدن که وقتی اون تور نگین دار افتاد رو پاهام خوشگلیش دوچندان شد.ولی اون توره فقط تا مچ پام رسید و باز پاهام لخت موند پیش نامحرم بخاطر همین جمعشون کردم زیرم و پاهامو تا کردم و نشستم. خلاصه که زور میزدم نامحرم منو نبینه:))

    • در ادامه: حاکی از گنجایش شماست که هنوز رها نشده است. گویای هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می کنید مورد قضاوت نادرست واقع می شوید. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید.

 2. سلام من خواب دیدم که آقا پسری که بهم علاقمند هستیم (اما باهم در رابطه نیستیم در حال حاضر) اومدن خونه ما …و خوب اوقات خوشی رو داشتیم که جزییاتش یادم نیست اما فقط یادمه که توی خواب توجهم به پاهاش جلب شد. رنگ پوستش سفیده اما پوست پاهاش تیره بود ..و من توی خواب باخودم گفتم اشکالی نداره حالا آفتاب سوخته شده احتمالا به مرور خوب میشه…
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگین.

  • سلام! خوابتان حاکی از چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. خودباوریتان را دوباره بازیافته اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. گویای پیشرفت و توانایی تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، علامتی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: نمایانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته اید و به هدف هایتان یا مرحله ی بعد خود، می اندیشید. یکی از پاها، ممکنست جناسی ازین باشد که تنهایید یا احساس تنهایی می کنید یا تنها حمایت برای یک فرد یا موقعیت هستید.

 3. سلام و روزبخير
  ضمن تبريك بابت به روز رساني سايت
  من خواب ديدم كه در حمام هستم و ناگهان از سردي هوا پاهام مور مور شد و مو به تنم سيخ شد ، در همين حين ديدم كه پوست پاهام به شدت بد شده و جاهايي كه موي تنم هست به شدت ورم كرده و انگار پاهام بطور دون دون برآمده شده بود و من هم پوست پاهام رو به سمت پايين فشار ميدادم و بعد ميديم كه كلي آب داره از همون قسمت هاي ورم كرده بيرون مياد و يهو همه ورم ها خوابيد
  ممنون ميشم تعبيرش رو بفرماييد

  • سلام؛ همچنین؛ ممنونم؛ لطف دارید! خوابتان به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. در جایی از زندگی تان، پیشرفت غیرمنتظره ای را تجربه می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست احساس ایزوله بودن کنید یا از نظر احساسی، مهار شده اید و جلوی احساس تان گرفته شده است. می تواند بازتابی از احساسات تان درباره ی عاشق یا شخصی خاص باشد. علامتی از مسأله ای رو به رشد است. لازمست به موقعیتی رسیدگی کنید؛ پیش ازینکه از دست تان خارج شود. تعبیر دیگر: ممکنست اشاره به چیزی باشد که باد کرده است یا ممکنست استعاره ای از غرور باشد. علامتی از انرژی، کوشش، تشویق و انگیزه است. حرکتی تازه برای موفقیت در زندگی دارید. همچنین در نظر بگیرید که چگونه ممکنست شما یا کسی در زندگی تان ساده لوح باشد.

 4. سلام من خواب دیدم پای گروه بی تی اس را میبینم

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر تأثیری الهی است. نمایانگر هماهنگی و تکریم روح انسانی می باشد. احساس و تأثیر این خواننده روی خودتان را در نظر گیرید و اینکه چگونه ویژگی های خاص او، توسط کسی یا موقعیتی در زندگی تان ابراز شده است! گویای تحسین کسی است. لازمست با روش هایی که او چیزها را می انجامد، منطبق شوید.

 5. سلام وقتتون بخی‌رمن خواب دیدم که خواهرم و خواهر زادم پا ندارن ولی با همون معلولیت که دارن راه میرفتن ینی خواهرم ولیچری که پسرش نشیته بودو میروند یا هم خاهرم هم خاهر زادم راه میرفتن بااون معلولیت.من خیلی ناراحت بودم میگفتم مردم چی خیلی دلم میسوخت برا خواهرم میگفتم تو دلم حتما مسخره میکنن و دلایل دیگر . اگه تعبیری داره میشه جواب بدین

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. او نیاز به کمک تان دارد. ممکنست بترسد که مستقیم از شما درخواست کمک کند و اشاره هایی کرده اند که ضمیر ناخودآگاهتان آنها را دریافته است. خودباوری کمی را تجربه می کنید. قدرت و مسیرتان را در زندگی از دست داده اید. شاید از گنجایش و مهارت های کامل تان استفاده نمی کنید. علامت بخشی از بدن تان که معلول و ناتوان است را در نظر گیرید!

 6. سلام

  من یک خواب عجیبی مربوط به پام دیدم و إهنمو مشغول کرده لطفا در این زمینه کمکم کنید

  خواب دیدم کف پلم گیاه روییده! بیشتر حالت زمین نیزار که نیزارها را از بیخ بریده بودن این شکلی بود و من در حال در آوردن اون ته مانده اون گیاهان از پام بودم

  چند تا کاکتوس کوچک و قشنگ هم بود که در همان خواب که در حال در آوردن اونا از پام بودم به خودم میگفتم اینا رو داخل گلدان بکارم تا زنده و سبز بمونه

  آیا بنظر شما این خوابم معنی و مفهوم خاصی داره لطفا راهنماییم کنیر

  با تشکر فراوان

  • سلام! خوابتان یعنی حس می کنید به شما حمله شده است، و پیرامون تان شلوغ می شود و حس خفگی می کنید. خارهای سوزنی کاکتوس، نمایانگر محدوده ای است که می کوشید میان شخص خودتان و حریم شخصی تان ایجاد کنید یا اینکه حس می کنید لازمست به طریقی از خودتان دفاع کنید. تعبیر دیگر: خودتان را در موقعیتی دشوار می بینید. شاید لازمست شرایط موجود را بپذیرید بجای اینکه بکوشید تغییرشان دهید. خودباوریتان را دوباره بازیافته اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. نمایانگر پیشرفت و توانایی تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، علامتی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: نمایانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته اید و به هدف هایتان یا مرحله ی بعد خود، می اندیشید.

 7. سلام خسته نباشید

  من خاب دیدم پاهایم را کرم میزنم که بعد متوجه میشم پاهایم سفید شده اند

  ممنونم

 8. سلام

  وقت شما بخیر

  من خواب دیدم که روی پای راستم سوراخی اندازه ی یک جوش هست که با فشار دادن اطرافش یه ظرف کوچک شیشه ای از پام میاد بیرون و داخل اون ظرف یک مقدار کمی مو هست.

  بقیه بهم میگن چیزی نیست و عادیه

  تعبیرش چی هست؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر ترس از مواجهه با واقعیت سخت است. می ترسید تأثیر اشتباه بگذارید. تعبیر دیگر: به موضوعی درباره ی خودباوریتان و تصویری از خودتان مربوط است. حس می کنید درباره ی موقعیت یا رابطه ای، بی دست پا هستید. علامتی از انرژی، کوشش، تشویق و انگیزه است. حرکتی تازه برای موفقیت در زندگی دارید. همچنین در نظر بگیرید که چگونه ممکنست شما یا کسی در زندگی تان ساده لوح باشد. نمایانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. گویای اغوا، جنون جنسی، احساس، نفسانیت، غرور و سلامت است.

 9. سلام و عرض ادب خسته نباشید به شما گرانقدر

  من خواب دیدم در شهری هستم که تا حالا آنجا نبودم شخصی را میبینم که به یه شخص دیگری حمله میکند و با بمب آن را میکشد که قسمت پای شخص مرده از مچ پا قطع شده میوفتد روی میز در مقابل من

  پا سالم بود ولی فقط تا مچ پا بود و قطع شده بود و در قسمت که استخوان قطع شده بود مقداری خون دیدم و زیاد نبود

  بعد آن شخص به سمت من حمله ور شد که من در حال فرار از خواب بیدار شدم

  ممنون میشم تعبیر خواب من را بگویید.

  • سلام بر شما؛ ممنون! خواب‌تان گویای محیط اجتماعی و حس اجتماعی شماست. گویای خشم عمیق نسبت به کسی است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه‌هایی از شما را می‌نمایاند که می‌خواهید تخریب یا حذفش کنید (دیگر آن خصوصیت‌های قربانی را در خود نمی‌خواهید). شخصیت‌تان زیر سؤال می‌رود. حس می‌کنید استرس دارید، آسیب‌پذیر و بی‌یاورید. ممکنست با تغییرات سختی در زندگی‌تان روبرو باشید. همچنین گویای راهی را برایتان فراهم می‌کند که با موقعیت‌هایی روبرو شوید که در زندگی‌تان ازشان دوری می‌کنید. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. گویای یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.

 10. سلام وقتتان بخیر.سپاس بابته وقتی که صرف اینجانب و سایر دوستان می فرمایید.بنده خواب دیدم سرم رو روی پای شخصی که از لحاظ روحانی بالاترین مقام و منزلت را دارد گذاشته ام و لذت خوشایند و آرامش بخشی را می برم ضمنا ایشان چهار زانو زده بودند.من صورت ایشان را نمی دیدم اما میدانستم که ایشان چه کسی هستند.با تشکر فراوان.

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان نشانگر کسی است که قدرتی بالاتر از شما را دارد و مجبورتان به کاری می‌کند که لزوما نمی‌خواستید بینجامیدش. حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید. خواب‌تان می‌نمایاند مانع‌ها و مسأله‌های فراوانی را پیش از کسب موفقیت و اعتبار، تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر: نمایانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: علامتی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست.

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور