مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱
کد خبر: ۸۲۱۸
تعداد نظرات: ۲۰ نظر
با تعبیر خواب بینی، تعبیر خواب خون آمدن از دماغ، تعبیر خواب تغییر شکل بینی، تعبیر خواب احساس بو در بینی و تعبیر خواب نداشتن بینی آشنا شوید.
تعبیر خواب بینی (دماغ)
 
ستاره | سرویس سرگرمی - درک خواب و رویا قطعا می‌تواند ما را یاری کند تا راهمان را در میان مشکلات کاری، روابط اجتماعی و رشد شخصیتمان پیدا کنیم. خوانندگان گرامی می‌توانند با رجوع به صفحه تعبیر خواب ستاره و انتخاب هر موضوع از تعابیر و تفاسیر مختلف رویای خود آگاه شوند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
بینی، دماغ: این تصویر در رویا کنجکاوی، شهود (مانند بو کشیدن سگ) و نمادی از آلت مردانه را به تصویر می‌کشد.
بینی بدریخت یا ناقص: فرد احساس می‌کند تزد دیگران ظاهر یا جلوه مناسبی ندارد.

(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

تعبیر خواب بینی

حضرت دانیال گوید: بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند، دلیل قدر وجاه بیننده است.
 

تعبیر خواب تغییر در حالت بینی

دانیال نبی: اگر بیند که بینی او کوتاه شده است، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بیند که بینی او افتاده بود، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد. اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود.
 
ابن سیرین گوید: اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده‌اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد. اگر بیند که سر بینی او بسته بود، چنانکه دم زدن نتوانست، دلیل که کاربر وی بسته شود. اگر بیند سخن در بینی می‌گوید، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود، دلیل ک او را زیانی افتد.
 
جابر مغربی: اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود. اگر بیند که سر بینی او بریده است، دلیل که فرزندخویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است، یا کم از آن، دلیل است کمه به قدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نیز زیاده گردند
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب بینی خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، بیانگر آن است که در انجام بعضی از کارهایتان دچار شکست می‌شوید. اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید، بیانگر اتفاقات ناگوار است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می‌شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می‌کنیم. سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می‌شویم.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن بینی خود در خواب، نشانه آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می‌کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود.
 • اگر در خواب بینی خود را کوچک‌تر از حدی که هست ببینید، نشانه آن است که به اهداف خود نخواهید رسید.
 • اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است، نشانه آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند.
 

تعبیر خواب خارج شدن مغز و جانور از بینی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود، دلیل که ازمهتری منفعت یابد. اگر بیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد، چون کرم و مگس و مانند این، دلیل که او را فرزندی آید.
 
جابر مغربی: اگر بیند که از بینی وی مرغی بیرون آمد، دلیل که اگر چهارپای دارد، بچه آورد.
 

تعبیر خواب خون آمدن دماغ

آنلی بیتون: خون آمدن از بینی در خواب، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد.
 
جابر مغربی گوید:
 • اگر کسی در خواب بیند که از بینی او خون می‌آید و معبر را می‌گوید: به خواب دیدم که از بینی من خون می‌آمد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر می‌گوید: دیدم خون از بینی من می‌شد، دلیل که مالش برود و باید که چون سائل سخن گوید، معبر لفظاً تعبیر کند و حدیث او را به فال نگاه دارد.
 • اگر کسی بیند که چیزی به کراهت در بینی او شد، دلیل بر خشم و نیکی است. اگر بیند که خون از بینی او بیرون آمد، چنانکه جمله تن او خون آلود گردید، دلیل که مالی حرام به وی رسد و اگر بیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد، دلیل که او را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود. اگر بیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد. اگر بیند بینی او بر زمین افتاد، دلیل که او را دختری رسد. اگر بیند بینی خود را همی شست، دلیل که مردی زن او را بفریبد به قول بعضی از معبران، خون آمدن از بینی مال است، که از پادشاه آن دیار به وی رسد.
 

تعبیر خواب نداشتن بینی و یا داشتن دو بینی

حاجظ گوید: اگر بیند بینی ندارد، دلیل که کسی از خویشان وی بمیرد. اگر بیند اورا دو بینی است، دلیل که درمیان او و عیال اختلاف افتد.
 
فروید گوید:
 • اگر بیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می‌میرد
 • اگر بیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختلاف پدید می‌آید و کارشان به جاهای دشوار می‌کشد.
جابر مغربی: اگر کسی بیند هر دو سوراخ بینی او یکی شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود.
 

تعبیر خواب احساس بو در بینی

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند در بینی او بوی خوش رفت، دلیل است او را فرزندی مصلح بود. اگر بیند در بینی او بوی ناخوش رفت، تاویلش به خلاف این است.
 
حاجظ گوید: اگر بیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او داشت، دلیل که او را از ان کس منفعتی رسد. اگر بیننده خواب زن بود، دلیل که او پسری مصلح آید. اگر بیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت، دلیل است از آن کسی خشمی فرو خورد.
 
امام صادق فرمودند:
 • اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی می‌رسد. بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می‌شود.
 • اگر بیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می‌شود اما خشم خودش را فرو می‌خورد و در مهار آن موفق می‌شود.
 

تعبیر خواب بینی به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است.
 1. عزو سرافرازی
 2. مال
 3. بزرگی و عظمت
 4. فرزند
 5. عیش وزندگی خوش
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
میلاد
۱۴ روز پیش
سلام من در خواب دیدم که کل دماغم به رنگ سیاه دراومده ممنون میشم تعبیرش رو بگید.
سلام! خواب‌تان نمادی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه‌توزی است. شما را به کنکاش ژرف‌تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می‌دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، گویای نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه‌ی مثبت‌تر: گویای احتمال‌ها، فرصت‌ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس‌تان خوشی و لذت باشد، پس می‌تواند گویای ویژگی‌های معنوی و صفت‌های الهی نهفته باشد. گویای تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می‌کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست گویای این باشد که لازمست درباره‌ی موقعیتی در دست‌تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از کنجکاوی است؛ گویای فضول بودن است. شاید در موقعیت‌ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می‌کنید.
سپیده
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم عشقم با خانوادش اومدن خواستگاری و خانوادم راضی شدن بعدش به مامانم گفتم مامان من میخوام قبل از عروسیم دماغمو عمل کنم چون قوز بینی زشتی دارم الانم دارم البته بعدش مامانم گفت باشه برو اماده شو ببرمت دکتر عملت کنن منم با مامانم رفتیم دکتر بعد بینیمو جراحی کردم بعد دراومدم مامانم و خاله هام گفتن چه قشنگ شده بینیت منم خوشم اومده بود بعد که رفتم شب بخابم مامانم گفت دکترت گفته قبل از خواب چسب بینیتو دربیار و ماساژش بده تا حالت قشنگ بگیره تقریبا ۹ ماه طول میکشه تا نتیجه دلخواهتو بگیری ممنون میشم تعبیرش کنید
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی درباره‌ی ازدواج، تعهد، پروژه یا موقعیت بلندمدت فکر می‌کنید. می‌تواند به موقعیت‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای که هم‌اکنون در زندگی با آنها روبرو هستید، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: استعاره از یک تصمیم‌گیری مهم است که در زندگی بیداری با آن روبرو شده‌اید و شما را به چالش کشیده است. نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس‌تان را جلا دهید). می‌تواند روی نگرانی‌های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه‌ی فیزیکی است. گویای باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد.
Kobra
۲ ماه پیش
سلام ،وقت بخیر من خواب دیدم حس میکنم دماغم ی جوریه میرم جلو آینه میبینم ک دماغم شکسته بعد سعی میکنم با دستم اونو درس کنم با خودم میگم اینو اگ با دستم ی مدت بگیرم خود ب خود جوش میخوره درس میشه
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می‌کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست درباره‌ی موقعیتی در دست‌تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از کنجکاوی است؛ بیانگر فضول بودن است. شاید در موقعیت‌ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می‌کنید. حس قدرت‌تان دارد تخریب می‌شود یا در معرض خطر است.
شیدا
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم هی فین میکردم و هی کرم ریز از بینیم خارج میشد و اصرار داشتم به پدر شوهر نشون بدم که باور کنه وقتی نشون دادم وفین کردم فقط آثارش مونده بود و خشک شده بودن
سلام! خواب‌تان یعنی تا جایی فضولی می‌کنید که دیگران را می‌آزارید و کنه می‌شوید. نیاز دارید بیاموزید چه زمانی کاری به کار مردم نداشته باشید و به حریم شخصی‌شان احترام بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره‌ی خود یا کسی در زندگی‌تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله‌های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست‌تان در می‌رود، است.
Roya
۳ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که یکی از دختران فامیلمان بینی اش کج شده بود و بینی اش را عمل کرده بود در حالی که این دختر در واقعیت بینی اش را عمل نکرده است لطفا تعبیر خواب مرا واضح بگویید با تشکر فراوان از شما
سلام! در مورد خواب‌تان تصور نمی‌کنم تعبیر خاصی داشته باشد و تنها بازنمودی از افکارتان نسبت به ایشان است. اما با چشمپوشی ازین مسأله: خواب‌تان بیانگر باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد.
Marziye
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم انتهای یه طناب نازک از دماغم زده بیرون بعد من رفتم داخل حمام و انتهاش رو گرفتم و کشیدم بیرون، همینجوری طناب از دماغم میومد پایین ..هرچقدر میکشیدم تا به انتهاش برسم نمیشد خیلی کلافه شدم موقع کشیدن طناب بینیم دچار سوزش شده بود خلاصه انقدر کشیدمش که بالاخره درامد بعدش دماغم درد گرفته بود یعنی بهش دست میزدم درد میکرد و احساس میکردم یه طرف دماغم ورم کرده
سلام! خواب‌تان به میل‌های غریزی‌تان مربوط می‌شود. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. بیانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می‌کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست درباره‌ی موقعیتی در دست‌تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از کنجکاوی است؛ بیانگر فضول بودن است. شاید در موقعیت‌ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می‌کنید. نشانگر ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. نماد از چیزیست که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: بیانگر اسارت و محدودیت است.
F.A
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم برای[ کنترل ارتودنسی دندان پیش پزشک رفتم بعد ایشون گفت بزار دماغتم برات درست کنم بدون هیچ دردی بینی منو عمل کرد و خیلیم سریع نه خونریزی نه چسبی هیچی ... دماغم بد نشده بود ولی از نیم رخ بیشتر دوسش داشتم
بعد مثلا چندساعت ک دیگه اومدیم خونه دوتا دندان بالا جلو افتاد و درجا بجاشون دندان دراومد]
خیلی گیج شدم اگ میشه یه تعبیر دقیق بهم بگید خیلی ممنون
خواب دیدن اینکه در دندانپزشکی هستید، بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. اینکه تحت عمل بینی هستید، بیانگر باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد. اینکه دندان‌تان می‌افتد، بیانگر خجالت و نبود خودباوری است. می‌ترسید دیگران از کمبودهای‌تان مطلع شوند. اگر در خواب‌تان آرام رفتار کردید، یعنی قادرید بر فرایندهای نامطلوب، فائق آیید. تعبیر دیگر: ممکنست ناشی از مسأله‌های ارتباطی باشد. درباره‌ی چیزی صحبت نمی‌کنید یا حس می‌کنید که از انجام عملی، بازداشته می‌شوید. شاید مشکل‌هایی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید.
پ
۸ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم یکی از هم کارام موهاش خیلی بلند شده و تویه جایی تا حالا نبودم منو صدا کرد گفت بیا موهامو واسم صاف کن خیلی موهاشو نا مرتب جدا کرده بود من تا رفتم پیشش که موهاشو دریت کنم تا سرشو نگاه کردم احساس کردم بینیم گرفته یعنی کیپ شد کامل خیلی برام سخت بود تحملش احساس میکردم دارم خفه میشم یهو دوییدم رفتم
دیدن همکارتان در خواب، روی جنبه های رابطه ی بیداری تان با دیگران تاکید دارد، که شامل سختی ها یا حمایت است. بیانگر جاه طلبی شما، کشمکش ها و ماهیت رقابتی است. اگر همکاران در خوابتان، همکاران واقعی شما نیستند، پس آنها ممکن است مربوط به برخی موارد روحی روانی باشد که شما نیاز دارید روی آن کار کنید. خواب های مربوط به کار می تواند به استرس سرکارتان مربوط شود. اینکه موهایش اینگونه است، یعنی شما نسبت به او احساسی مبهم یا مشکوک دارید.
Aysoda
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دست تو دماغم میکنم و کثیفی و آشغال داخل دماغمو درمیارم و پرت میکنم بیرون یه تیکه خیلی کوچولو رو کشیدم به شلوارم و یه شخصی ب من گف چرا میکشی ب شلوارت که از خواب بیدار شدم لطف میکنین تعبیرش رو بگید درضمن رنگ اشغال و کثیفی دماغم کرمی بود
این خواب، بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هر چیزی است که تلاش می کنید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید در مورد یک موقعیت در دستتان بیشتر یاد بگیرید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کنجکاوی است؛ بیانگر فضول بودن است. شاید شما در موقعیت ها و چیزهایی که به شما مربوط نیست دخالت می کنید (خودتان را وسط می اندازید).
سحر
۱۰ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم چیزی دراز که خیلی سفت به بینیم چسبیده بود رو کندم درد داشت خودم فهمیدم الان خون دماغ میشم سرمو از ماشین درآوردم اونجا برام آشنا نبود و خون از دماغم روی زمین خیس و گل آلود میریخت کم بود و کمی لخته‌ای
لطفا بگید تعبیرش چیه
این خواب، بیانگر این است که شما از شرّ چیزی خلاص خواهید شد که تاکنون گرفتارش بوده‌اید. این چیز، ممکن است معنوی یا مادّی باشد. امّا کوچک است. پس نگران آن نباشید!
دینا
۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم از داخل بینی ام نخ پارچه ای کشیدم بیرون وهرچی میکشیدم از تمامی نبود
بینی در خواب جاه و منزلت است تعبیر خواب نخ، هم مسافرت می‌باشد به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید سفری با عزت و جاه و منزلت ان شا الله در پیش رو خواهید داشت
میلاد
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم دست دوستم خورد به دماغم و شکست به طوری که استخوان آن بیرون زده بود و سر دماغم پاره شد از یک طرف وبه طرف زمین متمایل شده بود و من خودم آن را بیشتر پاره کردم و بعدش دماغم را عمل کردم و یک خورده کوچکتر شد. با تشکر
بینی در خواب، سمبل شم و قوه ی درک روانی ماست که به کمک می کند تا محیط اطراف و افکار خود را درک کنیم. این خواب نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفسی است که نسبت به خودتان پیدا کرده اید. لازم است تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
سوداا
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم یه بازیگر آقا با همسرس نشسته ومن رو شیب نشسته بودم دو تا حیوون شبیه گربه دیدم ترسیدم اومدم پایین پیش آقا بازیگره دستمو دو طرف دماغم گرفته بودم آقائه دماغمو نوازش میکرد من خیلی دوست داشتمو میخندیدم مثل یه حس قشنگ بود.عجیبه برام ممنون میشم تعبیر کنید
این خواب اشاره به تحقق یافتن برخی خواسته های فعلی تان به خصوص در زمینه های مادی می باشد که موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.
یازهرا(س)
۱ سال پیش
سلام،خواب دیدم فین میکنم و مخاط زیادی خارج میشه،میگم خدارو شکر،از این به بعدسرم دیگه درد نمیکنه}ممنون از زحماتتون،اجرکم عندلله
این خواب اشاره به نیاز درونی شما برای رها شدن از افکار منفی و مسائلی دارد که به شکلی نگران کننده فکر شما را به خود مشغول داشته است. مثل ترس نسبت به آینده یا بدبینی هایی که در حال از بین بردن سلامت و آرامش روانی شما می باشند و لازم است به شکلی منطقی، به مقابله با این افکار بپردازید.
sara
۱ سال پیش
سلام شب بخیر. ممنون برای تعبیر خوابم و از وقتیکه صرف تعبیر خوابای من میکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
sara
۱ سال پیش
سلام وقت بخیر. از شما و سایت خوبی که دارین ممنونم؛ ممنون از اینکه خوابای منو خیلی خوب و زود تعبیر میکنین. من خواب دیدم که بینی من هیچ سوراخی نداره یادم نیست چرا اما توی خوابم سوراخ بینی نداشتم و اون قسمت سوراخ بینی من رو دوخته بودن و طوری دوخته بودن که قسمت سوراخ بینی من کاملا صاف شده بود و دور بینی یا بهتر خط خنده ام یه کم زرد بود که بخاطر کرم و پماد بود و جالب اینکه خیلی راحت بودم و اصلا ناراحت نبودم و براحتی نفس میکشیدم . میشه تعبیر خوابم رو بدونم. ممنون
بینی اشاره به شم و قدرت تشخیص ما دارد. مثل زمانی که با دیدن رفتار های نادرست اما جزئی، متوجه می شویم که یک شخص مناسب رابطه نیست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس عدم اعتماد به نفس در مورد این توانایی به شما دست دهد و این احساس منفی منجر به گرفتن تصمیماتی شود که می تواند آرامش شما را به خطر اندازد.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم که دماغم مثل موم نرم شده کوچیکه شده و نوکش پایین اومده
کلا تعقیر شکل داده چون دماغ خودم پهن است تو خواب کوچیکه تر شده بود
و من تو خواب خودمو تو آینه نگاه میکردم و نگران بودم
بینی در خواب، سمبل شم و قوه ی درک روانی ماست که به کمک می کند تا محیط اطراف و افکار خود را درک کنیم. این خواب نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفسی است که نسبت به خودتان پیدا کرده اید. لازم است تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
بدون نام
۱ سال پیش
در خواب چندتارمو به بلندی موی سر از داخل بینی خود کندم و در کف دست تماشا کردم کاملا صاف و بسان موی سر بود به طوری که متعجب شدم تعداد آن دقیقا سه تار مو بود، آیا تعبیری برای آن هست؟ با توجه به اینکه در سحرگاه با دیدن آن از شدت تعجب از خواب پریدم.
این خواب می تواند به اختلال یا مشکلی اشاره داشته باشد که در یکی از قوای ادراکی خود متوجه آن شده اید. ممکن است نشان دهنده ی نوعی قضاوت اشتباه یا دیدگاه غیر منطقی در مورد خودتان باشد. این خواب از شما می خواهد تا منشا این قضاوت های اشتباهی که در حال ارتکاب به آن ها هستید را شناخه و از تداوم آن ها جلوگیری کنید.
sofia
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم یه لکه قرمز بزرگ ناگهانی روی بینی ام امد تعبیرش چی هست
این خواب می تواند به نگرانی شما درباره ی ایرادی که در قوه ی درک و شناخت خود از مسائل رمانتیک احساس می کنید اشاره داشته باشد. لازم است تا منشا به وجود امدن این احساس منفی را شناخته و به توانایی های خود اعتماد کنید.
Mahdiye
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم بینیمو عمل کردم ولی دکتر ب خاطر این ک چسب نزده بود هم خون و اب اومد ازش و بخیه اثیب دید و بینیم کلا کنده شد ی دستمال کاغذی گذاشتم روش دستمال کاغذی چسبید موند اونجا خیلی درد داشت یعد رفتم با بابام دکتر ترمیم کردم عین مال خودم شده بود یعنی هیچ تغیرری نکرده بود
با سلام به نظر می آید که شما با توانایی ونیروهایی که در خود کشف می کنید قادر به انجام هر کاری هستید
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
میلاد
۱۴ روز پیش
سلام من در خواب دیدم که کل دماغم به رنگ سیاه دراومده ممنون میشم تعبیرش رو بگید.
سلام! خواب‌تان نمادی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه‌توزی است. شما را به کنکاش ژرف‌تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می‌دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، گویای نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه‌ی مثبت‌تر: گویای احتمال‌ها، فرصت‌ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس‌تان خوشی و لذت باشد، پس می‌تواند گویای ویژگی‌های معنوی و صفت‌های الهی نهفته باشد. گویای تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می‌کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست گویای این باشد که لازمست درباره‌ی موقعیتی در دست‌تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از کنجکاوی است؛ گویای فضول بودن است. شاید در موقعیت‌ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می‌کنید.
سپیده
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم عشقم با خانوادش اومدن خواستگاری و خانوادم راضی شدن بعدش به مامانم گفتم مامان من میخوام قبل از عروسیم دماغمو عمل کنم چون قوز بینی زشتی دارم الانم دارم البته بعدش مامانم گفت باشه برو اماده شو ببرمت دکتر عملت کنن منم با مامانم رفتیم دکتر بعد بینیمو جراحی کردم بعد دراومدم مامانم و خاله هام گفتن چه قشنگ شده بینیت منم خوشم اومده بود بعد که رفتم شب بخابم مامانم گفت دکترت گفته قبل از خواب چسب بینیتو دربیار و ماساژش بده تا حالت قشنگ بگیره تقریبا ۹ ماه طول میکشه تا نتیجه دلخواهتو بگیری ممنون میشم تعبیرش کنید
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی درباره‌ی ازدواج، تعهد، پروژه یا موقعیت بلندمدت فکر می‌کنید. می‌تواند به موقعیت‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای که هم‌اکنون در زندگی با آنها روبرو هستید، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: استعاره از یک تصمیم‌گیری مهم است که در زندگی بیداری با آن روبرو شده‌اید و شما را به چالش کشیده است. نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس‌تان را جلا دهید). می‌تواند روی نگرانی‌های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه‌ی فیزیکی است. گویای باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد.
Kobra
۲ ماه پیش
سلام ،وقت بخیر من خواب دیدم حس میکنم دماغم ی جوریه میرم جلو آینه میبینم ک دماغم شکسته بعد سعی میکنم با دستم اونو درس کنم با خودم میگم اینو اگ با دستم ی مدت بگیرم خود ب خود جوش میخوره درس میشه
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می‌کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست درباره‌ی موقعیتی در دست‌تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از کنجکاوی است؛ بیانگر فضول بودن است. شاید در موقعیت‌ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می‌کنید. حس قدرت‌تان دارد تخریب می‌شود یا در معرض خطر است.
شیدا
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم هی فین میکردم و هی کرم ریز از بینیم خارج میشد و اصرار داشتم به پدر شوهر نشون بدم که باور کنه وقتی نشون دادم وفین کردم فقط آثارش مونده بود و خشک شده بودن
سلام! خواب‌تان یعنی تا جایی فضولی می‌کنید که دیگران را می‌آزارید و کنه می‌شوید. نیاز دارید بیاموزید چه زمانی کاری به کار مردم نداشته باشید و به حریم شخصی‌شان احترام بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره‌ی خود یا کسی در زندگی‌تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله‌های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست‌تان در می‌رود، است.
Roya
۳ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که یکی از دختران فامیلمان بینی اش کج شده بود و بینی اش را عمل کرده بود در حالی که این دختر در واقعیت بینی اش را عمل نکرده است لطفا تعبیر خواب مرا واضح بگویید با تشکر فراوان از شما
سلام! در مورد خواب‌تان تصور نمی‌کنم تعبیر خاصی داشته باشد و تنها بازنمودی از افکارتان نسبت به ایشان است. اما با چشمپوشی ازین مسأله: خواب‌تان بیانگر باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد.
Marziye
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم انتهای یه طناب نازک از دماغم زده بیرون بعد من رفتم داخل حمام و انتهاش رو گرفتم و کشیدم بیرون، همینجوری طناب از دماغم میومد پایین ..هرچقدر میکشیدم تا به انتهاش برسم نمیشد خیلی کلافه شدم موقع کشیدن طناب بینیم دچار سوزش شده بود خلاصه انقدر کشیدمش که بالاخره درامد بعدش دماغم درد گرفته بود یعنی بهش دست میزدم درد میکرد و احساس میکردم یه طرف دماغم ورم کرده
سلام! خواب‌تان به میل‌های غریزی‌تان مربوط می‌شود. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. بیانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می‌کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست درباره‌ی موقعیتی در دست‌تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از کنجکاوی است؛ بیانگر فضول بودن است. شاید در موقعیت‌ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می‌کنید. نشانگر ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. نماد از چیزیست که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: بیانگر اسارت و محدودیت است.
F.A
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم برای[ کنترل ارتودنسی دندان پیش پزشک رفتم بعد ایشون گفت بزار دماغتم برات درست کنم بدون هیچ دردی بینی منو عمل کرد و خیلیم سریع نه خونریزی نه چسبی هیچی ... دماغم بد نشده بود ولی از نیم رخ بیشتر دوسش داشتم
بعد مثلا چندساعت ک دیگه اومدیم خونه دوتا دندان بالا جلو افتاد و درجا بجاشون دندان دراومد]
خیلی گیج شدم اگ میشه یه تعبیر دقیق بهم بگید خیلی ممنون
خواب دیدن اینکه در دندانپزشکی هستید، بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. اینکه تحت عمل بینی هستید، بیانگر باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد. اینکه دندان‌تان می‌افتد، بیانگر خجالت و نبود خودباوری است. می‌ترسید دیگران از کمبودهای‌تان مطلع شوند. اگر در خواب‌تان آرام رفتار کردید، یعنی قادرید بر فرایندهای نامطلوب، فائق آیید. تعبیر دیگر: ممکنست ناشی از مسأله‌های ارتباطی باشد. درباره‌ی چیزی صحبت نمی‌کنید یا حس می‌کنید که از انجام عملی، بازداشته می‌شوید. شاید مشکل‌هایی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید.
پ
۸ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم یکی از هم کارام موهاش خیلی بلند شده و تویه جایی تا حالا نبودم منو صدا کرد گفت بیا موهامو واسم صاف کن خیلی موهاشو نا مرتب جدا کرده بود من تا رفتم پیشش که موهاشو دریت کنم تا سرشو نگاه کردم احساس کردم بینیم گرفته یعنی کیپ شد کامل خیلی برام سخت بود تحملش احساس میکردم دارم خفه میشم یهو دوییدم رفتم
دیدن همکارتان در خواب، روی جنبه های رابطه ی بیداری تان با دیگران تاکید دارد، که شامل سختی ها یا حمایت است. بیانگر جاه طلبی شما، کشمکش ها و ماهیت رقابتی است. اگر همکاران در خوابتان، همکاران واقعی شما نیستند، پس آنها ممکن است مربوط به برخی موارد روحی روانی باشد که شما نیاز دارید روی آن کار کنید. خواب های مربوط به کار می تواند به استرس سرکارتان مربوط شود. اینکه موهایش اینگونه است، یعنی شما نسبت به او احساسی مبهم یا مشکوک دارید.
Aysoda
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دست تو دماغم میکنم و کثیفی و آشغال داخل دماغمو درمیارم و پرت میکنم بیرون یه تیکه خیلی کوچولو رو کشیدم به شلوارم و یه شخصی ب من گف چرا میکشی ب شلوارت که از خواب بیدار شدم لطف میکنین تعبیرش رو بگید درضمن رنگ اشغال و کثیفی دماغم کرمی بود
این خواب، بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هر چیزی است که تلاش می کنید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید در مورد یک موقعیت در دستتان بیشتر یاد بگیرید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کنجکاوی است؛ بیانگر فضول بودن است. شاید شما در موقعیت ها و چیزهایی که به شما مربوط نیست دخالت می کنید (خودتان را وسط می اندازید).
سحر
۱۰ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم چیزی دراز که خیلی سفت به بینیم چسبیده بود رو کندم درد داشت خودم فهمیدم الان خون دماغ میشم سرمو از ماشین درآوردم اونجا برام آشنا نبود و خون از دماغم روی زمین خیس و گل آلود میریخت کم بود و کمی لخته‌ای
لطفا بگید تعبیرش چیه
این خواب، بیانگر این است که شما از شرّ چیزی خلاص خواهید شد که تاکنون گرفتارش بوده‌اید. این چیز، ممکن است معنوی یا مادّی باشد. امّا کوچک است. پس نگران آن نباشید!
دینا
۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم از داخل بینی ام نخ پارچه ای کشیدم بیرون وهرچی میکشیدم از تمامی نبود
بینی در خواب جاه و منزلت است تعبیر خواب نخ، هم مسافرت می‌باشد به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید سفری با عزت و جاه و منزلت ان شا الله در پیش رو خواهید داشت
میلاد
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم دست دوستم خورد به دماغم و شکست به طوری که استخوان آن بیرون زده بود و سر دماغم پاره شد از یک طرف وبه طرف زمین متمایل شده بود و من خودم آن را بیشتر پاره کردم و بعدش دماغم را عمل کردم و یک خورده کوچکتر شد. با تشکر
بینی در خواب، سمبل شم و قوه ی درک روانی ماست که به کمک می کند تا محیط اطراف و افکار خود را درک کنیم. این خواب نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفسی است که نسبت به خودتان پیدا کرده اید. لازم است تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
سوداا
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم یه بازیگر آقا با همسرس نشسته ومن رو شیب نشسته بودم دو تا حیوون شبیه گربه دیدم ترسیدم اومدم پایین پیش آقا بازیگره دستمو دو طرف دماغم گرفته بودم آقائه دماغمو نوازش میکرد من خیلی دوست داشتمو میخندیدم مثل یه حس قشنگ بود.عجیبه برام ممنون میشم تعبیر کنید
این خواب اشاره به تحقق یافتن برخی خواسته های فعلی تان به خصوص در زمینه های مادی می باشد که موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.
یازهرا(س)
۱ سال پیش
سلام،خواب دیدم فین میکنم و مخاط زیادی خارج میشه،میگم خدارو شکر،از این به بعدسرم دیگه درد نمیکنه}ممنون از زحماتتون،اجرکم عندلله
این خواب اشاره به نیاز درونی شما برای رها شدن از افکار منفی و مسائلی دارد که به شکلی نگران کننده فکر شما را به خود مشغول داشته است. مثل ترس نسبت به آینده یا بدبینی هایی که در حال از بین بردن سلامت و آرامش روانی شما می باشند و لازم است به شکلی منطقی، به مقابله با این افکار بپردازید.
sara
۱ سال پیش
سلام شب بخیر. ممنون برای تعبیر خوابم و از وقتیکه صرف تعبیر خوابای من میکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
sara
۱ سال پیش
سلام وقت بخیر. از شما و سایت خوبی که دارین ممنونم؛ ممنون از اینکه خوابای منو خیلی خوب و زود تعبیر میکنین. من خواب دیدم که بینی من هیچ سوراخی نداره یادم نیست چرا اما توی خوابم سوراخ بینی نداشتم و اون قسمت سوراخ بینی من رو دوخته بودن و طوری دوخته بودن که قسمت سوراخ بینی من کاملا صاف شده بود و دور بینی یا بهتر خط خنده ام یه کم زرد بود که بخاطر کرم و پماد بود و جالب اینکه خیلی راحت بودم و اصلا ناراحت نبودم و براحتی نفس میکشیدم . میشه تعبیر خوابم رو بدونم. ممنون
بینی اشاره به شم و قدرت تشخیص ما دارد. مثل زمانی که با دیدن رفتار های نادرست اما جزئی، متوجه می شویم که یک شخص مناسب رابطه نیست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس عدم اعتماد به نفس در مورد این توانایی به شما دست دهد و این احساس منفی منجر به گرفتن تصمیماتی شود که می تواند آرامش شما را به خطر اندازد.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم که دماغم مثل موم نرم شده کوچیکه شده و نوکش پایین اومده
کلا تعقیر شکل داده چون دماغ خودم پهن است تو خواب کوچیکه تر شده بود
و من تو خواب خودمو تو آینه نگاه میکردم و نگران بودم
بینی در خواب، سمبل شم و قوه ی درک روانی ماست که به کمک می کند تا محیط اطراف و افکار خود را درک کنیم. این خواب نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفسی است که نسبت به خودتان پیدا کرده اید. لازم است تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
بدون نام
۱ سال پیش
در خواب چندتارمو به بلندی موی سر از داخل بینی خود کندم و در کف دست تماشا کردم کاملا صاف و بسان موی سر بود به طوری که متعجب شدم تعداد آن دقیقا سه تار مو بود، آیا تعبیری برای آن هست؟ با توجه به اینکه در سحرگاه با دیدن آن از شدت تعجب از خواب پریدم.
این خواب می تواند به اختلال یا مشکلی اشاره داشته باشد که در یکی از قوای ادراکی خود متوجه آن شده اید. ممکن است نشان دهنده ی نوعی قضاوت اشتباه یا دیدگاه غیر منطقی در مورد خودتان باشد. این خواب از شما می خواهد تا منشا این قضاوت های اشتباهی که در حال ارتکاب به آن ها هستید را شناخه و از تداوم آن ها جلوگیری کنید.
sofia
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم یه لکه قرمز بزرگ ناگهانی روی بینی ام امد تعبیرش چی هست
این خواب می تواند به نگرانی شما درباره ی ایرادی که در قوه ی درک و شناخت خود از مسائل رمانتیک احساس می کنید اشاره داشته باشد. لازم است تا منشا به وجود امدن این احساس منفی را شناخته و به توانایی های خود اعتماد کنید.
Mahdiye
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم بینیمو عمل کردم ولی دکتر ب خاطر این ک چسب نزده بود هم خون و اب اومد ازش و بخیه اثیب دید و بینیم کلا کنده شد ی دستمال کاغذی گذاشتم روش دستمال کاغذی چسبید موند اونجا خیلی درد داشت یعد رفتم با بابام دکتر ترمیم کردم عین مال خودم شده بود یعنی هیچ تغیرری نکرده بود
با سلام به نظر می آید که شما با توانایی ونیروهایی که در خود کشف می کنید قادر به انجام هر کاری هستید