تعبیر خواب بیمار و بیماری

با تعبیر خواب بیماری عزیزان،تعبیر خواب دیدن بیمار،تعبیر خواب بیماری دیگران، تعبیر خواب بیماری لاعلاج و تعبیر خواب عیادت بیمار همراه ما باشید
تعبیر خواب بیمار و بیماری
ستاره | سرویس سرگرمی – اگر فرد خاطرات دردناکی داشته باشد که هرگز از یاد او نرفته باشند یا احساست خشم یا آزردگی او درونش سرکوب شده باشند، این امور در رویا به صورت بیماری و یا عفونت جلوه می‌کنند؛ فروپاشی اعتماد به نفس شخص یا ظهور ترس‌ها و افسردگی نیز می‌توانند به صورت بیماری به تصویر کشیده شوند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بیماری سرطان - تعبیر خواب شفای بیمار - تعبیر خواب بیماری عزیزان - تعبیر خواب دیدن بیمار - تعبیر خواب بیماری مادر - تعبیر خواب بیماری دیگران

 

گهگاه بیماری در رویا شیوه تلاش ما برای جلب توجه و کسب محبت با تمارض را به تصویر می کشد؛ گاهی نیز به حالت واقعی جسمانی ما ارتباط دارد و به ندرت شهودی از وضع جسمانی شخص دیگری را به دست می‌دهد.
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 

تعبیر خواب بیمار

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد.
جابر مغربی گوید: بیماری‌های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت‌ها.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می‌نالید، دلیل که از غم ایمن شود.
 • اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ. اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی‌زند بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می‌شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: بیماری: کسب ثروت از راههای کثیف
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما بیمار هستید: ناکامی در عشق

 

تعبیر خواب بیمار برهنه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته‌اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.
امام صادق: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

 

تعبیر خواب رهایی از بیماری

ابن سیرین: اگر بیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: پشت سر گذاشتن بیماری: سلامتی کامل

 

تعبیر خواب بیماری دیگران

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.
کتاب سرزمین رویاها:
 • اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.
 • تعدادی بیمار در بیمارستان: شادی و منفعت مالی
 • بچه‌ها بیمار هستند: خوشبختی و تسلی خاطر
 • دشمنان بیمار هستند: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

 

تعبیر خواب بیماری عزیزان

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.
کتاب سرزمین رویاها:
 • بستگان بیمار هستند: بدبختی
 • نامزد یا دوستتان بیمار است: ازیک خوشی صرفنظر می‌کنید.
اگر رویای دیده شده حول محور بیماری سرطان در گردش بود می‌توانید برای دریافت مفهوم رویا از تعبیر خواب سرطان استفاده نمایید.

 

تعبیر خواب عیادت بیمار

کتاب سرزمین رویاها: از بیماران عیادت می‌کنید: هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید.

 

تعبیر خواب بیماری‌های مختلف

کتاب سرزمین رویاها:
 • شما بیماری مغز دارید: شانس زیاد شما را لوس می‌کند.
 • بیماری معده دارید: ولخرجی نکنید
 • شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید: فراوانی مادیات104 نظر
 1. سلام وقت بخیر خواب دیدم خواهرم که در واقعیت با او قهر هستم، با حالی خراب منو بوس کرد

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از عمق اشتیاق شماست. روابط تان را پنهان نمی کنید و تمایل دارید که با تمام وجود آن را بنمایانید. حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. گویای آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید!

 2. سلام وقت بخیر من خواب دیدم که سرطان دندان گرفته بودم در حال درمان بودم توخواب تو دلم گفتم خوب شد نرفتم واسه درست کردن دندونم اگ تیغ میخورد پخش میشد و بیشتر تو خواب ناراحت از این بودم چرا به کسی ک دوسش داشتم نرسیدم و سعی میکردم توخواب بهش نشون بدم از طریق مجازی و کارای دیگه
  البته حالت عادی من تایم زیادی از شبانه روز رو بفکر اون شخص هستم
  ممنون از شما

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از ناامیدی، اندوه و دلسوزی به حال خود و نبخشیدن است. حس می کنید زندگی تان را بیهوده هدر داده اید. گویای جاهایی در زندگی تان است که اذیت تان می کنند؛ می آزارندتان و به شیوه ای احساسی، آسیب تان می زنند. مسأله ای احساسی، مانند خوره شما را می خورد. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

  • درادامه خدمتتون بگم که من از بقیه مدام میخواستم که برام دعا کنن و یک امتحانی قرار بود بدم ک فقط چن تا سوالو نوشتم اما وقتی استاد فهمید که من سرطان دارم نمرمو ۲۰ داده بود و من حس کردم از سر ترحمه رفتم و بهش-گفتم من کامل ننوشتم گفت همینهایی که نوشتی ینی درستو کامل متوجه شدی …
   اضافه کنم چند وقتی هست که در حالت بیداری از نظر روحی تغییر کردم و خیلی از خودم راضیم اما این خواب نگرانم کرده مرسی از وقتی که میذارین عزیز دل

   • در ادامه: از وضعیت فعلی تان در زندگی، خوشحال و راضی نیستید. می ترسید کمک بپذیرید یا نمی خواهید قبول کنید نیاز به کمک دارید. به حمایت نیاز دارید. شاید حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.

   • ببخشید که هی یه بخشایی از خوابم یادم میاد توی خوابم ی قسمت بهم فشار اومد و گفتم چرا من و چرا حالا باید اینجوری بشه و دوباره نظرم برگشت و سعی کردم همچنان مثل حالت بیداری شکرگزار باشم

    • خواهش می کنم! در ادامه: گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 3. سلام عیدتون مبارک.
  امشب خواب دیدم یه مرد قدبلند که رنگش زرد بود و سرش اصلا مو نداشت وظاهرا مریض بود داخل به خونه غریب بود ویه عده میرفتن عیادتش ومیومدن اما وقتی من و خواهرزادم رفتیم تواتاق این مرد از دنیا رفت ومنم ترسیدم وباخواهر زادم فرار کردیم.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. حاکی از جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. گویای آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! نسبت به تغییرهایی که پیرامون تان در حال وقوع اند، کاملا جدا هستید. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید.

 4. سلام خسته نباشید
  من در خواب دیدم که همراه مادرم به خونه خالم رفتیم
  اما خالمو دیدم که خیلی چاق شده ولی خیلی چهره پریشون و بیماری داره
  به مادرم میگفتم اون مریضه نزدیکش نشو
  از خالم نگرانم چون در واقعیت اتفاق بدی هم برای پسرش افتاده

  • سلام؛ ممنون! گرچه با توجه به نگرانیتان نسبت به ایشان، این خوابتان می تواند بازنمودی از همان دلواپسی باشد و ازین رو ممکنست خوابتان دارای تعبیر خاصی نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید!

 5. سلام!

  برای ادامه خواب در مورد داییم باید بگویم که تمام خواب همان بود که نوشتم . داییم همان شخص است که در خواب کفشهایش را به من داد . او نیز در حال حاضر مریض می باشند و سرطان پروستات دارد .

  • سلام! در ادامه: بیانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. جای پایتان سفت است. نمایانگر اعتقادتان به باورهایتان می باشد. گویای عشق، جشن و پاداش به خود است. یعنی ممکنست بیش از حد در خوشگذرانی افراط می کنید و لازمست کمی خودتان را محدود کنید. می تواند علامتی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی ترسید و تحت کنترل تان است یا در یک منطقه در دست تان است، علامتی از آتش درونی تان و تحول درونی تان است. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکارتان و دیدگاه هایتان تغییر می کنند.

 6. سلام !

  در خواب دیدم که پدر بزرگم مریض بود و هر دو بازوانش روم کرده و سرخ شده بود . وقتی بازوان را نشان داد خیلی ناراحت شدیم بردیم بیمارستان . پدر بزرگ در بیمارستان بستری شد و مردم دسته دسته میآمدند به عیادتش و برایش طلا واز قبیل سکه وغیره …..لازم به تذکر است که پدر بزرگم سالها است فونت شده است . داییم که در بیمارستان بود و از پدربزرگم نگهداری میکرد در بیمارستان ، وقتی من رفتم به عیادت پدر بزرگم کفش هایش را در آورد داد به من به پا هایم کنم. من نیز کفش ها را پوشیدم .او نیز دو تا شکلات داد که آنجا با چای یا قهوه بخودم و من یکی را برداشتم برای خودم و دیگری را دارم به زنش که با هم میل کنیم .

  روی یکی از میزها آتش به پا شد و میخواستیم اتیش را خواموش کنیم که بیدار شدم .موقع عیادت پدر بزرگ را در آغوش کشیدم و خواستم ماچ کنم که پدر بزرگ دوری کرد . پدر بزرگ در حیات نیست و داییم نیز سرطان دارد ( پروستات )

  ممنونم برای تعبیر آن

  • سلام! خوابتان علامتی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن تان را از دست می دهید. شاید ازینکه کنترل بدن تان را از دست دهید، می ترسید. نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! گویای موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «داییم که» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 7. سلام و خسته نباشید، ما با خانواده دایی ام رفت و آمد زیادی نداریم، دیشب خواب دیدم از بیرون وارد خانه مان شدم، دیدم زن دایی ام گریه کنان آمد و پای من را چسبید ولی یادم نمی آمد چی میگفت، انگشت پایش را با چسب بسته بود، و گریه میکرد، مامان و بابام هی بهش دلداری میدادن و میگفتن چیزی نیست، زن دایی م رو در حالی که دست و پا میزد و گریه میکرد بردن تو مادرم، برادرم که در واقعیت از زن دایی م بدش میاد تو خواب چهره ش نگران بود، و من پسر دایی هامو میدیدم که دارن گریه میکنن، ولی اصلا رقبتی برای اینکه دلداری شون بدم نداشتم، با مادر و برادر کوچکم َرفتیم تو اتاق من و خوابیدیم ولی همچنان صدای زن دایی ام می آمد

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید. بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. نمایانگر طبیعت تان و روابط صمیمی است. نمایانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه های پیرامون تان را نادیده می گیرید. بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می گوید ممکنست درباره ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می دهند، می بندید.

 8. سلام من خواب دیدم که انگار کرونا گرفتم چون حالم خوب بود اما داداشم که دکتر هست برام سی تی و آزمایش نوشته برام که برم خاله ام تو خونه ما بود قرار بود خواهر شوهر اون بیاد خونه ما بهش گفتم بگو نیاد چون وضعیت من مشخص نیس بعد دیدم داریم با شوهرم میریم ازمایش ولی اونجا هم بسته بود برگشتیم بعد از جایی رد شدیم که مثل بازار بود یه لحظه من دیدم مانتو من اونجا رو زمین هست سیاه و گل گلی بود و برداشتم تا رفتم خونه بشورمش و یه جا هم دیدم کنار مادرم نشستم یه دور همی چیزی بود منم یکم بیحال بودم اونجا و بیشتر خوابم میومد انگار برادر شوهرم گفت بزار برم قهوه درست کنم برات گفتم نه قهوه برا من ضرر داره ….انشالله که خیر باشه ممنونم از تعبیر های شما

  • سلام! خوابتان گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: نمایانگر صرفه جویی است. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد.

 9. سلام وقت بخیز

  خواب دیدم بامادرم هستم و بهم میگه خودش بیماری دارد و تا8روز دیگه علائم آن معلوم میشه 8روز که شد به مرور بدن آن کوچک و جمع میشه و حتی فکر و عقلش را از دست میده چهره اش کاملا تغیر میکنه حتی موهم نداشت تعبیر این چی میباشد به شدت اعصابمو داغون کرده

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، مکافات، دستاوردهای مادی، احیا و ثروت است. به غریزه‌ها و شهودتان اعتماد کنید! گویای آشفتگی و مشکل در زندگی‌تان است. ممکنست اشاره‌ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می‌کنید، لذت می‌برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید!

 10. سلام.من دیشب خواب دیدم خونه یکی از اقوام هستم ولی نمیدونم چه کسی.خونه اصن برام اشنا نبود.اونجا خاله و دخترخاله مامانم هم بودن.یهو دیدم یکم حالم بده.بعد اون دوتا منو نگاه میکردن.ترسیده بودن.بعد رفتن تو اتاق تنها صحبت کنن.بعد من فهمیدم راجع به منه.من حس کردم میگفتن این کرونا داره و خطر داره و اینا.بعد من به مامانم گفتم مامان من میخوام برم.بعد هم یه خواب دیگه دیدم.ممنون میشم تعبیرش رو بگید.

  • سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خواب‌تان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. نمایانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی‌تان است. ممکنست اشاره‌ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می‌کنید، لذت می‌برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید!

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور