تعبیر خواب بی دندان شدن

با تعبیر خواب دندان از دیدگاه حضرت دانیال و تعبیر خواب بی دندان شدن از نظر آنلی بیتون همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب بی دندان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند که بی دندان بودن در رویا اشاره به از دست دادن قدرت و تاثیر فرد در زندگی و یا احساسات فرد درباره پیری دارد.

 

تعبیر خواب دندان – تعبیر خواب افتادن دندان – تعبیر خواب بی دندان شدن – تعبیر خواب لق شدن دندان

 

تعبیر خواب دندان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دندان‌ های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد، و ردیف پائین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دندان‌های جلو، مربوط به فرزندان و خواهران و برادران می‌شود.

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش به فرزندان و خواهران و برادران یا پدر و مادر مربوط می‌شود.

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دندان‌های جلو و دندان‌هایی که در طرف راست می‌باشد تعبیرش به پدر و بستگان پدر مربوط می‌شود ‌‌‌‌‌ و دندان‌هائی که در طرف چپ می‌باشد تعبیرش به مادر و بستگان مادر مربوط می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: 
  • تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود.

  • تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود.

  • تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود.

  • و تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.

 

تعبیر خواب بی دندان شدن

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست، نشانه آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت.

  • دیدن افراد بی دندان در خواب، نشانه آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo