تعبیر خواب بیدار شدن و بیداری

با تعبیر خواب بیدار شدن، تعبیر خواب هوشیاری، تعبیر خواب بیدار کردن، تعبیر خواب بیداری بر سر مرده و تعبیر خواب بیداری کشیدن همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب بیدار شدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – احساس هوشیاری و بیدار بودن در خواب نشانه تجربیاتی است که خاطرات خوشی از آن تجربیات در واقعیت نداشته‌ایم. با تعبیر خواب بیداری و بیدار شدن در رویا همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

 

تعبیر خواب بیدار شدن – تعبیر خواب بیدار کردن – تعبیر خواب بیدار شدن مرده – تعبیر خواب بیداری – تعبیر خواب بیدار شدن از خواب

 

تعبیر خواب بیدار شدن در خواب

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار می‌شوید، نشان‌دهنده‌ موفقیت در انجام کارها است.

بنر-هومکا-ستاره

کتاب سرزمین رویاها: شما خودتان بیدار می‌شوید: در کارها موفق خواهید شد.

 

تعبیر خواب هوشیاری

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید، بیانگر تجربیاتی تلخ است.

 

تعبیر خواب بیدار کردن دیگران

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • شما را بیدار می‌کنند: مراقب باشید دردسرهای بسیاری به شما نزدیک می‌شوند.

  • اعضاء خانواده را بیدار می‌کنید: مخالفان شما به هدفشان نرسیده‌اند.

  • اشخاص دیگر را بیدار می‌کنید: وقایع خوشایند در انتظار شما هستند.

 

تعبیر خواب بیداری کشیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • شما به مدت طولانی بیداری می‌کشید: وجدان شما بسیار مغشوش است.

  • دیگران به خاطر شما بیداری می‌کشند: خواسته شما برآورده می‌شود ولی با تأخیر.

  • شما بالای سر یک بیمار بیماری می‌کشید: پول و شادی

 

تعبیر خواب بیداری بر سر مرده

کتاب سرزمین رویاها: بالای سر مرده بیدار می‌مانید: تمامی آرزوهایتان برآورده می‌شود.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo