تعبیر خواب بیابان و صحرا

با تعبیر خواب بیابان، تعبیر خواب دشت و صحرا، تعبیر خواب سرگردانی در بیابان و تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان همراه ما باشید.
تعبیر خواب بیابان
ستاره | سرویس سرگرمی – آنچه در ظاهر رویا می‌بینیم تنها پوششی برای معنای باطنی نهفته در آن است. تفسیر خواب می‌تواند فرد را از ضمیر ناخودآگاهش آگاه کرده و از تشویش درونش بکاهد. کاربران گرامی برای آگاهی از فضای کلی رویا و خواب‌های خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آب در بیابان - تعبیر خواب گم شدن در بیابان - تعبیر خواب بیابان تاریک - تعبیر خواب خانه در بیابان
 
 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن بیابان در خواب به تصاویر زیر اشاره دارد:

تنهایی یا انزوا، به معنای لغوی کلمه در برهوت زندگی کردن، بی عاطفگی یا ناخرسندی، عدم خلاقیت یا رشد در زندگی فرد، روشنفکری بی احساس و ملال آور، گوشه گیری از اجتماع، نازایی. این تصویر انسانی را که زندگی‌اش معنا و جهتی ندارد و نیز تصویر سرگردانی انسان در بی کرانگی زمان و تصمیمات را نشان می‌دهد. این تصویر نشان می‌دهد که مسئول خویشتن بودن و تصمیم گیری مناسب از میان موارد بیشمار برای انتخاب چقدر دشوار است.

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا

حضرت دانیال گوید: بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.

 1. روزی و قسمت
 2. حیرت و سرگشتی
 3. عناد و رنج
 4. بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب‌های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • شما در بیابان سفر می‌کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می‌کند.

 • در یک طوفان شن از بیابان عبور می‌کنید: برای یکی از نقشه‌های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.

 • در هوای بد از یک بیابان عبور می‌کنید: دوستان به شما خیانت می‌کنند.

 • به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان

 • دیگران در بیابان سفر می‌کنند: گرفتاری و دردسر

 • یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.

 • یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی می‌کنند: یک کار سخت در انتظار شماست.

 

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.

 • اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

 

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

ابن سیرین: اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

 

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.
 22 نظر
 1. سلام من خواب دیدم باپسری که دوسش دارم توبیابونم ویه زن چادرسیاه پوشیده بود پایان قیافشو نمی‌دیدم بهم میگفت برواینجاخطرناکه ولی من نمی فتم میگفتم نه من بدون عشقم نمیرم اونم اینجاست ولی میگفت نه توبایدبری ولی من نرفتم وهمونجاموندم تعبیرش چی میشه؟

  • سلام! خواب‌تان نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. گویای فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد.

 2. سلام من در یک مجتمع تجاری کار میکنم خواب دیدم یکی از همکاران به من میگوید بیا ببین یکی از مغازه های مجتمع را مشتری میخواهد بخرد بعد من به سمت مغازه میروم میبینم مغازه خیلی زیبا و رو براه است بعد همکارم با مشتری انگار میروند به سمت مجتمع تجاری وسوار ماشین میشوند و میروند و پبش خودم میگم چرا مرا نبردند بعد خودم به راه میافتم و به سمت مجتمع میروم در راه که میرفتم بیابان بود و انگار اخر ان بیابان مجتمع بود ممنون

  • سلام! خواب‌تان روی جنبه‌های رابطه‌تان با دیگران تأکید دارد که شامل سختی‌ها/حمایت است. گویای جاه‌طلبی‌تان، کشمکش‌ها و ماهیت رقابتی است. گویای فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید.

 3. سلام من خواب دیدم ک توی صحرا و بیابون میخوان رد شدم و دو تا قسمت دقیقا جفت هم ک یکیشون تا چشم کار میکرد گورخر و یکیشون سگ سفید داشت و همش میخواستن ب من حمله کنن و من نتونستم رد شم و فرار کردم و یهو یادم اومد خوابم و گفتم اگر چشمامو باز کنم همش تموم میشه اما توی اون دو قسمت از بیابون انگار اون سگا و گور خرا نمیتونستن خارج شن و بیان دنبالم و ی سگه بم نزدیک میشد و همش پارس میکرد تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان نیت‌های یک دوست، خالص و درست می‌باشند. بیانگر تعادل، وحدت و هماهنگی است. همچنین بیانگر جاذبه دو قطب متضاد است. تعبیر دیگر: وقت زیادی را صرف مسأله‌های بدیهی و جزئی می‌کنید. نیازست جدول زمانی روشنی را تنظیم کنید و زمینه‌ی کاری‌تان را بر موفقیت تنظیم کنید! گویای فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.

 4. در بیابان بودم خزنده ای بزرگ و زرد رنگ باسر تیره رنگ دیدم .بدن خزنده هم رنگ بیابان زرد بود. از روی زمین سنگ برمیداشتم و به آن میزدم. تعبیرش چیه؟

  • اول سلام! خواب‌تان هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، نمادی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، گویای فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. گویای فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید).

 5. سلام من خواب دیدم پسر مورد علاقه ام از شهر خودشان ( تهران) داشت با یک ماشین مدل بالای قرمز داشت از یک بیابان که هیچی نداشت بزرگ بود اما هیچ گیاهی توش نبود داشت میامد به شهر ما ( اصفهان)به قصد این که به من برسد و تو اون بیابون هیچی نبود اما دو طرف اون بیابون دخترهای زیادی بودند که با لباس های خیلی بی حجاب راه میرفتن و میرقصیدن و خیلی هم زیبا بودن

  میشه بگین تعبیرش چیه ممنونم

  • سلام! خواب‌تان می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیّت‌تان می‌باشد. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: بیانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید.

 6. سلام

  من خواب دیدم در بیابان ایستاده ام و مرغی سرگردان جلوم در حال چرخیدن به دور خودش است و وقتی نگاه میکنم هیچ چیزی و خانه ای در اطرافم نمیبینم و صدای عروسی و کِل زنان رو میشنوم که دارن پایکوبی و شادی میکنن ولی نمیدونم صدا از کجا می آید و هوا کمی تاریک است

  • سلام! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. نمادی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: نمادی از غیبت و بلا است. همچنین یک نماد مادرانه دارد.

 7. سلام.

  من یه شب خواب دیدم که با دوستم سوار یه ترن هوایی خیلی بزرگ شدم. ترن هوایی حرکت کرد و بالا و پایین میرفت تا این که رسید به یه بیابون. دیدیم دیگه براش ریل نذاشتند و ترن هوایی چون ریلی نداره نمیتونه به راهش ادامه بده و ترن هوایی داره با سرعت میره تا بخوره به زمین که بیدار شدم. تعبیرش چیه?

  • خواب‌تان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست‌تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه‌چیز(هایی)، بهترین دوست‌تان را به بهترین دوست‌تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. نیازی نیست نام‌تان را تغییر بدهید؛ خواب‌هایتان را بفرستید!

 8. بر شما من خواب دیدم که در بیابانی هستم و تنها هیچ کس نیست چهار اطرافم کوه های بلندی هست انگار که در یک گودال یا چاله بودم و قرار بود که ماموریتی رو انجام بده که باید دو تا سنگ که فکر کنم کریستال بودن یکی سبز و دیگری قرمز بودن و من اونا رو پیدا کردم و گذاشتم تو کوله پشتی و هلیکوپتری اومد بالای سرم طنابی به شکل نردبان بود رفتم بالا و چند دختر هم سن سال خودم دیدم و احساس راحتی و آرامش داشتم

  • خواب دیدن اینکه در یک بیابان راه می‌روید، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. بیابان، نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. زمین بیابان، ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. کوه، بیانگر مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. دیدن بلور، بیانگر کلیت، خلوص، شفا، توسعه و وحدت است. بیانگر خود بالا و بزرگ شماست. ممکنست استعاره‌ای از چیزی در زندگی‌تان باشد که در حال بلور شدن یا شکل‌گیری است. اینکه پیدایش می‌کنید، یعنی با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است. اینکه در بالگرد هستید، یعنی دارید فراتر از آنچه به دست می‌آورید، خرید می‌کنید. نیاز دارید حرکت‌تان را آهسته‌تر کنید و نکوشید همه را خوشنود نگه دارید. تعبیر دیگر: ممکنست سطح بالاتری از آگاهی، آزادی نوظهوری و آگاهی بزرگ‌تری را تجربه کنید.

 9. سلام من

  خواب دیدم که به همراه خونواده رفتیم کویر با تور .پسر خالم که دو ساله فوت شده گم شد .ولی خونواده بی خیال رفتیم عروسی دخترخالم که تابستون عروسی کرده بود.البته یه سری ادم که تو خواب مثلا پدربزرگ مادربرزگ پسرخالم بودم نمیدونستن(در واقعیت اون ادما پدربزرگ مادربزرگ نیستن)و هیشکس از گم شدنش ناراحت نبود فقط میخواستن اونا نفهمن.در این بین فهمیدم من یه سر روانپزشکم رفته بودم چون اخرای خوابم دیدم برام دارو نوشته

  • خواب‌تان بیانگر مشغله‌ی بسیار افکارتان است و اینکه نیاز به استراحت دارید را می‌نمایاند؛ اما بخش‌های مهمش: خواب دیدن خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید. کویر، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه او گم می‌شود، یعنی از یادها فراموش شده است. پدربزرگ‌تان، نمادی از سنت، حمایت و خرد شماست. مادربزرگ، بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد.

 10. با سلام ببخشید من خواب دیدم که در کویری با چند نفر مشغول گشتن هستم و یک دفعه به رودخانه عریض و پر از اب شفافی رسیدم و نصف بیابان توسط ماه کامل کاملا روشن شده بود و من وارد اب شدم و داخل اب شروع کردم به راه رفتن… میتونم تعبیرش و بدونم؟

  • کویر در خواب اشاره به احساس تنهایی یا عدم رضایت از وضعیت حال حاضر زندگی دارد. همراهان شما در خواب، نماد ابعاد مختلف و توانایی های پنهان شما دارد که هنوز برایتان ناشناخته است. این خواب از شما میخواهد تا با شناخت خود و مهارت ها و استعدادهای خود، از فرصت ها بهره ببرید. آن رودخانه با آن همه زیبایی و زلالی (اشاره به فرصت های جدید و خوب) در زندگی واقعی هم وجود دارد، اما این شما هستید که باید آن را پیدا کنید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور