تعبیر خواب بوسیدن (بوسه دادن)

با تعبیر خواب بوسه دادن، تعبیر خواب بوسیدن مرده، تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم، تعبیر خواب بوسیدن دست و تعبیر خواب بوسیدن محرم آشنا شوید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب بوسه دادن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

برخی از معبران نوشته‌اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می‌شود. برای آگاهی از مطلب مورد نظر می‌توانید از فهرست موضوعی زیر استفاده نمایید.

 

تعبیر خواب بوسیدن - دیدن بوسه دادن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بوسیدن

بوسه می‌تواند در خواب، به اشکال و در موقعیت‌های مختلفی ظاهر شود. در حالت کلی، بوسیدن روشی برای کسب شناخت و ابراز محبت است. در ظاهر به نظر می‌رسد که فرد کششی عاطفی نسبت به موضوع مورد نظر دارد، اما بوسه کمک می‌کند تا فرد شناخت عمیق تری نسبت به فرد یا موضوع مقابل پیدا کند. فردی که در خواب مشغول بوسیدنش هستید سمبل انگیزه‌ها و آرزو‌های درونی شماست. آرزو‌هایی که برای فرد خودتان در نظر گرفته اید و در پی بررسی و شناخت ماهیت این اهداف هستید. برای این که دلیل حضور سمبلیک این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که او برای شما یادآور کدام افکار و احساسات مثبت است؟ او چه ارتباطی با چالش‌ها و پرسش‌های فعلی شما در زندگی بیداری دارد؟ 
 
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است.
 1. خیر و منفعت
 2. حاجت روایی
 3. بر دشمن ظفر یافتن
 4. سخن خوش شنیدن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می‌رسد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • بوسیده شدن: جدایی
 • بوسیدن: عشق دو جانبه
 • بوسه دزدکی: عشق سوزان
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب یک بوسه: یک غم بزرگ

 

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق

اگر در خواب مشاهده کنید که در حال بوسیدن فردی هستید که در دنیای واقعی، علاقه‌ی زیادی به او دارید، باید بدانید که فرد مورد علاقه، اشاره به بخش بزرگی از انگیزه‌های شما در زندگی دارد. این انگیزه‌ها صرفا رمانتیک نیستند و می‌تواند به نیروی زندگی و انگیزه‌ی شما از زیست اشاره داشته باشند. این خواب از شما می‌خواهد تا انگیزه‌های خود را بازخوانی و بررسی کنید و ماهیت مسائلی که در حال پیشبردن شما در زندگی هستند را درک کنید. چه چیزی به شما انگیزه می‌دهد تا به ادامه تحصیل بپردازید؟ چه مساله‌ای به شما قدرت می‌دهد تا یک هنرمند باشید یا شغل فعلی خود را ادامه دهید؟ بوسیدن در خواب ظاهر می‌شود تا شما را متوجه این انگیزه‌ها کند. انگیزه‌هایی که ممکن است گاهی ماهیت پوچ یا غیر معقولی داشته باشند. این تفسیر قوی‌تر می‌شود زمانی که در خواب، در حال بوسیدن فردی باشید که در زندگی بیداری از او ضربه خورده اید یا از او متنفر هستید.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • معشوق خود را درهنگام روز می‌بوسید: شانس بر ضد شماست.
 • معشوق خود را در هنگام شب می‌بوسید: خطر

 

تعبیر خواب بوسیدن فرد منفور

بوسیدن فردی منفور، نشان دهنده‌ آن است که احتمالا انگیزه‌هایی غیر منطقی یا پوچ را دنبال می‌کنید که در نهایت برای شما نارضایتی به همراه خواهند داشت. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که کدام دسته از انگیزه‌های شما در دنیای بیداری، غیر منطقی و بیهوده هستند؟ چه افکاری شما را تشویق می‌کنند تا به پیگیری این افکار بیهوده بپردازید؟ چگونه می‌توانید از تداوم این افکار منفی جلوگیری کنید؟

 

تعبیر خواب بوسیدن - تعبیر خواب بوسیدن لب

تعبیر خواب بوسیدن شخص ناشناس

اگر در خواب احساس کنید که در حال بوسیدن فردی ناشناس هستید، باید بدانید که افراد ناشناس، نشان دهنده‌ی ابعاد ناشناخته‌ی شخصیت خودتان هستند. مثل استعداد یا مهارتی روانی که نادیده گرفته شده یا هنوز ارزش آن را درک نکرده اید. اگر این فرد ناشناس احساسی مثبت را در شما ایجاد کند، یعنی این مهارت نادیده گرفته شده می‌تواند بسیار برای شما مثبت باشد. مثل یک استعداد هنری که پیش از این برای شما جنبه‌ی سرگرمی و روزمره داشته است. این خواب از شما می‌خواهد تا به بررسی و شناخت استعداد‌های درونی خود بپردازید و با تقویت آن ها، به گسترش زمینه‌های مختلف زندگی خود بپردازید.

 

تعبیر خواب بوسیدن همسر

اگر در خواب مشغول بوسیدن فردی باشید که احساس می‌کنید همسر یا نامزد شماست، باید بدانید که این خواب، اشاره به اشتراکات و پیوند‌های فکری و عقیدتی جدید شما در زندگی بیداری دارد. یعنی ایده‌ها و جهان بینی جدیدی که در حال درک آن هستید. این افکار جدید صرفا رمانتیک نیستند و می‌تواند عقاید مذهبی و علمی شما را نیز شامل شوند. این خواب از شما می‌خواهد تا از موقعیت‌های جدید، برای گسترش مهارت‌های خود استفاده کرده و به تغییر شرایط زندگی خود بپردازید.

 

تعبیر خواب بوسیدن مرده

ابراهیم کرمانی: اگر بیند مرده وی را بوسه می‌داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند کسی وی را بوسه می‌داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر بر خلاف این ببیند، دلیل که مراد و هدف خود نخواهد رسید.

 

تعبیر خواب بوسیدن دست

کتاب سرزمین رویاها: دستهای شخصی را می‌بوسید: شانس به شما لبخند می زند.
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که دست کسی را می‌بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‌ی غم و ناراحتی است.

 

تعبیر خواب بوسیدن محرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می‌بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می‌بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می‌کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می‌کنند.
 
کتاب سرزمین رویاها:
 • مادر خود را می‌بوسید: موفقیت
 • پدر خود را می‌بوسید: شادی
 • برادر یا خواهر خود را می‌بوسید: خوشی و لذت
 • شوهر یا زن خود را می‌بوسید: خوشبختی در زندگی زناشویی.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب مادر خود را می‌بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب خواهر یا برادر خود را می‌بوسید، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است. بوسیدن نامزد خود در تاریکی، بیانگر داشتن روابط نادرست است. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید.

 

تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم

کتاب سرزمین رویاها:
 • یک زن شوهردار را می‌بوسید: ناکامی شما را تهدید می‌کند.
 • یک زن تنها را می‌بوسید: به شما خیانت خواهد شد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo