مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۲
کد خبر: ۸۱۶۸
تعداد نظرات: ۲۹۳ نظر
با تعبیر خواب بوسه دادن، تعبیر خواب بوسیدن مرده، تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم، تعبیر خواب بوسیدن دست و تعبیر خواب بوسیدن محرم آشنا شوید.
تعبیر خواب بوسیدن - دیدن بوسه دادن در خواب چه تعبیری دارد؟

ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
برخی از معبران نوشته‌اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می‌شود.


تعبیر خواب بوسه از دیدگاه روانشناسی

بوسه می‌تواند در خواب، به اشکال و در موقعیت‌های مختلفی ظاهر شود. در حالت کلی، بوسیدن روشی برای کسب شناخت و ابراز محبت است. در ظاهر به نظر می‌رسد که فرد کششی عاطفی نسبت به موضوع مورد نظر دارد، اما بوسه کمک می‌کند تا فرد شناخت عمیق تری نسبت به فرد یا موضوع مقابل پیدا کند. فردی که در خواب مشغول بوسیدنش هستید سمبل انگیزه‌ها و آرزو‌های درونی شماست. آرزو‌هایی که برای فرد خودتان در نظر گرفته اید و در پی بررسی و شناخت ماهیت این اهداف هستید. برای این که دلیل حضور سمبلیک این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که او برای شما یادآور کدام افکار و احساسات مثبت است؟ او چه ارتباطی با چالش‌ها و پرسش‌های فعلی شما در زندگی بیداری دارد؟ 
 
اگر در خواب مشاهده کنید که در حال بوسیدن فردی هستید که در دنیای واقعی، علاقه‌ی زیادی به او دارید، باید بدانید که فرد مورد علاقه، اشاره به بخش بزرگی از انگیزه‌های شما در زندگی دارد. این انگیزه‌ها صرفا رمانتیک نیستند و می‌تواند به نیروی زندگی و انگیزه‌ی شما از زیست اشاره داشته باشند. این خواب از شما می‌خواهد تا انگیزه‌های خود را بازخوانی و بررسی کنید و ماهیت مسائلی که در حال پیشبردن شما در زندگی هستند را درک کنید. چه چیزی به شما انگیزه می‌دهد تا به ادامه تحصیل بپردازید؟ چه مساله‌ای به شما قدرت می‌دهد تا یک هنرمند باشید یا شغل فعلی خود را ادامه دهید؟ بوسیدن در خواب ظاهر می‌شود تا شما را متوجه این انگیزه‌ها کند. انگیزه‌هایی که ممکن است گاهی ماهیت پوچ یا غیر معقولی داشته باشند. این تفسیر قوی‌تر می‌شود زمانی که در خواب، در حال بوسیدن فردی باشید که در زندگی بیداری از او ضربه خورده اید یا از او متنفر هستید.

بوسیدن فردی منفور، نشان دهنده‌ آن است که احتمالا انگیزه‌هایی غیر منطقی یا پوچ را دنبال می‌کنید که در نهایت برای شما نارضایتی به همراه خواهند داشت. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که کدام دسته از انگیزه‌های شما در دنیای بیداری، غیر منطقی و بیهوده هستند؟ چه افکاری شما را تشویق می‌کنند تا به پیگیری این افکار بیهوده بپردازید؟ چگونه می‌توانید از تداوم این افکار منفی جلوگیری کنید؟

اگر در خواب احساس کنید که در حال بوسیدن فردی ناشناس هستید، باید بدانید که افراد ناشناس، نشان دهنده‌ی ابعاد ناشناخته‌ی شخصیت خودتان هستند. مثل استعداد یا مهارتی روانی که نادیده گرفته شده یا هنوز ارزش آن را درک نکرده اید. اگر این فرد ناشناس احساسی مثبت را در شما ایجاد کند، یعنی این مهارت نادیده گرفته شده می‌تواند بسیار برای شما مثبت باشد. مثل یک استعداد هنری که پیش از این برای شما جنبه‌ی سرگرمی و روزمره داشته است. این خواب از شما می‌خواهد تا به بررسی و شناخت استعداد‌های درونی خود بپردازید و با تقویت آن ها، به گسترش زمینه‌های مختلف زندگی خود بپردازید.

اگر در خواب مشغول بوسیدن فردی باشید که احساس می‌کنید همسر یا نامزد شماست، باید بدانید که این خواب، اشاره به اشتراکات و پیوند‌های فکری و عقیدتی جدید شما در زندگی بیداری دارد. یعنی ایده‌ها و جهان بینی جدیدی که در حال درک آن هستید. این افکار جدید صرفا رمانتیک نیستند و می‌تواند عقاید مذهبی و علمی شما را نیز شامل شوند. این خواب از شما می‌خواهد تا از موقعیت‌های جدید، برای گسترش مهارت‌های خود استفاده کرده و به تغییر شرایط زندگی خود بپردازید.

تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است.
 1. خیر و منفعت
 2. حاجت روایی
 3. بر دشمن ظفر یافتن
 4. سخن خوش شنیدن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می‌رسد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • بوسیده شدن: جدایی
 • بوسیدن: عشق دو جانبه
 • بوسه دزدکی: عشق سوزان
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب یک بوسه: یک غم بزرگ
 

تعبیر خواب بوسیدن مرده

ابراهیم کرمانی: اگر بیند مرده وی را بوسه می‌داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند کسی وی را بوسه می‌داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر بر خلاف این ببیند، دلیل که مراد و هدف خود نخواهد رسید.
 
تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب روبوسی با مرده

 

تعبیر خواب بوسیدن دست

کتاب سرزمین رویاها: دستهای شخصی را می‌بوسید: شانس به شما لبخند می زند.
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که دست کسی را می‌بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‌ی غم و ناراحتی است.

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • معشوق خود را درهنگام روز می‌بوسید: شانس بر ضد شماست.
 • معشوق خود را در هنگام شب می‌بوسید: خطر

تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب ارتباط جنسی
 

تعبیر خواب بوسیدن محرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می‌بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می‌بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می‌کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می‌کنند.
 
کتاب سرزمین رویاها:
 • مادر خود را می‌بوسید: موفقیت
 • پدر خود را می‌بوسید: شادی
 • برادر یا خواهر خود را می‌بوسید: خوشی و لذت
 • شوهر یا زن خود را می‌بوسید: خوشبختی در زندگی زناشویی.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب مادر خود را می‌بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب خواهر یا برادر خود را می‌بوسید، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است. بوسیدن نامزد خود در تاریکی، بیانگر داشتن روابط نادرست است. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید.
 
تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب ارتباط با نامحرم
 

تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم

کتاب سرزمین رویاها:
 • یک زن شوهردار را می‌بوسید: ناکامی شما را تهدید می‌کند.
 • یک زن تنها را می‌بوسید: به شما خیانت خواهد شد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۹۳
در انتظار بررسی: ۰
آوا
۲ روز پیش
سلام از اونجایی که من با نامزدم قهرم خواب دیدم رفتم خونشون یعنی پیش قدم شدم تو آشتی . نامزدم تو اتاق بود نسبت بهش احساس خوبی داشتم کمی بعد تصمیم گرفت با دوستش بره جایی نمیدونم کجا فقط اینو فهمیدم که دوستش بیرون منتظر بود (کدوم دوستش اون هم تو خواب معلوم نبود) داشت میرفت خواستم بدرقه اش کنم تو چارچوب در اتاق که ب حیاط باز میشه ایستادم خداحافظی کردم اون هم خ حواسش بهم بود من هم از همین فاصله بهش بوس دادم پاش رو بیرون که گذاشت خواست در رو ببنده برگشت نگاه معنی داری بهم کرد در رو بست و رفت پیش دوستش . من برگشتم داخل پیش مادرشوهرم که داشت خونه رو مرتب میکرد من پیرهن مجلسی خودم رو همراه کت پدر شوهرم گذاشتم رو لحاف و تشکها (پدرشوهرم فوت کرده) مادرشوهرم داشت تعریف میکرد که تو اوایل ازدواجش چند بار میخواسته طلاق بگیره اما هر بار منصرف شده بود . من تو همین اثنا با خودم گفتم حالا که من آشتی کردم نکنه من هم مثل (سرنوشت )مادرشوهرم بشم .ممنون میشم اگه خوابم رو تعبیر کنین .
این خوابی که دیده‌اید، بیانگر استرس‌های شما از وضعیت قهرتان است و نمی‌توان گفت که دارای تعبیر خاصی است؛ اما: دیدن نامزدتان، بیانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با اوست و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. اگر نامزدتان، از شما دور می‌شود در حالی که با دوستان‌تان می‌پلکید، یعنی زمان کافی را با دوستان‌تان سپری نمی‌کنید؛ نیاز دارید که کمی از نامزدتان فاصله گیرید و کمتر با او وقت بگذرانید تا بیشتر با دوستان وقت بگذرانید. اینکه نگرانید، یعنی حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی بیداری‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
omid
۷ روز پیش
سلام،خواب دیدم که خواهرم از من لب گرفت و خوشحال بود و می خندید،ممنون میشم تعبیرش رو بگید.
خواب دیدن خواهرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با او یا از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی بیداری‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. بوسه، بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه‌تان را می‌بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه‌ی واقعی‌تان را تجربه کنید. خواب‌تان نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید به شما می‌گوید لازمست رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه‌ی بیداری‌تان تزریق کنید. اگر به شما می‌خندند، بیانگر عدم امنیت‌تان و ترس از پذیرفته نشدن است.
Fati
۱۴ روز پیش
سلام خواب دیدم برادر شوهرم بمن محبت میکنه و پیشونی منو بوسید و من سرمو رو پاهاش گذاشتم خیلی محبت کرد بعد یه آخوندی بهش گفت ک نباید اینجوری کنی و چرا این رفتارارو نشون دادی و بعدش اونم قهر کردو رفت ومن نشستم هندونه خوردم بابقیه
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه ها و اهداف درونی خودتان است که ممکن است ماهیت آن ها برای شما ناشناخته مانده باشد. مانند زمانی که به یادگیری یک هنر، علاقه مند شده ایم اما هنوز درباره ی چیستی و ماهیت آن هنر اطلاعات خاصی کسب نکرده ایم. این خواب از شما می خواهد تا این انگیزه های جدید را شناخته و از قدرتی که به شما می دهند برای پیگیری اهداف و علاق جدید خود استفاده کنید.
سمانه
۱۵ روز پیش
سلام بعد از اذان صبح خواب دیدم تو یه مهمونی هستیم و تو اون مهمونی شوهرم یهو دختر عموی من رو که مجرد هستن دو بوسید و من هم از این کارش خیلی ناراحت شدم ولی دختر عموم هیچ واکنشی نشون نداد ولی من با شوهرم قهر کردم تعبیرش چیه
خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. اینکه دیگران همدیگر را می‌بوسند، یعنی خیلی درگیر زندگی شخصی و رابطه‌های شخصی کس دیگری هستید. نیاز دارید یک فضا و فاصله قائل شوید. اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی بیداری‌تان چه حسی دارید.
ازاده
۲۱ روز پیش
ممنون به خاطر تعبیریتون
من اکثر اوقات خواب میبینم که مشغول رانندگی هستم ولی هر کاری میکنم نمیتونم ترمز بگیرم و اصلا هم نمیترسم و به راه ادامه میدم هیچوقتم اتفاقی نمیفته فقط میدونم ترمز ندارم .
خواهش می‌کنم. بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه ماشین می‌رانید، بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. اینکه ترمزتان کار نمی‌کند یا اینکه پایتان به ترمز نمی‌رسد، هشداری است که در زندگی‌تان ثبات ندارید. الآن زمانش نیست که ریسک کنید. زندگی‌تان، از کنترل خارج است و نیاز دارید تغییرات بزرگی دهید. ممکنست ایده‌ی بدی نباشد که ترمزهای ماشین‌تان را چک کنید.
ازاده
۲۱ روز پیش
سلام خسته نباشید .خواب دیدم تو اون روستایی که خانه باغی داریم با ی مرد حرف میزنم میدونم پسر عمومه ولی قیافش فرق میکنه .بهم میگه ماشینت کو میرم ماشینمو میارم که یه زانتیایی مشکیه ( خودم پژو پارس دارم )سوار میشیم صندلی عقب مشغول بوسیدنش میشم کل صورتش بجز لباش همین که ازش جدا میشم میگه بازم از عمق وجود میبوسمش و تو خواب خیلی دوسش دارم .لحظه اخر دستم به التش خورد که اصلا سفت نشده بود و برام تعجب بود ولی به خودش نگفتم .بعدشم ماشینمو بردم تعمیر گاه .مجردم و دختر .ممنون از تعبیراتون بخشید به خاطر کلمات فقط عین خوابمو باز گو کردم .
سلام؛ ممنون. بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه در روستا هستید، بیانگر محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. اینکه ماشین می‌رانید، بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. اگر در صندلی عقب ماشین نشسته‌اید، یعنی خودتان را دستکم می‌گیرید و به دیگران اجازه می‌دهید اختیار را در دست گیرند. این ممکنست نتیجه‌ی عزت نفس یا اعتمادبنفس پایین باشد (در برخی مسائل این صدق می‌کند). بوسه، بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه‌تان را می‌بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه‌ی واقعی‌تان را تجربه کنید. خواب‌تان نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید به شما می‌گوید لازمست رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه‌ی بیداری‌تان تزریق کنید. عشق یا عاشق بودن، بیانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت‌تان درباره‌ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی‌تان دریافت نمی‌کنید. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
M.s
۲۶ روز پیش
سلام. وقت بخیر. مادرم به لطف خدا زنده وسلامت هستند. در خوابدیدم به کف هرد پای ایشان بوسه می زنم وبر چشم می گذارم. چه تعبیری می تواند داشته باشد؟ تشکر
سلام؛ ممنون. خواب دیدن مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. اگر شما پای او را می‌بوسید، بیانگر احترام و فروتنی نسبت به ایشان است.
Nazsy
۲۹ روز پیش
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم من و دوست پسرم ((که البته چند ماهه فعلا جدا شدیم))،همدیگرو محکم بغل کردیم و هم و میبوسیم خیلی طولانی.
تعبیرش چی میشه؟
سلام؛ ممنون. خواب دیدن دوست‌پسر پیشین‌تان، به رابطه‌ی آزادتر که کمتر محدودست، اشاره دارد. یادآور زمانیست که مسئولیت‌های کنونی‌تان مزاحم حس عاشقانه‌ای که بی‌اختیار می‌آید، نمی‌شدند. نیاز دارید هیجان، آزادی و زنده‌دلی جوانی را دوباره بازپس گیرید؛ حسی که در رابطه‌ی فعلی‌تان وجود ندارد. اینکه او را بغل می‌کنید، نمادی از ماهیت مراقب و عشق‌ورزنده‌ی شماست. نیاز به عاطفه‌ی شدیدتر دارید یا نیاز دارید عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان‌تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. بیانگر تمایل و کشش قلبی‌تان بسوی شخصی خاص است. اینکه بغل‌تان می‌کند، یعنی نیاز دارید کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی‌تان نمایانده شود. نیاز دارید به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). بوسه، بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه‌تان را می‌بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه‌ی واقعی‌تان را تجربه کنید. خواب‌تان نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید به شما می‌گوید لازمست رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه‌ی بیداری‌تان تزریق کنید.
jasour
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دختر که لباس سفید پوشیده با لباس اش با مهره‌ها اذین گردیده در قسمت دست من را می‌بوسد چند بار می‌بوسد بعد من هم‌از انجا میروم و بکار به جای بوسه‌اش بوسه میزنم دختر را که‌خواب نشناسمش


لطفا منتظر جواب هستم سپلس
سلام؛ دیدن دختر در خوابتان بیانگر ماهیت بازیگوش، بی گناه و کودکانه ی شماست. شاید شما در یک موقعیت، نابالغانه رفتار می کنید. تعبیر دیگر این است که یک دختر بیانگر ویژگی های زنانه شخصیت شماست. دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. اینکه دست شما را می بوسد، بیانگر احترام، تحسین و تکریم است.
طیبه
۱ ماه پیش
سلام.من دیشب ینی امروز صبح ساعت حدودشش خواب دیدم درخانه مان مهمانی چیزی هست و کنار تخت خواب ک ایستاده بودیم همسایه مان محمد که متاهل هست و کنار من بود من را ک می بیند ک پشت سرش بودم از دو بازوانم میگیرد و درحالی ک ما در دید دیگران ب نظر نمی آییم و در تخت خواب همان جایی ک ایستاده بودم می خواباند و یک دفعه ای با یک لبخند ملیح میزند و لبم را آرام و خیلی قوی می خورد ب طوری ک فکر میکنم واقعی است و دردش را احساس میکنم و فکر میکنم ک کبود و جگری رنگ می شود چشمانم را با فشار می بندم و دست خودم نیست و مقاومت می کنم ولی اتفاقی بود ک شده و کاری نمی توانستم انجام دهم من نمیخواستم اینکاررابکند اما او اینکاررا کرد درحالی ک من رغبتی ب این کار هم نداشتم.
سلام؛ دیدن تخت در خواب در خواب نمادی از خود صمیمی شما و کشف تمایلاتتان است. اگر شما در تخت خودتان می خوابید، بیانگر امنیت و ترمیم ذهن شماست. شما ممکن است به دنبال سعادت خانواده، صلح باشید یا به نوعی به دنبال فرار کردن باشید. مهمان، بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید. دیدن یک شخص آشنا بیانگر جنبه هایی از خودتان است که شما هنوز تلاش می کنید آنها را بشناسید. لبخند، به این معنی است که شما به خاطر دستاورد ها و تایید تصمیماتی که گرفته اید خوشحالید. شما به خاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجام داده اید پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که لبخند بیانگر این است که در جست و جوی کسی یا چیزی هستید که شما را شاد سازد. بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه ی بیداری تان تزریق کنید. درد، بیانگر تردید و بی میلی در دنبال کردن اهدافتان است. اگر شما خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکن است از دست برود.
S
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم پسری که چند ساله دوسش دارم بوسیدم وخونه یکی از اقوام بود به دلایل خانوادگی ما از هم جدا هستیم تعبیری داره؟
با سلام کاربر گرامی بوسه می‌تواند در خواب، به اشکال و در موقعیت‌های مختلفی ظاهر شود. در حالت کلی، بوسیدن روشی برای کسب شناخت و ابراز محبت است. در ظاهر به نظر می‌رسد که فرد کششی عاطفی نسبت به موضوع مورد نظر دارد، اما بوسه کمک می‌کند تا فرد شناخت عمیق تری نسبت به فرد یا موضوع مقابل پیدا کند. فردی که در خواب مشغول بوسیدنش هستید سمبل انگیزه‌ها و آرزو‌های درونی شماست. آرزو‌هایی که برای فرد خودتان در نظر گرفته اید و در پی بررسی و شناخت ماهیت این اهداف هستید. برای این که دلیل حضور سمبلیک این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که او برای شما یادآور کدام افکار و احساسات مثبت است؟ او چه ارتباطی با چالش‌ها و پرسش‌های فعلی شما در زندگی بیداری دارد؟ در کل بوسیدن برای فرد خواب بیننده خیر ومنفعت به همراه دارد
آرش
۱ ماه پیش
سلام من با یه دختری رفقیم اما خیلی از هم دوریم تا حالا چند سری دیدمش دیشب خواب دیدم که اومده خونمون بهش گفتم بیا لب بگیریم اونم قبول کرد و شروع کردیم به لب گرفتن خیلی عمیق هم دیگه رو میبوسیدیم جوری که وقتی ولش کردم دست زدم روی لبم رد ماتیکش رو لبم مونده بود وقتی دست زدم روی لبم قرمزی ماتیکش روی انگشتم دیدم اونم بعداین که ولش کردم خجالت زده شد و یهو ازم دورشد و گذاشت رفت ...ممنون میشم تعبیرش بهم بگین
بخشهای مهم خوابتان: دیدن دوست دختر در خوابتان بیانگر رابطه بیداری تان با اوست و اینکه چه حسی در موردش دارید. بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. بویژه اگر شما خواب اولین بوسه تان را میبینید، بیانگر این است که شما انتظار این را دارید که اولین بوسه ی واقعی خود را تجربه کنید. این خواب نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه ی بیداری تان تزریق کنید. ماتیکی شدن، بیانگر این است که شما در مورد چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به سمت لبهاتان است. شاید شما نیاز دارید که در مورد چیزی که شما یا کس دیگری می گوید، مراقب باشید. اینکه او رفت، نشانگر استرس شما از جدا شدن از او می باشد.
میرا
۱ ماه پیش
سلام ببخشید من دیروز خوابی که دیده بودم رو ارسال کردم ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین
تعبیر خوابتان انجام شده است.
حسین
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید ..عذرمیخوام من دیشب خواب دیدم زنی که خیلی دوستش دارم اومده بود محل کارم وقتی دیدمش خیلی خوشحال شدم اون دستمو گرفت گفت گرسنس رفتم داخل بهش غذا دادم خورد..تو چن ماه اخیرم خیلی خوابشو دیدم ..هر وقتم از خواب بیدار میشم حس خوبی دارم اصلا دلم نمیخواد از تختم بیام بیرون فقط دلم میخواد بشینمو بهش فک کنم
خوابهایتان را در پیامهای جداگانه ارسال کنید تا تک به تک تعبیر شوند و خودتان نتیجه گیری کنید! کسی که به عنوان معشوق در خواب مشاهده می‌کنید، سمبل بخشی از انگیزه و اهداف شما در زندگی بیداری می‌باشد. این اهداف صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی شما را شامل نشده و می‌تواند به مسائلی که در شغل یا تحصیلات برای شما انگیزه آفرین هستند اشاره داشته باشد. بسیار اهمیت دارد که در هنگام دیدن این خواب چه احساسی را تجربه می‌کنید و واکنش شما نسبت به دیدن فرد مورد علاقه تان چیست. اینکه شما خوشحالید، شاید یک خواب جبرانی باشد و خواب معکوسی باشد. شما ممکن است تلاش می کنید که ناراحتی یا استرس زندگی بیداری تان را جبران کنید. اینکه دستهایتان را کسی میگیرد بیانگر عشق، عاطفه و ارتباط شما با آن فرد است. خواب شما ممکن است انعکاسی از نگرانی هاتان در مورد این باشد که ارتباطات را با او از دست دهید یا اینکه شما دستخوش جدایی شوید. غذا، بیانگر غنا و انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع مختلف غذا می تواند نمادی از مجموعه ی وسیعی از چیزها باشد.
۰۰۰۰
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که شخص ناشناس منومیبوسه که خودمم راضی نیستم‌این تعبیرش چیه؟؟؟
خواب دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. این خواب نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه ی بیداری تان تزریق کنید. اگر شما توسط یک غریبه بوسیده میشوید، بیانگر این است که خوابتان یک کشف خود است. شما نیاز دارید که در مورد جنبه ای از خودتان، آگاه تر شوید.
میرا
۱ ماه پیش
سلام ، خواب دیدمبا شخصیت معروفی که تو بیداری خیلی ازش خوشم میاد و(دوست دختر داره) اتفاقی برخورد کردیم و تو خواب دوست دخترش نبود و ما باهم تو یه جمع دوستانه بودیم و بگو و بخند داشتیم با دوستان ،انگار دوست نداشتم زیاد باهاش چشم تو چشم بشم و حس لج داشتم باهاش انگار ، اونم انگار ازم فراری بود.یادم نمیاد برا چه چیزی ما دوتا رو باهم فرستادن بیرون فکر میکنم دیروقت بود و اون میخواست منو برسونه.فصل بهار بود ، شب بود و یهو بارون شدید گرفت و هردو اومدیم سریع بریم زیر دو ستونی کنار هم که سایه بان داشتن که پام به پای اون گیر کرد و میخواستم بیفتم،سریع منو گرفت که اتفاقی لبامون بهم خورد ، انگار زمان استپ شد ، هردو متعجب بودیم سریع صاف ایستاد و دستمو کشید که بریم زیر ستون ها ولی یهو برگشت و منو بغل گرفت و بوسه کوتاه و عمیقی گرفت و سریع برگشت و منو کشوند زیر اون ستونها.یکم نفس نفس میزدیم تکیه داده بودیم ب ستونها.معذب شده بودم اما اون انگار خوشحال بود لبخند عمیقی رو لبش داشت و نفس عمیق میکشید هنوزم دستمو محکم گرفته بود و... دیگه یادم نمیاد
بخش‌های مهم خواب‌تان: دیدن یک فرد مشهور در خواب، بیانگر باورها و درک‌تان از اوست. چیزی در زندگی بیداری‌تان، این باورها و احساسات مشابه را دنبال کرده است. هرگونه جناسی را درباره‌ی آن فرد مشهور در نظر گیرید! اینکه شما با یک فرد مشهور دوست هستید، بیانگر مدل آرمانی کسی است که در زندگی‌تان می‌شناسیدش. شاید امید دارید یک دوست در زندگی واقعی، می‌تواند بیشتر شبیه فردی مشهور خاص عمل کند. ویژگی‌هایی که در این فرد مشهور می‌بینید و اینکه چگونه می‌خواهید دوستانتان این ویژگی‌ها را داشته باشند، در نظر گیرید! تعبیر دیگر: خواب، عدم اعتماد به نفس شما را جبران می‌کند. می‌خواهید از واقعیت فرار کنید و در سطح بالایی از زندگی، سپری کنید. می‌خواهید خود را با آن متناسب کنید (خودتان را تا آنجا بالا بکشید). شب، بیانگر موانع و مشکلات بزرگی در کسب اهدافتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدا دوباره به آن برگردید. اینکه بغل‌تان می‌کند، یعنی نیاز دارید کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید!) و اجازه دهید که احساسات واقعی‌تان نمایانده شوند. یعنی نیاز دارید به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید).
ana
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دوست صمیمیم منو میبوسه این تعبیرش چیه
خواب دیدن صمیمی ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص را که بهترین دوستتان دارد، در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید که چه چیز، بهترین دوستتان را به بهترین دوستتان تبدیل کرده و نیاز دارید که چگونه روی این موارد در خودتان کار کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن یک دوست بیانگر اخبار مثبت است. دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. نشانگر علاقه ی دوطرفه ی شما نسبت بهم است.
سمانه
۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم گونه عشق قدیمیم رو میبوسم اونم شروع میکنه به بوسیدن لبم طعم ترش حس کردم و یکی از دندوناش افتاد تو دهن من..مجرد هستم.ممنون میشم تعبیرشو بگید
بخشهای مهم خوابتان: خواب دیدن دوست‌پسر سابق، به رابطه‌ی آزادتر، رابطه‌ای که کمتر محدودست، اشاره دارد. خواب به این خاطرست که شما را به زمانی می‌برد که مسئولیت‌های بزرگسالی‌تان مزاحم حس عاشقانه‌ای که بی‌اختیار می‌آید نمی‌شد. نیاز دارید که هیجان، آزادی و زنده‌دلی جوانی را دوباره بازپس گیرید؛ حسی که در رابطه‌ی فعلی‌تان وجود ندارد. بوسیدن گونه، بیانگر ستایش، حسن نیت، دوستی و یا احترام است. خواب دیدن اینکه گونه‌ی کسی را می‌بوسید، به شور مهار-نشده اشاره دارد. درگیر تمایلات فیزیکی‌تان می‌شوید. دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر خواب اولین بوسه‌تان را می‌بینید، بیانگر این است که انتظار این را دارید که اولین بوسه‌ی واقعی خود را تجربه کنید. این خواب، نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می‌گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه‌ی بیداری‌تان تزریق کنید. ترش بودن، به خشم و رنجش در حالت احساسی ذهن‌تان اشاره دارد. ممکنست مشابه رابطه‌ای باشد که دارد رو به ترشی و بد شدن می‌رود. از طرف دیگر اگر به چیزهای ترش علاقه دارید و از آن لذت می‌برید، شاید به لذت زندگی‌تان اشاره دارد. لذت‌های کوچکی که در لحظه شما را سرشار از خوشی می‌کنند.
سمی
۱ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم عشق قدیمیم داره میبوسه منو تو همین بین یکی از دندوناش میوفته تو دهنم و منم اونو میندازم بیرون.البته قبلش من گونه شو بوسیده بودم.تعبیرش چی میتونه باشه؟
شما مشخص نکرده‌اید پسر هستید یا دختر؟
مهندس
۱ ماه پیش
سلام
ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید

من خواب دیدم مادر اون کسی که دوستش دارم، همش منو میبوسه.. گونه و لب.. و خداحافظی کردن و رفتن.. و پدرش هم خیلی خوب باهام خداحافطی کرد.. تعبیرش چی میتونه باشه.. یک دنیا ممنون
این خواب، نمایانگر عشق و علاقه‌ی شدید شما نسبت به معشوق‌تان است و اینکه خانواده‌ی ایشان برایتان عزیز و محترم هستند.
بدون نام
۱ ماه پیش
خواب دیدم مادرم روی سینه مرا بوسید رد عمل قلبم را
دیدن مادرتان در خواب بیانگر بعد پرورش یافته ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می کند. برخی مردم ممکن است مشکلاتی دارند که خودشان را از مادرانشان طرد می کنند و به دنبال فردیت و توسعه هستند. خواب دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. این خواب، علاقه‌ی شما و مادرتان را نسبت بهم نشان می‌دهد.
منا
۱ ماه پیش
سلام من عقد هستم همسرم هر موقع میاد خونه همدیگ رو میبوسیم چند روزه بام سرسنگین و ناراحته ازم دیشب خواب دیدم اومده خونه و همدیگه رو خیلی بوسیدیم باهام حرف میزد هر موقع ناراحته خوابای این شکلی میبینم تعبیرش چیه ممنون
این خواب، بیانگر مطلوب‌های ذهنی شماست. و البته باید بدانید که همسران باهم ارتباطی خاص دارند که در خواب، بازنمودی عالی می‌یابد. خواب دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. این خواب نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه ی بیداری تان تزریق کنید. این خواب، نشانگر آن است که همسرتان نیز به شما فکر می‌کند و شما را دوست دارد.
حسین
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید ..من دیشب یک خوابی دیدم ممنون میشم تعبیر کنین...خواب دیدم زنی که خیلی خیلی عاشقشم اومد سمتم بهم دست داد و از گونه ام بوسه زد ...تو این دنیا چند وقته ندیدمش ولی دوسش دارم ولی اون نمیدونه
شخصی که به عنوان معشوق در خواب مشاهده می‌کنید، نماد بخشی از انگیزه و اهداف شما در زندگی بیداری می‌باشد. این اهداف صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی شما را شامل نشده و می‌تواند به مسائلی که در شغل یا تحصیلات برای شما انگیزه آفرین هستند اشاره داشته باشد. بسیار اهمیت دارد که در هنگام دیدن این خواب چه احساسی را تجربه می‌کنید و واکنش شما نسبت به دیدن فرد مورد علاقه تان چیست. اینکه گونه ی کسی را می بوسید یا برعکس، به شور مهار نشده اشاره دارد. شما درگیر تمایلات فیزیکی تان می شوید.
ماهور
۱ ماه پیش
سلام من یه خوابی دیدم ممنون میشم تعبیرشو بگین خواب دیدم که یه پسری بود که تو عالم واقعیت نمیشناسمش و من اونو میبوسم تعبیر این خواب چی میشه.و یه چیزی تو عالم خواب من اون پسرو میشناختم
این خواب، بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. بویژه اگر شما خواب اولین بوسه تان را میبینید، بیانگر این است که شما انتظار این را دارید که اولین بوسه ی واقعی خود را تجربه کنید. این خواب نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه ی بیداری تان تزریق کنید. اگر خواب در مورد این باشد که شما در پی این هستید که کسی را ببوسید، بیانگر این است که شما مطمئن نیستید که او چه احساسی در مورد شما دارد. شما به دنبال نوعی رابطه با او (جنس مخالف) هستید اما مطمئن نیستید که چگونه به آن دست یابید.
ریما
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم فردی که دوستش در جایی که بیرون از خانه بود دراز کشیده و چشمانش بسته بود و لب هایش هم خشک شده بود من داشتم آب میخوردم و از آبی که داخل دهانم بود به دهان او ریختم بعد چشمانش را باز کرد و نگاهم کرد بعد منم دو سه بار لب پاینش را آرام بوسیدم و بار اخر لب پاینش را محکم مک زدم که او گفت اینجا زشته بیرون از این کارا نکن
میشه تعبیرشو بهم بگید؟
انسانی که به عنوان معشوق در خواب مشاهده می‌کنید، سمبل بخشی از انگیزه و اهداف شما در زندگی بیداری می‌باشد. این اهداف صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی شما را شامل نشده و می‌تواند به مسائلی که در شغل یا تحصیلات برای شما انگیزه آفرین هستند اشاره داشته باشد. بسیار اهمیت دارد که در هنگام دیدن این خواب چه احساسی را تجربه می‌کنید و واکنش شما نسبت به دیدن فرد مورد علاقه تان چیست. دیدن لب ها در خوابتان بیانگر حس، عشق و رمانتیک بودن است. لب ها، ابزار ارتباطی است. دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. بویژه اگر شما خواب اولین بوسه تان را میبینید، بیانگر این است که شما انتظار این را دارید که اولین بوسه ی واقعی خود را تجربه کنید. این خواب نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه ی بیداری تان تزریق کنید.
نیما
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم که صورت یکی از دوستام رو بوسیدم و در واقیعیت دوستم رو خیلی دوست دارم و الان مدتی میشه که ندیدمش تعبیرش چیه
خواب دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. این خواب نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه ی بیداری تان تزریق کنید. اگر شما به جنس مخالف علاقه مند هستید و خواب می بینید که هم جنس خود را می بوسید، بیانگر این است که خود را تایید می کنید. شما جنبه ی مردانه را تایید می کنید.
ندا
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با شوهرم و مادرم داخل ماشین نشستیم بعد یه مرتبه شوهرم گوشه لب منو بوسید و لبخند زد و به مادرم که صندلی عقب نشسته بود نگاه کرد و من هم از این کارش هم تعجب کردم چون اهل این کارها نیست و هم خیلی تو دلم خوشحال شدم ولی به رو خودم نیوردم و فقط لبخند کوتاهی زدم.
دیدن شوهرتان در خواب بیانگر رابطه‌ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی عامل‌های پنهانی، تمرکز کند که شما در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. دیدن مادرتان در خواب، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می‌کند. برخی مردم ممکن است مشکلاتی دارند که خودشان را از مادرانشان طرد می‌کنند و به دنبال فردیت و توسعه هستند. خواب‌تان نشان می‌دهد شما نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. خواب دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. شاید خواب به شما می‌گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه‌ی بیداری‌تان تزریق کنید. خواب دیدن لبخند، بیانگر این است که در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شما را شاد سازد. خواب دیدن اینکه تعجب می‌کنید بیانگر این است که به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. شما انگیزه ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب، بیانگر تحول است.
بدون نام
۲ ماه پیش
دیشب تو خواب دیدم ک رفیق صمیمیم ک واقن عاشق هستم ((ما رابطمونو همون شب تموم کردیم این واقعیه))داشت از در مدرسه بیرون میرف با دوستش من رفتم یدونه عمیق لباشو با عشق بوسیدم وقتی لبامو جدا کردم دوستش گف ایی دیگ اینکارو نبینم بکنیا ولی من ی بوسه عمیق تر ب لبای دوستم زدم دوستمم هیچ اعتراضی نکرد
اگ میشه تعبیر کنین ممنون
این خواب، بازتابی از افکار شما است که در خواب، نمود یافته است و دارای تعبیر نیست. شما مشخص نکرده‌اید که دختر یا پسر هستید؛ و اینکه دوست شما چطور. اما: این خواب، ممکن است مربوط به نگرانی در مورد عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. خواب دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر شما خواب، اولین بوسه‌تان را می‌بینید، بیانگر این است که شما انتظار این را دارید که اولین بوسه‌ی واقعی خود را تجربه کنید. این خواب نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می‌گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه‌ی بیداری‌تان تزریق کنید. اگر شما به جنس مخالف علاقمند هستید و خواب می‌بینید که همجنس خود را می‌بوسید، بیانگر این است که خود را تأیید می‌کنید. شما جنبه‌ی زنانه یا مردانه را تأیید می‌کنید. اگر شما یک دوست صمیمی را می‌بوسید، بیانگر احترام و ستایشی است که برای دوستتان قائلید. شما به دنبال آن نزدیکی اولیه‌ای هستید که در رابطه‌ی بیداری‌تان نیست. ممکن است بیانگر علاقه‌ی رمانتیک در مورد او باشد، ممکن هم هست که نباشد.
فاطمه
۲ ماه پیش
سلام
من حدود ساعت ٦ صبح بود كه از خواب پريدم و خواب ديدم كه با معشوقم كه آقاى سيدى هم هستن رفتيم در دريا ناگهان معشوقم غرق شد و من اومد سمت ساحل تا كمك بياورم برگشتم رو به دريا چون آب دريا زلال بود لباسش رو تو آب ديدم و رفتم تو دريا و معشوقم رو نجات داد و آوردمش تو ساحل و سرش رو در آغوش گرفتم در حالى كه بيهوش بود و نگران اين بودم كه نكنه زنده نباشه دو بار بر روى لپ چپش بوسه زدم و ديدم كه به هوش آمد و اون هم در همان حالت بر لپ سمت راست من بوسه زد
اگه ميشه تعبير اين خواب رو بگيد
دیدن دریا در خواب‌تان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت میان خودآگاه و ناخودآگاه شما است. مثل همه‌ی نمادهای آب، بیانگر احساسات شما است. تعبیر دیگر، این است که خواب، بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکن است سخت باشند. دیدن کسی که در خواب‌تان غرق می‌شود، بیانگر این است که خیلی عمیق درگیر چیزی می‌شوید که فرای کنترل شما است. تعبیر دیگر، این است که بیانگر حس از دست دادن هویت شما است. شما دیگر قادر نیستید که تمیز دهید (تشخیص دهید) که کی هستید. خواب دیدن اینکه شما کسی را از غرق شدن نجات می‌دهید، بیانگر این است که به طور موفقیت‌آمیز، احساسات و ویژگی‌های خاصی را تأیید می‌کنید که یک قربانی غرق‌شده (معشوق شما) نماد آن است. خواب دیدن اینکه معشوق خود را در آغوش می‌گیرید، بیانگر این است که نیاز به عاطفه‌ی شدیدتری دارید یا نیاز دارید که عشق شدیدتری را نشان دهید. نمادی از ماهیت مراقب و عشق‌ورزنده‌ی شما است. شما کسی یا چیزی را نزدیک به قلب‌تان نگه می‌دارید. تعبیر دیگر، این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان‌تر باشید. خواب دیدن بوسه، بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بیانگر این است که شما انتظار این را دارید که اولین بوسه‌ی واقعی خود را تجربه کنید. این خواب، نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می‌گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه‌ی بیداری‌تان تزریق کنید.
محمد علم هولو
۲ ماه پیش
خواب دیدم دست یه زن دختردار را بوسیدم و زنه گفت یه عکس بگیرین نمیدونم چه تعبیری داره
خوابی که مشاهده کرده‌اید، خوابی ناقص است و نمی‌توان آن را بدرستی تعبیر کرد؛ اما به طور کلی می‌توان گفت: خواب دیدن اینکه شما دست کسی را می‌بوسید، بیانگر احترام، تحسین و تکریم است. خواب به این معنا است که شما به گذشته‌تان یا یک امید واهی چسبیده‌اید.
میم.قاف
۲ ماه پیش
خواب دیدم شوهرم پشت دست مامان منو میبوسید و بغلش میکرد و پیشونی مامانمو میبوسید،و در واقعیت شوهرم با مادرش همینقدر عاطفی هست و با من،تعبیرش چی هست؟ممنونم
خواب دیدن بوسه، بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. این خواب، نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می‌گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه‌ی بیداری‌تان تزریق کنید. دیدن اینکه دیگران در خواب‌تان همدیگر را می‌بوسند، بیانگر این است که شما خیلی درگیر زندگی شخصی و روابط شخصی کس دیگری هستید. شما نیاز دارید که یک فضا و فاصله قائل شوید. خواب دیدن بوسیدن دست کسی، بیانگر احترام، تحسین و تکریم است. اگر شما پای کسی را می‌بوسید، بیانگر احترام و فروتنی است. اگر شما گونه‌ی کسی را می‌بوسید، بیانگر ستایش، حسن نیت، دوستی یا احترام است. به شورو مهارنشده اشاره دارد. شما درگیر تمایل‌های فیزیکی‌تان می‌شوید. نشانه‌هایی در این مورد است که کجا و چه چیزی را برای دستیابی به موفقیت می‌خواهید. تعبیر دیگر، این است که خواب ممکن است بیانگر شیفتگی یا وسواس شما نسبت به مادرتان در زندگی بیداری‌تان باشد. شما ممکن است در مورد عشق و رمانتیک‌بازی‌های آرمانی، فانتزی می‌سازید. پس، این خواب، در واقع، ذهنیت شما را نمایش می‌دهد.
پری
۲ ماه پیش
سلام.درخواب دیدم فردی ناشناس درخواب بهم محبت میکنه وپشت سرهم تندتند صورتمو ماچ میکنه تعبیرش چیه؟وضمنا قبلترش خواب دیدم که یه کیف پرازگردو وپنیر پیداکردم تعبیراینو هم بگی لطف کردید سپاس
خواب اول‌تان نشان می‌دهد که از جایی که تصورش را نمی‌کنید، خیر و منفعتی به دست خواهید آورد. همچنین ممکن است این خیر، خبر از حاجت‌روایی شما بدهد؛ یعنی چنانچه حاجتی را در دل دارید، برآورده خواهد شد. خواب دیگر شما، نشان از خیر برکتی می‌دهد که آن نیز به دست شما خواهد رسید؛ اما اینکه از کجا این خیر و برکت خواهد آمد، نامشخص است. شکرگذاری را فراموش نکنید! موفق باشید!
Zhr
۳ ماه پیش
سلام
من صبح جمعه خواب دیدم چادگان از شهرهای تفریحی اطراف اصفهان هستیم و شوهرم و زن بردارم که اونها هم مثل ما تازه عقد کردن پشت ویلا تو بغل هم و در حال بوسیدن هم بودن من هم عصبانی شدم به خانوادم گفتم برادرم اومد زنشو برد و من به شوهرم میگفتم برای طلاق اقدام میکنم. در بیداری رابطه منو شوهرم خوبه اما هر از چندگاهی موقع دعوا طلاق از ذهنم عبور میکنه
ممنون میشم تعبیرش بگید
این خواب از آنجا که پس از اذان صبح بوده است، دارای تعبیر نیست؛ و این زاییده‌ی مشغله‌های ذهنی شما می‌باشد. اما نکته‌ای هست و آن اینکه مراقب وسوسه‌های شیاطین در گوش‌تان باشید که إن‌شاءالله شما را به دام خود نیندازند! یادتان باشد که در همه‌ی خانواده‌ها نیز میان زوج‌ها حرف شدن پدید می‌آید و این، امری طبیعی است. هرگاه اینچنین حالتی به شما دست داد، به خدا پناه ببَرید! وسوسه‌ها هیچگاه به نفع انسان نمی‌باشند. موفق و پیروز باشید!
رقیه
۳ ماه پیش
خواب دیدم خواهر شوهرم رو از گونه هاش میبوسم (در شرف طلاق هستم) نشانه چیست؟
این خواب شما، به دلیل مشغله‌های ذهنی شما رخ داده است و دارای تعبیر نمی‌باشد.
محمد
۳ ماه پیش
در خواب دیدم شخصی که دوسش دارم سوار موتورم بود
دیدن موتور و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم به حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد.
رقیه
۳ ماه پیش
سلام‌‌. چندروز پیش دوستم که اسمش زینب هست منو برای یه آقایی معرفی کرده که اونم گفته که راجب من تحقیق میکنن.من امروز خواب دیدم مادرشوهر خواهرم که اسم اونم زینب هست تو خواب از مشهد اومده و چون منو خیلی دوست داره فقط منو بغل میکنه و میبوسه.تعبیرش چی میشه!ممنونم از سایت خوبتون
بوسه می‌تواند در خواب، به اشکال و در موقعیت‌های مختلفی ظاهر شود. در حالت کلی، بوسیدن روشی برای کسب شناخت و ابراز محبت است. در ظاهر به نظر می‌رسد که فرد کششی عاطفی نسبت به موضوع مورد نظر دارد، اما بوسه کمک می‌کند تا فرد شناخت عمیق تری نسبت به فرد یا موضوع مقابل پیدا کند. فردی که در خواب مشغول بوسیدنش هستید سمبل انگیزه‌ها و آرزو‌های درونی شماست. آرزو‌هایی که برای فرد خودتان در نظر گرفته اید و در پی بررسی و شناخت ماهیت این اهداف هستید. برای این که دلیل حضور سمبلیک این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که او برای شما یادآور کدام افکار و احساسات مثبت است؟ او چه ارتباطی با چالش‌ها و پرسش‌های فعلی شما در زندگی بیداری دارد؟ در کل بوسیدن برای فرد خواب بیننده خیر ومنفعت به همراه دارد
امیر
۳ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم که یک پسر که هم سن خودم است مرا میبوسد
والبته میشناسمش ودوستش هم دارم اما نه از لحاظ جنسی از لحاظ اهمیت عاطفی
به نظر می آید خواب شما در اثر تغییر در هورمون های بدنی تان باشد و تعبیر خاصی ندارد
مريم
۳ ماه پیش
سلام من آقايي رو دوست دارم و ميدونم اونم دوسم داره و تا حالا بنا به دلايلي رابطه اي باهم نداشتيم ولي از احساس هم باخبريم و تقريبا ٣ سال ميشه كه تو اين شرايط هستيم مدتي هست كه تصميم گرفتم اين حسي كه نسبت به ايشون دارم رو تو خودم از بين ببرم كه هر بار واقعا تصميم ميگيرم و از خودم مطمئن ميشم دقيقا شبش به خوابم مياد و يجوري نشونشو نشونم ميده. اين اواخر كه واقعا از ذهن و فكر و زندگيم بيرونش كردم و شديدا پيگير و در حال تلاش براي اهدافمم باز به خوابم اومد تو يه خونه بوديم بعضي از اعضاي خانواده منم بودن من رفتم تو اتاق ديدم اونجاس نگاهش ميكردم كه گفت چرا اونجوري نگام ميكني؟ گفتم ميخوام فقط نگاهت كنم اومد نزديك تر من رو چشمش دست كشيدم گفت انگار اين چشمارو خيلي دوست داري گفتم آره و چشمشو بوسيدم اونم صورتمو بوسيد من شروع كردم همه جاي صورتشو بوسيدم كه سرمو گرفت و لبامو بوسيد
برام تعبيرش مهمه چون قبلا هم در مورد خوابم در مورد ايشون تجربه داشتم كه يه مدت واقعا فراموش كرده بودمشون كه يه شب خوابشو ديدم كه تو يه سالني هستيم تو يه مراسم و باز با خانوادم بودم كه اونجا ديدمش و موقع رفتن سعي كردم منو نبينه ولي ديد صبح كه بيدار شدم خوابمم فراموش كرده بودم كه دوستم باهام تماس گرفت و بهم خبر داد كه اون آقا قراره بياد جايي كه كار ميكنيم و همين خوابمو يادم انداخت
با سلام کاربر گرامی بوسیدن در خواب نمادی از دوست داشتن و خواستار فرد بودن می باشد اینکه شما دایم خواب این فرد را می بینید این است که شما با این اینکه فکر می کنید ایشان را به فراموشی سپرده اید این گونه نیست شما فقط به او فکر نمی کنید و خوابهایی هم که به صورت تکراری می بینید دلیل بر همین قضیه است
عباس
۳ ماه پیش
سلام وقت بخیر ببخشید من دیشب خواب دیدم یه زن جوان بچه دار و باردار بود دیدم با مادرش تو یه خیابون بودن اینقدر این زنه اینقدر خوشکل بوده گفتم باید برم ببموسمش رفتم پییش گفتم تو از طایفه فلان نیستی گفت نه و خندید من لباشو گرفتم هر دو شروع کردیم به لب بازی بعد از کمرش گرفتمش کشیدمش سمت خودم خواستم باهام رابطه جنسی شروع کنه و مادرش ایستاده بود گفت چیه امروز خیلی گرمی میتونی گفتم آره بعد نشد کاری کنم بیدار شدم تعبیرش چیه ممنون مدیر
با سلام کاربر گرامی گرامی به نظر می اید خواب شما تعبیری ندارد و خوابی که دیده اید ناشی از تغییرات هورمونی در جسم شما می باشد
امیرحسین
۳ ماه پیش
خواب دیدم عشق قبلیم ک الان عقده در خواب منو از لب بوسید و بهم گفت میدونم میخواستی منو ببوسی تعبیر؟؟
اینگونه خواب ها که خود آن شخص در زندگی شما نقش و تاثیری ندارد اشاره به افکار و احساسات شما نسبت به اوست. شما احساس نیاز به توجه و آرامش از جانب آن شخص دارید.
Maryam
۴ ماه پیش
من خيلي وقت پيش با كسي وارد ربطه دوستانه شدم اما بعد از مدتي رابطمون شكراب شد اين قضيه براي ٥ سال پيش هست
اما من هر چند وقت يه بار دارم خوابشو ميبينم هميشه هم به شكل بغل كردن و بوسيدن ميبينم يا از طرف من يا از طرف اون دارم كلافه ميشم من اصلا بهش فكر نميكنم تو دنياي واقعي هم همچين رابطه اي باهم نداشتيم كه تو خواب ببينم معنيش چيه چرا دست از سرم بر نميداره؟ من اين روزا ديدمش كه با كس ديگه اي وارد. رابطه شده و خوشحاله
چرا نميذاره من زندگيمو بكنم؟
کسانی که به هر نحوی از زندگی ما رفته اند و نقش و تاثیری در زندگی شخصی ما ندارند، وقتی در خواب ما ظاهر میشوند، اشاره به افکاری است که ما نسبت به آنها داریم. این خواب شما ناشی از ضمیرناخودآگاه تان است. احساس و افکاری که نسبت به آن شخص دارید. بوسه و آغوش در خواب بیانگر احساس نیاز شما به آرامش از جانب آن شخص است. شما این روزها دچار این احساسات شده اید. و این احساسات ناشی از درگیری فکری شما نسبت به رابطهء آن شخص است. شاید لازم باشد با یک مشاور صحبتی داشته باشید.
Saeed
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم ک دوست دخترمو تو خواب از لب میبوسم و اینک یجورایی خودشم از این کار مخالفت نمیکرد و راضی بود.میخوام ببینم تعبیرش چی میشه!
مرسی از سایت بسیار خوبتون! :)
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر روبوسی در خواب به سود و منفعتی برای شما اشاره دارد که با توجه به آنچه اول گفته شد برای تان رخ خواهد داد.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام میشه تعبیر خواب منو بگید؟ من خواب دیدم خواهرم که چندسال ازم کوچیکتره میخواد بره لبای یکی از پسرداییام که همسنن رو ببوسه ولی یهو اون یکی پسرداییم میبینه و حسودیش میشه و میاد لباشو میبوسه و همینطور ادامه میده. ودر آخر میبینم باهم خیلی صمیمی میشن.میشه تعبیرشو بگید؟
دیدن اینکه دیگران در خوابتان همدیگر را می بوسند بیانگر این است که شما خیلی درگیر زندگی شخصی و روابط شخصی کس دیگری هستید.به نظر می آید شما در بیداری خیلی درگیر زندگی خصوصی هر دو پسر دایی هایتان هستید
میم.قاف
۴ ماه پیش
سلام خواب دیدم همسرم اومد گفت خانواده ام نمیزارن باهات ازدواج کنم من دارم با یه خانوم دیگه ازدواج میکنم که مادرم خواسته گفت موقته چندماه دیگه میام من اینقدر گریه کردم گفتم نمیزارم بری رفتم بوسیدمش،اون خانومم اونجا بود اما من نمیشناختمش. به همسرم گفتم حق نداری بری گفت موقته من گریه میکردم میگفتم چرا چیشد یه دفعه. تعبیرش رو بمن میگین؟ضمنن نانوایی داشتیم نان میپختیم تافتون
همسر شما وقتی در خواب تان ظاهر میشود، نماد انگیزه های شخصی و خواسته های قلبی شماست. آن دختر دیگر نیز اشاره به افکار و اهدافی دیگر است. شما در این روزهای اخیر به اهداف جدیدی فکر میکنید که با خواسته ها و علایق تان متفاوت است. اما از این خواسته های جدید بهره و منفعت خواهید برد. داز طرفی دیگر نانوایی اشاره به موقعیتی است که قرار است در این موقعیت به وضعیت مالی خوبی دست پیدا کنید.
بهار
۴ ماه پیش
سلام من ۱۳ سالمه عاشق پسر خالم هستم خواب دیدم از امریکا میاید غذا رو دستر خوان چیندم دیدم برای من جای نمانده پسر خالم من را صدا کرد گفت سرت را بگذار سر پاهام و رویم را نواز کرد بعد غذا تمام شد اونا میرفتن آمد روی ام را بوسید و رفت.
اگر من او را میبوسیدم چه تعبیری میداشت اگر او من را می بوسید چه تعبیری میداشت از روی.
هر خوابی که شما ببینید فقط برای شما تعبیر دارد. اگر شما او را بوس کنید یا او شما را، در هر صورت احساس نیازمندی شما به آرامش و محبت او را میرساند.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من پسرم و چهار سال پیش یک رفیق داشتم ک واقعا خیلی خیلی دوسش داشتم و الآنم ی ته دلم هست من خواب تا حالا خیلی خواب دیدم ک بوسش میکنم الان خواب دیدم ک منو اون ی جا بودیم یادم نیست چیکار میکردیم ولی دور تر از ما شلوغ بود من اونو از لب بوس میکردم هی خودشو میکشید عقب ولی من وقتی بوسش میکردم اونم می‌خندید آخر بهش گفتم دیدی بلاخره بوس ت کردم لطفاً میشه بگید یعنی چی ممنونم
این خواب به ضمیر ناخود آگاه شما نسبت به آن شخص اشاره دارد. شما هنوز به او فکر میکنید و بوسه های شما در خواب بیانگر حس محبت آرامشی است که از او به یاد دارید. این خواب ها ناشی از افکار و عواطف این روزهای شما نسبت به آن شخص است.
Negar
۴ ماه پیش
خواب دیدم با کسی دوسش دارم ولی خیلی وقته دیگه باهم نیستیم توی یه کوچه توی شب راه میرفتم و بهم گفت ک میخواد بره
بهش گفتم چرا میخوای بری الان ک کسی مارو نمیبینه
از شدت ناراحتی گریه میکردم و نزدیک چشمشو بوس کردم
یبار دیگه هم توی خواب بهش میگفتم ک گوشه ی چمششو توی خوابم بوسیدم
این خواب به ناراحتی ها و غم و اندوهی در شما اشاره دارد که در مورد آن شخص می باشد. شما درمورد این مسئله کمتر با کسی صحبت میکنید. این خواب از شما میخواهد تا با شخصی دلسوز در این مسئله گفتگو کنید. شاید لازم باشد که با مشاور این مسئله را مطرح نمایید. از طرفی دیگر شما احساس نیاز به آرامش از طرف آن شخص دارید.
مهدی
۴ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم در مسجد نماز می خوانم تغییر چی میشه
این خواب هم به رهایی از مشکلات اشاره دارد و هم رسیدن به خواسته ای که داشته اید.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خانمی که دوسش دارم اومده خونه ما و یکم مریض احواله . بعد بقیه فامیلای من هم به خونم اومدن ،یکی از فامیلام صورت این خانم (که دوسش دارم) رو بوسید جلوی من و فامیلم لبخند میزد و میگفت مگه چیه و این خانم عکس العملی نشون نمیداد. جالب این جاست که همدیگه رو نمیشناسن و در آخر. یه چند حواسم پرت شد و برگشتم دیدم چیزی نپوشیده و پیش بقیه فامیلاست و بهش اشاره کردم ، اونم لباسشو پوشید و از خواب بیدار شدم
این خواب به غم و اندوهی در شما اشاره دارد که مربوط به آن شخصی که دوستش دارید است. از طرفی دیگر شما کاری را انجام داده اید که میترسید موجب رسوائی تان گردد اما از آن ایمن خواهید شد. لازم است تا صدقه ای به نیت عافیت خود و آن شخص کنار بگذارید.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دایی ام میخواست بامن رو بوسی کن ولی من نڎاشتم
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر روبوسی در خواب به سود و منفعتی برای شما اشاره دارد که با توجه به آنچه اول گفته شد برای تان رخ خواهد داد.
ارامش
۴ ماه پیش
سلام،
صبح خواب دیدم که رفتم خونه کسی ک دوستش دارم و مادرمو داییم هم هستن اونجا و چیزی شبیه ب خواستگاری بود بعدبا داییم احوال پرسی کردمو روبوسی دستشو بوسیدم ایشونم پیشونیم رو بوسیدن و گفتن نظرت چیه درموردش(ازدواج)منم گریم گرفت گفتم ان شالله هر چی خیره..مرسی میشم جواب بدین،
دایی شما در خواب اشاره به قسمتی از شخصیت و ویژگی های شماست. با توجه به شناختی که از ایشان دارید میتوانید نسبت به این بخش از ابعاد مختلف شخصیت تان و آن ویژگی آگاه شوید. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به این موضوع نیز به رابطه ای که دارید نگاه کنید و از این زاویه نیز این رابطه را برسی نمایید. این کار موجب سود و منفعتی برای تان خواهد شد از جایی که فکرش را نمیکنید.
حنا
۴ ماه پیش
سلام من دیشب خاب دیدم سرکلاس استادم هستم جانبودبشینم هیچ کسی بهم جانمیداد بشینم یه صندلی جداگونه آوردم رفتم جلوی اولین طبقه نشستم وصندلیم جدابودبعدش رفتم بیرون استادمون توخاب اومد باهام دست داد وروبوسی میکرد چندین بار روبوسی میکرد به زور از دستش دررفتم گفتم کسی نبینه
فردی که در خواب مشغول بوسیدنش هستید سمبل انگیزه‌ها و آرزو‌های درونی شماست. آرزو‌هایی که برای فرد خودتان در نظر گرفته اید و در پی بررسی و شناخت ماهیت این اهداف هستید
...
۴ ماه پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم ک یک بازر معروف خارجی رو بوسیدم بعد قبلش‌ بم گفت اگر این کار رو بکنی میمیری بعد من اول اینکارو کردم ولی بعدش ن و بعدش رفتم سراغ یک بازیگر مشهور دیگه و اونو بوسیدم
میشه بگید تعبیرش‌ چیه؟
با سلام به نظر می آید شما در بیداری به طور ناخودآگاه تحت تاثیر اخلاق و رفتارهای این بازیگر می باشید و این تاثیرات این گونه در خواب دیده می شود
علی
۴ ماه پیش
سلام من علی 14 ساله هستم.من خواب دیدم که با یک دختر زیبا به بیرون رفته بودیم که من به او گفتم که دوست دارم کسی من را ببوسد که ناگهان او من را چند بار و محکم بوسید(نکته:آن دختر از اقوام ما نبود و من او را نمیشناختم).لطفا بگویید تعبیرش چیست؟
این خواب به شما میگوید از جایی که فکرش را نمیکنید به شما سود و منفعتی خواهد رسید. این خواب با چیزی که این روزها ذهن تان را درگیر کرده مرتبط است.
Nima
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دختری زیبا که نمیشناسم داره من رو می بوسه و من هم در حال تلاش برای بوسیدن او هستم ولی هر چی تلاش میکنم نمیتونم ولی اون خیلی راحت منو میبوسید لطفا تعبیرش رو بگید
آن شخص در خواب شما نماد انگیزه های شخصی و علایق قلبی تان است. شما در حال فکر کردن به این خواسته های تان هستید که میتواند در هر زمینه ای باشد. این خواب به هماهنگی بیشتر شما با این خواسته های تان اشاره دارد. اما لازم است تا تلاش و آگاهی خود را نسبت به این خواسته های تان افزایش دهید.
سلام
۵ ماه پیش
سلام من یه دختر مجردم خواب دیدم تصادف کردم ولی فقط ماشین من و چند نفر دیگه اسیب دیده فرار کردم و رسیدم پیش مامانبزرگم کنار جاده نشستیم که یکدفعه یکی از اون افراد رو دیدم کنار مادربزرگم نشست و صورتشو اورد نزدیک صورتم دستمو گذاشتم رو لبش و پسش زدم ولی اون دوباره صورتشو اورد جلو منم چشمامو از ترس ونگرانی بستم و اون لبشو محکم رو لبم فشار داد طوری که حسش کردم انگار واقعی بود مامانبزرگمم براش مهم نبودتعبیرش چیه
اگر در خواب احساس کنید که در حال بوسیدن فردی ناشناس هستید، باید بدانید که افراد ناشناس، نشان دهنده‌ی ابعاد ناشناخته‌ی شخصیت خودتان هستند. مثل استعداد یا مهارتی روانی که نادیده گرفته شده یا هنوز ارزش آن را درک نکرده اید. اگر این فرد ناشناس احساسی مثبت را در شما ایجاد کند، یعنی این مهارت نادیده گرفته شده می‌تواند بسیار برای شما مثبت باشد. مثل یک استعداد هنری که پیش از این برای شما جنبه‌ی سرگرمی و روزمره داشته است. این خواب از شما می‌خواهد تا به بررسی و شناخت استعداد‌های درونی خود بپردازید و با تقویت آن ها، به گسترش زمینه‌های مختلف زندگی خود بپردازید.
Sana
۵ ماه پیش
سلام..خواب دیدم سوار هواپیما شدم هنوز حرکت نکرده بودیم دوستان دوران مدرسه هم هستن ویکی از دوستان مدرسه ام که الان متاهل هست مثل خودم سریع بدون اینکه متوجه بشم لبهای منو بوسید وبقیه دوستانم‌هم دیدن و من از هواپیما پیاده شدم که از قسمت بارش وسیله بردارم و بعد دوباره سوار شدم پرواز رو ندیدم.....لطفا میشه بگید تعبیرش چیه ممنون میشم.....
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. در موقعیت جدیدی قرار خواهید گرفت که نسبت به این قسمت از شخصیت تان به هماهنگی و منفعت بیشتری خواهید رسید.
پوریا
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دختری که ازش خوشم میومد گونمو بوسید بعد منم گونشو بوسیدم

بعد باز خواب دیدم که تو یه یه مهمونی من بهش چشمک زدم اونم خندید که ابجیم متوجه چشمک من شد .تابیرشون چیه؟
رویاهایی که جنبه شهوت داشته باشند تعبیری ندارند.
Shrmiiin
۵ ماه پیش
سلام من دو خواب بسیار مهم دیدم اولی دیشب نزدیک اذان صبح خواب دیدم کسی را دیدم که دوستش دارم و باهم در ارتباط هستیم اما مادرم به شدت مخالف است.خواب دیدم مادرم اونو تشویق میکنه و صورتش رو میبوسه و هردو میخندند و کنار هم شاد هستیم چیزی که حتی خوابش هم محال بود برام. و دومی هم چند ماه قبل خواب دیدم مادرم برای همین فرد سر سفره سیب قرمز پوست میکند و به من نمیده و میگه فقط برای سینا پوست کندم . سیب ها بسیار سرخ و درشت بود و مادرم نزدیک ۲۰سیب پوست کنده بود و فقط به اون میداد و قربون صدقش میرفت و میگفت پسرم که بدنیا اومد و مرد ، تو پسرمن شدی دیگه
تعبیر این دوخواب برام خیلی مهمه میشه بگین؟
این خواب از شما میخواهد تا با توجه به باورها و ارزش های مثبتی که از مادرتان آوخته اید به این مسئله نگاه کنید. مادر مشا در خواب نماد این باورهاست. کسی که دوستش دارید در خواب نماد انگیزه های شخصی تان که میتواند در هر زمینه ای باشد. سیب قرمز در خواب اشاره به هیجان و نشاط در شما نسبت به آن شخص است. این خواب از شما میخواهد تا با صبر و منطق نسبت به این مسئله برخورد کنید. اینکه مادرتان پوست سیب ها را کنده به معنای استفاده شما از آن ارزش ها برای درک بهتر مسئله است.
فاطمه
۵ ماه پیش
من خواب دیدم کسی که دوسش داشم رفت پیشه یه دختر ‌دیگه نشست و پیشونیشو میبوسید و‌بهم‌ میگف این دخترو‌دوس دارم دس از سرم بردا
کسی که دوستش دارید وقتی در خواب تان ظاهر میشود، نماد انگیزه های شخصی و خواسته های قلبی شماست. آن دختر دیگر نیز اشاره به افکار و اهدافی دیگر است. شما در این روزهای اخیر به اهداف جدیدی فکر میکنید که با خواسته ها و علایق تان متفاوت است. اما از این خواسته های جدید بهره و منفعت خواهید برد.
عادل
۵ ماه پیش
من یک ماهه به سایت شما سر میزنم که تعبیر خابمو ببینم. بعد حزفش کردین شما؟ واقعا که.. تموم تعبیر هاتونم که عین همدیگس.. متاسفم که سایت شما رو انتخاب کردم
در صورت تمایل یکبار دیگر خواب تان را ارسال کنید. و اما درمورد نظرتان باید گفت وقتی خواب ها در یک موضوع و شبیه همدیگر هستند، چرا نباید تعبیرشان مشابه باشد؟!
Arqavan
۵ ماه پیش
دیشب خواب دیدم پسر عمه ام که در واقعیت هیچ رابطه ای باهم نداریم ولی من بعضی وقتا بهش فکر میکنم وازش بدم نمیاد. درخواب همش نزدیک من است وبامن خوش رفتاری می‌کند وبغلم می‌کند در خواب که من خم شدم او کمر من را بوسید تعبیرش چیست؟
با سلام فردی که در خواب مشغول بوسیدنش هستید سمبل انگیزه ها وآرزوهای درونی شماست آرزوهایی که برای فرد خودتان در نظر گرفته اید اگر در خواب در حال بوسیدن فردی هستید که در دنیای واقعی به او علاقه مند هستید باید بدانید که فرد مورد علاقه اشاره به بخش بزرگی از انگیزه های شما در زندگی دارد این خواب اشاره به پیوندهای فکری وعقیدتی جدید شما در زندگی بیداری دارد این افکار جدید شما صرفا رمانتیک نیستند و میتواند عقاید مذهبی وعلمی شما را نیز شامل شود این خواب از شما میخواهد تا از موقعیت های جدید برای گسترش مهارتهای خود استفاده کنید وبه تغییر شرایط زندگی خود بپردازید
عطرين
۵ ماه پیش
سلام من خواب ديدم كه تو خواب مردي رو ميبوسم كه همسرم بود ولي در دنياي واقعي اصلا همچين سخصي رو نميشناسم نشسته بود روي صندلي و من از پشت بغلش كردم و صورتش رو سه بار بوسيدم،ميدونم كه توي خواب تو خونه خودمون بوديم و بچه هم داشتيم انگار ممنون ميشم تعبيرش رو بفرماييد
آن شخص در خواب شما نماد انگیزه های شخصی و علایق قلبی تان است. شما در حال فکر کردن به این خواسته های تان هستید که میتواند در هر زمینه ای باشد. این خواب به هماهنگی بیشتر شما با این خواسته های تان اشاره دارد.
پری
۵ ماه پیش
من دیشب‌خواب دیدم ک کسی ک عاشقشم تو دنیای واقعی منو ترک کرده ولی دیشب خوابشو دیدم ک یهو میبوسه منوو باهم حرف میزنیم تعبیرش چیه قیافشم ن خوشحاله ن غمگین
این خواب به احساسات شما در این مسئله و کسی که دوستش دارید اشاره دارد. این خواب اصلا پیامی از جانب آن شخص ندارد. شما این روزها نسبت به این موضوع دچار رفتارهای مهرطلبی شده اید. نوعی احساس گناه و پشیمانی از رفتارهایی که داشته اید. اما این خواب به شما میگوید که با این موضوع به شیوه منطقی برخورد کنید. و از احساسات و خیالات بی ارزش خودداری نمایید.
شقایق
۵ ماه پیش
با سلام.خواب دیدم اقایی ک مدتی با هم در ارتباط بودیم و الان جدا شدیم بغلم کرده از پشت سر و گونم رو میبوسه و اظهار دلتنگی و چشم انتظاری میکنه.تعبیرش رو لطف میکنید بگید.
با سلام دوست عزیز بوسیدن در خواب نشان دهنده این است که شما در زندگی واقعی از این فرد ضربه خورده اید در ضمن این خواب اشاره به بخش بزرگی از انگیزه های شما در زندگی دارد این خواب از شما میخواهد که انگیزه های خود رابازخوانی کنید وببینید چه چیزی در زندگی به شما هدف میدهد بوسیدن در خواب ظاهر میشود تا شما را متوجه این انگیزه ها کند این بوسیدن در خواب اشاره به اشتراکات وپیوندهای فکری وعقیدتی جدید شما در زندگی بیداری دارد ونشان میدهد که باید به تغییر شرایط زندگی خود بپردازید
محمد حسن
۶ ماه پیش
با سلام،من خواب دیدم که در صندلی نشسته ام ،دختر عمویم میاد در صندلی کنار من مینشیند و میبوسد،تعبیر آن چیست؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در حال افزایش این موضوع در باور و افکارتان هستید.
سادات
۶ ماه پیش
سلام
توی خواب انگار برادر شوهرم داشت میرفت جایی و ما داشتیم خداحافظی میکردیم باهاش من همسرم و پدر و مادر همسرم
موقع خداحافظی خیلی عادی انگار که محرمیم و مثلا ابجیم باشه و کار همیشگیه و عادی همو بغل کردیم تا خداحافظی کنیم
اما حس کردم نگاهش عوض شد و خواست روبوسی کنه اما ی تاملی کرد و با احساس پیشونیمو بوسید و رفت
توی خواب انگار ک بغل کردن و بوسیدن پیشونی عادیه اما رو بوسی بد
برادر شوهرم مجرد هست و یکسال از من و همسرم کوچکتره.

خیلی این خواب برام عجیب بود تعبیرش چی میتونه باشه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در حال درک و هماهنگی بیشتر این موضوع هستید.
ايمان
۶ ماه پیش
سلام من در خواب ديدم كه منو يك شهزاده ميبوسه
این خواب به هماهنگی و نزدیکی شما به خواسته ها و علایق شخصی تان اشاره دارد. خواسته هایی که میتواند در هر زمینه ای باشد.
عرفان
۶ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که من از دختر خالم که نامزد داره لب گرفتم که دوستمم کنارم بود داشت منو میدید.میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟با تشکر
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام من خواب ديدم شوهرم در حال لب گرفتن از يك خانمي است كه اون خانم دختر يك اخوند ميباشد كه من از ابن موضوع مطلع شدم و پدر اون دختر هم متوجه موضوع شد من گريه ميكردم و لي تو خواب از اين قضيه خوش حال بودم ميخواستم ببينم تعبيرش چيه؟ ممنون
همسر شما نماد انگیزه های شخصی تان است. و آن خانم که در خواب مشاهده کردید سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر شما در حال ارتباط و هماهنگی بیشتر با این موضوعات هستید.
Pardis
۶ ماه پیش
من در خواب شخصى رو ديدم كه ازش خوشم نمياد ولى واقعيت خَيلى اذيتش ميكنيم و ميخنديم.چند وقته پيش خواب ديدم(خوابم دوروست يادم نيست)كه بر اثر يه ضربه اى هول دادنى چيزى ناگهانى لب هامون به هم خورد ولى هر دو زود عقب كشيديم.چند وقت بعد در حالتى كه من اصلا كلا اون خواب رو فراموش كرده بودم و اصلا به اون طرف فكر نميكردم(چون خَيلى وقته نديدمش) ديدم كه از من در ميان جمع درخواست بوسه كرد ولى هيچ كس صدايه حرف هاش رو نشديد منم بهش گفتم چرا گفت بابت همون بوس دفعه ى پيش ديگه يادت نيست ولى من بهش اجازه ندادم و گفتم كه ازم دور شه و دور شد ولى چشاش موند رو من
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در حال نزدیک شدن از نظر افکار و شخصییت به این شخص هستید. که این میتواند ناشی از همان رفتارهای شما نسبت به او باشد.
مراد
۶ ماه پیش
سلام من ديشب خواب ديدم دختري كه جند ساله دوسش دارم در حال تعمير ماشينه كه يهوو منو ديد زول زد بهم و منم وقتي ديدمش خنديدم وهي همو نكه ميكرديم
این خواب ناشی از افکار و احساسات شما نسبت به آن شخص است. این خواب به شکوفایی بیشتر عواطف شما در مورد اوست.
ربيت
۶ ماه پیش
ايا راهي هس بفهميم ايا مارا دوست داره
لازم است در این مورد با یک دوست دانا مانند معلم یا شخصتی آگاه و مورد اعتماد صحبت کنید.
شیمیدان
۶ ماه پیش
دیشب خواب دیدم که رو به روی یکی از استاد هام که خیلی دوسشون دارم ایستادم بعد ایشون یک جمله به من گفت که یادم نمیاد چی بود ولی یادمه که با گفتن این جمله به من این اجازه رو داد که لبهاش رو ببوسم و خودش هم همکاری کرد. تعبیرش چیه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در حال کشف و شکوفا کردن بیشتر این قسمت از روان و روحیه خودتان هستید.
الی
۶ ماه پیش
سلام
من پسری ۷ سال دوست بودم ولی الان ۵ ماهه که جدا شدیم، خواب دیدم رفتم پیشش ولی از این کارم خیلی پشیمونم با خودم میگفتم کاش صبر میکردم خودش میومد بعد دیدم توی اتاق اومد منو عمیق از لب بوسید منم دلم میخواست همراهیش کنم ولی اون انقدر عمیق میبوسید که من نمیتونستم همراهیش کنم
تعبیرش چیه؟
این خواب برخواسته از افکار روزهای اخیر شماست. شما هنوز به آن شخص و بازگشت او به رابطه فکر میکنید. شاید بگویید که اصلا چنین فکری ندارید اما در ضمیرناخودآگاه خود این مسئله را طلب میکنید. این خواب از شما میخواهد تا از این موقعیت رها شوید. چرا که پرداختن به این افکار موجب سردرگمی و از دست رفتن فرصت های زندگی تان میشود.
ربين
۶ ماه پیش
سلام من خواب ديدم دختري كه جند ساله دوستش دارم كونه اش رو بوسيدم و بار دوم دستمو كشيد و دوباره بوسش كردم در خواب با من بود و باران ميومد ايا تعبيرش جيه ميخوام بدونم كه اون منو دوست داره ?
این خواب ناشی از افکار و احساسات شما نسبت به آن شخص است. این خواب به شکوفایی بیشتر عواطف شما در مورد اوست. و ارتباطی به احساسات و افکار آن شخص ندارد.
علی
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که با یک دختر که در خواب او را میشناختم سوار دوچرخه دوستم نشستیم او روی زین و من هم پشت ان نشستم و دارد با من صحبت میکند که یهویی لب او را میبوسم و او هم همراهی میکند
تعبیر این خواب چه میشود؟
این خواب به هماهنگی و نزدیکی شما به خواسته ها و علایق شخصی تان اشاره دارد. خواسته هایی که میتواند در هر زمینه ای باشد.
گوگولی مگولی
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با همکلاسی زبانسرام ک پسره تو کوچه داشتیم میخندیدیم بارون بود بعد یهو مثل بازی گرگ و بره افتاد دنبالم منم کف پام مثل همیشه صاف بود اون از پشت دست منو گرفت منو کشوند سمت خودش صورتمو گرفت ار لب بوسید معنیشو بگید:/
این خواب به هماهنگی و نزدیکی شما به خواسته ها و علایق شخصی تان اشاره دارد. خواسته هایی که میتواند در هر زمینه ای باشد.
marzi
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که ازیه چیزی ناراحت بودمی بعدنشسته بودم که یهوسرم بلندکردم یه آدم معروف منوازلبام بوسیدگفت ناراحت نباش اون آدم معروف هم متاهل بوده تعبیرش چی میشه
ناراحتی در خواب اشاره به حالات منفی در بیداری است. آن شخص اشاره به قسمتی از ابعاد شخصیتی شماست. احساسی که در بیداری به او دارید همان قسمت مورد نظر است. شما در حال هماهنگی با این قسمت مورد اشاره هستید. و این امر ناشی از رفتارها و افکار روزهای اخیر شماست. همچنین راهگشا و یاری کننده شما در مشکلات تان است.
atefe
۷ ماه پیش
سلام
من دختر هستم خواب دیدم یک شاخه گل رز سفید به یه آدم معروف دادم و از من تشکر کرد بعد من از او خواستم که او را ببوسم چون علاقه زیادی به او دارم و او قبول نکرد به او گفتم فقط یه خوابه بعد گونه اش را بوسیدم سپس لب های او را بوسیدم و او هم لب های بوسید
تعبیرش چه چیزی هست
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما نسبت به این بخش از وجودتان در حال هماهنگی و شناخت بیشتر هستید.
نارا
۷ ماه پیش
با سلام
راستش من خیلی وقت ها حوادث آینده رو در خواب میبینم ، برای خودم هم باعث تعجبه
من با شوهرم مشکل دارم و در آستانه جدایی هستیم البته نمیدونم آینده چی پیش میاد
یک خواب دیدم چند وقت پیش که وکیل شوهرم اومد لب های من رو‌بوسید و با هم رابطه داشتیم ، خیلی منو دوست داشت ولی بعد از رابطه به من گفت از من دلگیر نباش نمیتونم به موکلم خیانت کنم و‌رفت
بعد از گذشت چند ماه از این خواب الان مدام وکیل شوهرم به من میگه من مجبورم اینجور رفتار کنم و خواهش میکنم منو ببخشید
منتها من ایشون و شوهرم رو هیچ وقت نمیبخشم
میخواستم بدونم تعبیر اون خواب چیه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد.
دوست
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم با خونواده خودم رفتیم خونه کسی که شیرینی خوردش بودمو بهم خورد بعد مادرمو خواهرهاش منو میبوسیدنو کلی خوشحال بودن تعبیرش چیه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد
سمانه
۷ ماه پیش
من خواب دیدم تو ی جایی مثل پارک سر سبزه ی فرد ناشناش خیلیم ب نظرم آشنا میومد دست همو گرفتیم داریم قدم میزنیم بعدش ک نشستم من توی بغلش بودم اون داش منو میبوسید جالبه حتی اسمشم میگفتم...
آن شخص نماد بخشی از شخصیت شماست. شما در حال شناختن بیشتر این قسمت از ابعاد شخصیتی خود هستید.
بدون نام
۷ ماه پیش
منم خوب دیدم پسر دایی مامانم خواستگارمه بعد منو اون همدیگه رو از لب بوسیدیم
این الان تعبیرش چیه؟
pejman
۷ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم ت من و خالم از روبرو خیلی محکم همدیگه رو بغل کردیم و در حال بوسه دادنیم
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر این برداشت شما از شخصیت کسی که در خواب دیده اید، همان موضوعی است که این روزها در حال هماهنگی بیشتر با روحیه و اخلاقیات شماست.
بدون نام
۷ ماه پیش
خواب دیدم که یک نفر رو که می‌شناختیم که خانم بود رو بوسیدم و اون رو دوست داشتم اون هم منو بلافاصله بوسید من گونه اون رو بوسیدم اما اون گونه،لب منو بوسید
من متاهل هستم اما تو خواب به یاد نمیارم که این قضیه متاهل بودن رو میدونستم یعنی اون موقع نمی‌دونستم که متاهل هستم
ممنون میشم بگید تعبیر خواب من چی میشه
آن شخص اشاره به قسمتی از ابعاد شخصیتی شماست. احساسی که در بیداری به او دارید همان قسمت مورد نظر است. شما در حال هماهنگی با این قسمت مورد اشاره هستید. و این امر ناشی از رفتارها و افکار روزهای اخیر شماست.
پانیذ
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که پشت گردن یه پسری رو ک زن داره بوسیدم تعبیرش چی میشه لطفا راهنماییم کنید
Sadra
۷ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم منو دختر عمم در جایی مثل جنگل یا باغ هستیم که هر وقت پشت شاخه ای بزرگ میرفتیم و به دور از دید میشدم لپ منو محکم چند بار بوس میکرد
تعبیرش چیه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در حال هماهنگی و شناخت بیشتر نسبت به این موضوع هستید.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که سګ دست چپ مره ګرفت وبوسید
این خواب به شما میگوید که در انجام وظایف و کارهایی که بر عهده دارید موفق خواهید شد.
فاطی
۷ ماه پیش
چند شب پیش خواب دیدم ک کسی ک هم دیگه رو دوس دارم اومده خونمون و صبح زود بیدار شدم بهش گفتم قبل ازاینکه مادرم بیدار شه بره و اون تو حیاط لبای منو بوسید و دیشب خواب دیدم با دوتا از دوستام ک نمیشناسمشون میریم خونه همسایه ک رفته بودن مسافرت و اون هم میاد ولی اینا این دوستای خودم بودن که لب منو بوسیدن

تعبیری داری؟؟
این خواب به هماهنگی و نزدیکی شما به خواسته ها و علایق شخصی تان اشاره دارد. خواسته هایی که میتواند در هر زمینه ای باشد.
نیایش
۷ ماه پیش
من خواب دیدم یه نفر پسر آشنا که خودمم باهاش دوست صمیمیم داره لپ منو یواشکی بوس میکرد معنیشو بگید لطفن(بعدش من تعجب کردم)
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما نسبت به این بخش از وجودتان در حال هماهنگی و شناخت بیشتر هستید.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم منزل پدرم تعدادی مهمان اومد از سمت پدری و مادری من ناراحت شدم از اومدنشون چون تو واقعیت هم یه سری رفتار ها دیدم ازشون مثل غیبت تیکه انداختن و..اما با این حال برا سلام احوال پرسی وارد شدم دو نفرشون بوسیدنم و تحویلم گرفتن از سمت پدرم با فامیلای مادرم صحبت نکردم اصلا
بوسه در خواب اشاره به نزدیکی فکری شما با آن شخص دارد. اعراض و روی برگرداندن از دیگر اقوام نیز بیانگر دوری شما از افکار و رفتارهای ایشان است.
مسلم
۷ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم رفته خونه دختری که بهش علاقمندم که باهاش حرف بزنم، اون روی تخت دراز کشیده بود.. برگشت به من گفت تو ک منو نمیگیری! و بعدش اومد سمتم و منو بوسید. میشه تعبیرشو بگید - ممنون
این خواب ناشی از افکار روزانهء شماست. همچنین این خواب از شما میخواهد از گرفتن تصمیماتی که نتیجه خوبی ندارد خودداری کنید.
فاطمه
۷ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم که شخص مورد علاقم رو که باهاش قهر هستم رو دیدم که یواشکی اومده به دیدنم و اونو میبینم، ما همدیگرو میبوسیم ولی بوسه دوم من میکشم عقب که نکنه ی نفر ببینه مارو..... تعبیرش چیه
این خواب از شما میخواهد از پرداختن به مسائلی که با باورهای تان در تداخل است خودداری کنید. موضوعاتی که میدانید نتیجه خوبی ندارد.
ناشناس
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم که توی یه باغ پر از گلهای رنگارنگ که هیچ درختی نداشت فقط گل بود یه لباس دامن دار سفید پوشیده بودم بعد یه پسر رو دیدم نفهمیدم کی بود ولی تو خوابم گفتم اا چه جالب اینم اینجاست رفتم دنبالش اما اون از در ورودی باغ دوید بیرون منم دویدم دنبالش ولی رفته بود بعد من یه بوته گل صورتی که سر در ورودی بود رو با ولع میبوسیدم لطفا تعبیر کنید
گل در خواب نماد زیبایی شناسی و عواطف و افکار زیبای شماست. نوع و رنگ لباس تان در خواب اشاره به احساسات و البته باورهای نیکوی شما دارد. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به این روحیات خود، به پیگیری اهداف تان بپردازید. که نتیجه خوبی حاصل میگردد.
سمیرا
۸ ماه پیش
من خواب دیدم یه شیر سفید رو‌که آروم‌دراز کشیده با علاقه میبوسم رنگ شیر سفید بود و تو خوابم اون انگار یه شیر نر بود سفید بود یالشم طوسی کم رنگ و من چندبار بوسیدمش اون همونجوری آروم دراز کشیده بود تعبیرش چیه؟
در آینده ای نزدیک در موقعیتی قرار خواهید گرفت که شما را محترم تر میکند. از انجام مسئولیت های تان غافل نمانید.
دليا
۸ ماه پیش
سلام،
من خواب ديدم كه معلم نقاشيم كه از خوشم هم مياد منو بوسيد چند بار ! اين يعني چي؟!