تعبیر خواب بهمن و برف

با تعبیر خواب بهمن، تعبیر خواب دفن شدن زیر بهمن و تعبیر خواب برف از دیدگاه معبران شرقی و غربی همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب بهمن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بهمن نمادی از نیروی عواطف یخ زده است. ما می‌توانیم خواست‌ها، خشم، حسادت و غیره را منجمد کنیم و تنش حاصل از آن ممکن است به نحو خطرناکی آزاد شود، تداعی‌های معانی با بهمن اشاره بر این دارد که چیزی وجود دارد که به گونه‌ای ظریف و حساس در مکان خود برقرار ایستاده است اما اگر تعادل آن به هم بخورد فاجعه‌ای به بار خواهد آورد.

 

تعبیر خواب بهمن و برف - تعبیر خواب برف - تعبیر خواب کوه برفی – تعبیر خواب ریزش بهمن

 

تعبیر خواب بهمن

لوک اویتنهاو می‌گوید: بهمن: بدبختی

لیلا برایت می‌گوید: دیدن بهمن در خواب، نشانه‌ آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود می‌کند، به این معنا است که دچار مشکل می‌شوید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب یک بهمن: موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد.

  • شما یک بهمن را مشاهده می‌کنید که از کوه سرازیر می‌شود: بزودی شانس به سراغتان می‌آید.

 

تعبیر خواب دفن شدن زیر بهمن

لوک اویتنهاو: دفن شدن در زیر بهمن: شکست خوردن

کتاب سرزمین رویاها:

  • شما زیر یک بهمن مدفون شده‌اید: منفعت بزرگ در کارها.

  • دیگران زیر بهمن مدفون شده‌اند: یک تغییر مهم در اطراف شما رخ می‌دهد.

 

تعبیر خواب برف

ابراهیم کرمانی گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود. 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن برف عذاب و فتنه بود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.

محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo