برگ برنده “محسن تابنده” برای فصل پنجم “پایتخت”

غفوری با اشاره به اینکه ایده جدید محسن تابنده در فصل پنجم سریال پایتخت اجرایی میشود گفت:سری جدید این سریال را در آتن کلید می زنیم.

ستاره
Logo