اوقات شرعی آذربایجان شرقی

اوقات شرعی شهرستان های ملکان، مراغه، بناب، مرند، میانه، هشترود، آذرشهر، اسکو، سراب، تبریز، شبستر، هریس، مرند، اهر و جلفا از آذربایجان شرقی، اوقات شرعی آذربایجان شرقی

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی آذربایجان شرقی امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی آذربایجان شرقی به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های ملکان، مراغه، بناب، مرند، میانه، هشترود، آذرشهر، اسکو، سراب، تبریز، شبستر، هریس، مرند، اهر و جلفا از آذربایجان شرقی

 

اوقات شرعی ملکان

اذان صبح به افق ملکان
۰۵:۵۶:۲۱
 
طلوع افتاب به افق ملکان
۰۷:۲۹:۳۴
 
اذان ظهر به افق ملکان
۱۲:۱۹:۴۶
 
غروب آفتاب به افق ملکان
۱۷:۰۸:۳۹
 
اذان مغرب به افق ملکان

۱۷:۲۸:۱۴

 

اوقات شرعی مراغه

اذان صبح به افق مراغه
۰۵:۵۶:۱۸
 
طلوع افتاب به افق مراغه
۰۷:۲۹:۴۹
 
اذان ظهر به افق مراغه
۱۲:۱۹:۲۴
 
غروب آفتاب به افق مراغه
۱۷:۰۷:۴۱
 
اذان مغرب به افق مراغه

۱۷:۲۷:۲۰

 

اوقات شرعی بناب

اذان صبح به افق بناب
۰۵:۵۶:۵۰
 
طلوع افتاب به افق بناب
۰۷:۳۰:۱۸
 
اذان ظهر به افق بناب
۱۲:۲۰:۰۰
 
غروب آفتاب به افق بناب
۱۷:۰۸:۲۳
 
اذان مغرب به افق بناب

۱۷:۲۸:۰۲

 

اوقات شرعی مرند

اذان صبح به افق مرند
۰۵:۵۶:۵۰
 
طلوع افتاب به افق مرند
۰۷:۳۰:۱۸
 
اذان ظهر به افق مرند
۱۲:۲۰:۰۰
 
غروب آفتاب به افق مرند
۱۷:۰۸:۲۳
 
اذان مغرب به افق مرند

۱۷:۲۸:۰۲

 

اوقات شرعی میانه

اذان صبح به افق میانه
۰۵:۵۰:۲۱
 
طلوع افتاب به افق میانه
۰۷:۲۳:۵۵
 
اذان ظهر به افق میانه
۱۲:۱۳:۲۴
 
غروب آفتاب به افق میانه
۱۷:۰۱:۳۴
 
اذان مغرب به افق میانه

۱۷:۲۱:۱۴

 

اوقات شرعی هشترود

اذان صبح به افق هشترود
۰۵:۵۳:۰۲
 
طلوع افتاب به افق هشترود
۰۷:۲۶:۴۱
 
اذان ظهر به افق هشترود
۱۲:۱۶:۰۰
 
غروب آفتاب به افق هشترود
۱۷:۰۴:۰۰
 
اذان مغرب به افق هشترود

۱۷:۲۳:۴۱

 

اوقات شرعی آذرشهر

اذان صبح به افق آذرشهر
۰۵:۵۷:۴۶
 
طلوع افتاب به افق آذرشهر
۰۷:۳۱:۴۹
 
اذان ظهر به افق آذرشهر
۱۲:۲۰:۱۹
 
غروب آفتاب به افق آذرشهر
۱۷:۰۷:۳۱
 
اذان مغرب به افق آذرشهر

۱۷:۲۷:۱۸

 

اوقات شرعی اسکو

اذان صبح به افق اسکو
۰۵:۵۷:۱۸
 
طلوع افتاب به افق اسکو
۰۷:۳۱:۳۳
 
اذان ظهر به افق اسکو
۱۲:۱۹:۳۸
 
غروب آفتاب به افق اسکو
۱۷:۰۶:۲۵
 
اذان مغرب به افق اسکو

۱۷:۲۶:۱۵

 

اوقات شرعی سراب

اذان صبح به افق سراب
۰۵:۵۱:۴۸
 
طلوع افتاب به افق سراب
۰۷:۲۶:۰۵
 
اذان ظهر به افق سراب
۱۲:۱۴:۰۷
 
غروب آفتاب به افق سراب
۱۷:۰۰:۵۰
 
اذان مغرب به افق سراب

۱۷:۲۰:۴۰

 

اوقات شرعی تبریز

اذان صبح به افق تبریز
۰۵:۵۶:۵۶
 
طلوع افتاب به افق تبریز
۰۷:۳۱:۲۶
 
اذان ظهر به افق تبریز
۱۲:۱۹:۰۲
 
غروب آفتاب به افق تبریز
۱۷:۰۵:۲۰
 
اذان مغرب به افق تبریز

۱۷:۲۵:۱۳

 

اوقات شرعی شبستر

اذان صبح به افق شبستر
۰۵:۵۹:۲۷
 
طلوع افتاب به افق شبستر
۰۷:۳۴:۰۵
 
اذان ظهر به افق شبستر
۱۲:۲۱:۲۴
 
غروب آفتاب به افق شبستر
۱۷:۰۷:۲۴
 
اذان مغرب به افق شبستر

۱۷:۲۷:۲۰

 

اوقات شرعی هریس

اذان صبح به افق هریس
۰۵:۵۳:۳۹
 
طلوع افتاب به افق هریس
۰۷:۲۸:۲۱
 
اذان ظهر به افق هریس
۱۲:۱۵:۳۴
 
غروب آفتاب به افق هریس
۱۷:۰۱:۲۷
 
اذان مغرب به افق هریس

۱۷:۲۱:۲۳

 

اوقات شرعی مرند

اذان صبح به افق مرند
۰۵:۵۹:۲۸
 
طلوع افتاب به افق مرند
۰۷:۳۴:۲۶
 
اذان ظهر به افق مرند
۱۲:۲۱:۰۷
 
غروب آفتاب به افق مرند
۱۷:۰۶:۳۰
 
اذان مغرب به افق مرند

۱۷:۲۶:۳۰

 

اوقات شرعی اهر

اذان صبح به افق اهر
۰۵:۵۴:۲۷
 
طلوع افتاب به افق اهر
۰۷:۲۹:۳۰
 
اذان ظهر به افق اهر
۱۲:۱۶:۰۰
 
غروب آفتاب به افق اهر
۱۷:۰۱:۱۱
 
اذان مغرب به افق اهر

۱۷:۲۱:۱۲

 

اوقات شرعی جلفا

اذان صبح به افق جلفا
۰۶:۰۰:۴۷
 
طلوع افتاب به افق جلفا
۰۷:۳۶:۳۱
 
اذان ظهر به افق جلفا
۱۲:۲۱:۴۱
 
غروب آفتاب به افق جلفا
۱۷:۰۵:۳۲
 
اذان مغرب به افق جلفا

۱۷:۲۵:۴۳


ستاره
Logo