بیش از یک سوم بودجه سازمان سینمایی!

بودجه امسال ۷۱میلیارد تومان یعنی بیش از یک سوم بودجه سازمان سینمایی به حوزه هنری اختصاص داده شده است.

 بودجه سازمان سینمایی-غلامرضا موسوی

بنر-هومکا-ستاره

غلامرضا موسوی بیان کرد بودجه امسال ۷۱میلیارد تومان یعنی بیش از یک سوم بودجه سازمان سینمایی به حوزه هنری اختصاص داده که اگر مدیر کاربلد داشتند بایک سوم سینماهای کشور که به آنها واگذار شده نصف خرج شان را در می آوردند.

ستاره
Logo