خواننده فیلم سنتوری ۲ کیست؟

روابط عمومی فیلم سنتوری ۲ اعلام کرد با هیچ خواننده ای قرارداد نبسته ایم

خواننده -فیلم سنتوری ۲

بنر-هومکا-ستاره

روابط عمومی فیلم سنتوری ۲ اعلام کرد نام های اعلام شده در روزهای اخیر فضاسازی رسانه ای است.داریوش مهرجویی به دنبال تشکیل گروهی قوی برای ساخت موسیقی و ترانه های این فیلم است

ستاره
Logo