طریقه تیمم بدل از غسل جنابت چگونه است؟

تیمم بدل از غسل جنابت در مواردی لازم می شود. در صورت نبود وقت برای غسل کردن تییم غسل جنابت واجب می شود. تیمم غسل جنابت بعد از طهارت انجام می شود.

نادر جهانبانی

ستاره | سرویس مذهبی – غسل جنابت در صورت خروج منی از انسان یا جماع کردن (نزدیکی کردن و داشتن ارتباط زناشویی) بر انسان واجب می‌شود و در شرایطی که نمی توان غسل نمود باید به جای آن تیمم غسل جنابت را انجام دهد.

 

چه زمانی می توان تیمم غسل جنابت کرد؟

در هفت مورد می توان به جای غسل، تیمم کرد:

  1. در جایی که آب در اختیار نداشته باشد.
  2. وقت کافی برای غسل نداشته باشد و غسل کردن موجب قضا شدن نماز او شود.
  3. آب برای بدن او ضرر داشته باشد یا بترسد که به واسطۀ استعمال آن مریض شده یا بیماری او طولانی گردد.
  4. اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن به قدرى مشقّت داشته باشد که مردم آن را تحمّل نکنند.
  5. اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا بستگانش از تشنگى بمیرند یا مریض شوند.
  6. کسى که بدن یا لباسش نجس است و اگر وضو یا غسل کند، براى آب کشیدن بدن یا لباسش آبی نمى‌ماند.
  7. نداشتن آب مباح.

 

خجالت از جنابت و تیمم بدل از غسل جنابت

اگر کسی به دلیل خجالتی بودن نمی تواند غسل کند، نمی تواند در اول وقت تیمم کرده و نماز بخواند. چنین شخصی باید بدن خود را آب بکشد (قسمت هایی را که نجس شده است.) و صبر کند تا آخر وقت یعنی زمانی که فقط به اندازه تیمم و خواندن نماز (به صورت مختصر و اکتفاء به واجبات نماز) وقت داشته باشد و در آن موقع تیمم کرده و با تیمم نماز بخواند.

ناگفته نماند که به خاطر این که عمداً نماز خود را به تأ خیر انداخته و فرصت غسل کردن را از خود سلب کرده است، مرتکب کار حرامی شده و معصیت کرده است. ولی نماز او صحیح است اگر چه احتیاط مستحب آن است که قضاى آن نماز را بخواند.

 

چهار مرحله تیمم غسل جنابت

الف. نیت تیمم غسل جنابت (تیمم می کنم بدل از غسل جنابت قربه الی الله)

ب. زدن کف دو دست با هم بر چیزى که تیمم بر آن صحیح است

ج. کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن، از جایى که موى سر مى ‌روید تا ابروها و بالاى بینى و بنابر احتیاط واجب، دست‌ها باید روى ابروها نیز کشیده شود

د. کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست، و سپس کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ.

در تیمم غسل جنابت مانند تیمم سایر غسل ها، قبل از اینکه پشت دستها را مسح کند، احتیاط مستحب آن است که یک بار دیگر (بار دوم) دست‌ها را بر زمین بزند و مجدداً با آن، پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح کند. برخی دیگر از فقها این استحباب را در تیمم بدل از وضو نیز قائل اند.

 

تیمم غسل جنابت بر چه چیزهایی درست است؟

تیمم بر خاک و اقسام سنگ‌ها صحیح است. بنا بر احتیاط واجب در حال اختیار (که سنگ یا خاک وجود دارد) بر گچ و آهک پخته و آجر پخته و سفال و بر سنگ معدن مثل سنگ عقیق تیمم نشود.

 

تیمم غسل جنابت بعد از نزدیکی

اگر کسی با همسر خود نزدیکی کند و قبل از طلوع آفتاب نتواند غسل انجام بدهد، برای نماز صبح باید تیمم غسل جنابت کند؛ یعنی به جای غسل جنابت، تیمم انجام دهد و نماز صبح را بخواند و برای نمازهای بعدی غسل انجام دهد. لازم به توضیح است که این مسئله اختصاص به نماز صبح ندارد، بلکه در وقت های دیگر هم همین‌طور است؛ یعنی اگر کسی جنب شد و در وقت نماز نتوانست غسل کند، وظیفه اش تیمم است و قبل از قضا شدن نماز، باید تیمم غسل جنابت کند و با آن نماز بخواند.

اگر شخصی قبل از نزدیکی بداند که تا طلوع آفتاب قادر به انجام غسل نیست طبق نظر مراجع عظام تقلید انجام چنین عملی هیچ اشکال شرعی ندارد و تکلیف چنین شخصی هم تیمم غسل جنابت است. بنابراین، این فرد به جای غسل جنابت، تیمم بدل از غسل می کند و با این تیمم نمازش را می خواند.

 
توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز در ستاره مشاهده کنید:

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo