گلایه سعید روستایی کارگردان “ابد و یک روز” نسبت به 600 هزار دانلود غیر مجاز در کمتر از یک روز!

سعید روستایی کارگردان فیلم سینمایی «ابد و یک روز» با انتشار این پست از ٦٠٠ هزار دانلود غیرمجاز این فیلم در کمتر از ٢٤ ساعت خبر داد!

ستاره
Logo