تعبیر خواب بره

با تعبیر خواب بره، تعبیر خواب کشتن بره، تعبیر خواب گوشت بره، تعبیر خواب گم شدن بره و تعبیر خواب پوست و پشم بره همراه ما باشید.
تعبیر خواب بره
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب بره و دیدن آن در خواب اشاره به موارد زیر دارد:
 • بخش کودک، وابسته و شکننده شخص. 
 • زندگی جدید، شاید کودک و یا دوران کودکی شخص رویابین
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب بره

تعبیر خواب بره

 

تعبیر خواب بره

محمدبن سیرین گوید: بره درخواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است. اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که او را فرزندی آید.
ابراهیم کرمانی گوید: دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن بره به خواب برچهار وجه است.
 1. فرزند
 2. مال حلال
 3. معیشت
 4. غم و اندوه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن بره در خواب بسیار خوب است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید بره‌ها در چمنزاری سرسبز بازی می‌کنند، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد. اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد.
 • دیدن بره‌ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • داشتن یک بره: دلداری، تسلی
 • بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن: افکارشعف آور
 • بره را روی دوش بردن: خوشبختی
 • بدنبال آن جستجو کردن: رضایت
 • بره ای در حال جست و خیز: از بچه‌های خود راضی بودن
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن بره مراد حاصل شود
 • دیدن بره مال و هدیه بود

 

تعبیر خواب کشتن بره

ابن سیرین: اگر بیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند.
 
مطیعی تهرانی:
 • اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می‌رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می‌شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است. داشتن بره‌های بسیار فراوانی نعمت است. به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که بره‌هایی در میان آنست.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • کشتن بره: رحمت خدا
 • بره‌ها را می‌کشید: به موانع دشوار خواهید رسید.
بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می‌کنند، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می‌یابید.
 • دیدن بره مرده در خواب، نشانه اندوه و پریشانی است.

 

تعبیر خواب گوشت بره

آنلی بیتون: خوردن گوشت با استخوان بره در خواب، نشانه آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • گوشت بره می‌خورید: اشک
 • روز عید گوشت بره می‌خورید: یک رفاقت طولانی

 

تعبیر خواب گم شدن بره

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب بره ای گم کنید، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می‌نهند، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک بره گمشده را پیدا می‌کنید: در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود.

 

تعبیر خواب پوست و پشم بره

آنلی بیتون:
 • دیدن پوست بره در خواب، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید پشم بره ای را می‌چینید، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد. با همه صداقت بی رحم خواهید بود.
 • اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می‌کند و ناگهان در حین انجام این کار در می‌یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می‌کند، نشانه آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد.

 

تعبیرخواب بره به روایت کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • بره در چمنزار: آسایش و راحتی خیال
 • بره می‌خرید: غافلگیر خواهید شد.
 • بره می‌فروشید: خوشبختی
 • مالک تعدادی بره هستید: پول وتسلی خاطر
 • یک بره به کسی هدیه می‌کنید: عمرشما طولانی خواهد بود.
 • یک بره حمل می‌کنید: سرنوشت شما به خوشبختی می‌انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد.
 • یک گله بره در چراگاه: ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد.
از اینکه با مطالعه تعبیر خواب بره همراه همیشگی ستاره بودید بسیار س‍اسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.10 نظر
 1. سلام خسته نباشید من چند شب قبل خواب دیدم توخونه قدیمی مادربزرگم با۲یا۳نفردیگه داخل اتاق هستم که یهو یه بره اومد تو منم بغلش کردم بعدازچند دقیقه دیدم یه گوسفند که شاید مادر بره بود توحیاط ایستاده منم دراباز کردم بره رفت پیش مادرش واز شیرش میخورد که داییم رسید بره را اورد دادبه من ازم خواست دیگه ولش نکنم منم قبول کردم وبره راپیش خودم نگهداشتم باخودم گفتم حتما میخان از شیر بگیرنش.ممنون میشم اکه خوابما تعبیر کنید باتشکر.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. حاکی از مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. علامتی از پذیرش و اشتیاق تان برای پذیرش ایده ها/مفاهیم نو است. نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند.

 2. سلام من خواب دیدم یه خونه داریم پشتش طویله س انگار داخل خونه س طویله! چند تا بره نگه میدارم میرم 3؛ 4 روز سرم گرم کار خودم میشه و بهشون آب و غذا نمی دم برمی گردم میبینم بعصیا شون دارن جون میدن گشنه شونه تشنشونه بعصیا لاغر شدن به شدت بعصیا دارن جون میدن بعضیا زنده ن میرم بهشون آب میدم بعد خیلی ناراحت میشم که چرا من اینا رو اینطوری ول کردمو رفتم بی آب و غذا گذاشتم این مدت و از خواب می پرم با گریه چهار پنج بارم این خوابو دیدم تو این دو ماه

  • سلام! خوابتان نشانگر تمایل های جنسی و توانایی تان در کنترل فشارها و انرژی های جنسی تان است. از سوی دیگر، می تواند یک نکته ی مهم در مورد «احساس ثبات تان» در زندگی تان باشد، از نظر مالی، روحی یا عاطفی. نمایانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 3. خواب دیدم چند بره خریدم و در راه بردن آنها به طویله هستم ، چند بره گم میشه و بدنبال آن ها میگردم ، یه نفر میاد میگه بره هات فلان جاست ، من میرم دنبال بره ها و همون شخص اطلاع دهنده از پشت سر روی من ادرار میپاشه ،

  • اول سلام! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. نشانگر تمایل‌های جنسی و توانایی‌تان در کنترل فشارها و انرژی‌های جنسی‌تان است. از سوی دیگر، می‌تواند یک نکته‌ی مهم در مورد «احساس ثبات‌تان» در زندگی‌تان باشد، از نظر مالی، روحی یا عاطفی. ادامه‌ی خواب‌تان از «گم می‌شه» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 4. درود بر شما خوبان. بنده خواب دیدم در مغازه قصابی شخصی پوست بره ای سیاه رنگ که سر ندارد را بصورتی که بره روی پاهایش ایستاده است را میکند و من هم یک مقدار پوست بره دیگری که خوابیده بود و سفید رنگ بود و من فکر کردم ذبح شده را میکنم ولی یکدفعه احساس کردم که بره چشمانش باز است و زنده است و بهمین خاطر دیگر پوستش را نکندم ولی از زنده بودن یا مرده بودن بره مطمئن نبودم

  • خواب‌تان بیانگر احساسات خام یا رفتارهای غیراخلاقی شماست. ممکنست محدودیت‌های قدرت فیزیکی‌تان را بیازمایید. نمادی از طمع و وسوسه است. همچنین بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی شماست. می‌خواهید تمایلات جانوری‌تان را بشناسید.

 5. سلام. ببخشید من خواب دیدم بچه دار شدم ولی ۳ تا بره سیاه به دنیا آوردم میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  البته مراحل به دنیا آوردنشو ندیدم بعدها دیدم ۳ تا بره به دنیا آوردم

  • خواب‌تان یعنی ایده یا پروژه‌ای تازه را متولد می‌کنید. بیانگر نگرشی نو، شروعی تازه یا حادثه‌ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون‌تان جلب کند و گنجایش‌تان برای رشد باشد. نمادی از طمع و وسوسه است. بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور