تعبیر خواب برکنار شدن

با تعبیر خواب برکنار شدن از از مقام، تعبیر خواب برکناری از شغل و تعبیر خواب برکنار کردن دیگران از کار در مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب برکنار شدن

ستاره | سرویس سرگرمی – محمد بن سیرین برکناری از حرفه و شغل در خواب را نشانه جدا شدن از همسر بیان کرده است. با تعابیر و تفاسیر دیگری در رابطه با دیدن عزل و برکناری در رویا همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب برکنار شدن – تعبیر خواب اخراج شدن – تعبیر خواب برکناری از شغل – تعبیر خواب عزل شدن -  تعبیر خواب برکناری از شغل

تعبیر خواب برکنار شدن

 

تعبیرخواب برکنار شدن از مقام

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که از مقام خود برکنار شده‌اید، به این معنی است که به مقام بالاتری خواهید رسید.

 

تعبیر خواب برکنار کردن دیگران از کار

ابن سیرین: اگر بیند که بزرگی را از کاری برکنار کردند، دلیل بر ضعف دین او است و باید توبه کند.

 


تعبیر خواب برکناری از شغل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب دیده شود از کاری برکنار و عزل شده‌ای، تعبیرش این است که فرد بیننده خواب زن خود را طلاق می‌دهی، و یا اگر زن یا همسر ندارد ضرر و زیانی به آن وارد خواهد شد.

تبلیغات در ستاره


لیلا برایت می‌گوید: 

  • اگر در خواب دیدید که اخراج شده‌اید، نشانه‌ی آن است که به سعادت می‌رسید.

  • اگر خواب ببینید که از مقام خود اخراج شده‌اید، به این معنی است که به مقام بالاتری خواهید رسید.ستاره
Logo
تعییر رمز عبور