مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹
کد خبر: ۷۲۷۲
تعداد نظرات: ۱۱۶ نظر
تعبیر خواب دریا را می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد که از جمله آن می‌توان به دیدن دریا و ماهی، افتادن در دریا، دریای طوفانی و... اشاره کرد. با تعابیر مختلف دیدن دریا در خواب با ادامه این مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب دریا و دیدن آن در خواب نشانه چیست؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - معبرین قدیمی دیدن دریا در خواب را به پادشاه تعبیر کرده‌اند. اگر بخواهیم به طور دقیق‌تر بررسی کنیم، تمامی افرادی که نسبت به ما از جایگاه بالاتر و یا قدرت بیشتری برخوردار هستند در خواب‌های ما به صورت نمادهای قدرتمندی مانند دریا، طوفان، شیر، ببر و... پدیدار می‌گردند. در گذشته بیشترین قدرت در اختیار پادشاه بوده بنابراین دریا را به قدرت مطلق یعنی پادشاه تعبیر کرده‌اند. حال در دوران امروزی می‌توان دیدن دریا در خواب را به مدیر کل، رییس اداره و یا سران مملکتی که نسبت به ما از قدرت بیشتری بهره‌مند هستند اطلاق کرد. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در این بخش می‌خوانید:


تعبیر خواب دریا

نفایس الفنون: در خواب پادشاهی است یا عالمی. اگر فرد در خواب ببیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل بر آن است که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی ببیند که در دریا است، دلیلی بر آن است که به نزد پادشاه یا بزرگی می‌رود، یا مطیع مردی عالم و فاضل خواهد شد. اگر ببیند در میان دریا متحیر و فرومانده است، نشانه آن است که کار او در خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون می‌آید، نشانه آن است که غم او برطرف خواهد شد.
 

تعبیر خواب دریا و ماهی

دیدن ماهی در دریا در فرهنگ قدیمی نشان دهنده بینش ذهن ناهشیار شماست به خصوص اگر بیشتر از یک ماهی در دریا در حال شنا باشند. 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر به گرفتاری و سختی تعبیر می‌شود و دیدن آن در دریای سردسیر تعبیر نیکویی دارد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از دریا ماهی صید می‌کنی نشان دهنده آن است که به اندازه آن روزی حلال به دست خواهی آورد و معاش زندگانی برای همسر و فرزندانت گسترده می‌شود. اگر در خواب دیدی که ماهیان دریا با تو سخن گفتند به این معنیست که از راز پادشاه آگاه شوی و مراد خود حاصل کنی.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که در کنار آبگیر، استخر و یا دریا ایستاده‌اید و درون آب ماهیان فراوانی شنا می‌کنند تعبیر نیکویی دارد چرا که از آینده ای روشن خبر می‌دهد ولی به شرطی که آب صاف و زلال باشد. اگر آبی که ماهی‌ها در آن شنا می‌کنند گل آلود باشد نشانه از دست دادن مقام و پولی است که در دسترس شما قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب دریا و دیدن آن در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب دریای طوفانی

دیدن دریای طوفانی در خواب به طور کلی نشانه پیش رو داشتن سختی‌هاست.

جابر مغربی: اگر بیند که از دریا موج‌ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می‌گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب در حال تماشای دریای متلاطم بودی به معنی بیماری فرزندان است.

یونگ می‌گوید:

مواجه شدن با موج خروشان و گل آلود دریا نشانگر خطایی مهلک درباره تصمیمی مهم است.

برایت می‌گوید:

دیدن دریایی طوفانی در خواب بیانگر ضرر و زیان است.

لوک اویتنهاو:
  • دریای متلاطم: ناراحتی وغصه
  • دریای مواج: نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمی‌دارید.

 

تعبیر خواب افتادن در دریا

به تعبیر برخی معبرین خواب افتادن در دریا نشانه آن است که زندگی شما اخیرا در نوسان است و جای نگرانی نیست. اما برخی دیگر از معبرین بالاخص معبرین غربی دیدن اینکه در خواب به داخل دریا می افتید را نشانه‌ای از آسیب دیدن و یا بدشانسی شما می‌دانند. این خواب ممکن است به حس ششم شما برگردد که به شما راجع به فاجعه ای که در حال رخ دادن است هشدار می‌دهد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

لوک اویتنهاو: در آن غرق شدن: بدبختی که به دست خود موجب شده‌اید
 
مطیعی تهرانی: اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.

 

تعبیر خواب خوردن آب دریا

نفایس الفنون: اگر فردی ببیند که از آب دریا می‌خورد، دلیلی بر آن است که به قدر آن چه خورده است عزت پیدا می‌کند.
 
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیند که آب دریا می‌خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.
 
جابر مغربی گوید:
  • اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یک جا جمع کند.
  • اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می‌رسد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
  • شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.
  • دیدن دریا در خواب، نشانه آرزوهای بی ثمر است.
دیدن دریا در خواب همواره به تنهایی رخ نخواهد داد و پدیده‌هایی مانند خشک شدن دریا، طوفانی بودن آن و... هستند که تعیین کننده جریان خواب و تفسیر آن هستند. 
 

تعبیر خواب شنا در دریا

نفایس الفنون: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
 
آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می‌کند، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می‌یابد.
 
نکته:
برای درک و مفهوم تعابیر خوابی همچون شناکردن بایستی به نوع و رنگ آب بسیار دقت نمود بنابراین به طور کلی آگاهی از تعبیر خواب شنا کردن در انواع آب‌ها لازم و ضروری است.
 
بیشتر بدانید: تعبیر خواب شنا کردن
 

تعبیر خواب ساحل دریا

مطیعی تهرانی:
  • معبران نوشته‌اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان.
  • چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می‌آیید و به ساحل قدم می‌نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می‌یابد.
 
معبرین غربی نمادهای مختلفی را برای دیدن ساحل دریا در خواب بیان کرده‌اند که در زیر می‌توانید با آن‌ها آشنا شوید.
 
بیشتر بدانید: تعبیر خواب ساحل دریا
 

تعبیر خواب کشتی در دریا

مطیعی تهرانی: بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: کشتی رانی در دریا: شهامت ریسک کردن
 
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۱۶
در انتظار بررسی: ۰
اکبر
۳ روز پیش
سلام خواب دیدم که دومرتبه در دریافرق شدم وسالم بیرون اومدم،تعبیررودیدم فقط نوشته خلاصی ازکاردنیا؟باتشکرازجواب شما
خواب دیدن اینکه غرق می‌شوید، یعنی حس می‌کنید زیر احساسات له شده‌اید. مسأله‌های سرکوب‌شده ممکنست برگردند و دوباره گریبان‌تان را بگیرند. ممکنست خیلی سریع پیش روید و بکوشید افکار ناخودآگاهتان را کشف کنید. باید بدقت و آرام پیش روید! اگر غرق می‌شوید و می‌میرید، پس به احیای مجدد احساسی اشاره دارد. اگر از غرق شدن نجات می‌یابید، یعنی رابطه یا موقعیتی در زندگی‌تان، نهایتا از آشفتگی نجات می‌یابد (سروسامان می‌گیرد).
فاطمه
۳ روز پیش
سلام من چند وقت پیش خواب دیدم کنار ساحل دارم میدوم و یهو انگار پرت بشم وسط آب و یهو دریا متلاطم شدورنگ آبم تیره بود من احساس میکردم دارم غرق میشم کنار ساحلم پدرم یستاده بودو آتیش روشن کرده بود ک من ساحلو گم نکنم وبه سمتشون شنا کنم اما من نمیتونستم یهو یه نفر از اقوامم ک سید هستن پیش من بود و داشت بهم طرز شنا کردن رو یاد میداد و من احساس میکردم بااون روش بیشتر داشتم غرق میشدم بهش گفتم من اینطوری نمیتونم دارم غرق میشم خیلی ترسیده بودم آسمونم تیره شده بود من همون لحظه نگاه به آسمون کردمو از ته دلم فریاد زدم خدا کمکم کن و سعی میکردم به سمت ساحل شنا کنم و بدون اینک متوجه بشم چطوری یهو دیدم انگار کل عرض دریا رو تو چند ثانیه پشت سر گذاشتم و پاهام با ساحل رسیده و پریدم بغل پدرم و دریا آروم شده بود،ممنون میشم تعبیرش رو بگید
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن ساحل، نمادی از تقابل دو حالت ذهنی است. شن، نمادی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ در حالی که آب، نمادی از جنبه‌ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. ساحل، بیانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده‌اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه‌ی گزینه‌هایتان را کشف کرده‌اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی‌پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می‌گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی‌تر بگیرید. اینکه تنها می‌دوید، به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید. اگر آسمان تیره و گرفته است، پس هشدار ناراحتی و مشکل است. اینکه شنا می‌کنید، یعنی جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. ممکنست نشانه‌ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. اینکه از خدا کمک می‌خواهید، بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید.
مهناز
۷ روز پیش
سلام خاب دیدم ک خانوادم از یجای معنوی صحبت میکنن که اگر ب اونجا برم خیلی حاجت روا میشم بعد وقتیکه داشتیم میرفتیم از کنار کوه راه ساخته شده بود ک رد بشیم و خیلی زیاد ارتفاع داشت ..وقتی ازش رد میشدیم ب شدت توی خاب استرس ارتفاع رو داشتم تااینکه به یه جایی رسیدیم ک پایین کوه بود..کوها خیلی عظیم الجثه بودش اما داخل فضای بین کوه ها یچیزی شبیه دریای عمیقی بود ک خیلی آبش زلال بود و آرام بود و اصا طوفانی نبود..داخل آب دوتا مجسمه فیل سنگی بود ک انگار خرطوم هاشون ب بالا باشه و نیم خیز به سمت بالا..نصف مجسمه زیر اب وسط اب بود بین همون محیط کوه ها و نصف مجسمه فیل بیرون از آب بود از سر ب بعدش..بعد اونجا کنار آب میگفتن دعا کنین حاجتا براورده میشه..توی خواب برادرم همش با من بود اما درواقع نقش همسرمو توی خواب داشت و توی خواب بعنوان همسرم میشناختمش..یادمه به من گفت از لبه ی پرتگاه کوه بریم بالا و ما تا نیمه ی کوه بالا رفتیم من درعین حال ک میخندیدم اما همش دریا و اون پرتگاه توی دلم رعب و وحشت میاورد اما بقیه خیلی خوشحال بودن ک به اون مکان صعب العبور رسیدن تا حاجت بگیرن..تعبیرش چی میتونه باشه لطفا کمکم کنید..من مجرد هستم
خواب دیدن اینکه تحت استرس هستید، بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. ممکنست توجهتان را به مانع‌ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه‌ی بیداری، با آنها مواجهید. دیدن دریاچه، بیانگر حالت احساسی ذهن شماست. حس می‌کنید محدود شده‌اید و نمی‌توانید احساسات‌تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، نمادی از آرامش درونی شماست. دیدن مجسمه، بیانگر اینست که توانایی‌ها و خودتان را دستکم می‌گیرید. لازمست ازینکه خود را با دیگری مقایسه کنید، دست بردارید. تعبیر دیگر: یعنی از پذیرش واقعیت چیزها سر باز می‌زنید. می‌ترسید تصویر خوبی از خودتان ارائه نکنید. دیدن برادرتان، بیانگر رابطه‌تان است که با وی می‌داشته‌اید. اینکه شوهر دارید، نمادی از یک نوع رابطه یا تعهد است. بیانگر ویژگی‌های برادرتان است که به این شکل نمایش دادید یا جنبه‌ی مردانه‌ی شخصیت شماست. اینکه از کوه بالا می‌روید، بیانگر عزم و جاه‌طلبی شماست. خنده، یعنی لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! خندیدن، نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
علیرضا
۹ روز پیش
سلام خسته نباشید.
من در خواب دیدم در غاری کوچک هستم ک جلو غار دریاس یکی یکی سه تا پلنگ از دریا بیرون امدند و در غار ایستادند بعد یک شیر ماده اومد و ب اونا غرش کرد و دوید ب سمت من نگام کرد و رفت پشت من نشست ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید
خواب دیدن اینکه در غار هستید، نمادی از رحم است؛ پس، بیانگر پناهندگی، محافظت و پنهان بودن است. دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. دیدن پلنگ، بیانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. اینکه سه‌تا هستند، بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد).
زیبا پرورش
۱۰ روز پیش
سلام ، ببخشید یه سوال داشتم ، من در خواب دیدم که داداشم که فرد بسیار مومنی هست و خیبی از من دوره ، یک لحظه کنار دریای بسیار خوشرنگ و آبی و ارام در کنارم ظاهر شد و بهش گفتم شما که اینقدر دور بودی چطور یک لحظه کنار من قرار گر۴تی، تهبیرش چی میشه ؟
خواب دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. برادرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. اینکه از او سؤال می‌پرسید، بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
ساجده
۱۱ روز پیش
سلام خواب دیدم که کسی دختر بچه ای ب من سپرد تا بدست مادرش برسونم ومن توی بغلم گرفتم بچرو وتوی یک راه داشتم میرفتم و رسیدم ب جاده ای ک یکطرفش بجای شالیزار دریا بود و همسایه هامون اونجا داشتن دریارو تماشا میکردن ک درا مواج شد و موجها روم میامد وبچه دهنش باز بود ابخورد ومن نگران شدم ک غرق نشه با دستام بچرو ب بالا میگرفتم وخودم زیر موجهای طولانی میموندم.و از زیر موجها ب بچه ک بالا کرفته بودم نگاه میکردم ک اب نخوره یاغرق بشه.بعد موج اروم شد دیدم یک در وجود داره وداخل یک حالت مسجدی هستم و دیدم تو خیابون پراز اب دریا مانند سیل ماشینارو داره میبره و ب کسایی ک اونجا بودن گفتم الان اب میاد ب سمت در درو نگه دارین اب امد ب سمت در ودر یک پله پایین تر از خیابون بود.و من میگفتم یاحضرت عباس ب این بچه ها رحم کن.جلوم ۳ تا بچه دیگ ایستاده بودن کنار هم و ب من نگا میکردن و من هنه نشسته بددیم ک اب قرار بود بیاد داخل دیگ ناامید شده بودیم.ومن نگران این بودم ک بچرو ب مادری ک نمیدونم کی هست برسونم.لطفا جواب بدین من نگران شدم بااین خواب
خواب دیدن بچه، نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. اینکه او را در بغل دارید، مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. اینکه بچه را از غرق شدن نجات می‌دهید، یعنی به خودتان اجازه می‌دهید آسیب‌پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید. مسجد، بیانگر تقدس و تغذیه‌ی معنوی و روحانی است. بیانگر سامانه‌ی ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگهشان داشتید. دیدن سیل، بیانگر مشکل انتظارناپذیر است. درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.
مونا
۱۳ روز پیش
با سلام خواب ديدم من و همسرم مى خواستيم بريم مشهد با يه كشتى بزرگ و نو از درياى نسبتا اروم و اب زلال رفتيم رسيديم بعد از رسيدن فكر كنم گوشيمو چمدونامونو گم كردم بعد از چند دقيقه گشتن همشونو هر كدومو از يه جا پيدا كردم
خواب دیدن اینکه به سفر می‌روید، بیانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. کشتی، یعنی جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. اگر روی کشتی هستید و هوای توفانی را تجربه می‌کنید، یعنی وارد حادثه‌هایی درهم‌برهم در زندگی‌تان شده‌اید. دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. اینکه چمدان‌تان را گم می‌کنید، یعنی هویت‌تان را از دست می‌دهید. اینکه وقتی کشف کردید که چمدان گم شده است، چه احساسی دارید را در نظر بگیرید! اگر واکنش مثبت است، بیانگر فرصتی برایتان بجهت شروع تازه است. اگر واکنش منفی است، یعنی حس گم شدن دارید. اینکه پیدایش می‌کنید، یعنی با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است.
Helen
۱۵ روز پیش
سلام عید تون مبارک.خواب دیدم با مادرم رو یه تخته سنگی ایستادیم و به دریا نگاه میکنیم کلی آدم هم بودن کنار دریا. من به مادرم گفتم:دریاچه ارومیه هس آبش چقدر زیاد شده! مادرم هم گفت :نه این به دریای دیگه هس.(شهر ما همجوار با اون قسمت از دریاچه هس که کلا خشک شده).دریا آروم و صاف بود. راسته که به آرزوهام نمیرسم؟ آخه امسال برا من خیلی مهمه.ممنون
خواب دیدن اینکه روی صخره ایستاده‌اید، یعنی به سطح بالایی از درک، آگاهی نو و نقطه‌نظر تازه‌ای رسیده‌اید. به نقطه‌ای حیاتی در زندگی‌تان رسیده‌اید و نمی‌توانید این خطر را کنید که کنترل را از دست دهید. تعبیر دیگر: درباره‌ی تصمیمی برای تغییر زندگی‌تان فکر می‌کنید. دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید، بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. امید، شما را به وصل مطلوب خواهد رساند. نوروزتان خجسته‌باد!
افسانه
۲۲ روز پیش
سلام وقت بخیر
من تو خواب دیدم که دارم دریا رو نگاه میکنم و دریا اومد سمتم مث جزر و مد و بعد بهم گفتن که طلسم‌شدی
و بعد ی اتفاق هایی افتاد که طلسمم باطل شد
خواب دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. دیدن جزر و مد، بیانگر نیاز به پاکیزگی احساسی و معنوی است. تعبیر دیگر: نمادی از بالا پایین شدن عاطفی شماست. جزر و مد پایین، یعنی انرژی‌هایتان خالی می‌شوند؛ در حالی که جزر و مد بالا، نمادی از انرژی بالاست. اینکه طلسم شده‌اید، یعنی گرفتار گناهتان شده‌اید. لازمست در موقعیت یا رابطه‌ای بدقت پیش بروید. تعبیر دیگر: به هراس‌های درونی‌تان اشاره دارد؛ یعنی، شخص سنگدلی می‌شوید.
آناخ
۲۳ روز پیش
وارددریای کم عمق وکثیفی میشوم که خیلهادرحال شناوتفریح هستندولی من دوست ندارم.وفقط درحال قدم زدن ودیدن وتعجب کردن هستم.به جایی میرسم که دیواروجودداردوهیچکس آن سمت دیوارنیست وای اون طرف دیواردریاتمیزوآرام هست.جایکه من ایستادم درکناردیوارنیم دیگردریاراعمیق میبینم ولی با تعدادآدمهای کمتر.شروع به شناکردن به سمت ساحل میکنم.ازشناهم بسیارلذت میبرم وحس خوبی دارم.لب آب روی ایوون ی خونه برادرم ایستاده ودرحال تماشای دریامیباشد
خواب دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. اینکه آبش گل‌آلود یا کثیف است، یعنی در احساسات منفی‌تان غوطه‌ورید. ممکنست اندک‌زمانی برای تمیز کردن ذهن‌تان نیاز داشته باشید و اینکه صلح درونی یابید. تعبیر دیگر: تفکر/قضاوت‌تان، مبهم است. اگر در آب گل‌آلود غوطه‌ورید، یعنی در موقعیتی، خردتان را کنار گذاشته‌اید و مغلوب احساسات‌تان شده‌اید. دیوار، بیانگر محدودیت، مانع‌ها و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفت‌تان را می‌گیرد. تعبیر دیگر: خیلی به عادت‌ها و شیوه‌ی فکری قدیمی‌تان خو گرفته‌اید. حس می‌کنید گیر کرده‌اید. اینکه شنا می‌کنید، یعنی جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. ممکنست نشانه‌ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید.
Z
۲۷ روز پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم یه خانمی با چاقو بهم حمله کرده برای اینکه فرار کنم پریدم تو اب اون خانم جای من اشتباهی دختر بچه ای رو که تو اب شنا میکرد رو با چاقو زخمی میکنه خواستم دختره رو نجات بدم ک کف دریا دیدم ی شهری وجود داره ک واقعا حس خوبی ب ادم میداد و اینکه من تو خواب عاشق مردی از همون شهر شدم
خواب دیدن آنکه چاقو در دست دارد، یعنی روی موقعیت یا رابطه‌ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: آنکه چاقو در دست دارد، ممکنست نمادی از شکل سلطه‌گر مردانه در زندگی‌تان باشد. اینکه به شما حمله می‌کند، یعنی شخصیت‌تان زیر سؤال می‌رود. حس می‌کنید استرس دارید، آسیب‌پذیر و بی‌یاورید. ممکنست با تغییرات سختی در زندگی‌تان روبرو باشید. دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. دیدن یک شهر، بیانگر محیط اجتماعی و حس اجتماعی شماست. چون معشوق را ندیده‌اید، تعبیر ندارد.
نغمه
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم توی دریا نزدیک ساحل به راحتی شنا میکنم و دوروبرم شلوغه و نور خورشید عسلی رنگ بود و می‌تابید و صحنه ی خیلی زیبایی بود و من خیلی اون حس رو دوست داشتم ناگهان یه مردی که نمی‌شناسمش سرم رو برد زیر آب ولی من خودمو نجات دادم و دوباره شنا میکردم
خواب دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. اینکه شنا می‌کنید، یعنی جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. ممکنست نشانه‌ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. آفتاب، یعنی نوعی پیشرف غیرمنتظره‌ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می‌کنید. در مسیری درست پیش رفته‌اید. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اینکه نجات می‌یابید، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
Honey
۱ ماه پیش
سلام وقت بخير ميشه لطف كنين تعبير خواب من رو هم بگين
من ديشب خواب ديدم كنار دريا ايستادم پايين يه ويلاي خيلي لوكس و قشنگ كنار دريا كه كساي ديگه هم همراهم بودن انگار كه ويلا رو اجاره كرده بودن و من هم باهاشون بودم ، آب دريا زلال و شفاف بود، يادمه خيلي احساس آرامش داشتم و اون محيط رو خيلي دوس داشتم
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه روی ساحل ایستاده‌اید و به دریا نگاه می‌کنید، بیانگر تغییرات بزرگ و ناشناخته‌ای است که در زندگی‌تان اتفاق می‌افتند. دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. آب آرام و تمیز، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.
..
۱ ماه پیش
سلام
من چندشب پیش خواب دیدم بایکی از دوستان قدیمی وصمیمی ام کنار دریا در ساحل ایستاده بودیم.خورشید داشت غروب میکرد ودریا به رنگ سبزوآبی بود وصحنه بسیار زیبایی بود.به دوستم گفتم بیا پرواز کنم که اون مخالفت کرد وگفتم که نمیتونیم پرواز کنیم اما من شروع کردم به پرواز کردن.بال نداشتم وفقط به بالا رفتم از بالا دوستم ودریا رو میدیدم و صحنه خیلی زیبایی بود وحال خوبی داشتم
دیدن دریا در خواب را معبرین قدیمی به پادشاه تعبیر کرده‌اند اگر بخواهیم به طور دقیق تر بررسی کنیم تمامی افرادی که نسبت به ما از جایگاه بالاتر و یا قدرت بیشتری برخوردار هستند در خواب‌های ما به صورت نمادهای قدرتمندی مانند دریا، طوفان، پدیدار می‌گردند حال در دوران امروزی می‌توان دیدن دریا در خواب را به مدیر کل، رییس اداره و یا سران مملکتی که نسبت به ما از قدرت بیشتری بهره مند هستند اطلاق کرد. به نظر می اید شما در بیداریتان با فرد و یا خانواده قدرت مندی اشنا شده اید که دوستتان با این ارتیاط شما مخالف است
آرل
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم خودم تنها رفتم شمال ودارم تو دریا راه میرم تاجایی که آب پایین تز از زانوهامه ورنگ آب خاکستری وهوا ابری.شدت موج ها خیلی زیاد بود طوری که وقتی به پاهام برخورد میکرد تکونم میداد اما نمیوفتادم وتعادلمو حفظ میکردم اما چیزی که خیلی توجه مو جلب کرد گرم بودن آب دریا بود طوری که تو خواب باخودم میگفتم الان زمستونه چرا انقد آب گرمه.در کل تو خواب حس خوبی داشتم.از آب اومدم بیرون تو ساحل یه آقا نشسته بود که انگار سرکتاب باز میکرد وبدون اینکه حرفی بهش بزنم به من گفت انقدر به خدا اصرار نکن وگرنه اون چیزی که به صلاحت نیست سرراهت میزاره
لطفا اگر میشه خوابمو تعبیر کنید
بخش‌های مهم خواب‌تان: دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. موج‌های خروشان و گل‌آلود، بیانگر خطایی مهلک درباره‌ی تصمیمی مهم است. اگر آسمان ابری و گرفته است، پس هشدار ناراحتی و مشکل است. اینکه فال‌تان گرفته می‌شود، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌هایتان درباره‌ی آینده است. همه‌چیز را افراطی می‌خواهید کنترل کنید و همه‌ی ناشناخته‌ها را بدانید.
کوروش افشاری
۱ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر ، خواب دیدم که روی دریا و باغ پر ازگل و درخت پرواز می کنم و در دریا مردم دارند شنا می کنند و یک عده هم قایق سواری می کنند و خواب آبشار رو دیدم که مردم با تیوب و وسایل دیگر از بالای آبشار پایین میان و خیلی بهشون خوش می گذره و چند تا سیاه پوست نیز از آفریقا توی اون جا بودند و بعد دیدم که همینطور که پرواز می کنم در یک تنگه ای در دریا چند تا دلفین با تعداد زیادی شیر دریایی هم توی دریا شنا می کنند و آب اینقدر زلال هست که از بالا شنا کردنشون هم دیده میشه
با تشکر افشاری
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن پرواز کردن، بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده‌ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. اگر براحتی پرواز می‌کنید و از صحنه‌ها و منظره‌های زیر پایتان لذت می‌برید، یعنی مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می‌کنید. بر چیزی، فائق آمده‌اید. پرواز کردن، بیانگر چشم‌اندازی نو است. تصویر گسترده‌تری را ببینید! از نقطه‌نظر بالاتری می‌توانید چشم‌انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید. آبشار، نمادی ازین است که اجازه دهید برود (رهایش کنید). همه‌ی احساسات در قید و بند شده و احساسات منفی را رها می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر هدف‌ها و تمایلات شماست. بویژه اگر آبشار تمیزست، بیانگر تجدید حیات، بازسازی و نوسازی است. آب آرام و تمیز، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.
آتي
۱ ماه پیش
سلام متاسفانه خواب بسياربدي ديدم ميشه لطفا جواب بديد به جيميلم تاخواب رو براتون توضيح بدم
اصلاحال خوبي ندارم
خواب‌تان را لطفا تعریف کنید!
زهرا
۱ ماه پیش
سلام.خواب دیدم در ساحل دریا قدم میزدم و دنبال صدف می گشتم.میخواستم بیشتر برم جلوترولی یکی مانعم میشد ومیگفتن خطرناکه.داشتیم دریا رو نگاه میکردیم‌که یه موج شدید اومد و انگار از یه تنگه آب به سرعت وارد دریا میشد(مثل ورود شدید آب سیل به رودخونه)اونقدر که ماهم درگیر آب شدیم که خیلی خروشان بود..حتی یه زن رو دیدم که امواج اونو باخودشون بردن و بعدش خودمو داخل یه کشتی بزرگ دیدم که وسط دریا مونده بودیم. اولش می ترسیدم اما داخل کشتی خیلی آروم بودم.هیچکس نگران نجات نبود انگار یه مسئله ی عادی هست.مثل کلاس درس داشتیم یه بحث علمی میکردیم که از خواب بیدار شدم!!!
دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. اینکه به دنبال چیزی هستید، یعنی نیاز دارید چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. موج‌های خروشان و گل‌آلود، بیانگر خطایی مهلک درباره‌ی تصمیمی مهم است. کشتی، یعنی جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید.
sety
۱ ماه پیش
خواب یه باغ تمیز و زیبا رو میدیم که روبرویش دریا بود ، باران بهاری زیبایی می اومد وو تمام قطرها می ریختن توی دریا و بیشترین چیز که جلب توجه میکرد برخوردباران به سطح دریا بود که اون موقع برای من زیبا بود وقتی من رفتم بیرون از خونه باران نبود اما خورشید یه نوری داشت طلایی .عین این کار اونا پخش میشد همه جا.
خواب دیدن باغ، یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. نیاز دارید مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. باران، نمادی از بخشش است. بارش باران، استعاره‌ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و تجدید است. دیدن یک روز آفتابی، نمادی از شفافیت یا خوشایندی است. چیزها را روشن و شفاف می‌بینید.
سميرا
۱ ماه پیش
سلام.خواب ديدم من جايي مثل اسكله كنار دريا هستم.دريا خيلي مواج و طوفانيه و چند تا گاو قهوه اي تو دريا بودن كه داشتن به سمت بيرون دريا ميومدن يعني با اينكه دريا خيلي طوفاني و مواج بود اونا رو با خودش نميبرد و داشتن كم كم به سمت ساحل حركت ميكردن كه بيان بيرون از آب.
سلام؛ دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. طوفان، ممکنست بیانگر کشمکش، شوک له‌کننده، فقدان یا فاجعه‌ای در زندگی بیداری‌تان باشد. بیانگر ترس‌ها یا احساسات ابرازنشده است. جنبه‌ی مثبت: نمادی از معنویت رو به رشد است. ممکنست بیانگر تغییرات سریع پیش رویتان باشد. گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است.
مصطفی
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با خوانواده زیر دریا تو یه خونه زندگی میکنیم اکسیژن وصله اول اتاقا رو تمیز کردیم بعد شلنگ یه دستگاهی از بیرون اومد تو یه اتاق دیگ اولش ترسیدم فکر کردم هشت پاست بعد دیگ شلنگ بوده و همه آشغالا رو جمع کرد
سلام؛ بخش‌های مهم خواب‌تان: دیدن خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. دیدن دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. اکسیژن، نمادی از احیا و انرژی خلاق است. حس جوان شدن و انرژی دوباره می‌کنید. دیدن یا زدن ماسک اکسیژن، یعنی حس بی‌یاوری یا خفگی در زندگی‌تان می‌کنید. قادر نیستید که احساسات‌تان را ابراز کنید. اینکه در خانه‌ی غریبه هستید، یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. شلنگ، یعنی چگونه احساسات‌تان را هدایت و ابراز می‌کنید. بیانگر احیا، جوان‌سازی و پاکسازی است. نیاز دارید زخم‌های عاطفی‌تان را شفا بخشید تا بتوانید بعنوان یک فرد به رشد ادامه دهید.
شبنم
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که تو ساحل دریا کنار مادرم وایساده بودم و داشتم دریا رو نگا میکردم دریا خیلی شفاف و روشن بود حتی من موجودات داخل دریا رو هم میدیدم
سلام؛ دیدن ساحل، نمادی از تقابل دو حالت ذهنی است. شن، نمادی از فرایندهای ذهنی و عقلی است در حالی که آب، نمادی از جنبه‌ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. اینکه روی ساحل ایستاده‌اید و به اقیانوس نگاه می‌کنید، بیانگر تغییرات بزرگ و ناشناخته‌ای است که در زندگی‌تان اتفاق می‌افتند. همچنین ساحل، بیانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده‌اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. به نقطه‌ای اشاره دارد که ذهن خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه را ملاقات می‌کند. به مکان آرامش و راحتی آمده‌اید. تعبیر دیگر: همه‌ی گزینه‌هایتان را کشف کرده‌اید و نیاز دارید که خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی‌پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. دیدن ساحل، یعنی در جستجوی معنویات هستید. ساحل، نمادی ازین است که بین دو حالت ذهنی تقابل ایجاد شده است-منطقی و غیر منطقی. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد شرایط را به شوخی می‌گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی‌تر بگیرید. یا ممکنست به شما بگوید که مسیر، هموار است. آزادانه می‌توانید به جلو حرکت کنید. دریا، بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشد.
m
۲ ماه پیش
سلام ببخشید خواب دیدم که داخل یه ساحل هستیم ولی بعد از اون یه جای دنج تری رفتیم که ساحل رو نمی دیدم فقط آب بود و یه سکو که روش نشسته بودم و اب فوق العاده شفاف و زلال بود و آبی پررنگ. من با لباس داخل اون قسمت رفتم اما بعد که از اب اومدم بیرون لباسم خیس نبود. تعبیرش چیه؟
دیدن ساحل در خواب، نمادی از تقابل دو حالت ذهنی است. شن، نمادی از فرایندهای ذهنی و عقلی است در حالی که آب، نمادی از جنبه‌ای احساسی، ناپایدار و غیرمنطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. اینکه روی ساحل ایستاده‌اید و به اقیانوس نگاه می‌کنید، بیانگر تغییرات بزرگ و ناشناخته‌ای است که در زندگی‌تان اتفاق می‌افتد. حالت اقیانوس را در نظر بگیرید، که آیا آرام است، دلپذیر. همچنین ساحل، بیانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده و آشفتگی درونیی که حل شده است. به نقطه‌ای اشاره دارد که ذهن خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه را ملاقات می‌کند. به مکان آرامش و راحتی آمده‌اید. تعبیر دیگر: بیانگر اینست که همه‌ی گزینه‌هاتان را کشف کرده‌اید و نیاز دارید که خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی‌پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید و نیز بیانگر اینست که در جستجوی معنویات هستید. ساحل، نمادی ازین است که بین دو حالت ذهنی، تقابل ایجاد شده است: منطقی و غیر منطقی. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که شرایط را به شوخی می‌گیرید. شما احتمال دارد نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی‌تر بگیرید. یا خواب ممکن است به شما بگوید که ساحل تمیز است (مسیر هموار است). آزادانه می‌توانید به جلو حرکت کنید.
تارا
۲ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم که انکار با مادر و پدرم یک خونه حدیو انتخاب کردیم که پنجره های زیادی داشت و این پنجره ها به دریا میخورد طوری ک بازش میکردی کاملا دریا لبه به لبه پنجره ها بود و با پدرم ب این فکر میکردیم که نمایع خونرو طوری درست کنیم ک اب نیاد داخل خونه
و من ب این فکر میکردم که پنجره هارو بلند کنیم تا دید بیشتری به دریا باشه و فقط اب کمی مواج و کاملا هم رنگ اب دریا بود
دیدن والدین تان در خواب، نمادی از قدرت و پشت و پناه و عشق است. ممکنست نگرانی های خود را در مورد والدین تان بیان کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. دیدن یک خانه ی جدید، بیانگر این است که به مرحله ی جدید یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. پنجره، بیانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اینکه از پنجره به بیرون نگاه می کنید بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید. یا خواب به شما می گوید که نیاز دارید وارد دنیایی بزرگتر شوید و زندگی را تجربه کنید. اهمیت چیزهایی که می بینید وقتی که از پنجره به بیرون نگاه می کنید را در نظر گیرید. دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. مثل همه ی نماد های آب، بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد.
نفیسه خاکی
۲ ماه پیش
خواب دیدم تو ساحل یه دریا میدوییدم که هم داشتم لذت میبردم هم یه آدم هایی اونجا بودن که من نمیشناختمشون و با زبون های دیگه هی میومدن دورم یه چیزی میگفتن منم سعی میکردم به راهم ادامه بدم و هی بهشون توجه نکنم که اکثرا لباس کامل تنشون نبود زیر پام تو ساحل پر بود از خرچنگ های بزرگ و کوچیک که همش مواظب بودم نرم روشون یا اونا نیای روی پای من ولی خیلی زیاد بودن یه چیزهای هم بودن شبیه عنکبوت که میومدن روی پام من میترسیدم و مینداختمشون زمین
بخش‌های مهم خوابتان: ساحل در خواب، نمادی از تقابل دو حالت ذهنی است. بیانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده و آشفتگی درونیی که حل شده است. به مکان آرامش و راحتی آمده‌اید. تعبیر دیگر: همه‌ی گزینه‌هاتان را کشف کرده‌اید و نیاز دارید که خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی‌پایانی برای‌تان وجود دارند که در نظر بگیرید. در جستجوی معنویات هستید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که شرایط را به شوخی می‌گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید کمی چیزها را جدی‌تر بگیرید. آزادانه می‌توانید به جلو حرکت کنید. اینکه تنها می‌دوید، به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری اهدافتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطرافتان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که نیاز دارید در تصمیم‌گیری عجله کنید. دیدن خارجی، بیانگر جنبه‌ای از شماست که برای‌تان آشنا نیست یا غریبه است. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آن غفلت کنید). خرچنگ، بیانگر پشتکار و سرسختی شماست. در حد نهایت، ممکنست خیلی وابسته و متکی باشید. آویزان یک تلاش یا رابطه‌ی ناامیدانه هستید. تعبیر دیگر: می‌کوشید از موضوعی خودداری کنید. نمادی از شخصیت زودرنج‌تان هستند. همچنین بیانگر قدرت و مقاومت و پافشاری است. سفت خواهید ایستاد و بر مشکلات و مسائل کوچک غلبه خواهید کرد.
رستا
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم ازیک ارتفاعی ازیه زمین شیب دارکه شبیه پرتگاه بودردمیشدم که پایینش یه دریای پرجنب وخروش بوده گوشیم افتادتوآب همونجورآب داشت میبردش من اینقدنگاش کردم تاناپدیدشد
بخشهای مهم خوابتان: خواب دیدن اینکه شما در ارتفاع بالا هستید بیانگر این است که شما به یکی از بلند ترین اهدافتان رسیده اید. پرتگاه، حاکی از مانعی است که ایجاد اضطراب زیادی برای شما می کند. شما نیاز دارید بر روی این مسئله کار کنید و در زندگی تان بر این مانع غلبه کنید. شاید شما از اینکه تصمیم نهایی را بگیرید و براساس آن عمل کنید ترس دارید. دریا بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. مثل همه ی نمادهای آب، بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد. دیدن امواج خروشان و گل آلود در خوابتان بیانگر خطایی مهلک در مورد یک تصمیم مهم است. گوشی، نمایانگر این است که شما بشدت به آن وابسته هستید.
نازی
۲ ماه پیش
سلام‌ من خواب دیدم خونمون داره تو دریا غرق میشه ما طبقه چهارمیم و من از ترس این ک غرق نشم فرار کردم و جایی دیگه رفتم ک اونم ی ساختمان عمومی بود ک سعی میکردم از پله هاش بالا برم ک تو دریا غرق نشم
دیدن خانه‌تان در خواب بیانگر امنیت، نیاز‌های اولیه و ارزش‌هاست. دیدن دریا بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: شما نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی شما ممکن است سخت باشد. اینکه آب در خانه‌ی شما راه میفتد (از سرو روی خانه‌تان بالا می‌رود) یعنی زیر بار احساسات‌تان له می‌شوید. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. شما احساس می‌کنید که در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! اینکه فرار می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید از یک موقعیت یا نگرش محدودکننده فرار کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما از مواجه با مشکلات خود اجتناب می‌کنید. شما از یک موقعیت دوری می‌کنید به جای اینکه با آنها روبرو شوید. اینکه شما از پله‌ها بالا می‌روید بیانگر این است که به سطح بالاتری از درک و شعور دست میابید. شما در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. خواب مشابه مواد و افکاری است که به سطح می‌رسد و ابراز می‌شود.
ليلا
۳ ماه پیش
سلام من خوابي ديدم كه ميان بچه هاي كوچكي بچه معلولي را با اغوش گرفتم سپس تصميم گرفتم او را به دريا ببرم از كنار جوبي كوچك رد شدم كه كاملان خيس شدم در حال غرق شدن بچه بود كه مردي دستم را گرفت و گفت بچه را به من بده خودت تنهايي برو دريا سپس تنهايي بع درياي ارام و قشنگي رسيدم همين
این خواب، بیانگر روحیه ی دلسوزانه و عاشقانه ی شما نسبت به برخی مسائل است. جوی آب، بیانگر جریان ایده های تازه و ژرف است. جریان آب نمادی از جریان احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی از چیزی باشد که با سرعتی ثابت در حال جاری شدن است. شاید شما نیاز دارید که صبور تر باشید. اینکه خیس هستید بیانگر این است که احساساتتان به شما غلبه می کند. بیانگر پاکی معنوی، تولد دوباره یا احیاست. دیدن دریا بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد.
زهرا
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که با دوستم از دست کسی فرار میکنیم وبعد از مدتی از فرار میرسیم به دریا .حالا این دریا تا جایی که آب بود زیر آب مثل پارچه بزرگ از سنگ های ریز درخشان و الماس پهن بود .خیلی زیبا بود .لطفا میشه تعبیرشو بگید
دیدن دوست در خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید، اما آماده اید که درگیرشان کنید و تاییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص را که بهترین دوستتان دارد، در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن یک دوست بیانگر اخبار مثبت است. اینکه شما فرار می کنید بیانگر این است که با مسائل تعلق داشتن و پذیرفتن در جنگ هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما از مواجهه با مساله یا موقعیتی خودداری می کنید. دریا بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد.
سید نیکان
۳ ماه پیش
دیشب خواب دیدم به همراه خانواده رفتیم ترکیه در یک منطقه ساحلی بودیممن وقتی دریا رو نگاه کردم با کمال تعجب متوجه شدم رنگ آب سیاه هست به خواهرم گفتم این آب چرا سیاهِ گفت خب اینجا دریایِ سیاه هست و دریا تقریبا مواج بود وقتی دلیل سیاهی رنگش رو از شخصی که ترک بود پرسیدم گفت این دریا حاویِ مقادیر زیادی آهنِ به همین دلیل سیاه. میشه تعبیرسو بکید ممنون
خواب دیدن اینکه به سفر می روید بیانگر سود، کشف خود یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان بیانگر احساسات و فرآیند هایی است که ممکن است الان در حال تجربه کردنش باشید. همچنین، اینکه به سفر می روید بیانگر این است که به تغییر منظره نیاز دارید. شما حس می کنید که خیلی کار می کنید و نیاز دارید که زمانی برای خودتان بگذارید و خوشی و استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما به دنبال کشف جنبه ی متفاوتی از خودتان هستید. دریا بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد. رنگ سیاه دریا، بیانگر افکار منفی است که باید از خودتان دورشان کنید. خواب، بیانگر شک به خود است که ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر منجر شود.
سارا
۳ ماه پیش
من خواب یه دریای رنگی دیدم دست کم شیش یا هفت رنگ قرمز بنفش زرد...
دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. مثل همه ی نماد های آب، بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد. رنگ ها در خوابتان بیانگر انرژی، احساسات و حالات روحی است. اول در نظر بگیرید که آن رنگ برای شما چه مفهومی دارد و رابطه ی شخصی شما با آن رنگ چیست. در کل، رنگ های کمرنگ و بی روح، بیانگر ضعف یا لطافت است. رنگ های تیره بیانگر عشق و شور است. رنگ های روشن به معنی آگاهی است.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم نوزادی از دریا پیدا کردم
دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب، بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکن است سخت باشند. اگر شما یک بچه در خوابتان پیدا کنید، بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تأیید کرده‌اید.
نازیلا
۳ ماه پیش
سلام. من بعد از ظهر خواب دیدم که با شوهرم در دریا لخت هستیم که ناگهان دریا خشک شد. چند نفر آدم بد به ما نزدیک شدن که من حضرت علی را صدا زدم که اون آدم ها غیب شدن و دریا پر از نور سبز شد و وقتی که نور قطع شد دوباره آدم بدا به ما نزدیک شدن و من دوباره نام حضرت علی را صدا زدم و باز هم دریا سبز شد و دریا پر از آب شد و ما اومدیم روی آب . وقتی که از آب بیرون اومدیم یه روستایی بود که عرب بودند و ما از اونا خواستیم که به ما لباس بدن ولی اونا به ما لباس ندادند و همچنین اونا حرف ما رو باور نکردند که دریا خشک شد. اونجا یه رودخونه بود که ناگهان خشک شد و این باعث شد که حذف مارو باور کنن.
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: خوابی که مشاهده شده است، نشان می‌دهد که می‌بایست اعتقادهای خویش را تقویت کنید و از امید بستن و اعتماد کردن به مخلوقات، امیدتان را منقطع سازید و فقط به خدا توکل داشته باشید. از لحاظ روانشناسی: بخش‌هایی از خواب‌تان را می‌توان توسط روانشناسی بیان کرد: خواب دیدن اینکه شما بدون پوشش هستید، بیانگر ترس از این است که بخاطر کارهاتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. شما حس می‌کنید که مورد قضاوت نادرست واقع می‌شوید. دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکن است سخت باشد. نور، بیانگر الوهیت است و اینکه به آن نیازمندید.
سمانه
۳ ماه پیش
با سلام،دیشب خواب دیدم یکی ازدوستان قدیمی دست منو گرفت و باهمدیگه رفتیم بالای یک کوه بسیار بلند،وقتی اون بالا رسیدیم، اول ازارتفاع زیادش ترسیدم بعدبه خودم باید از طبیعت لذت ببرم ونترسم و دیگه نترسیدم،یهو دیدم کنار کوهی که ایستادیم یک دریا با اب زلال و ابی رنگ بسیار زیبا کنار کوه پدیدار شد،ممنون میشم خوابمو باتفاسیرحضرت دانیال ویوسف تعبیر کنین،تشکر
تعبیر خواب سنتی «دانیال (ع)» و «یوسف (ع)»: اینکه از کوه بالا می‌روید، عزت و دولت می‌یابید یا ددر پناه شخص بزرگی قرار خواهید گرفت. از لحاظ روانشناسی: دیدن دوستان در خوابتان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی‌ترین دوستتان یعنی نیاز دارید یک خصوصیت خاص که بهترین دوستتان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید که چه چیز، بهترین دوستتان را به بهترین دوستتان تبدیل کرده و نیاز دارید که چگونه روی این موارد در خودتان کار کنید. تعبیر دیگر اینست که خواب دیدن یک دوست بیانگر اخبار مثبت است. خواب دیدن اینکه از کوه بالا می‌روید بیانگر عزم و جاه‌طلبی شماست. در بالای کوهید، بیانگر اینست که به اهداف خود دست یافته و آنها را درک کرده‌اید. ظرفیت کامل خود را شناسایی کرده‌اید. تعبیر دیگر اینست که کوه بیانگر قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است. دریا بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. مثل همه‌ی نمادهای آب، بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر اینست که خواب، بیانگر اینست که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است.
گلنار
۳ ماه پیش
با سلام
دیشب خواب دیدم مثل پری لباس سفید بلند دارم و بال دارم و داخل دریا بدون اینکه سرمو بیرون از آب بیارم شما کردم و از منطقه ایمنی دریا هم گذشتم و نفس کم نیاوردم. بعدش از آب اومدم بیرون و بالای دریا پرواز میکردم و به ساحل برگشتم. چند تا سگ تو ساحل بودن و برای اینکه بهم آسیب نزنن تونستم بدون بال از زمین بلند شم و از بالای سگا رد بشم. تعبیرش رو لطفا بگید.
در حال حاضر نامزدیم داره به هم میخوره و وضعیت خوبی ندارم .ممکنه خوابم ربطی به شرایطم داشته باشه
لباس سفید، بیانگر طول عمر، سلامتی یا خلوص است. شما تلاش می‌کنید که از نظر دیگران بیگناه باشید. اینکه زیر آب شنا می‌کنید بیانگر این است که کاملا در احساساتتان غوطه‌ور هستید. شما خودتان را مجبور می‌کنید که با احساسات ناخودآگاه خود کنار بیایید. خواب دیدن پرواز، بیانگر حس جدید آزادی است که شما قبلا حس محدود بودن می‌کرده‌اید. دیدن دریا بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکن است سخت باشد. دیدن سگ در خوابتان نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. اینکه ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب شما، شما را قادر می‌سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکن است بیانگر کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد. تعبیر دیگر این است که دیدن سگ در خوابتان بیانگر مهارتی است که شما ممکن است رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید.
فرشته
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک با مامان و بابام تو دریا هستیم و شنا میکنیم و چنتا دلفین هم میان پیشمون و باهامون بازی میکنه البته اولش دیدم کشتی اونجا بود اخر سر اب دریا داشت کم و کم تر میشد اب دریا هم ابی ابی بود
دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. مثل همه‌ی نمادهای آب، بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکن است سخت باشد. دیدن والدین‌تان در خواب، نمادی از قدرت و پشت و پناه و عشق است. شما ممکن است نگرانی‌های خود را در مورد والدین‌تان بیان کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر ترکیبی از جنبه‌های زنانگی در شخصیت شماست. خواب دیدن اینکه شما شنا می‌کنید بیانگر این است که جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاه خود را کشف می‌کنید. خواب ممکن است نشانه‌ای باشد که شما به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. تصویر خواب رایج برای کسانی است که به جلسه‌های درمان می‌روند. دیدن کشتی در خوابتان بیانگر این است که شما جنبه‌هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه‌تان را کشف می‌کنید. پس، این خواب، بیانگر حرکت در خودآگاه و ناخودآگاه ذهن شماست که مژده‌ی خوبی برای اشخاص درونگرا می‌باشد. درباره‌اش تحقیق کنید تا بهتر آن را بشناسید!
سمیرا
۳ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم که کنار خونمون و رو بروی خونمون یه دریاست به رنگ ابی روشن که موج هاش از روبه روی خونه میاد و ازبغل خونمون رد میشه همش فک میکردم الان یه موج میاد و خونمونو خراب میکنه اومدم برم درو ببندم ک متوجه شدم با اینکه ارتفاع اب دریا بالاست اما ب خونه ما اسیبی نمیزنه به اب دریا دست زدم ابش سرد بود یجورایی شبیه یخ بود ولی واقعا از موجهایی ک از کنار خونمون رد میشد هم شگفت زده بودم هم خوشحال بودم
دیدن دریا در خوابتان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. مثل همه‌ی نمادهای آب، بیانگر احساسات شما است. تعبیر دیگر، این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکن است سخت باشد. دیدن خانه‌تان در خواب، بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌ها است. بویژه دیدن خانه‌ی کودکی‌تان، زادگاهتان یا خانه‌ای که قبلا در آن زندگی کرده‌اید بیانگر تمایل شما برای ساخت خانه و خانواده و ایدئولوژی‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طول زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. شما ممکن است احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر، این است که خواب ممکن است بیانگر تفکر قدیمی شما باشد. دیدن موجی آرام، تمیز در خوابتان بیانگر تجدید و شفافیت است. شما به یک تصمیم مهم در زندگی‌تان فکر می‌کنید که نیاز است گرفته شود. موج‌ها نمادی از پتانسیل و قدرت هستند.
مهسا
۳ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم با یکی از دوستان قدیمی که دیگه نمیبینمش رفتیم مسافرت و کنار ساحل بودیم که خیلی زیبا بود دریایی آرام و آبی خوشرنگ که به سبزی میزد و میخواستیم کنارش عکس بگیریم که موقع عکس گرفتن یهو دریا طوفانی و تیره شد و موجهای خیلی بلند و وحشتناکی میزد و دوستم میگفت این بخاطر اینکه اون داره عکس میگیره دریا اینجوری میشه ، میشه لطفا تعبیرش رو بگید
خواب دیدن یک دوست پیشین، بیانگر این است که یک شئ یا یک حادثه که به تازگی رخ داده است، به صورت ناخودآگاه، او را به یاد شما می‌آورد. تعبیر دیگر، این است که دوست پیشین، بیانگر درسی است که از شکست آموخته‌اید. شما نیاز دارید که آن درس را برای یک مسأله یا رابطه در حال حاضر به کار برید. خواب دیدن اینکه به سفر می‌روید، بیانگر سود، کشف خود یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان، بیانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکن است الآن در حال تجربه کردنش باشید. همچنین بیانگر مسیرتان به سمت هدف‌های زندگی است. موازی روال روزمره‌تان است و اینکه چگونه پیش می‌روید. تعبیر دیگر، این است که بیانگر تمایل شما برای فرار از بارهای روزمره‌تان است. جایی که هیچکس از شما انتظار و توقعی ندارد، شما به دنبال تغییر در چشم‌انداز هستید. شاید زمان آن رسیده است که شروعی تازه داشته باشید. ساحل در خواب‌تان بیانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده‌اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. به نقطه‌ای اشاره دارد که ذهن خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه را ملاقات می‌کند. شما به مکان آرامش و راحتی آمده‌اید. تعبیر دیگر، این است که خواب بیانگر این است که شما همه‌ی گزینه‌هایتان را کشف کرده‌اید و نیاز دارید که خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی‌پایانی برای شما وجود دارند که در نظر بگیرید. شما در جست و جوی معنویات هستید. ساحل، نمادی از این است که میان دو حالت ذهنی، تقابل ایجاد شده است: منطقی و غیر منطقی. تعبیر دیگر، این است که خواب ممکن است استعاره‌ای از این باشد که شما در زندگی سر می‌خورید (یعنی شرایط را به شوخی می‌گیرید). شما ممکن است نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی‌تر بگیرید. یا خواب ممکن است به شما بگوید که ساحل تمیز است (مسیر هموار است). آزادانه می‌توانید به جلو حرکت کنید. دیدن دریا در خواب‌تان بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شما است. تعبیر دیگر، این است که خواب، بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکن است سخت باشند. ادامه‌ی خواب، بیانگر خطایی مهلک در مورد یک تصمیم مهم است.
منصوره
۳ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم با خانوادم یک خونه داریم و به طور اتفاقی متوجه شدم خونه نزدیک دریاست و دید دریا داره و به مادرم گفتم ببین بعدش از پنجره دریا رو نگاه میکردم صحنه ساحل دریا بود دریا ارام بود و به رنگ سبز ابی مثل خلیج فارس غروب بود و نور خورشید هم در دریا افتاده بود
این خواب، بیانگر امید، چشم‌اندازی تازه یا دیدی مثبت به زندگی در شماست و اینکه برایتان مهم نیست چقدر مسائل فعلی، ممکن است دشوار باشند. نگاه مثبت شما به در کنار خانواده بودن و احساس آرامش داشتن، و نیز در جستجو بودن شما به دنبال معنویات را نشان می‌دهد. همچنین ناامیدی در عشق را. در نهایت، پیشرفت غیر منتظره‌ی موقعیتی یا احساسی را تجربه خواهید کرد؛ این خواب، تضمین می‌دهد که در مسیر درست پیشرفت قرار گرفته‌اید. پس، امید داشته باشید و توکل به خدا کنید و شکرگزاری را فراموش نکنید! موفق باشید!
علی اکبر
۴ ماه پیش
سلام . خواب دیدم قسمتی از حاشیه شهر ما که کوه پایه و یه رودخانه خشک هستش، تبدیل به دریا شده و دریایی بزرگ،، فقط یه کوه کوچک تو دریا دیده میشه و من و دوستم به ساحل دریا رفته بودیم و قدم میزدیم و حس خوبی داشتیم و البته چند باری موجهای بلندی از دریا وارد خیابان حاشیه دریا شد..
ممنون میشم تعبیرشو بگین
دوست عزیز! اگر این خواب را نتیجه‌ی مشغله‌های ذهنی شما به شمار نیاوریم، می‌توان گفت که خواب‌تان نشان می‌دهد که گویا آن منطقه تبدیل به جای مهمی خواهد شد. شاید مرکزی تجاری. اما چنانچه این خواب را از لحاظ روانشناسی در نظر بگیریم: این خواب، نشانگر احساسات شما می‌باشد. نیاز دارید که دوباره به خودتان قوت قلب بدهید یا تضمینی به کسی دهید. امید و چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت از سوی شما نسبت به زندگی را نشان می‌دهد. شما هدفی نو یافته‌اید. شما چالشی نه چندان بزرگ را بر سر راه خویش می‌بینید که مجبورید بر آن غلبه کنید. این خواب، نیازهای عاطفی شما را نیز نمایش می‌دهد که ارضا شده‌اند. پس، راهی جدید را برای زندگی‌تان یافته‌اید. شما بیشتر در جستجوی معنویات هستید. در کل، خوابی که دیده‌اید، خوابی با مژده‌های خوب برای شماست. پس، امیدوار باشید!
رویا
۴ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم روروبری خونمون ساحل و دریا است و با کلی صخره های سنگیه که روش گله و موج های دریا مدامبهشوندمیخورد و روی دریا گل بود
و وسط دریا آپارتمان هم بود
میشه تعبیرشون بگید
این خواب، نشانگر ناراحتی‌ها و اندوه‌ها باطنی شما است که در ناخودآگاه ذهن شما نهادینه شده‌اند. ناراحتی‌هایی که نقطه‌ی امیدی برای رهایی از آنها برایتان وجود دارد. گویا در اعماق ذهن‌تان آرزوهایی دارید که رسیدن به آنها را دور می‌بینید؛ اما بر این باور هستید که نائل شدن به آنها ممکن است. دوست عزیز! بهتر است همواره امید خود را به فرداها تقویت کنید و یأس را از خود دور سازید! شاید به خود بگویید که ’من چنین ناراحتی یا اندوهی ندارم!‘ اما باید بدانید که این ناراحتی یا اندوه‌ها در ناخودآگاه ذهن شما وجود دارند.
Azar
۴ ماه پیش
با سلام و خسته نباشيد، من خواب ديدم كه توي خونه قديمي مان توي راهرو با دختر عمه ام وسط يه دريا كه موجهاي كوچكي به سمت ما مي آيد وايساده ايم،يعني دريا توي خونمون بود و در حال لبخندزدن هستيم اگر تعبير خوابم رو بگين ممنون ميشم.
دوست عزیز! خواب شما نامفهوم است. اما می‌توان گفت که گویا شما و دخترعمه‌تان برای شخصی بالامقام کار خواهید کرد.
پوریا
۴ ماه پیش
سلام ، من خواب دیدم ، میخام از ماسه ها رد شم و به دریا برسم تا ببینم اما ماسه ها شیب دار بود و رسیدن به بالای اون سخت، اما بالاخره رسیدم و دریا رو دیدم که شفاف و زلال بود، و استرس داشتم که به یه جایی دیر برسم ، ممنون میشم راهنمایی کنید
این خوابی که دیده‌اید، دارای چند تعبیر است: یک) نشان می‌دهد که در زندگی‌تان برای رسیدن به یک هدفی که از دید خودتان هدفی بزرگ است، سختی‌هایی را به جان می‌خرید و بشدت سعی می‌کنید که آن هدف را به دست آورید و شما نسبت به این مسأله خوشبین هستید. اما اینکه ان هدف‌تان صحیح است یا خیر، نامشخص است. تصور می‌کنم این هدف‌تان، رسیدن به مقام بالاتری یا خدمت کردن به مقام بالاتری است. دو) این خواب، نشان می‌دهد که اگر فرزند دارید، او بیمار خواهد شد.
F.gh
۴ ماه پیش
من خواب دیدم مهمانم تو یه خونه کنار دریا، آب دریا اینقدی بالا اومده هم سطح خونه. یه طرف خونه فقط دریا بود و سمت دیگه خشکی و خیابون تو خوابم میگفتم بخاطر بارندگی دریا گل آلود شده، توی خواب فقط من میرفتم اون سمت خونه که دریا بود و از دیدن دریای بینهایت سیر نمیشدم
این خواب، نشان می‌دهد که گویا در کاری خطیر، دخالت می‌کنید یا خواهید کرد که احتمال سقوط شما وجود دارد. این خواب، نشان می‌دهد که برخی چیزها یا اشخاص شاید به نظر آدمی، زیبا و دلفریب و خوشایند بیایند، اما باطنی وارونه دارند؛ پس نباید در هر امری به هیچ وجه دخالت بی‌جا کرد! گاهی کوچک‌ترین دخالت‌ها باعث بزرگ‌ترین خرابی‌ها خواهد شد و نه تنها به دیگران، بلکه به خود شخص نیز آسیب خواهند رساند. پس، دوست عزیز! در زندگی‌تان، گام‌ها را بدقت بردارید و کارهایتان را با مشورت به پیش ببرید! موفق باشید!
FF
۴ ماه پیش
با سلام و تشکر فراوان بابت تعبیر خواب
من صبح روز یکم ذیحجه خواب دیدم تا شب هست با مادرم کنار دریایی هستم که آن دریا رو خانمی که آنجا بود دریای مذهبی معرفی میکرد
همین طور که کنار دریا ایستاده بودم نور سفیدی را در دریا دیدم به سمت نور توی دریا راه افتادم به نور که حدودا سه چهار متر طول و عرضش بود رسیدم
پای راستم را تا توی نور زدم یه باره سر جانوری شبیه به مار که دور نور را دو دور احاطه کرده بود بلند شد و دیوار دور نور که با آن جانور یا مار درست شده بود خراب شد اما آن نور سفید همچنان باقی ماند بعد برگشتم
ممنون میشم تعبیر بفرمائید
شما در این زمان به دنبال کشف حقیقت هستید. ممکن است دیدگاه های شما درباره ی زندگی دچار تغییر و تحولات اساسی شده باشند. دریا در رویا استعاره ای از ناخودآگاه و روان انسان است و همچنین به گستره ی تجارب و راهی که برای رسیدن به حقیقت باید پیمود اشاره دارد . این رویا از شما می خواهد تا حقیقت نفس خود را شناخته و بدون توجه به قضاوت یا روزمره ای که دیگران در پیش گرفته اند، سفر ذهنی خود را آغاز کنید و مهارت های روانی خود را گسترش دهید.
P
۴ ماه پیش
سلام من خوابی دید م که در اون با دوستم به دریا رفته بودیم ، اون موقع شب بود ، یک دفعه دوستم از شدت ناراحتی شروع به دویدن و فریاد زدن و گریه کرد و من هم دنبالش می رفتم تا آرومش کنم تعبیرش چی ه؟ حس می کنم دریا تصویر خیلی واضح ی توی خوابم داشت
دوست عزیز! این خواب، نشان می‌دهد که گویا در زندگی‌تان تصمیم به انتخاب شغلی می‌کنید که در مقام‌های بالایی از کشور خواهد بود؛ اما این شغل، برایتان نامناسب و بد خواهد بود؛ پس، بهتر است از این تصمیم، منصرف شوید! این خواب، همچنین نشان می‌دهد که گویا تصمیمی را در ذهن دارید یا خواهید داشت که آن را نباید انجام دهید که اینگونه به نفع شما خواهد بود. پیشنهاد می‌کنم، پیش از انجام هر عملی، اتخاذ هر تصمیمی، حتما با اشخاص باتجربه‌تر از خودتان و البته معتمد، مشورت کنید که إن‌شاءالله در آینده دچار پشیمانی و ناراحتی نشوید! موفق باشید!
F
۴ ماه پیش
سلام روز خوش
من دیروز خواب رودخانه دیدم که ابتدا گل آلود بود و یه باره جریان آب زیاد و زلالی پیدا کرد امروز هم خواب دیدم کنار دریایی هستم بسیار بزرگ و زلال و آرام و زیبا و پر از سرسبزی در کنار دریا که بسیار اطراف دریا را زیبا و دلچسب کرده بود تعبیر چیه چون پشت سر هم این خواب ها رو میبینم
این خواب، نشان می‌دهد که گویا در جریان زندگی‌تان از مسأله‌ای، اندوهگین و ناراحت هستید یا خواهید شد؛ اما این اندوه و ناراحتی، با آشنایی شما با مردی بزرگوار و کریم، خاتمه خواهد یافت که از او نعمت خواهید یافت که این، مژده‌ی خوبی است. این خواب، در نهایت، آرامشی را برایتان نوید می‌دهد که إن‌شاءالله به دست خواهید آورد؛ آرامشی که شاید بیشتر افراد به دنبال آن می‌باشند و آرزوی آن را دارند. موفق باشید!
مریم
۴ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم ماهمراه مادربزرگم که بهمن سال گذشته فوت کردن به همراه خانواده داییم به کنار دریا رفتیم بعد آب عمقش خیلی کم بود وقتی که موج نداشت به اونور دریا رفتیم طولش مثلاً ده متر بود فقط مادربزرگم اونطرف موندن بعد دور تا دور ما دریای وسیع و مواج بود و اون قسمتی که ما ازش رد شدیم مواج شد و موج های خیلی بلندی بود
خدا مادربزرگ‌تان را رحمت کند! این خواب، دارای دو تعبیر است: یک) این خواب، نشان می‌دهد که در زندگی‌تان کار شما برای انجام امری به شخصی بزرگ از لحاظ مقام، افتاده است یا خواهد افتاد که در مدت کوتاهی و بدون دردسر و دغدغه حل خواهد شد. دو) این خواب، نشان می‌دهد که پس از مرگ مادربزرگ‌تان، برای شما مسائلی به وجود آمده‌اند یا خواهند آمد که إن‌شاءالله در حال حل شدن هستند یا حل خواهند شد. این مسائل، آنچنان بغرنج نیست که بخواهید فکرتان را درگیر آنها کنید. پس، نگران نباشید! در ضمن، خیرات را برای مادربزرگ‌تان از یاد نبرید و ایشان را با این امر، شاد گردانید! موفق و پیروز باشید!
Amin
۴ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم با خانواده داشتیم یه مسیر شبیه به جنگل و کوهستان رو می رفتیم که پدرم یه جایی ایستاد که پایینش شبیه دریا یا دریاچه بود. وقتی واردش شدم کم عمق بود ولی آبش کاملا نمک داشت و با دست قابل احساس بود ولی طعمش به دهنم نیومد و اذیت نمیکرد. بعد دیدم یکی از اقوام و پدر اومدن و آب بازی کردیم با نشاط و بعدش که از آب اومدم بیرون رفتیم داخل یه مسجد که محیط خیلی تمیزی نداشت.
این خواب، نشان می‌دهد که زندگی دنیوی، روی خوشی به شما نشان خواهد داد و باعث شادی شما خواهد شد که گویا مسبّب این شادی، پدرتان خواهد بود. همچنین نشان می‌دهد که مقداری مال به شخص شما خواهد رسید که بابرکت است. همچنین اگر شما هم آب‌بازی کردید، نشان از این دارد که چنانچه مجرّد هستید، شخصی برای شما جور خواهد شد؛ امّا اگر متأهّل هستید، برای شما سلامتی خواهد بود. البتّه ممکن است که برای شخص مجرّد هم سلامتی باشد. من تصوّر می‌کنم شما مجرّد هستید، و اینکه بزودی همسری خوب نصیب‌تان خواهد شد که متدیّن خواهد بود إن‌شاءالله. این خواب برایتان مژده‌ای عالی خواهد بود. موفّق و پیروز باشید!
بدون نام
۴ ماه پیش
با سلام من به تازگی خواب دیدم رفتیم به شهری که شهر پدریم هست و اونجا اصلا‌ دریا نداره تو واقعیت. اما تو خواب من اون شهر دریا داشت و من مدام میرفتم ساحل تا دریا رو ببینم دریاش اب خیلی زلالی داشت خیلی وسیع بود اما عمق کمی داشت. یکبارم توی همون خواب شب ظلمات رفتم کنار اسکله یه قایق اونجا بود که من با اینکه از دریا توی شب وحشت دارم و با اینکه میدونستم کارم ممکنه خطرناک باشه پریدم توی قایق که یدفه حس کردم خطر غرق شدن داره تهدیدم میکنه خیلی زود از قایق پریدم بیرون ولی هنوز وحشت اون لحظه با منه...اما بقیه روزها دریا همون ویژگی هاییکه توضیح دادمو داشت...اگه خوابم تعبیر داره ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید.
این خواب، دلیل بر این دارد که مکان شهر پدری شما برایتان آمد دارد؛ یعنی، برایتان در آن شهر، خیر و برکت‌هایی نهفته‌اند؛ امّا با وجود این، گویا دلتان هنوز نسبت به آنجا خشنود نیست و مایل به مکان پیشین هستید. باید بدانید که شهر پدریتان برای شما خیرهایی دارد که إن‌شاءالله در آینده به آنها دست می‌یابید.
..
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم وسط دریا یه پل درست کردن منم با خانوادم اونجا بودم من کنار پل نزدیک دریا نشسته بودم آب دریا خیلی زلال و شفاف بود طوری ک همه ی ماهی ها مشخص بودن داداشا وخواهرم داشتن تو آب شنا میکردن چندتا ماهی هم کنارشون بود باهاشون بازی میکردن یه دفعه یه نهنگ خیلی بزرگ از زیر آب داشت میومد سمتم اولش میترسیدم ولی بعدش ک نزدیک شد سرشو از آب آورد بیرون نگام کرد
سلام؛ این خواب، نشانگر آنست که خواهران و برادرانتان غرق در نعمت و برکت بوده‌اند یا خواهد بود ولی شما مدّتی فقط نظاره‌گر این نعمت‌ها و برکت‌ها خواهید بود. به شما پیشنهادی خواهد شد که شما نیز با تصمیم‌تان از راه‌تان را تغییر خواهید داد؛ مراقب باشید! برای تصمیم، حتماً مشورت کنید! ببینید این پیشنهاد از سوی کیست!
با تشکّر
رها
۴ ماه پیش
من خواب دیدم که پنجره خونمون روبروی دریاییه که یهو دریا مواج شد و خورد به خونه ما و پنجره.از پنجره چن قطره اب اومد داخل خونه
تعبیرش چی میتونه باشه؟
این خواب، نوید برکتی را می‌دهد که إن‌شاءالله به شما خواهد رسید.
علیرضا
۵ ماه پیش
سلام
من در بندر زندگی میکنم و اکثر ساحلمون گلی هستش و قسمت کمی شنی
خواب دیدم در اب کم عمق تا زیر زانو در اب هستم با همسرم احتمالا دنبال کسی بودم خانمم رو فرستادم بره به سمت خشکی و خودم رفتم به سمت دریا.
اگر میشه تعبیر این خواب رو هم بفرمایید
تعبیر دیدن دریا در خواب را به مدیر کل، رییس اداره و یا سران مملکتی که نسبت به ما از قدرت بیشتری بهره مند هستند می توان اطلاق کرد.به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید ان شا الله شما در کارتان مورد حمایت رییس و یا شخصی که دارای قدرت بسیاری است قرار می گیرید
...
۵ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم که داریم برای برادرم یه خونه قدیم خیلی بزرگ میگیریم ک خیلی پیچیده و باحاله...و از جای به بعد خونه دریاست...انگار که از پذیرایی و اتاقو اینا دیوار نداره و دریا تو خونست ولی خیلی بزرگ و بی انتها...عمق آب کمه و تقرببا تا زانوعه ولی خیلی تمیز و صافع...و از روی آب یه راه شیشه ای خوشگل هست که وصل میشه به یه قصرکه تقریبا مثل قصر دیزنی بود...ولی وقتی میرفتم میشد بازی کامپیتری...یه بارشپ ک خواستم بدوم زود برم برسم به قصرع افتادم تو اب
دیدن دریا در خواب را معبرین قدیمی به پادشاه تعبیر کرده‌اند اگر بخواهیم به طور دقیق تر بررسی کنیم تمامی افرادی که نسبت به ما از جایگاه بالاتر و یا قدرت بیشتری برخوردار هستند در خواب‌های ما به صورت نمادهای قدرتمندی مانند دریا، طوفان، شیر، ببر و... پدیدار می‌گردند. در گذشته بیشترین قدرت در اختیار پادشاه بوده بنابراین دریا را به قدرت مطلق یعنی پادشاه تعبیر کرده‌اند حال در دوران امروزی می‌توان دیدن دریا در خواب را به مدیر کل، رییس اداره و یا سران مملکتی که نسبت به ما از قدرت بیشتری بهره مند هستند اطلاق کرد.به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید برادر شما به واسطه کار ش با فرد صاحب نفوذ ارتباط پیدا کرده است که شاید این ارتباط در زندگی شما هم بی تاثیر نباشد
سحر
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم هستم ساحل با یه مرد و یه زن بعدغروب دریارو میبینم دلم میگیره میرم سمت دریا یواش یواش میرم جلو هرچی اون مرد و زن گتن بیا بیرون نیومدم بعد برای فرار از اونا همینجور میرفتم جلوتر ک اون مرد هم اومد تو دریا ک منو بگیره من ک میرم جلو مردم زیادی تو اب هستن و من میرم تو جمعیت بعد ی مرد جوان منو از دیت اون مرد نجات میده دستشو میگیرم بعد میگه برای اینکه پیدا نکن تورو از زیر اب شنا میکنیم تعبیرش چیه
دیدن دریا در خواب را معبرین قدیمی به پادشاه تعبیر کرده‌اند اگر بخواهیم به طور دقیق تر بررسی کنیم تمامی افرادی که نسبت به ما از جایگاه بالاتر و یا قدرت بیشتری برخوردار هستند در خواب‌های ما به صورت نمادهای قدرتمندی مانند دریا، طوفان، پدیدار می‌گردند حال در دوران امروزی می‌توان دیدن دریا در خواب را به مدیر کل، رییس اداره و یا سران مملکتی که نسبت به ما از قدرت بیشتری بهره مند هستند اطلاق کرد. به نظر می اید شما در بیداریتان با فرد و یا خانواده قدرت مندی اشنا شده اید که خودتان از ارتباط با انها راضی نیستید
بدون نام
۵ ماه پیش
تعبیر خواب اژدها و دیدن آن در خواب بیشتر به معنای ترس و جنگ با دشمنی قوی است که اگر فرد بتواند او را شکست دهد بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد.
هلیا
۵ ماه پیش
سلام
من توی خوابام دریا رو زیاد میبینم و اخرین خوابم دیدم تو ساحلم و یه موج خیلی بلند حدود چندمتر توی اب بود و من ذوق زده میخواستم برم داخل اب و اصلا نترسیدم،تعبیرش رو لطفا بگید
این رویا تقابل احساسات و عقلانیت شما را نشان می‌دهد. این روزها تصمیم گیری در رابطه با مسئله‌ای که عقل و احساستان را درگیر کرده است بسیار سخت شده است. بهتر است به ندای قلبتان گوش کنید.
مهین ملکی
۵ ماه پیش
با لام ، میشه خواب بنده رو تعبیر کنید، من خواب دیدم کنار دریا هستم، آب خیلیتمیز و شفاف بود خواهرم رفت توی آب وایساد همینجوری مات نگاه می کرد، ولی من با اینکه لباس شنا با خودم داشتم و واقعا توی خواب دوس داشتم برم توی دریا اما حتی نوک پام هم به آب دریا نخورد .
دریا در خواب اشاره به گستره ی تجارب جدیدی دارد که می توانید در زندگی بیداری به دست آورید. این خواب به استعداد روانی شما برای درک این افکار سطحی و مقابله با این افکار اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را شناخته و به پیگیری مهارت های مرتبط با این قدرت روانی بپردازید. این مسئله با موضوعی که این روزها ذهن شما را درگیر کرده مرتبط است.
حسام شعبانی
۵ ماه پیش
سلام بنده خواب دیدم در یک روز آفتابی که دریا کاملا آرام و درخشان بود،پشت به دریا در حال صحبت کردن با احدی از دوستان خود بودم و سپس برگشته و پس از طی مسافتی در ساحل،ناگهان با دریا روبه رو شدم و مشاهده نمودم آب دریا کل ساحل را در بر گرفته و به نحو کندی در حال پیشروی به سمت بنده می باشد که بنده از فرط ترس مجددا به سمت دوست خویش برگشته و در نتیجه اقدام به متواری شدن از ساحل نمودم.این نکته را هم عرض نمایم که بنده ساکن شهر های شمالی کشور می باشم و فاصله منزل بنده با دریا کمتر از 200 متر می باشد.تشکر
دریا در خواب اشخاصی هستند که نسبت به شما در جایگاه بالاتری قرار دارند و شما نوعی ترس و هراس نسبت به او دارید. از دریا بیشتر به رئیس شرکت یا مدیر قسمتی که مشغول به کار هستید نام برده میشود. این خواب به این موضوع در زندگی شما اشاره دارد که تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته اید. این خواب با موقعیتی که این روزها برای تان رخ داده است مرتبط است.
ناشناس
۶ ماه پیش
سلام چرا جواب تعابیر خواب خیلی طول می کشه?
دوست گرامی پاسخ گویی به تمامی تعابیر مجموعه تعبیر خواب ستاره با تاخیر انجام می‌پذیرد. مجموعه ستاره تمام تلاش خود را برای پاسخ گویی به تک تک سوالات و رویاهای کاربران به کار گرفته و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌نماید.
ناشناس
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که کنار دریا هستم و امواج آرامی داشت دوتا مرد که نزدیکتر به دریا بودند آفتاب غروب به آنها می تابید بطوریکه آفتاب جلوی بدن آنها را روشن کرده بود ولی پشت آنها تاریک و ظلمات بود.
تمامی افرادی که نسبت به ما از جایگاه بالاتر و یا قدرت بیشتری برخوردار هستند در خواب‌های ما به صورت نمادهای قدرتمندی مانند دریا، طوفان، شیر، ببر و.... پدیدار می گردند در دوران امروزی می‌توان دیدن دریا در خواب را به مدیر کل، رییس اداره و یا سران مملکتی که نسبت به ما از قدرت بیشتری بهره مند هستند اطلاق کرد
مائده
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که همان طور که در حال پرواز بودم به ارامی کنار دریا فرود اومدم تعبیرش چیه ؟
با سلام دیدن دریا در خواب را امروزه می توان به مدیر کل ویا رییس اداره و یا شخص قدرتمندی که در ارتباط کاری با او هستید تعبیر کرد که شما در کنار آن شخص قدرتمند به یاری خداوند در آرامش وموفقیت قرار خواهید گرفت
maryam
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توخیابون قدم میزنم و پشت خونه ی همسایمون دریابود وقتی بهش نگاکردم دیدم خیلی بزرگه و پهنای زیادی داره
دریا در خواب اشاره به گستره ی تجارب جدیدی دارد که می توانید در زندگی بیداری به دست آورید. این خواب به استعداد روانی شما برای درک این افکار سطحی و مقابله با این افکار اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را شناخته و به پیگیری مهارت های مرتبط با این قدرت روانی بپردازید. این مسئله با موضوعی که این روزها ذهن شما را درگیر کرده مرتبط است.
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم کنار دریام همراه برادرزادم ونوه عموم دریا خیلی اروم واب صاف شفاف برادرزادم میخواست شنا کنه دیدم اب دریا داره همینجور میاد بالا یعنی کنار ساحل اب دریا یک متر بالا اومده بود بهش گفتم شنا نکن غرق میشی یهو متوجه شدم نوه عموم نیست خیلی ترسیدم وکنار ساحل دنبالش میگشتم وصداش میزدم خیلی ترسیده بودم که رفته باشه شنا وغرق شده ساحل هم شلوغ بود تا پیداش کردم از خواب بیدار شدم نوه عموم 24 سالشه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر دریا اشاره به احساس شما به کسب تجربیات جدید است. این احساسات شما در کشف و پرداختن به تجربیات جدید موجب آسیب به موضوعی است که از نوه عموی تان متوجه شده اید.
REZA
۶ ماه پیش
سلام.
من دیشب خواب دیدم یه زمین شالی کنار دریا داریم ومادربزرگم اینا دارن با آب دریا این زمین رو آبیاری میکنن زمین شالی خیلی سرسبز وبا صفا بود و من توش کلی دور میزدم وکیف میکردم .البته ناگفته نماند وقتی آدم به دریا نگاه میکرد یه سری دستگاه برای حفاری نفت هم وسط دریا میدید .در کل خیلی محیط خارق العاده ای بود ومن به عمرم همچین جایی رو ندیده بودم .اگه ممکنه لطف کنید و تعبیر این خواب رو برام بگید ممنون میشم‌.
باسلام آبیاری ومخصوصا آبیاری با آب دریا در رویا علاوه برنیکو بودن خواب رهایی از غم ورنج را در پی خواهد داشت
مهبانو
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک با فامیل و خونوادم به کنار دریا رفتیم اب دریا کمی تیره بود و بسیار ارام من در گوشه ای از ساحل در حال جمع کردن صدف بودم و ناخوداگاه خسته شدم و به صخره ایتکیه دادم...لطفا بگید تعبیرش چیه!!ممنونم
دریا در خواب اشاره به گستره ی تجارب جدیدی دارد که می توانید در زندگی بیداری به دست آورید. این خواب به استعداد روانی شما برای درک این افکار سطحی و مقابله با این افکار اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را شناخته و به پیگیری مهارت های مرتبط با این قدرت روانی بپردازید. بروز ایده ها و افکاری که در سر دارید به شما کمک می کند تا به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید. چرا که صدف در خواب نماد فرصت های خوبی است برای گسترش منافع خود.
F
۶ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم شب هست با مادرم کنار دریایی هستیم هوا هم تاریک بود یه خانمی هم آنجا بود که داشت برا مردم از پسرش که مرده بود یا شهید شده بود و از این دریا حرف میزد که انگار دریای مهمی یا مذهبی هست بعدش من یه نوری در دریا دیدم تنها به سمت اون نور رفتم توی دریا اون تکه نور حدودا سه متر در سه متری بود همین که پای راستم رو توی نور زدم سر‌ یه جانوری شبیه به مار بلند شد که دور تا دور این نور رو دو دور حصار کرده بود و دیوار دور نور که اون جانور یا مار بزرگ بود خراب شد ولی نور موند و خراب نشد ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید
دریا در خواب اشاره به لزوم کسب تجربیات جدید است که لازم است برای بهره بردن از آنچه در سر دارید دست به اتفاقات و برنامه های جدید بزنید. مار در خواب هم نماد دشمنی است که مانع بهره بردن شما از این موقعیت ها میشود و هم اشاره به ترس های درونی شما که به صورت کنترل نشده در رفتارها و تصمیم گیری های تان ایجاد تردید میکند. و آن دشمن که قبلا گفته شد میتواند همین ترس ها و نگرانی ها نیز باشد. این خواب از شما میخواهد برای کسب فرصت هایی که موجب رشد و پیشرفت شما میشود از این ترس ها و تردیدها عبور کنید.
ناشناس
۶ ماه پیش
من چند سالی هست که رقیب و دشمن دارم و طلسم شدم و بختم را بستن یعنی میشه این خواب به این موضوع مهم بستگی داشته باشه؟؟
به نظر نمیرسد اینگونه باشد
سید علی
۶ ماه پیش
سلام.با عرض خسته نباشید. بنده خواب دیدم از ساحل بودم و تنهایی سوار قایقی شدم و پارو زدم. آب زلال و آرام بود و موج های آرامی داشت...از دریا(یا رودخانه) گذشتم و به ساحل دوم رسیدم(انگار دارای هدف خاصی بودم یا شاید نجات یافتم)..آنجا دری را باز کردم و وارد آن شدم...
دریا در خواب، اشاره به احساسات درونی و تجاربی است که از طریق آموزش و کسب مهارت های جدید می توان به دست آورد. این خواب از شما می خواهد تا با قدرت اعتماد به نفس و برنامه ریزی نسبت به این موضوع اقدام کنید. این مسئله موجب تغییرات مثبت در زندگی تان خواهد شد.
رضا
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با خانواده خودم و فقط شوهر خالم رفتیم مسافرت نمی دونم سواحل جنوب بود شمال ولی خونه ای که ما داشتیم وسط دریا بود با ارتفاع زیاد از آب بعدش شوهر خالم فرداش رفت.
صبحش من وقتی داشتم به دریا صاف و آبی نگاه می کردم یهو از عظمت دریا ترسیدم و خودمو به یک میله گرفتم تا نیافتم و اینقدر ترسیدم که نمی تونستم از جام تکون بخورم و گریه می کردم بعدش پدرم اومد با خنده دستمو گرفت و منو برد خونه.
بعدش می خواست برای شوخی منو ببره سمت دریا که من گریه کردم نبرد.
من یک چیزه دیگه هم موندم چرا شوهر خالم باید باهامون بیاد ولی خالم نیاد چرا این شوهر خالم اصلا وقتی من 3 تا شوهر خاله دارم برای چی ایشون باید بیاد.
درباره ترسم از دریا هم سوال داشتم.
درضمن من تازگیا خوابای می بینم که انگار داره زندگی روزمره رو تعریف می کنه نه اتفاقی نه چیزی.
دریا در خواب اشاره به گستره ی تجارب جدیدی دارد که می توانید در زندگی بیداری به دست آورید. این خواب به استعداد روانی شما برای درک این افکار سطحی و مقابله با این افکار اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را شناخته و به پیگیری مهارت های مرتبط با این قدرت روانی بپردازید. بروز ایده ها و افکاری که در سر دارید به شما کمک می کند تا به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید. اما در پاسخ به اینکه چرا شوهر خاله تان در این خواب حضور داشته است باید گفت که افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. و در مورد کلام آخر شما اینکه هر خواب دارای پیام هایی است که شما را به چیزی راهنمایی و یا از مسئله ای هشدار میدهد و هم میتواند نوید به موضوعی باشد. اینها همگی میتواند برگرفته از حسی در درون شما نیز باشد. نه فقط اتفاقی خارجی.
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام،من خوابم توی این تعبیر ها نبود.خواب دیدم که با خانوادم رفتیم لب دریا،اونا توی ساحل هستن،ولی یک اسکله بود که من از اون رد شدم و رفتم آخرش و اونجا نشستم و پاهامو آویزون کردم(چون خودم دریا خیلی دوست دارم)تو خواب هم داشتم خیلی با آرامش و لبخند به دریا نگاه میکردم.تعبیرش چیه؟
آب و دریا در خواب با مفاهیم خوب و مثبتی همراه هستند. اینها نماد احساسات و عواطف و همچنین ضمیر ناخودآگاه بشمار می آیند. به طور کلی این خواب به زمینه (استعداد) بالای شما در یادگیری و کسب تجربه های جدید اشاره دارد که همین مسئله موجب افزایش آنچه در ابتدا گفته شد میشود.
زهرا
۸ ماه پیش
سلام لطفا تعبیر اینم بگید من خواب دیدم که تو اتاق هستم و وقتی پنجره رو باز کردم دریا بودش و موج بزرگی داشت به سمت من میومد...اما من غرق نشدم
فضایی که در خواب مشاهده کردید فضایی بوده است که در زندگی واقعی لااقل یکبار به آن اندیشه اید و تصویر سازی کرده اید. موج در خواب به آن دسته از افکار مزاحم در بیداری شما اشاره دارد که باعث آشفتگی ذهن و افکار شما میگردد. این خواب از شما میخواهد تا ریشه این افکار را بشناسید و از خود دور کنید.
فریبا
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو ساحلم و دریای پیش روم انگار به دو نیم کم عمق و پر عمق تبدیل شده و همه میگن قسمت کم عمق برید قسمت پر عمق تیره تر از قسمت کم بود بعدشم با خونواده بودم انوار پا شدسم اوندیم معنیش چی میشه؟
دریا در خواب اشاره به گستره ی تجارب جدیدی دارد که می توانید در زندگی بیداری به دست آورید. این خواب به استعداد روانی شما برای درک این افکار سطحی و مقابله با این افکار اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را شناخته و به پیگیری مهارت های مرتبط با این قدرت روانی بپردازید. بروز ایده ها و افکاری که در سر دارید به شما کمک می کند تا به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید.
ساحل
۸ ماه پیش
سلام . مادرم خواب دیدن که خونشون کنار دریاست و پشت خونه بیابونه و خواهرم یه قایق داره که مرتب سوار اون قایق می شد و می رفت خرید می کرد و می یومد و به مرور زمان آب دریا که آروم و شفاف بوده بالا می یومده اول مادرم از منظره دریا لذت می بردن ولی بعد از اینکه آب آروم بالا می یومد ترسیدن و با ترس درونی از خواب بیدار شدن . ممنون می شم تعبیرش رو بگین
از قول ما به مادرتان بگویید: این خواب به عواطف و احساساتی در شما اشاره دارد که موجب رشد و پیشرفت شما میشود. عواطفی که به انگیزه های جدیدی در شما تبدیل میگردد تا به تجربه های جدیدی دست بزنید. برای کسب این تجربه ها نباید از تغییرات بترسید.
مجید
۸ ماه پیش
سلام لطفا خواب منو تعبیر کنید :خواب دیدم تو ساحل هستم و شب هستش من با آرامش دارم به دریای تاریک نگاه میکنم ولی خیلی آرامش دارم این خواب چه تعبیری داره متشکرم
دریا در خواب، اشاره به احساسات درونی و تجاربی است که از طریق آموزش و کسب مهارت های جدید می توان به دست آورد. این خواب از شما می خواهد تا با قدرت اعتماد به نفس و برنامه ریزی نسبت به این موضوع اقدام کنید. اینکه آن فضا را در شب مشاهده کرده اید بیانگر احساس درونی شما نسبت به مقوله شب و آرامشی است که از آن کسب میکنید.
Ssss
۸ ماه پیش
سلامـ خواب دیدم که نمیدونم دقیقا چی شد انگار دل تنگ دوست پسرم بودم و این که اون از من خیلی دور بود ینی یه شهر یا مکان دیگه بود یهو دلم گرفت یه شالی روی دوشم بود بدو بدو سمت دریا رفتم داشتم گریه میکردم خیلی دل تنگ بودم خاله ام اسم صدا میزد که چی شده اما همچنان گریه میکردم زیر پام کلی سنگ های متوسط بود که میخوردن به پام لطفا معنی شو بگین
این خواب به عواطف و احساساتی در شما اشاره دارد که موجب رشد و پیشرفت شما میشود. عواطفی که به انگیزه های جدیدی در شما تبدیل میگردد تا به تجربه های جدیدی دست بزنید.
علی
۸ ماه پیش
باسلام
خواب دیدم تو دریا هستیم پدرم تو دریا آب خونه درست کرد من داشتم تو آب میرم پیش خونه
این خواب می تواند به تغییرات مثبتی که به دنبال ایجاد آن ها در زندگی خود هستید اشاره داشته باشد. آب در خواب با مفهوم احساسات و ناخودآگاه مرتبط می باشد.
مهشید
۸ ماه پیش
سلام. اگه میشه تعبیر این خواب رو هم بگید
خواب دیدم کنار دریا با مادرم نشسته بودیم و دریا نسبتا مواج بود هوا تیره و تار بود یعنی شب بود من چندتا صدف که خیلی بزرگ بودن تو دستم بود از اون صدف های مروارید دار نه صدف های پیچ خورده .بعدش رفتم تو دریا ولی بعد اومدم بیرون
در تعبیر خواب روان شناسی، آب سمبل احساسات و ناخودآگاه می باشد. دریا می تواند نشان دهنده ی گستره ی تجاربی باشد که پیش روی خود مشاهده می کنید. برای کسب تجارب مثبت، لازم است تا ریسک لازم را نیز بپذیرید. همچنین صدف و مروارید نیز به فرصت های بزرگ و بهره های سودمندی از این وضعیت اشاره دارد. از طرفی دیگر افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد.
سنا
۸ ماه پیش
همسرم درگیر بیماری سرطان است، خواب دیدم باهم در دریا شنا میکنیم و آب دریا عمیق هست ما با خوشحالی و آرامش در آب بودیم و بعد به ساحل امدیم، شنا در دریا خیلی حس خوشحالی به ما داده بود.
در تعبیر خواب روان شناسی، آب سمبل احساسات و ناخودآگاه می باشد. دریا می تواند نشان دهنده ی گستره ی تجاربی باشد که پیش روی خود مشاهده می کنید. برای کسب تجارب مثبت، لازم است تا ریسک لازم را نیز بپذیرید.
سولماز
۸ ماه پیش
سلام،
خواب دیدم نزدیک دریا هستم توی یک شهر یا روستای کوچیکی که کوچه هاش به دریا ختم میشد، دریا خیلی مواج و متلاطم بود به طوری که آبش تا توی کوچه ها هم جلو اومده بود ولی چیزی که جالب بود این بود که با وجود موجهای زیاد ، آبش صاف و زلال بود و من از این قضیه توی خواب هم متعجب بودم.
آب و دریا در خواب با مفاهیم خوب و مثبتی همراه هستند. اینها نماد احساسات و عواطف و همچنین ضمیر ناخودآگاه بشمار می آیند. به طور کلی این خواب به زمینه (استعداد) بالای شما در یادگیری و کسب تجربه های جدید اشاره دارد که همین مسئله موجب افزایش آنچه در ابتدا گفته شد میشود.
پریا
۸ ماه پیش
من در خواب دیدم که اول ما به دریا رفته بودیم اب دریا خیلی زیاد بود منم به او نگاه می کردم بعد به کوچه ی خودمون رسیدیم رفتیم داخل وقتی اومدیم تو کوچه مثل دریا شده بود یه چیزی داخل آب می چرخید من هم کاغذ دستم بود کاغذو تو آب انداختم به داخل اون چیزی که می چرخید رفت من هم خیلی دوست داشتم به داخل اب برم خودمو تو آب انداختم وبه داخل اون چیزی که می چرخید رفتم نفسم بند اومد . واقعا خیلی بد بود.......
در تعبیر خواب روان شناسی، آب سمبل احساسات و ناخودآگاه می باشد. دریا می تواند نشان دهنده ی گستره ی تجاربی باشد که پیش روی خود مشاهده می کنید. برای کسب تجارب مثبت، لازم است تا ریسک لازم را نیز بپذیرید.
F
۹ ماه پیش
سلام لطفا تعبیر این خواب هم بگید ممنون: خانواده ام روی دریا فرش انداخته بودن و نشسته ن منم روی دریا راه رفتم و رفتم کنارشون البته ی جاهایی میخواستم فرو برم ولی خودمو کشیدم بالا و رسیدم بهشون...اب دریا هم صاف و ابی بود ولی میگفتن ابش شوره ولی ازش نخوردم
آب در تعبیر خواب روان شناسی، سمبل احساسات و ناخودآگاه می باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ترس و عدم اعتماد به نفس باعث شود تا نسبت به قدرت درک و همدلی خود بدبین شده و احساس اضطراب بر شما غلبه پیدا کند.
Mm
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یه دریایی هست که پل چوبی داره و ما روی اون راه میریم میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه؟
پل در خواب به معنای عبور از مشکلات است به شرطی که بیشتر حواستان به اطراف باشد. در موقعیتی که هستید نیاز به مراقبت بیشتری از خود دارید.
Nazi
۹ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من در کل خواب اب زیادمیبینم اونم همیشه آب فراوان و تاریک در شب
بعضی وقتاخیابونا پر ابن بعضی وقتا خودم شیرجه میزنم تو آب بعصی وقتام جلوم دریای آبه
همیشم اب مواج تاریک و عمیق و فراوان
دیدن آب در خواب در کل معنای خوبی دارد اما با توجه به جزئیاتی که بیان فرمودید این خواب اشاره به حالات درونی شما دارد که گویا گاهی از خودتان غافل میشوید، از توانایی های خود، از پرداختن به علایق خود. اینها باعث میشود تا تصویر درست و هماهنگی از خودتان نداشته باشید.
دنیا
۹ ماه پیش
سلام وقت بخیرلطفا اگر امکان داره این خوابو برام تعبیر کنید: خواب دیدم پدرم صاحب دریا هستن و تعداد زیادی کارگر داریم که غروبا از دریا میگو صید میکنن.پدرم قرار بود به من شنا رو آموزش بده.دریا روبه‌رو خونه خودمون بود و خیلی صاف و اروم بود
دریا در خواب، اشاره به احساسات درونی و تجاربی است که از طریق آموزش و کسب مهارت های جدید می توان به دست آورد. این خواب از شما می خواهد تا با قدرت اعتماد به نفس و برنامه ریزی نسبت به این موضوع اقدام کنید.
ملیتا
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم رفتیم خارج کشور داریم با تور جاهای مختلف میگیریم
من چشمم به دریا و ساحل میخوره از خانواده جدا میشم میرم سمت دریا
هوا نزدیک غروب بود دریا آروم آروم به چند نفر دادم عکس بگیرن ازم اما کسی توجه نکرد عکس خوب بگیره
یهو آفتاب غروب کرد و دریا تاریک شد
من حس میکردم خانوادمو گم کردم نمیدونستم چجوری برگردم
تعبیرش چیه
خانواده در خواب، اشاره به جایگاه و مسئولیت های شما در زندگی واقعی دارد. این خواب از شما میخواهد تا در اوقات فراغت و روزهای نشاط، از این مسئولیت ها غافل نمانید.
علیرضا
۱۰ ماه پیش
اسلام عليكم .
میشه این خواب را برایم تعبیرش کنید ؟ ممنون میشم .
دیشب خواب دیدم شیشه پنجره شکسته بود و پایم رویه شیشه ها رفت بعد ميخواستم این شیشه ها را در بیاورم واقعا درد واقعی اش را حس میکردم حتی شیشه های کوچک و پایم خونریزی میکرد ، تعبیرش چی میتونه باشه ؟
با تشکر
سلام. این خواب از شما میخواهد از بازگو کردن مسائل شخصی و خصوصی خودتان به دیگران خودداری کنید و همچنین تاثیراتی که از این کار داشته اید مانند استرس و اضطراب را از خود دور کنید. برای اینکار لازم است به دلیلِ ترس هایتان توجه کنید که چه چیز موجب هراس شماست. آن را با خود حل نموده و سپس به آرامش خواهید رسید.
بهنام
۱۰ ماه پیش
با سلام خسته نباشید.
من دیشب خواب یک زیر دریایی بزرگ دیدم که داخل ان بودم . ، تعبیرش چی میتونه باشه؟
با تشکر
سلام. در تعبیر خواب روان شناسی، آب سمبل احساسات و ناخودآگاه می باشد. دریا می تواند نشان دهنده ی گستره ی تجاربی باشد که پیش روی خود مشاهده می کنید. برای کسب تجارب مثبت، لازم است تا ریسک لازم را نیز بپذیرید.
ح.ج
۱۰ ماه پیش
سلام امروز صبح خواب دیدم داخل خونه هستم یه دفعه خواهرزادم صدام میکنه دریا ماهی اورده ،منم با عجله میرم بیرون کنار دریا یعنی دریا نزدیک حیاط خونه بود،میبینم دریا ماهی اورده داخل حیاط یه دونه یه دونه دارن زیاد میشن،اب دریا هم خیلی صاف وزلال و اروم بود،اگه تعبیر داره لطف کنید تعبیرش واسم بگین
سلام. در تعبیر خواب روان شناسی، آب سمبل احساسات و ناخودآگاه می باشد. دریا می تواند نشان دهنده ی گستره ی تجاربی باشد که پیش روی خود مشاهده می کنید. برای کسب تجارب مثبت، لازم است تا ریسک لازم را نیز بپذیرید. از طرفی دیگر افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد.
حانیه
۱۱ ماه پیش
سلام
من تو خاب دیدم با نامزدم رفتیم کنار دریا نشستیم مثل این که شب بود من رو اب دراز کشیدم بعد دست نامزدمو گرفتم به اونم گفتم کنارم دراز بکشه رو اب ...خیلی احساس خوبی داشت و آرامش میداد‌...تعبیرش چی هست
سلام. در تعبیر خواب روان شناسی، آب سمبل احساسات و ناخودآگاه می باشد. دریا می تواند نشان دهنده ی گستره ی تجاربی باشد که پیش روی خود مشاهده می کنید. برای کسب تجارب مثبت، لازم است تا ریسک لازم را نیز بپذیرید. از طرفی دیگر افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد.
لیلا
۱۱ ماه پیش
سلام 'با تشکر از سایت خوبتون
من خواب دیدن ک با اتوبوس و با چند همسفر در مسیری در حال حرکت هستیم هرچی جلوتر میرفتیم از دو طرف جاده دریا رو میدیدیم ک نزدیک تر میشد تا اینکه ب جایی رسیدیم ک کلا آب جاده رو گرفته بود با ترس یکم جلوتر رفتیم ک کلا ماشین خاموش شد و مجبور شدیم ک برگردیم و تو یه جای امن توقف کردیم ولی هنوز خطر رو احساس میکردم ،تعبیرش رو میخواستم اگه ممکنه
محمد
۱۱ ماه پیش
سلام ریس جمهور،من دیگه از زندگی سیر شدم توی ۳۰سالگی چون ،نه مدرک لیسانس و کارت پایان خدمت بدردم نخورد،بیکار شدم پول نان هم ندارم، چند روز با این وضع اقتصاد و گرانی مصالح ساختمانی،کارگری هم نیست،نه دیگه آرزو ازدواج دارم نه خانه و ماشین دار شدن،فقط کمکم کن شاغلم بشم یا بیشتر از این گرسنگی نکشم.شماره تماس من ۰۹۰۳۳۰۵۲۹۲۸_شماره عابربانک سپه۵۸۹۲۱۰۱۰۶۰۸۹۶۴۴۲ هادی قربانی هستم.دیگه روانی شدم بس به هیچ هدفم نرسیدم ‌