تعبیر خواب بخشش کردن

با تعبیر خواب بخشش کردن از مال خود، تعبیر خواب بخشیدن به دیگران، تعبیر خواب بخشش کردن به فامیل و تعبیر خواب بخشش در راه گناه همراه ما باشید.
تعبیر خواب بخشش
ستاره | سرویس سرگرمی – اگر بخواهیم به تفسیر و تعبیر خواب بخشش و کرامت بپردازیم می‌توانیم اینگونه بیان کنیم که انسان همیشه از مال و دارایی خودش می‌بخشد و بخشش از دارائی دیگران بخشیدن نامیده نمی‌شود ثروت نیز چیزی است که انسان به آن متکی و دل بسته است و همچنان که در بیداری به دشواری می‌توانیم از اموال خویش چشم بپوشیم و آن را به دیگری بدهیم و ببخشیم و در خواب نیز بخشیدن گویای نگرانی و تشویش ما است از آن چه داریم و سال‌ها به زحمت اندوخته و فراهم آورده‌ایم.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبير خواب كمك كردن به ديگران - تعبیر خواب عذرخواهی - تعبیر خواب کمک به فقیر - تعبیر خواب خیرات دادن برای مرده
 

تعبیر خواب بخشش کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مال خود را به کار خیر بخشش می‌کرد، دلیل است که فرزند خود را زن خواهد، یا کسی را از خویشان خود به زن دهد و مال خود بر ایشان قسمت کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: بخشنده بودن: خوشبختی

 

تعبیر خواب بخشش در راه گناه

ابن سیرین: اگر بیند مال خویش را به راه فساد بخشش می‌کرد، دلیل است که سوی فساد و حرام گراید. اگربیند مال خویش بر بیگانگان بخشش می‌کرد، دلیل که حالش هم به مرگ او و هم به زندگانی او پراکنده شود.

 

تعبیر خواب بخشیدن مال دیگران

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مال کسی را بخشش می‌کرد به رضای خداوند مال، دلیل خیر و شر آن به خداوند مال بارگردد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • شما به کسی پول می‌بخشید: ناراحتی ولی فقط یک روز

  • به شما پول می‌بخشند: پول به دستتان می‌آید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: وقتی در خواب می‌بینیم که مال خود را می‌بخشیم بیمناکیم که به دارائی ما تجاوز شود و این به اشکال مختلف در خواب‌های ما شکل می‌گیرد. وقتی می‌بینیم مال خویش را در راه خیر بذل می‌کنیم و می‌بخشیم یا به اقربا و خویشان خود می‌دهیم نشانه آن است که در روزهای آینده دست به حل مشکلی می‌زنیم که حل آن فقط با بذل مال امکان پذیر است.

 

تعبیر خواب دادن مال خود به دیگران

مطیعی تهرانی می‌گوید: چنان چه ببینیم مال خود را به بیگانه و ناشناس می‌دهیم تشویش مرگ خود را داریم و ناخودآگاه نگران این هستیم که دارایی ما به دست نزدیکان یا بیگانگان تقسیم شود و از بین برود. بهتر این است که بیننده چنین خوابی صدقه بدهد یا مستمندی را از فقر و مسکنت برهاند چون به این وسیله اثر خواب را از بین می‌رود.

کتاب سرزمین رویاها

  • تمام ثروتتان را به غریبه‌ها می‌بخشید: زندگی شما کوتاه خواهد بود.

  • به بستگان هیچ نمی‌بخشید: یک مرگ ناگهانی.

 

تعبیر خواب بخشیدن به فامیل و یا فرد آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر دیدید به آشنائی چیزی می‌بخشید به کسی که او را می‌شناسید، بی تردید آن شخص از شما آزردگی دارد که خودتان هم می دانید. در صدد دل جوئی او برآئید و تحقیق کنید که چرا از شما دل تنگ می‌باشد.
3 نظر
  1. سلام خسته نباشید من یه دختر نو جوانم ، ببخشید من خواب دیدم در یک جنگ شرکت داشتم و در یک موقعیت یکی از سربازان دشمن که سیاه پوست بود در دست من افتاد به صورتی که گردنش در دستانم بود و من باید او را میکشتم ولی گفت من را حلال کن بگذار برم و منم دلم براش سوخت و رهایش کردم

    • سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر آشفتگی درونی است. جنبه‌ای از خودتان با جنبه‌ی دیگرتان دارد دعوا می‌کند. شاید بخش حل‌نشده یا تأییدنشده‌تان، برای اینکه حقش شنیده شود، در حال جنگیدن است. ممکنست موازی با جنگ یا دعوایی باشد که در زندگی‌تان دارید. در زندگی‌تان فاقد کیفیت دلسوزی هستید. باید نسبت به دیگران، دلسوزتر باشید!

  2. من خواب دیدم ک به یه بچه یتیم کمک کردم لباس خریدم غذا بهش دادم در صورتی ک همه ازش چندششون میشد تعبیرش چیه

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور