تعبیر خواب بالش

با تعبیر خواب بالش، تعبیر خواب دوختن بالش، تعبیر خواب بالش کهنه، تعبیر خواب دزدیدن بالش و تعبیر خواب سوختن بالش همراه ما باشید.
تعبیر خواب بالش
ستاره | سرویس سرگرمی – بالش یا متکا در رویا نشانه آسایش و حمایت است. شاید این رویا نمایانگر شخصی است که به او تکیه داریم یا خواهان نزدیک شدن به او هستیم.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بالش

تعبیر خواب بالش

 

تعبیر خواب بالش

محمد بن سیرین گوید: بالش درخواب خادم است بیننده خواب را. اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که روی بالشی نشسته‌اید، بیانگر قبول مسائل ناگوار است.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بالش در خواب، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بالش در خواب به خادم خانه بر می‌گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می‌شود و به زودی ازدواج می‌کند. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می‌رساند. ابریشم زیرکی را باز می‌گوید.


 

تعبیر خواب بالش کهنه

ابن سیرین: اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است. اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود.

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد. اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری.

 

تعبیر خواب دوختن بالش

آنلی بیتون گوید: اگر دختری خواب ببیند بالش می‌دوزد، نشانه آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت.

 

تعبیر خواب دزدیدن بالش

منوچهر مطیعی: اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است که شخصی از پی زن او می‌گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک. معبران گویند: دیدن بالش درخانه، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد. اگر مردی بیند بالش بسیار یافت، دلیل است که به قدر آن بالش‌ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود. اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند.

 

تعبیر خواب بالش به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است.

 1. خادم

 2. کنیزک

 3. ریاست

 4. دین نیکو

 5. پرهیزکاری و عدل

 

تعبیر خواب بالش زرد

مطیعی تهرانی:  اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می‌دهد و این بیماری به همان خانه بر می‌گردد که اداره امور را به عهده دارد.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب بالش سوخته

مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده‌اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می‌آید. اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یا سوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده‌اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالاً به جدائی می‌انجامد.

 

تعبیر خواب بالش از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • یک بالش را پر می‌کنید: ناکامی در روابط اجتماعی

 • زانوهایتان را روی بالش می‌گذارید: شما رقبای بسیاری دارید.

 • پاهایتان را روی بالش می‌گذارید: بر رقبایتان پیروز می‌شوید.5 نظر
 1. سلام ، مادرم خواب دیده که دستشویی خونه پر شده بوده که یهو راهش باز شده و رفته بعدش اومده اتاقه من دیده من سرم روی بالش صورتی رنگه که تا سرم رو میارم بالا می بینه دارم گریه می کنم(اشکهام خیلی زلال بوده)بعدش بابام بهش میگه که خواب دیده یه پسره جوون اومده پیشش که بابام بهش گفته اینجا بمون و مامان گفته تعبیر خوابت یعنی داماددار میشی ایشالا …. تعبیرش چی میشه؟

  • سلام! خواب‌تان گویای تمایل‌تان به ابراز کامل احساسات‌تان است. گویای رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. اگر دختر ندارید، نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است. گویای راحتی، آرامش، آسایش یا تجمل است. نیاز دارید به خودتان ساده بگیرید. تعبیر دیگر: گویای تنبلی است. اگر بالش، صاف نباشد و موجدار باشد، یعنی چیزی فکرتان را برهم می‌زند. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید.

 2. خواب دیدم که در حال خواب دل درد پریودی گرفتم بلندشدم و روی بالشم نشستم گویا قرار بود برم جایی که دیدم روی بالشم یه لکه بزرگ خونه روی تختمم یه لکه بود روی کنار تختمم لکه های ریز ریخته بود رویه بالشی رو در اوردم دیدم یه زیره کنفی داره که اونم خونیه به دیگران سپردم که بشورنش گویا خدمتکاری چیزی داشتم من در واقعیت معمولا روی تخت نمی خوابم ولی اون شخص نشسته بودش، خواهرام خونه بودن، رویه دوم بالشم دراوردم خواهرم گفت بده من می شورمش انگار برد بزارش داخل یه سطل یه نگاه انداختم و دیدم لکه های روی تاج تخت همون جان…من پریود نیستم که این خوابو دیدم ولی پریودیام خونریزی داره وانگار اون خونه هم غیر از اون تخت خواب فضای فعلی خونم نبود

  • ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی استرس احساسی عمیقی را تجربه می‌کنید. به معنای واقعی کلمه، منفجر می‌شوید. گویای تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تنش و نگرانی قید و بندداری را رها می‌کنید. پیامی ازین است که به زمان‌های سخت پایان می‌دهید و آرامش را شروع می‌کنید. برخی انرژی‌های خلاق، آزاد یا شناسایی می‌شوند. تعبیر دیگر: جنبه‌ی زنانه‌تان را انکار می‌کنید. نمادی از خود صمیمی و کشف تمایلات‌تان است. نیاز دارید به خودتان ساده بگیرید. تعبیر دیگر: بیانگر تنبلی است. چیزی فکرتان را برهم می‌زند.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور