تعبیر خواب بازوبند

با تعبیر خواب بازوبند زرین و نقره‌ای، تعبیر خواب بازوبند زنانه (مخصوص زنان) و تعبیر خواب بازوبند سیاه همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب بازوبند
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بنابر گفته معبران دیدن بازوبند در خواب برای زنان و دختران نیکو و برای مردان غم و ناراحتی است.

 

تعبیر خواب بازوبند

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب بازوبند طلایی و نقره‌ای

ابراهیم کرمانی گوید: بازوبند زرین، اگر بیند که در بازو داشت، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد. اگر بازوبند سیمین داشت، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد.

 

تعبیر خواب بازوبند زنانه

ابراهیم کرمانی: اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود. اگر بیند که بازوبند سیمین یا آهنین داشت، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود. اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این بود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست. اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می‌رسد. اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می‌فرستد. چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می‌رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است. داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب کمک و مساعدت می‌شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می‌شود. چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می‌آید.

 

تعبیر خواب بازوبند سیاه

لیلا برایت می‌گوید: مشاهده‌ی بازوبند سیاه در خواب، بیانگر آن است که بیماری و گرفتاری شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید کسی به شما یک بازوبند هدیه داده، به این معنا است که موضوعی باعث شادی شما می‌شود.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo