تعبیر خواب باز (پرنده شکاری)

با تعبیر خواب پرنده باز، تعبیر خواب باز سفید، تعبیر خواب باز مرده، تعبیر خواب باز امام صادق و تعبیر خواب فرار کردن باز همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب باز از دیدگاه امام صادق رسیدن به آرامش و شادی است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب باز (پرنده)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود، یعنی بر دست وی نشست، دلیل نماید بر بزرگی قدر و افزونی جاه و منزلت. اگر او بیند که بازی سفید بر دست او نشست، دلیل که از پادشاه قدر و منزلت یابد. اگر بیند باز از دست او بیفتاد و بمرد، دلیل است که از منزلت به درویشی و بیچارگی افتد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است. دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است بخصوص اگر باز سفید باشد نشانی از کامیابی و کامروائی است.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن باز از جانب پادشاه مهترگردد
لیلا برایت می‌گوید: تعبیر خواب باز، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید.
 
تعبیر خواب باز - تعبیر خواب پرنده شاهین - تعبیر خواب پرنده قرقی - تعبیر خواب پرنده شکاری

تعبیر خواب باز

 

تعبیر خواب باز سفید

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بازی سفید بیافت، اگر از مردمان پادشاه بود، دلیل است از پادشاه ولایت و حرمت یابد. اگر از رعیت بود مال بسیار حاصل نماید. اگر بیند باز بر بام او نشست، دلیل که او را با پادشاه نو صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. 

 

تعبیر خواب فرار کردن باز

ابراهیم کرمانی: اگر بیند باز بگریخت و در خانه شد یا در زیر دامن زنی پنهان گردید، دلیل که آن زن را پسری خوب روی پدید آید. اگر بیند بر پای آن زن زنگله زرین یا سیمین بود، دلیل است که زن را دختری آید.

 

تعبیر خواب باز به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
چون بیند که باز مطیع او است. تأویل بر پنج وجه بود.
 1. رسیدن به آرامش
 2. شادی
 3. بشارت
 4. فرمانروائی
 5. یافتن مراد
مال به قدر و قیمت باز (دو هزار درم تا هزار درم)، خاصه چون باز سفید و مطیع او بود
چون باز مطیع نباشد تاویلش برچهار وجه بود.
 1. پادشاه ستمگر
 2. حاکمی که میل کند
 3. فقیه خائن
 4. فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد

تعبیر خواب مردن باز

مطیعی تهرانی: چنان چه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه بمیرد یا چون دقت کنید می‌بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می‌دهد و از نظر مالی تهی دست می‌شوید. اگر ببینید که یک باز دارید و آن باز از دست شما گریخت اما از خانه شما بیرون نرفت دچار آشفتگی می‌شوید این آشفتگی به از هم گسیختگی نمی‌انجامد.2 Comments
 1. خواب دیدم دو تا باز شکاری در اتاقی گیر افتادند و پر و بال میزنند من یکی از آنها را بردم نزدیک پنجره و پرواز دادم پرواز کرد و رفت وباز دیگر از روی زمین برداشتم و خواستم پرواز دهم و آزاد کنم ولی نمی‌رفت تعبیر این خواب چیست لطفا پاسخ دهید

  • خواب‌تان بیانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره‌ی خانه تاریک باشد، بیانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است. سوءظن، اطراف شما و کارهایتان کمین می‌کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: نمادی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید (با دقت تحت نظرش بگیرید). تعبیر دیگر: روی هدف‌ها و آرمان‌هایتان تمرکز می‌کنید. گویای تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور