تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۴
کد خبر: ۷۲۴۴
با تعبیر خواب پرنده باز، تعبیر خواب باز سفید، تعبیر خواب باز مرده، تعبیر خواب باز امام صادق و تعبیر خواب فرار کردن باز همراه ما باشید.
تعبیر خواب پرنده شاهین - تعبیر خواب پرنده قرقی - تعبیر خواب پرنده شکاری - تعبیر خواب حمله پرنده - تعبیر خواب حمله پرنده به انسان


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


 
 
دیدن پرنده باز در خواب از دیدگاه امام صادق رسیدن به آرامش و شادی است.
 

تعبیر خواب باز (پرنده)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود، یعنی بر دست وی نشست، دلیل نماید بر بزرگی قدر و افزونی جاه و منزلت. اگر او بیند که بازی سفید بر دست او نشست، دلیل که از پادشاه قدر و منزلت یابد. اگر بیند باز از دست او بیفتاد و بمرد، دلیل است که از منزلت به درویشی و بیچارگی افتد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است. دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است بخصوص اگر باز سفید باشد نشانی از کامیابی و کامروائی است.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن باز از جانب پادشاه مهترگردد
 
لیلا برایت می‌گوید: دیدن باز در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید.
 

تعبیر خواب باز سفید

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بازی سفید بیافت، اگر از مردمان پادشاه بود، دلیل است از پادشاه ولایت و حرمت یابد. اگر از رعیت بود مال بسیار حاصل نماید. اگر بیند باز بر بام او نشست، دلیل که او را با پادشاه نو صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. 
 

تعبیر خواب فرار کردن باز

ابراهیم کرمانی: اگر بیند باز بگریخت و در خانه شد یا در زیر دامن زنی پنهان گردید، دلیل که آن زن را پسری خوب روی پدید آید. اگر بیند بر پای آن زن زنگله زرین یا سیمین بود، دلیل است که زن را دختری آید.
 

دیدن پرنده باز در خواب به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
چون بیند که باز مطیع او است. تأویل بر پنج وجه بود.
  1. رسیدن به آرامش
  2. شادی
  3. بشارت
  4. فرمانروائی
  5. یافتن مراد
مال به قدر و قیمت باز (دو هزار درم تا هزار درم)، خاصه چون باز سفید و مطیع او بود
چون باز مطیع نباشد تاویلش برچهار وجه بود.
  1. پادشاه ستمگر
  2. حاکمی که میل کند
  3. فقیه خائن
  4. فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد

تعبیر خواب مردن باز

مطیعی تهرانی: چنان چه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه بمیرد یا چون دقت کنید می‌بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می‌دهد و از نظر مالی تهی دست می‌شوید. اگر ببینید که یک باز دارید و آن باز از دست شما گریخت اما از خانه شما بیرون نرفت دچار آشفتگی می‌شوید این آشفتگی به از هم گسیختگی نمی‌انجامد.
 
 
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
چهره‌ها در ستاره