تعبیر خواب بارداری

با تعبیر خواب بارداری، تعبیر دیدن زن باردار در خواب، تعبیر خواب باردار شدن دختره باکره و تعبیر خواب باردار شدن مرد همراه ما باشید.
تعبیر خواب بارداری
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – زن باردار به خواب دیدن روبه روشدن با غم و اندوه است. همچنین تعبیر خواب بارداری می‌تواند نشان دهنده تلاش فرد برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر باشد.

 

تعبیر خواب بارداری

تعبیر خواب بارداری

 

تعبیر خواب بارداری

ابن سیرین می‌گوید:اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چون زن باردار، دليل كند كه او را مال و نعمت دنيا حاصل گردد و هر چند كه شكم بزرگ‌تر بيند، مال دنيا بيشتر بود.

تام چت ویندرا گوید: تعبیر خواب بارداری زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی باردار ببیند ویا خواب بیننده زن خود را باردار ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می‌برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد. خواب دیدن باردار به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.

لیلا برایت می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که باردار است، به پول و ثروت فراوانی می‌رسد .

 

دیدن زن باردار در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زن باردار در خواب مواجه با گناه و بار غم است . اگر در خواب ببینید که همسرتان باردار شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست . اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان باردار شده اید غمی برای شماا می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن بارداری می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد .

 

تعبیر خواب باردار شدن

كرمانى گويد: اگر فرزند نابالغ خود را باردار بيند، دليل كه اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بيننده‌ خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر زنی خواب ببیند باردار است، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید.
  • اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند باردار شده است، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.
  • اگر زنی باردار خواب ببیند که باردار است، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo