تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۶
کد خبر: ۷۲۴۱
تعداد نظرات: ۱۷ نظر
با تعبیر خواب باران شدید،تعبیر خواب باران امام صادق، تعبیر خواب باران در خانه،تعبیر خواب باران از سقف خانه و تعبیر خواب باران تیره آشنا شوید
تعبیر خواب باران در شب - تعبیر خواب دعا زیر باران - تعبیر خواب باران ابن سیرین - تعبیر خواب باران و رعد و برق
 

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 

ستاره | سرویس سرگرمی - باران برحسب مکان و زمان رویا نماد افکار افسرده و مشکلات، احساساتی که شور زندگی را به کنار می‌زنند و مانع فعالیت فرد می‌شوند، باران نشان دهنده اشک‌ها و جوشش احساس تا فوران، سرزیری احساست دیگران روی فرد، بازگشت احساسات به فرد پس از دورانی خشک، بی حس، فکورانه و آنچه که زندی می‌بخشد یا التیام می‌دهد است.

تعبیر خواب باران باریدن

حضرت دانیال گوید: باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده‌ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده‌اید و می‌بینید که باران می‌بارد و در همه جا یکسان فرو می‌ریزد بسیار خوب است
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • باران: استفاده، سود
 • باران و آفتاب با هم: یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد
اچ میلر می‌گوید:
 • دیدن باران در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد.
 • اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد.

تعبیر خواب باران شدید

دانیال نبی:
 • اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می‌بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.
 • اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.
 
مطیعی تهرانی: 
 • اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه‌ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می‌خورد از یک حادثه بد خبر می‌دهد مخصوصاً روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته‌اند.
 • اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می‌بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می‌گریزند و سر پناه می‌جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می‌افتد.
 
آنلی بیتون: دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می‌بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می‌کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می‌بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می‌بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می‌بارید، چنانکه جوی‌ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی‌ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.
 

تعبیرخواب باران آرام

دانیال نبی: اگر بیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

اخبار مرتبط:

تعبیر خواب باران به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است.
 1. رحمت
 2. برکت
 3. فریاد خواستن و دادخواهی
 4. رنج و بیماری
 5. بلا
 6. کارزارو جنگ
 7. خون ریختن
 8. فتنه
 9. قحطی
 10. امان یافتن
 11. کفر
 12. دروغ
 13.  

تعبیر خواب باران در خانه

مطیعی تهرانی: اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد و بام و در خانه‌های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می‌دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می‌بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده‌تان باشید.
 

تعبیر خواب باران تیره

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می‌بارد، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد.
 
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که باران می‌بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولاً رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می‌دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می‌شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می‌شود.
 

دیدن باران بی وقت در خواب

منوچهر مطیعی: مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلاً در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده‌اید ببینید باران می‌بارد. این خواب به شما خبر از غمی می‌دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصاً اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می‌ریزد.
 

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد و شما با آب باران (از ناودان یا آبی که در گودال‌های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می‌کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می‌گیرید. معبران اسلامی نوشته‌اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می‌رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می‌یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می‌پردازید.
 

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر باران طوری می‌بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می‌کند به سفر می‌روید و از این سفر سودی عایدتان می‌گردد. اگر در خواب بینید که باران می‌بارد و شما صدای ریزش آن را می‌شنوید و از شنیدن آن خوشتان می‌آید و لذت می‌برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می‌شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.
 
اچ میلر: اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود.
 

تعبیر خواب شنیدن صدای باران

آنلی بیتون می‌گوید:
 • شنیدن صدای ضربه‌های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می‌خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.
 

تعبیر خواب باران از سقف خانه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می‌کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه‌های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
فرزانه
11:27 - 1397/12/17
من ديشب خواب ديدم
داره بارون ميباره با باده شديد توي خونه ي بچه گيم بودم ،ي دختر بچه خونمون بود رفتم اونو رسوندم تا در حياط و از در حياط تا در خونه اونقدر باد و بارون شديد شد، وقتي رسيدم داخل خونه همه ي اعضاي خانوادم بودن حتي پدرم كه فوت شده و بارون به طرز عجيبي شديد بود اونقدري كه هر لحظه امكان اومدن سيل تو خونه بود،
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید افکار منفی و ناراحتی های احساسی، شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان منصرف کرده یا سلامت روانی شما را به خطر اندازد.
Ghazal
08:55 - 1397/12/12
سلام
من دیشب خواب دیدم توی خونه ای هستم که در زمان کودکی در آن. زندگی میکردم و توی آشپز خانه نشسته بودم گوشی موبایلم هم دستم بود یه دفعه صدای باران را شنیدم و به اتاق خوابم رفتم از پشت شیشه قطره های باران رو دیدم که به شیشه میخورد از طرفی هوا اروم و‌روشن بود و وقتی توی حیاط رو نگاه کردم دیدم که داره واسمون کلی مهمان میاد
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید ناراحتی های احساسی جزئی، روابط اجتماعی شما را مختل کرده و شما را از پیگیری مسئولیت ها و برنامه های روزمره تان باز دارد.
صادق
12:31 - 1397/12/09
باسلام وخسته نباشید
من خواب دیدم باپدربودیم قراربودبریم یه جایی باماشین که توی راه بودیم باماشین بعدیهوپدرم گفت که باران میادنمیشه بری ولش کن بعدمن هنوزندیده بودم باران میادبعدیهودیدم داره قزره باران میادروی شیشه ماشین بعدتوخیابون دیدم باران میادآب جاری شده کف خیابان ولی شدیدنیست به پدرم گفتم میشه بری شدیدکه نیست بعدرفتیم واردیه خیابان شدیم که حالت روستایی داشت مسیرمون دنبال بهداری میخواستیم بگردیم من خودمم نمیدونم اون لحظه چرا بهداری میخواستیم یهوبعدپیداش کردیم رفتیم توبهداری پدرم گفت برادست پسرم دارومیخوایم بعدمن جاخوردم اول بعد دیدم عه دستم بریده یکم ولی خیلی کم که اصن خون نمیاداخه توبیداری دستم رورقبلش بریدبه همون اندازه بعد منم انگاربه دروغ گفتم که اره چاقو عمقی رفته تودستم بعد یهو بیدارشدم ازخواب
لطفا تعبیرشو بهم بگید
باران در خواب، اشاره به ناراحتی های احساسی می باشد که لازم است به شیوه ای منطقی با آن ها رو به رو شوید و اجازه ندهید تاثیر این افکار منفی، آرامش و تمرکز شما را برای پیگیری اهداف و برنامه هایتام مختل کند. چاقو و خون، نشان دهنده ی مساله های هستند که برای شما درگیری فکری ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا تاثیر این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید تداوم این افکار، باعث شوند تا قدرت خلاقیت و تاثیر گذاری خود را دست کم بگیرید.
داود
10:40 - 1397/11/19
سلام من خواب دیدم ک برای انجام کار کوچکی (مثل خرید) به بیرون از خانه رفتم اما لباس کمی پوشیده بودم که وقتی به جلوی در رسیدم دیدم بارون شدیدی میاد همراه گل و لای ک انگار بر زمین خاکی بارون میزد و من کمی خواستم برم زیر بارون تا خیس بشم.خیلی کم به سرم زد . بعد برای اینکه خیس نشم برگشتم تا لباس بیشتری بپوشم.تعبیرش چیه؟
باران در خواب، اشاره به شرایط روانی شما در زندگی بیداری دارد. ممکن است در این زمان درگیری ناراحتی ها یا مشکلاتی باشید که احساسات و افکار شما را به چالش کشیده باشند. این خواب از شما می خواهد تا افکار خود را مدیریت کرده و اجازه ندهید که این مشکلات موقت، سلامت روانی شما را به خطر اندازد.
بارون
09:02 - 1397/11/18
سلام, خواب دیدم من و مادرم و برادرزاده ۹ ساله ام جایی هستیم که خیییلی زیباس, اصلا انگار بهشته, داشتبم مسیری رو میرفتیم که یهو بارون گرفت, بارون شدید, قطره های بارون میخورد تو سر و صورتم, هر جا پناه میگرفتیم یهو بارون شدید تری رو سرم میریخت,طوری که تا زانوها آب زلالی مث رودخانه جاری شد, من برادر زادمو بغل کردم نره تو آب و مادرمو هدایت میکردم تا اون مسیر رو بگذرونیم. بالاخره از اون مسیر گذشتبم و به خشکی رسیدیم...
افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار خودتان هستند. باران در خواب، اشاره به شرایطی دارد که احساسات درونی تان در حال نشان دادن خودشان هستند. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این احساسات را شناخته و اجازه ندهید که عدم محافظت از خود در مقابل قلیان احساسات، آرامش روانی شما را مختل کند.
ح
23:58 - 1397/11/11
خواب دیدم بارون میاد تقریبا شدید ولی نه ناراحت کننده و من سر تا پام ینی تمام لباسام خیسه خیس شده و متعجب شدم
باران در خواب می تواند اشاره به مسائلی داشته باشد که در زندگی بیداری برای شما نوعی احساس دلسردی و بی انگیزگی نسبت به آینده را ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس دلسردی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
رامش
15:29 - 1397/11/06
من خواب دیدم تو حیاتمون یه بارون خیلی شدید میاد منو مامانم ایستاده بودیم زیر شیرونی داشتیم دعا میکردیم که یهویی یه مشت پرآب رو صورتم ریخت خیس خالی شدم میشه تعبیرش روبگید
باران در خواب اشاره به مسائلی دارد که در روز ها یا ماه های اخیر، برای شما ناراحتی عاطفی ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی این ناراحتی ها را شناخته و به شیوه ای منطقی به برطرف کردن آن ها بپردازید.
no name.
10:28 - 1397/10/19
سلام
تعبیر تبدیل باران به برف چیه؟! تو خابم دیدم که بارون ملایمی میبارید و منو مادرم و یکی از رفیقام زیر بارون بودیم که ناگهان باران ملایم به برف خیلی ملایم تبدیل شد و آهسته میبارید
ماهم خیلی خوشحال شدیم از بارش برف
این خواب می تواند تصویرگر قدرت روانی شما برای صبر و سکوت باشد. برف با مفهوم سکوت و تاخیر مرتبط است. سکوتی که به شما کمک می کند تا از شرایط ناراحت کننده دور شده و به استراحت روانی بپردازید. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، در رابطه با کدام جنبه ی زندگی نیازمند وقفه و استراحت هستید؟
طاهره
23:16 - 1397/10/07
سلام من خواب دیدم که خونه خواهرم هستم که تازه رفته تو خونه جدید ولی این خونه خیلی قشنگتر بود سقفش از شیشه بود با خواهرم داریم حرف میزنیم یهو زلزله میاد یه طرف خونش سقف یکم می لرزه و من خواهرم فرار میکنیم خواهرم میره کنار ولی من میافتم و خورده شیشه روم می ریزه ولی بلد میشم هیچیم نشده بود ولی انگار لخت بودم خواهش میکنم تعبیرش بگین
خانه در خواب می تواند به محدوده ی امنیت و آرامش فکری شخص اشاره داشته باشد. این خواب می تواند به تغییراتی که در دیدگاه ها و افکار شما ایجاد شده و شما را به آینده خوشبین ساخته است اشاره داشته باشد. زلزله در خواب می تواند به استرس هایی که به طور ناگهانی برای شما ایجاد شده و آرامش شما را مختل می کنند اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا منشا خوشبینی خود را نسبت به آینده شناخته و این نگاه را به واقع بینی نزدیک تر کنید.
بنده خدا
16:42 - 1397/09/28
سلام خواب دیدم باد و باران شدید شد اول سعی کردم در شیشه ای رو ببندم ولی نتوانستن بعد به دختر بچه که نمی شناختم در رو بست ولی باد دو باره در و باز کرد ود محکم به دیوار برخورد کرد و شیشه ها شکست
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که ناراحتی های فکری و روحی، موجب تضعیف قوای فکری و روانی شما شود. کودکی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخش هایی از شخصیت شماست که نیاز مند توجه و پرورش است اما هم اکنون الهام دهنده و انگیزه بخش شما برای مقابله با ناراحتی های زندگی می باشد.
شعیب
06:11 - 1397/09/19
در محله در هوای روشن واسمانی با ابر های کم وروشن بارانی شدید تقریبا پنج دقیقه بارید وباران پایان یافت ورودخانه ای بزرگ راه افتاد وما در خانه عموم استاده بودیم ونگاه میکردیم واب رودخانه به ارامی فروکش کرد و به طرف دریا رفت
باران در خواب می تواند به ناراحتی هایی اشاره داشته باشد که در حال حاضر و در زندگی بیداری در حال تجربه ی آن ها هستید. این خواب از شما می خواهد تا برای مواجهه با این ناراحتی ها، به درونیات خود و نیروی روانی خود متوسل شوید و اجازه ندهید که افکار منفی در شما تداوم پیدا کند.
aylin
11:13 - 1397/09/17
من خواب دیدم قرار سفر گذاشتیم بریم شمال ولی شوهرم اومد گفت کنسله هوا خوب نیست بعد دیدم ی دفعه من نزدیک دریام ب شدت طوفانی بود جلوشم ی عالمه صخره بود ی بارون خیلی شدیدی ام میومد آسمونم و ابراهم خیلی سیاه تیره بود ولی من خیس نشدم
باران در خواب می تواند به ناراحتی های فکری و روانی شما در روز های اخیر و در طی تغییرات به وجود آمده در زندگی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا منشا این ناراحتی ها را شناخته و از تداوم آن ها جلوگیری کنید.
محمد
11:49 - 1397/09/13
خواب دیدم در روستایمان که اخیرا دچار خشکسالی است باران فراوان باریده و رودخانه های زلال و پر آب در جریان است و سد روستا پر از آب شده است و همچنین چند نفر از مردم روستا از آب رودخانه نقره میگیرند
آب در خواب می تواند با مفهوم ناخودآگاه و احساسات درونی انسان مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا نیروی فکری و روانی خود را قدر دانسته و با جریان انداختن خلاقیت خود، به اجرایی کردن اهدافی که در ذهن دارید بپردازید.
م
16:36 - 1397/08/28
سلام تو خواب دیدم باشوهرم تو حیاط بابام ایناهستم بارون میاد کف دستم گرفتم دیدم گلی هست بدو رفتیم نشستیم ماشین که قطره هایی که میخوردن رو شیشه ماشین گلی بودن تعبیرش چیه
باران در خواب می تواند نشان دهنده ی احساساتی باشد که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو باشید. مثل افکار منفی ای که از طرف دیگران یا منابع مختلف به شما می رسد. این خواب از شما می خواهد تا از قدرت روانی خود برای محافظت خود در مقابل این افکار و احساسات استفاده کنید.
مرسل
13:06 - 1397/08/26
خواب ديدم توي مدرسه هستم و باران شديدي ميبارد همه فرار ميكنند و زير ستون ها ميروند تا خيس نشوند ولي من ميرم توي بارون و بارون رو دوست دارم و توي خواب خوشحالم
تعبيرش چيه؟
مدرسه در خواب استعاره از لزوم شناخت و یادگیری است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که مشکلات یا ناراحتی های روزمره، شما را منزوی و افسرده سازد. این خواب می تواند تصویرگر یک روحیه ی قوی باشد که با ذوق و هنر به حل مشکلات خود میپردازد.
محمدمانیان
17:36 - 1397/08/14
خواب دیدم ک باران بشدت میبارید و همه جا میمود بعد سییلی بزرگ راه افتاد و من تو خواب تو فکر کفترام بودم ک خفه نشن بعد از چند لحظه سیل خوابید و رفتم سر کفترام دیدم سالمن فقط یکی از جوجه هاشون مرده خودشونم نجات دادم و هی اب تو شکمشونا خالی میکردم تعبیر چیه ممنون
باران در خواب می تواند با مفاهیمی مثل ناراحتی های روانی و غم مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که تداوم این ناراحتی ها در شما تداوم پیدا کرده و باعث شود تا اعتماد به نفس خود را از دست بدهید. کبوتر در خواب می تواند به مفاهیمی مثل صلح درونی یا میل فرد به آزادی مرتبط باشد.
زهراباقری
04:25 - 1397/03/02
مرسی از راهنماییتون موفق باشید
چهره‌ها در ستاره