تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۶
کد خبر: ۷۲۴۱
تعداد نظرات: ۲۰ نظر
با تعبیر خواب باران شدید،تعبیر خواب باران امام صادق، تعبیر خواب باران در خانه،تعبیر خواب باران از سقف خانه و تعبیر خواب باران تیره آشنا شوید
تعبیر خواب باران در شب - تعبیر خواب دعا زیر باران - تعبیر خواب باران ابن سیرین - تعبیر خواب باران و رعد و برق


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


 
 
ستاره | سرویس سرگرمی - باران برحسب مکان و زمان رویا نماد افکار افسرده و مشکلات، احساساتی که شور زندگی را به کنار می‌زنند و مانع فعالیت فرد می‌شوند، باران نشان دهنده اشک‌ها و جوشش احساس تا فوران، سرزیری احساست دیگران روی فرد، بازگشت احساسات به فرد پس از دورانی خشک، بی حس، فکورانه و آنچه که زندی می‌بخشد یا التیام می‌دهد است.

تعبیر خواب باران باریدن

حضرت دانیال گوید: باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده‌ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده‌اید و می‌بینید که باران می‌بارد و در همه جا یکسان فرو می‌ریزد بسیار خوب است
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • باران: استفاده، سود
 • باران و آفتاب با هم: یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد
اچ میلر می‌گوید:
 • دیدن باران در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد.
 • اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد.

تعبیر خواب باران شدید

دانیال نبی:
 • اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می‌بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.
 • اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.
 
مطیعی تهرانی: 
 • اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه‌ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می‌خورد از یک حادثه بد خبر می‌دهد مخصوصاً روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته‌اند.
 • اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می‌بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می‌گریزند و سر پناه می‌جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می‌افتد.
 
آنلی بیتون: دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می‌بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می‌کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می‌بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می‌بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می‌بارید، چنانکه جوی‌ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی‌ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.
 

تعبیرخواب باران آرام

دانیال نبی: اگر بیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

اخبار مرتبط:

تعبیر خواب باران به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است.
 1. رحمت
 2. برکت
 3. فریاد خواستن و دادخواهی
 4. رنج و بیماری
 5. بلا
 6. کارزارو جنگ
 7. خون ریختن
 8. فتنه
 9. قحطی
 10. امان یافتن
 11. کفر
 12. دروغ
 13.  

تعبیر خواب باران در خانه

مطیعی تهرانی: اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد و بام و در خانه‌های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می‌دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می‌بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده‌تان باشید.
 

تعبیر خواب باران تیره

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می‌بارد، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد.
 
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که باران می‌بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولاً رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می‌دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می‌شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می‌شود.
 

دیدن باران بی وقت در خواب

منوچهر مطیعی: مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلاً در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده‌اید ببینید باران می‌بارد. این خواب به شما خبر از غمی می‌دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصاً اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می‌ریزد.
 

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد و شما با آب باران (از ناودان یا آبی که در گودال‌های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می‌کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می‌گیرید. معبران اسلامی نوشته‌اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می‌رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می‌یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می‌پردازید.
 

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر باران طوری می‌بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می‌کند به سفر می‌روید و از این سفر سودی عایدتان می‌گردد. اگر در خواب بینید که باران می‌بارد و شما صدای ریزش آن را می‌شنوید و از شنیدن آن خوشتان می‌آید و لذت می‌برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می‌شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.
 
اچ میلر: اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود.
 

تعبیر خواب شنیدن صدای باران

آنلی بیتون می‌گوید:
 • شنیدن صدای ضربه‌های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می‌خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.
 

تعبیر خواب باران از سقف خانه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می‌کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه‌های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انی
08:22 - 1398/02/30
سلام من خواب دیدم باران میادوخانه ما سقف نداره وباران روی سرم میریزه ممنون میشم تعبیرش زوبگید بازم ممنونم
خانه نماد آرامش و اطمینان در زندگی واقعی است. این خواب پیغامی برای شما دارد و آن اینکه اجازه ندهید ترس و نگرانی هایی که اغلب ریشهء منطقی نیز ندارند موجب آشفتگی فکری شما در زندگی واقعی گردد. با آرامش و صبر، این ترس ها را پیدا کنید و از بین ببرید. لازم است تا در این زمینه با متخصص صحبت کنید.
پوریا
14:36 - 1398/02/26
سلام من دیشب خواب دیدم که توی یه صحرای پر از کوه هستم و با یک نفر دیگه من از یک سخره بالا رفتم و یه چیزی رو فعال کردم که یهو شکل خوابم تغییر کرد من توی یک زمینی بودم که هزاران نفر آدم بودند که منتظر بودیم بودیم جنگ با مردگان که بدنشان اسکلت بود رو شروع کنیم در مقابل من سه کوه آتشفشان بودند که ازشون مذاب می ریخت و فقط قسمت کوه ها و اون مردگان داشت بارون سبز شدیدی میریخت و در آخر جنگ با آن مردگان شروع شد و منم از خواب بیدار شدم.
سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید افکار منفی و ناراحتی های احساسی، شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان منصرف کرده یا سلامت روانی شما را به خطر اندازد. باران در خواب ذاشاره به ناراحتی ها و احساساتی دارد که لازم است با شیوه منطقی با آنها رو به رو شوید. همچنین کوه ها نماد سختی و دشواری این راه برای رسیدن به آرامش و هدف نهایی دارد. درگیری ها و جنگ نیز همان درگیری ها و فشارهای روانی در زندگی عادی شما دارد.
بدون نام
12:26 - 1398/02/17
سلام دیشب خواب دیدم که صاحب فرزند پسر میشوم و همزمان باران میبارد
انگیزه ها و اهداف جدیدی در زندگی واقعی برایتان ایجاد شده که انجام آنها موجب رشد و پیشرفت شما از نظر مالی و روانی میشود. با انجام وظایف جدید به کشف استعدادها و مهارت های جدیدی در خود خواهید رسید.
فرزانه
11:27 - 1397/12/17
من ديشب خواب ديدم
داره بارون ميباره با باده شديد توي خونه ي بچه گيم بودم ،ي دختر بچه خونمون بود رفتم اونو رسوندم تا در حياط و از در حياط تا در خونه اونقدر باد و بارون شديد شد، وقتي رسيدم داخل خونه همه ي اعضاي خانوادم بودن حتي پدرم كه فوت شده و بارون به طرز عجيبي شديد بود اونقدري كه هر لحظه امكان اومدن سيل تو خونه بود،
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید افکار منفی و ناراحتی های احساسی، شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان منصرف کرده یا سلامت روانی شما را به خطر اندازد.
Ghazal
08:55 - 1397/12/12
سلام
من دیشب خواب دیدم توی خونه ای هستم که در زمان کودکی در آن. زندگی میکردم و توی آشپز خانه نشسته بودم گوشی موبایلم هم دستم بود یه دفعه صدای باران را شنیدم و به اتاق خوابم رفتم از پشت شیشه قطره های باران رو دیدم که به شیشه میخورد از طرفی هوا اروم و‌روشن بود و وقتی توی حیاط رو نگاه کردم دیدم که داره واسمون کلی مهمان میاد
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید ناراحتی های احساسی جزئی، روابط اجتماعی شما را مختل کرده و شما را از پیگیری مسئولیت ها و برنامه های روزمره تان باز دارد.
صادق
12:31 - 1397/12/09
باسلام وخسته نباشید
من خواب دیدم باپدربودیم قراربودبریم یه جایی باماشین که توی راه بودیم باماشین بعدیهوپدرم گفت که باران میادنمیشه بری ولش کن بعدمن هنوزندیده بودم باران میادبعدیهودیدم داره قزره باران میادروی شیشه ماشین بعدتوخیابون دیدم باران میادآب جاری شده کف خیابان ولی شدیدنیست به پدرم گفتم میشه بری شدیدکه نیست بعدرفتیم واردیه خیابان شدیم که حالت روستایی داشت مسیرمون دنبال بهداری میخواستیم بگردیم من خودمم نمیدونم اون لحظه چرا بهداری میخواستیم یهوبعدپیداش کردیم رفتیم توبهداری پدرم گفت برادست پسرم دارومیخوایم بعدمن جاخوردم اول بعد دیدم عه دستم بریده یکم ولی خیلی کم که اصن خون نمیاداخه توبیداری دستم رورقبلش بریدبه همون اندازه بعد منم انگاربه دروغ گفتم که اره چاقو عمقی رفته تودستم بعد یهو بیدارشدم ازخواب
لطفا تعبیرشو بهم بگید
باران در خواب، اشاره به ناراحتی های احساسی می باشد که لازم است به شیوه ای منطقی با آن ها رو به رو شوید و اجازه ندهید تاثیر این افکار منفی، آرامش و تمرکز شما را برای پیگیری اهداف و برنامه هایتام مختل کند. چاقو و خون، نشان دهنده ی مساله های هستند که برای شما درگیری فکری ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا تاثیر این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید تداوم این افکار، باعث شوند تا قدرت خلاقیت و تاثیر گذاری خود را دست کم بگیرید.
داود
10:40 - 1397/11/19
سلام من خواب دیدم ک برای انجام کار کوچکی (مثل خرید) به بیرون از خانه رفتم اما لباس کمی پوشیده بودم که وقتی به جلوی در رسیدم دیدم بارون شدیدی میاد همراه گل و لای ک انگار بر زمین خاکی بارون میزد و من کمی خواستم برم زیر بارون تا خیس بشم.خیلی کم به سرم زد . بعد برای اینکه خیس نشم برگشتم تا لباس بیشتری بپوشم.تعبیرش چیه؟
باران در خواب، اشاره به شرایط روانی شما در زندگی بیداری دارد. ممکن است در این زمان درگیری ناراحتی ها یا مشکلاتی باشید که احساسات و افکار شما را به چالش کشیده باشند. این خواب از شما می خواهد تا افکار خود را مدیریت کرده و اجازه ندهید که این مشکلات موقت، سلامت روانی شما را به خطر اندازد.
بارون
09:02 - 1397/11/18
سلام, خواب دیدم من و مادرم و برادرزاده ۹ ساله ام جایی هستیم که خیییلی زیباس, اصلا انگار بهشته, داشتبم مسیری رو میرفتیم که یهو بارون گرفت, بارون شدید, قطره های بارون میخورد تو سر و صورتم, هر جا پناه میگرفتیم یهو بارون شدید تری رو سرم میریخت,طوری که تا زانوها آب زلالی مث رودخانه جاری شد, من برادر زادمو بغل کردم نره تو آب و مادرمو هدایت میکردم تا اون مسیر رو بگذرونیم. بالاخره از اون مسیر گذشتبم و به خشکی رسیدیم...
افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار خودتان هستند. باران در خواب، اشاره به شرایطی دارد که احساسات درونی تان در حال نشان دادن خودشان هستند. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این احساسات را شناخته و اجازه ندهید که عدم محافظت از خود در مقابل قلیان احساسات، آرامش روانی شما را مختل کند.
ح
23:58 - 1397/11/11
خواب دیدم بارون میاد تقریبا شدید ولی نه ناراحت کننده و من سر تا پام ینی تمام لباسام خیسه خیس شده و متعجب شدم
باران در خواب می تواند اشاره به مسائلی داشته باشد که در زندگی بیداری برای شما نوعی احساس دلسردی و بی انگیزگی نسبت به آینده را ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس دلسردی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
رامش
15:29 - 1397/11/06
من خواب دیدم تو حیاتمون یه بارون خیلی شدید میاد منو مامانم ایستاده بودیم زیر شیرونی داشتیم دعا میکردیم که یهویی یه مشت پرآب رو صورتم ریخت خیس خالی شدم میشه تعبیرش روبگید
باران در خواب اشاره به مسائلی دارد که در روز ها یا ماه های اخیر، برای شما ناراحتی عاطفی ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی این ناراحتی ها را شناخته و به شیوه ای منطقی به برطرف کردن آن ها بپردازید.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انی
08:22 - 1398/02/30
سلام من خواب دیدم باران میادوخانه ما سقف نداره وباران روی سرم میریزه ممنون میشم تعبیرش زوبگید بازم ممنونم
خانه نماد آرامش و اطمینان در زندگی واقعی است. این خواب پیغامی برای شما دارد و آن اینکه اجازه ندهید ترس و نگرانی هایی که اغلب ریشهء منطقی نیز ندارند موجب آشفتگی فکری شما در زندگی واقعی گردد. با آرامش و صبر، این ترس ها را پیدا کنید و از بین ببرید. لازم است تا در این زمینه با متخصص صحبت کنید.
پوریا
14:36 - 1398/02/26
سلام من دیشب خواب دیدم که توی یه صحرای پر از کوه هستم و با یک نفر دیگه من از یک سخره بالا رفتم و یه چیزی رو فعال کردم که یهو شکل خوابم تغییر کرد من توی یک زمینی بودم که هزاران نفر آدم بودند که منتظر بودیم بودیم جنگ با مردگان که بدنشان اسکلت بود رو شروع کنیم در مقابل من سه کوه آتشفشان بودند که ازشون مذاب می ریخت و فقط قسمت کوه ها و اون مردگان داشت بارون سبز شدیدی میریخت و در آخر جنگ با آن مردگان شروع شد و منم از خواب بیدار شدم.
سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید افکار منفی و ناراحتی های احساسی، شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان منصرف کرده یا سلامت روانی شما را به خطر اندازد. باران در خواب ذاشاره به ناراحتی ها و احساساتی دارد که لازم است با شیوه منطقی با آنها رو به رو شوید. همچنین کوه ها نماد سختی و دشواری این راه برای رسیدن به آرامش و هدف نهایی دارد. درگیری ها و جنگ نیز همان درگیری ها و فشارهای روانی در زندگی عادی شما دارد.
بدون نام
12:26 - 1398/02/17
سلام دیشب خواب دیدم که صاحب فرزند پسر میشوم و همزمان باران میبارد
انگیزه ها و اهداف جدیدی در زندگی واقعی برایتان ایجاد شده که انجام آنها موجب رشد و پیشرفت شما از نظر مالی و روانی میشود. با انجام وظایف جدید به کشف استعدادها و مهارت های جدیدی در خود خواهید رسید.
فرزانه
11:27 - 1397/12/17
من ديشب خواب ديدم
داره بارون ميباره با باده شديد توي خونه ي بچه گيم بودم ،ي دختر بچه خونمون بود رفتم اونو رسوندم تا در حياط و از در حياط تا در خونه اونقدر باد و بارون شديد شد، وقتي رسيدم داخل خونه همه ي اعضاي خانوادم بودن حتي پدرم كه فوت شده و بارون به طرز عجيبي شديد بود اونقدري كه هر لحظه امكان اومدن سيل تو خونه بود،
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید افکار منفی و ناراحتی های احساسی، شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان منصرف کرده یا سلامت روانی شما را به خطر اندازد.
Ghazal
08:55 - 1397/12/12
سلام
من دیشب خواب دیدم توی خونه ای هستم که در زمان کودکی در آن. زندگی میکردم و توی آشپز خانه نشسته بودم گوشی موبایلم هم دستم بود یه دفعه صدای باران را شنیدم و به اتاق خوابم رفتم از پشت شیشه قطره های باران رو دیدم که به شیشه میخورد از طرفی هوا اروم و‌روشن بود و وقتی توی حیاط رو نگاه کردم دیدم که داره واسمون کلی مهمان میاد
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید ناراحتی های احساسی جزئی، روابط اجتماعی شما را مختل کرده و شما را از پیگیری مسئولیت ها و برنامه های روزمره تان باز دارد.
صادق
12:31 - 1397/12/09
باسلام وخسته نباشید
من خواب دیدم باپدربودیم قراربودبریم یه جایی باماشین که توی راه بودیم باماشین بعدیهوپدرم گفت که باران میادنمیشه بری ولش کن بعدمن هنوزندیده بودم باران میادبعدیهودیدم داره قزره باران میادروی شیشه ماشین بعدتوخیابون دیدم باران میادآب جاری شده کف خیابان ولی شدیدنیست به پدرم گفتم میشه بری شدیدکه نیست بعدرفتیم واردیه خیابان شدیم که حالت روستایی داشت مسیرمون دنبال بهداری میخواستیم بگردیم من خودمم نمیدونم اون لحظه چرا بهداری میخواستیم یهوبعدپیداش کردیم رفتیم توبهداری پدرم گفت برادست پسرم دارومیخوایم بعدمن جاخوردم اول بعد دیدم عه دستم بریده یکم ولی خیلی کم که اصن خون نمیاداخه توبیداری دستم رورقبلش بریدبه همون اندازه بعد منم انگاربه دروغ گفتم که اره چاقو عمقی رفته تودستم بعد یهو بیدارشدم ازخواب
لطفا تعبیرشو بهم بگید
باران در خواب، اشاره به ناراحتی های احساسی می باشد که لازم است به شیوه ای منطقی با آن ها رو به رو شوید و اجازه ندهید تاثیر این افکار منفی، آرامش و تمرکز شما را برای پیگیری اهداف و برنامه هایتام مختل کند. چاقو و خون، نشان دهنده ی مساله های هستند که برای شما درگیری فکری ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا تاثیر این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید تداوم این افکار، باعث شوند تا قدرت خلاقیت و تاثیر گذاری خود را دست کم بگیرید.
داود
10:40 - 1397/11/19
سلام من خواب دیدم ک برای انجام کار کوچکی (مثل خرید) به بیرون از خانه رفتم اما لباس کمی پوشیده بودم که وقتی به جلوی در رسیدم دیدم بارون شدیدی میاد همراه گل و لای ک انگار بر زمین خاکی بارون میزد و من کمی خواستم برم زیر بارون تا خیس بشم.خیلی کم به سرم زد . بعد برای اینکه خیس نشم برگشتم تا لباس بیشتری بپوشم.تعبیرش چیه؟
باران در خواب، اشاره به شرایط روانی شما در زندگی بیداری دارد. ممکن است در این زمان درگیری ناراحتی ها یا مشکلاتی باشید که احساسات و افکار شما را به چالش کشیده باشند. این خواب از شما می خواهد تا افکار خود را مدیریت کرده و اجازه ندهید که این مشکلات موقت، سلامت روانی شما را به خطر اندازد.
بارون
09:02 - 1397/11/18
سلام, خواب دیدم من و مادرم و برادرزاده ۹ ساله ام جایی هستیم که خیییلی زیباس, اصلا انگار بهشته, داشتبم مسیری رو میرفتیم که یهو بارون گرفت, بارون شدید, قطره های بارون میخورد تو سر و صورتم, هر جا پناه میگرفتیم یهو بارون شدید تری رو سرم میریخت,طوری که تا زانوها آب زلالی مث رودخانه جاری شد, من برادر زادمو بغل کردم نره تو آب و مادرمو هدایت میکردم تا اون مسیر رو بگذرونیم. بالاخره از اون مسیر گذشتبم و به خشکی رسیدیم...
افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار خودتان هستند. باران در خواب، اشاره به شرایطی دارد که احساسات درونی تان در حال نشان دادن خودشان هستند. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این احساسات را شناخته و اجازه ندهید که عدم محافظت از خود در مقابل قلیان احساسات، آرامش روانی شما را مختل کند.
ح
23:58 - 1397/11/11
خواب دیدم بارون میاد تقریبا شدید ولی نه ناراحت کننده و من سر تا پام ینی تمام لباسام خیسه خیس شده و متعجب شدم
باران در خواب می تواند اشاره به مسائلی داشته باشد که در زندگی بیداری برای شما نوعی احساس دلسردی و بی انگیزگی نسبت به آینده را ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس دلسردی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
رامش
15:29 - 1397/11/06
من خواب دیدم تو حیاتمون یه بارون خیلی شدید میاد منو مامانم ایستاده بودیم زیر شیرونی داشتیم دعا میکردیم که یهویی یه مشت پرآب رو صورتم ریخت خیس خالی شدم میشه تعبیرش روبگید
باران در خواب اشاره به مسائلی دارد که در روز ها یا ماه های اخیر، برای شما ناراحتی عاطفی ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی این ناراحتی ها را شناخته و به شیوه ای منطقی به برطرف کردن آن ها بپردازید.
چهره‌ها در ستاره