تعبیر خواب باد رها کردن

با تعبیر خواب باد رها کردن، تعبیر خواب بادرهاکردن به روایت امام صادق و تعبیر خواب باد رها کردن به همراه بوی بد آشنا شوید.
تعبیر خواب باد رها کردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – باد رها کردن در جمع همانگونه که در بیداری عمل صحیحی نیست تعبیر آن نیز در خواب بیان کردن سخن زشتی در میان مردم است.

 

تعبير گوزيدن در خواب - تعبیرخواب بادرهاکردن - تعبیر چسیدن در خواب - تعبير خواب چسيدن - خارج شدن باد از شکم در خواب

 

تعبیر خواب باد رها کردن

محمدبن سیرین گوید:
اگر کسی بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد، چنانکه مردمان آواز آن را بشنیدند، دلیل که سخنی زشت گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود. اگر بیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند، تاویلش به خلاف این بود. اگر این خواب مردی هندو بیند، دلیل است که او را خرمی رسد.

 

تعبیر خواب باد رها کردن به همراه بو

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که بادی رها کرد و آواز بلندی داشت وبوی ناخوشی، دلیل که کاری کند که مردم بر او تشنیع کنند و او را ملامت کنند و بدی او گویند. اگر بیند که آواز داشت و بوی ناخوش نداشت، دلیل است که از کاری بی فایده جدا شود و خیرش در آن بود. اگر بیند بر قصد بادی رها کرده و مردمان بر او بخندند و او شرم داشت، دلیل است که از کاری بی شغل معیشت او ساخته شود.

 

تعبیر خواب باد رها کردن به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
باد رها کردن درخواب بر چهار وجه بود.
  1. سخنی زشت
  2. تقبیح و بد گوئی
  3. کاری نکوهیده و سرزنش آور 
  4. رسوائی 
اگر بیند باد را عمدا و قصدا رها کرد، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo