تعبیر خواب بادبزن

با تعبیر خواب بادبزن، تعبیر خواب باد زدن با بادبزن، تعبیر خواب گم کردن بادبزن و تعبیر خواب خریدن بادبزن همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب بادبزن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب بادبزن بیانگر اخباری خوب و موفقیت آمیز برای بیننده رویاست.

 

تعبیر خواب بادبزن – تعبیر خواب گم کردن بادبزن – تعبیر خواب فروختن بادبزن – تعبیر خواب خریدن بادبزن

 

تعبیر خواب بادبزن

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بادبزن در خواب، علامت آن است که در آینده نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما یک بادبزن دارید: خبرهای بسیار خوش

 

تعبیر خواب باد زدن با بادبزن

بیتون می‌گوید: اکر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند، نشانه آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد. اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می‌کند، نشانه‌آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد.

کتاب سرزمین رویاها:

  • یک زن جوان خواب ببیند که او را باد می‌زنند: او بزودی ازدواج خواهد کرد.
  • خانم مجردی خود را باد می زند: بزودی آشنائی‌های مهم و مفیدی خواهد داشت.

 

تعبیر خواب خرید و گم کردن بادبزن

کتاب سرزمین رویاها:

  • باد بزنتان را گم می‌کنید: یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد.
  • یک زن یک بادبزن می‌خرد: او مرد دیگری را دوست دارد.
  • دیگران بادبزن دارند: شما رقبای بی شماری دارید.
  • رقیب شما یک بادبزن دارد: پول از دست می‌دهید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo