تعبیر خواب بادبادک؛ معنی بادبادک هوا کردن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب بادبادک، تعبیر خواب بادبادک هوا کردن، تعبیر خواب پرواز کردن بادبادک و تعبیر خواب بادبادک ساختن همراه ما باشید.
تعبیر خواب بادبادک
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بادبادک به آسمان فرستادن نشانه بدست آوردن مال از راه نادرست می‌باشد.

 

تعبیر خواب بادکنک رنگی - تعبیر خواب بادکنک قرمز - تعبیر خواب بادکردن بادکنک

تعبیر خواب بادبادک

 

تعبیر خواب بادبادک هوا کردن

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می‌فرستید، نشانه آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد.
  • اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می‌کنند، نشانه آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد.
  • اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می‌شود.
 لیلا برایت می‌گوید: اگر بادبادکی را در هوا دیدید، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید.

 

تعبیر خواب پرواز کردن بادبادک

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می‌کند: می‌توانید از حالا منتظر موفقیت باشید.
  • یک بادبادک در ارتفاع زیادی پرواز می‌کند: سرنوشت برای شما اوقات خوشی به همراه دارد.
  • یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می‌کند: شادی بزرگ

 

تعبیر خواب بادبادک ساختن

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: شما یک بادبادک می‌سازید: تمام دارائی‌تان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بادبادکی درست می‌کنید، نشانه آن است که به سرمایه ای اندک، معامله بزرگی انجام می‌دهید و می‌کوشید کسی را از آن خود سازید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo