مجموعه کامل تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور بنا به گفته معبرین اسلامی عزت و جاه و مقام است. دیدن انگور در خواب بسته به اینکه انگور سفید، سیاه، قرمز، زرد یا حتی سبز باشد تعابیر متفاوتی دارد.
تعبیر خواب انگور

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب انگور - دیدن انگور در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب انگور

دیدن انگور در خواب به رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر می‌شود.

بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ

  • دیدن یا خوردن انگور در خواب و رویا بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد.

  • دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است. تعبیر دیگر این است که تاک نمادی از رابطه ای چسبنده است. شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد.

  • دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • خوردن انگور، نشانه تب مختصر است.

 • دیدن انگور یعنی شما به هدفتان خواهید رسید.

 • اگر کسی به شما انگور بدهد یعنی آشنایی‌های تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.

 

تعبیر خواب انگور زرد

به تعبیر ابراهیم کرمانی، چیدن خوشه انگور زرد برای مردان نشانه فرزند صالح است. اگر مرد مجرد باشد ازدواج خواهد کرد و صاحب پسری صالح می‌گردد. خوردن انگور زرد همچنین به شیرین شدن زندگی و از بین رفتن مسائل بد و ناراحت کننده اشاره دارد. کسب روزی حلال از دیگر تعابیر آمده برای تعبیر خواب خوردن انگور زرد است.

جابر مغربی در تعبیر خود برای انگور زرد آورده است که اگر شخصی در خواب، خود را در حال خوردن انگور زرد از خوشه انگور ببیند، به مرور گرفتاری‌هایش برطرف شده و شادی و لذت را در زندگی تجربه خواهد کرد.

 

تعبیر خواب انگور قرمز

اگر خواب ببنید که صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را می‌گیرید، ثروتی به شما می‌رسد که شما را بسیار خرسند خواهد کرد.

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام است.

 • اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی ولی اگر فصلش نباشد، ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

 

تعبیر خواب انگور سفید

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می‌خوری، با سختی و مشقت مالی را بدست می‌آورد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی، ولی اگر فصلش نباشد، ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: چه در بیداری فصل انگور سفید باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از:

 • فرزند نیک

 • علم فرائض دینی

 • مال حلال.

لوک اویتنهاو دیدن انگور سفید در خواب را نشانه شادمانی عنوان کرده است. 

 

تعبیر خواب انگور سیاه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر انگوری که ظاهرش سیاه است، غم و اندوه است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی که از آن می‌خوری دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این است که دچار بیم و ترس خواهی شد.

بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: به تعداد هر دانه انگوری که خورده‌ای، به تو چوب یا تازیانه می‌زنند.

لوک اویتنهاو دیدن انگور سیاه در خواب را به غم و غصه تعبیر کرده است. 

 

تعبیر خواب انگور سبز

دیدن انگور سبز در خواب بدین تعبیر است که برای دستیابی به لذات دنیایی دست به انجام اعمال اشتباه می‌زنید و سرنوشت و آینده خود را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهید. حواستان باشد تا برای دستیابی به خوشی‌های زودگذر دنیا، تابع احساسات خود نباشید و آینده خود را با اعمال یا تصمیمات هیجانی تحت تاثیر قرار ندهید.

 

تعبیر خواب انگور چیدن

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه شما انگور می‌چینید و جمع می‌کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست.

لوک اویتنهاو میگوید: چیدن انگور به معنای جدایی غیر منتظره است. اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می‌چینید، و آن‌ها را به کسی می‌بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید.

اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می‌چینید، و برای خودتان بر می‌دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث می‌شوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن به سختی تعبیر می‌شود. در این صورت بهتر است با صدقه رفع سختی کنید.

 

 

تعبیر خواب باغ انگور

 1. اگر خواب ببینید که در باغ انگوری قدم می‌زنید که متعلق به شما نیست، خبرهای خوشی از اطرافیانتان به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید که کسی از باغ انگور شما دزدی می‌کند، کسی به مال شما آشکارا چشم طمع دارد.

 2. اگر خواب ببینید که شما به عنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول به کار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی‌خورید یا به شما نمی‌دهند، دیگران به واسطه شما به ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می‌شوید که دیگری به واسطه عملی که از شما سرخواهد زد، به شادکامی برسد.

 3. اگر ببینید که باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می‌روند و یا آن‌ها را می‌خورند، دشمنانی داری که موزیانه به ثروت شما چشم دوخته‌اند.

 4. اگر خواب ببینید که با آرامش و شادی در یک باغ زیبای انگور راه می‌روید و از انگورها می‌چینید و می‌خورید، زندگی شما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق به خودتان باشد، به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

 

تعبیر خواب فشردن انگور

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی معصر چوبی انگور می‌فشاری، به «پادشاهی» ستمگر خدمت می‌کنی و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این است که به پادشاهی دیندار خدمت می‌کنی، و اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد، تعبیرش این است که به پادشاه پرهیبتی خدمت می‌کنی، یا اگر انگور را در تشت می‌فشاری، به زن بزرگی خدمت می‌کنی، یا اگر کاسه باشد، به آدم خسیسی خدمت می‌کنی.

اگر در خدمت پادشاه هستی و در خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می‌فشاری، تو و اهل و عیالت در خدمت پادشاه به سود و منفعت می‌رسید، ولی اگر در خدمت پادشاه نیستی، مردی باعث می‌شود که کاری به دست آوری .

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از:

 1. مال با خیر و برکت

 2. فراخی و زیادی نعمت

 3. در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری

همانطور که در قرآن کریم آمده: … عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ _ … در آن سال مردم عصیر می‌گیرند.

 

تعبیر خواب خوشه انگور

 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.

 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شما کمتر خواهد بود.

 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد، یا پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

 

تعبیر خواب انگور یاقوتی

 • انگور یاقوتی در خواب، رسیدن به ثروتی است که باعث شادکامی شما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر به امور جزیی و کوچک مربوط می‌شود؛ همانطورکه دانه‌های انگور یاقوتی ریز هستند.

 • اگر خواب ببینید که لابه لای انگور یاقوتی شما عنکبوت خانه کرده، دیگران به حقوق و مال و ثروت شما چشم طمع دوخته‌اند.

 • اگر شاخه‌های انگور یاقوتی که در خواب می‌بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور به شما خواهد رسید.

 • اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی به شما خواهد رسید که صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شما از رسیدن به آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

 

تعبیر خواب انگور دادن به مرده

 • اگر خواب ببینید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید.

 • اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالا با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده‌اید، متناسب است.
 • اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته‌اید و او به شما گفت که به من انگور بده، اما شما در خواب به او انگور ندادید، آن شخص که مرده از شما خیرات می‌خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید.
 • اگر مرده ای با زور از شما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

 

تعبیر خواب انگور خریدن

مطیعی تهرانی:

 • خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است.

 • اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می‌فروشید، مردم از حرف‌های بد شما آزرده خواهند شد.

 • اگر خواب ببینید که انگور ترش می‌خرید، دیگران در مورد شما حرف‌های ناخوشایند خواهند زد.

 • اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می‌فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.

 • اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید.

 • اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی‌ها از زندگی شما خواهد رفت.

 • اگر خواب ببینید که انگور باغ خود را می‌فروشید و در ازای آن پولی دریافت می‌کنید، به شما سختی و ناراحتی خواهد رسید. در این صورت بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

در تعابیر دیگر دیدن انگور در خواب آمده است:

 •   اگر خواب ببینید انگوری که می‌خورید پوست نازکی داشته باشد، به آسانی و به راحتی به ثروت می‌رسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن به آن مال و ثروت کمی سخت تر است.

 • اگر انگوری که می‌خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

 •  اما اگر خواب ببینید که می‌خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می‌رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد.

 • اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می‌دهید، خیر شما به کسی می‌رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.

 • اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی‌تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.

 • اگر خواب ببینید انگوری که می‌خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.

منابع:

 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • خواب و رویا
 • یوتاب56 نظر
 1. ادامه : من به داخل اتاق پدر و مادرم رفتم و در آنجا ماندم چون انها نبودند یک دفعه دیدم که یک نفر تابلو را بر عکس کرد و با کادر گذاشت سر جاش ، اون عکس مامان و بابام بود و بعد دیدم یک نفر دارد داخل میشود من احساس کردم که او میخواد ببیند من هستم اونجا تا عکس العمل انجام دهم و دیدم که یک نفر میخواست داخل شد و من ترسیدم و از خواب پا شدم 😓😭

  • در ادامه: بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. حاکی از طبیعت تان و روابط صمیمی است. آرزو دارید موقعیت یا رابطه ی فعلی، همین شکل که هم اکنون هست، بماند. از تغییر، وحشت دارید. شاید گذشته را به خاطر می آورید. آنچه در تصویر نمایانده می شود را در نظر گیرید که مهم است! آیا کسی در زندگی تان است که علیه تان کار می کند؟ رابطه ای هست که نیاز به توجهتان دارد. نگاه کافی و عمیق به مسأله ندارید. تعبیر دیگر: به گذشته تان یا یک امید واهی چسبیده اید. اینکه چکسی یا چه چیزی در عکس هست را در نظر گیرید! تصویر، ممکنست بکوشد شما را به لحظه ای خاص در آن زمان ببرد.

 2. سلام و عرض خسته نباشید .
  ببخشید من امروز صبح نزدیک های ساعت ۹:۲۵ خوای دیدم که از طرف اورژانس روی گوشی من یکنفر تماس گرفت . اما اون شخص الکی صدای اورژانس را در می آورد و من او را تحدید به گزارش او به پلیس کردم .
  من اون موقع در حیاط خانه ی قبلیمون بودم و زمانیکه آمدم در خانه و در را قفل کردم ، و وقتی آمدن در خانه ، خانه ی جدیدمان بود و من به داخل اتاق پدر و مادرم رفتم و در آنجا ماندم چون انها نبودند یک دفعه دیدم که یک نفر تابلو را بر عکس کرد و با کادر گذاشت سر جاش ، اون عکس مامان و بابام بود و بعد دیدم یک نفر دارد داخل میشود من احساس کردم که او میخواد ببیند من هستم اونجا تا عکس العمل انجام دهم و دیدم که یک نفر میخواست داخل شد و من ترسیدم و از خواب پا شدم 😓😭

  • سلام بر شما؛ ممنون! خوابتان یعنی لازمست در زندگی تان برای خواسته هایتان ایستادگی کنید و اجازه ندهید هرکسی اطرافتان رئیس بازی درآورد. حاکی از تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نمایانگر ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «به داخل اتاق پدر و مادرم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. سلام من خواب دیدم با خواهرم رفته بودیم محله بچگیمون، بعد خاستیم سبزی فروشی محل رو‌ببینیم(عمو حسن) رفتیم مغازش و دیدیم عوض شده از پله ها پایین رفتیم تعدادی جوون بود اموزشگاه بود با رشته های مختلف، بعد ی پسر و ی زوج سوار ماشین ما شدن(خواهرم رانندگی میکنه) خواهرم توی ماشین غذاش رو‌دراورد، خوردیم و به اونها هم دادیم، بعد تعدادی تپه مانند و پوشیده از برف تو مسیرمون بود و خواهرم از روی همه اونها رد میشد( من میگفتم خطرناکه ولی به راحتی عبور میکرد) روی تپه های پوشیده با برف هم با فاصله خوشه های انگور بود!!!

  ممنون

  • سلام! خوابتان نمایانگر فکرهای سرکوب شده ی شماست. در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می روید. به مانع هایی اشاره دارد که در زندگی تان تجربه می کنید. نمایانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه های شاد است. علامتی از چالش ها یا مانع هایی است که در آینده ی نزدیک با آنها روبرو خواهید شد. از سوی دیگر، ممکنست نمایانگر تمایل تان برای فرار از وضعیت فعلی تان باشد. به فراز و نشیب های زندگی اشاره دارد. نمایانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. علامتی از پاداش، کامیابی و معنویت است. نمایانگر تمایلات احساسی است.

 4. سلام خواب دیدم خانمی داخل سینی انگور سفید داشت جلو من گرفت گفت بفرمایید نذری منم برداشتم یه خوشه بزرگ‌همین موقع یه خانم دیگه سینی انگور سیاه اورد جلو من گرفت گفت فاتحه است من یه خوشه کوچیک هم ار اون برداشتم تعبیر چیه

  • سلام! خواب‌تان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید. نمایانگر هزینه‌ای بی‌معنا است. لازمست صرفه‌جوتر باشید. تعبیر دیگر: یعنی از یک علت یا گروه، حمایت می‌کنید. از نظر احساسی یا مالی از کسی حمایت می‌کنید. علامتی از پاداش، کامیابی و معنویت است. نمایانگر تمایلات احساسی است.

 5. با سلام و سپاس از وقتی که میگذارید

  من امروز جمعه بعداز وقت نماز صبح ، خواب دیدم در اتاقی نشسنه ام که ایوان هم دارد. بالای ایوان سقف نبود و یک تاک وجود داشت و یک تک خوشه انگور رسیده زرد طلایی آویزان بود،..زاویه ی دیدم در خواب به سمت دیگر رفت و انبوهی از درختان گلابی دیدم که گلابی های سبز با لپ های قرمز به تعداد زیاد و خیلی درشت و رسیده آویزان بودند…از هیچ یک نخوردم …اما به ناگاه تک خوشه ی انگور افتاد روی کف ایوان و دو حبه ی انگور کمی بیش از حد رسید و تغییر رنگ داده بود..این آخرین صحنه ی خوابم بود

  ممنون میشوم که نظرتان را درج بفرمایید

  • سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان گویای جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، گویای توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می‌بینید، یعنی حس می‌کنید در موقعیتی گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. گویای بردباری و توانایی‌تان برای شادی به دیگران است. تعبیر دیگر: گویای افکار آرمانگرا، امیدها و ایده‌هایتان است. تعبیر دیگر: نمادی از رابطه‌ای چسبنده است. شاید حس می‌کنید گیر کرده‌اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات‌تان می‌توانند جلویتان را بگیرند. نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. گویای تمایلات احساسی است. گویای فرصت‌های جدید است. نمادی از رحم و باروری است. ممکنست به زنی در زندگی‌تان اشاره دارد.

 6. سلام

  توی خوابم یه عده جمع شده بودیم دور هم و انگورای قرمز و خیلی ابداری اونجا بود و همه داشتن میخوردن به غیر از من ینی همه زیاد میخوردن ولی من شاید یدونه خورده باشم اینجوری یادم میاد و بعدش همه کسایی که اونجا بودن تب کردن و داشتن میپرسیدن چرا هرکی اینو میخوره تب میکنه ولی من تب نکردم و حالم خوب بود

  • سلام! خواب‌تان یعنی دیگران بخاطر بی‌تفاوتی‌تان یا عدم حس شفقت‌تان در برخی موقعیت‌ها رنجیده‌اند. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. گویای ثروت و موفقیت است. در پایان، سختکوشی‌تان پاسخ داده خواهد شد و پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر: به جاودانگی و از خودگذشتگی اشاره دارد.

 7. سلام

  من خواب دیدم توی حیاط خونمون کلا انگوره که آویزونه و من نگاشون میکردم و انگار خوشحال بودم

  میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. گویای بردباری و توانایی‌تان برای شادی به دیگران است. تعبیر دیگر: گویای افکار آرمانگرا، امیدها و ایده‌هایتان است. تعبیر دیگر: نمادی از رابطه‌ای چسبنده است. شاید حس می‌کنید گیر کرده‌اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات‌تان می‌توانند جلویتان را بگیرند. نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. گویای تمایلات احساسی است.

 8. سلام.دیشب خواب دیدم که یه پارچه سفیدی رو شستم و انداختم روی شاخه درخت انگور.وقتی خواستم پارچه رو بردارم خوشه بسیاری از گندم چسبیده بود به پارچه.انگورهای زرد رنگی بود که در بینشون انگور سبز هم بود.و انگورها بعضیاشون در حال تبدیل به کشمش بودند.من به خاطر حرام بودنش رفتم تا صاحبش را پیدا کنم.و به یه خانم گفتم اینا انگورای شماست؟گفت فکر کنم مال برادرم باشه.من تو خواب شروع به خوردن انگورها کردم.ولی صاحبش رو ندیدم.در بین انگورهای زرد،انگورهای دیگه ای هم بودند که خیلی درشت تر بودند.و من این انگورها رو دوست داشتم.من قبلا هر بار انگور تو خواب میدیدم فرداش یه ناراحتی برام پیش می اومد و گریه میکردم.ممنون

  • سلام! خواب‌تان گویای مؤلفه‌ها و تکه‌های گوناگونی است که زندگی‌تان را تشکیل می‌دهند. ممکنست به چشم‌اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی‌تان پیش می‌روند. نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. گویای بردباری و توانایی‌تان برای شادی به دیگران است. تعبیر دیگر: گویای افکار آرمانگرا، امیدها و ایده‌هایتان است. تعبیر دیگر: نمادی از رابطه‌ای چسبنده است. شاید حس می‌کنید گیر کرده‌اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات‌تان می‌توانند جلویتان را بگیرند. گویای وفور و حاصلخیزی است. فرصت‌ها و درهایی باز می‌شوند. در مسیر دستیابی به هدف‌هایتان هستید. تعبیر دیگر: نمادی از رستاخیز، تناسخ در جسم تازه و باروری است. ادامه‌ی خواب‌تان از «به یه خانم گفتم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 9. سلام.دیشب به یک خانم تو خواب گفتم صاحب این انگورها کیست.گفت مال برادرم.ولی صاحبش رو ندیدم و شروع به خوردن انگورها کردم.بعضی از انگورها درشت بود و اونها رو دوست داشتم

  • سلام! در ادامه: بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. نمایانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سختکوشی‌تان پاسخ داده خواهد شد و پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر: به جاودانگی و از خودگذشتگی اشاره دارد.

 10. درخواب دیدم شوهرم روی چرخ دستی حدود 5تا6 سبد خیلی بزرگ انگور زرد وسبز خریده واورده خونه منم بهش دعوا کردم گفتم من این همه انگوررو چجوری تویخچال جا کنم یا چجوری اینهمه انگوررو بخوریم حیفه بیشترش خراب میشه در تکاپوبودم که بری انگورهاتو یخچال جا پیداکنم یامقداریشو بهمادر شوهرم ومادرم بدم کهخراب نشن خلاصه توهمین گیرودار بودم

  • اول سلام! خواب‌تان بیانگر شخصیت سرد یا احساسات سرد شماست. ممکنست بگوید لازمست هدف، برنامه یا موقعیتی را نگه دارید. تعبیر دیگر: آنچه ناخودآگاه به دنبالش بوده‌اید را به دست آورده‌اید. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نمادی از رحم و بدن فیزیکی است. گویای چیزهایی است که نگه می‌دارید (حامل‌شان هستید). نشانگر فراوانی و پرباری و باروری است. نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. گویای تمایلات احساسی است. تعبیر دیگر: گویای ثروت و موفقیت است. در پایان، سختکوشی‌تان پاسخ داده خواهد شد و پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر: به جاودانگی و از خودگذشتگی اشاره دارد. به چیزی اشاره دارد که شما را معمولا واقعا می‌آزرد.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور